Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici, održanoj 28.09.2017. godine, donosi

 

RJEŠENJE

O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU INTERRESOR1NE RADNE GRUPE ZA USPOSTAVLJANJE JEDNOŠALTERSKOG SISTEMA POSLOVANJA I ELEKTRONSKE REGISTRACIJE POSLOVNIH SUBJEKATA U FEDERACIJI BiH

 

I

 

U Rješenju o formiranju Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/16, 39/17 i 55/17), u tački I, u stavu (2), rijeci "Amira Sabljica" zamjenjuju se riječima "Edis Voljevica".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1314/2017
18. septembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.