Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 6. stav (2) Uputstva o primjeni i provođenju sporazuma između država članica Sjevernoatlanskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga i daljnjeg dodatnog protokola Sporazumu između država članica Sjevernoatlanskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga ("Službeni glasnik BiH", broj 68/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 86. sjednici, održanoj 13.01.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KONTAKT OSOBE ZA PITANJA
PfP SOFA-e i NATO SOFA-e

 

I

 

Mustafa Selmanović, policijski službenik Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova imenuje se za kontakt osobu za pitanja u vezi sa primjenom Sporazuma između država strana Sjevernoatlanskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga, Dodatnog protokola Sporazumu između država članica Sjevernoatlanskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga i Daljnjeg dodatnog protokola Sporazumu između država članica Sjevernoatlanskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 7/08, u daljem tekstu PfP SOFA i NATO SOFA).

 

II

 

Kontakt osoba obavlja dužnosti vezane za provedbu PfP SOFA-e i NATO SOFA-e; zaprima pitanja ili informacije u redovnim ili vanrednim situacijama, upućuje pitanja vezana za pojašnjavanja odredbi PfP SOFA-e i NATO SOFA-e, koordinira sprovođenje edukativnih sadržaja za uposlene, konsultuje se sa Ekspertnim timom i druge poslove u redovnim ili vanrednim situacijama.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 17/2017
13. januara/siječnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.