Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 127. stavak (3) Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17), na prijedlog federalnog ministra financija - federalnog ministra finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici, održanoj 28.09.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU STRUČNOG SAVJETA AGENCIJE ZA
NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na razdoblje od četiri godine, imenuju se:
1.     Edita Kalajdžić - predsjednik;
2.     Mira Bradara - član;
3.     Vedad Nezirić - član;
4.     Berina Ramčić - član;
5.     Josip Janković - član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1315/2017
28. rujna 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.