Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 13. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07), a u vezi sa članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 87. sjednici, održanoj 19.01.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG
ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE
ZDRAVSTVENOG STANJA

 

I

 

Za predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja se imenuje Kenan Spahić.

 

II

 

Mandat predsjedniku Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja iz tačke I ovog rješenja traje do isteka mandata Upravnom odboru Instituta imenovanog Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 1262/2016 od 08.06.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/16).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 68/2017
19. januara 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r,