ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM
SUSTAVU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE
DOPRINOSA

 

Članak 1.

 

U Zakonu o Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/09, 109/12 i 86/15) u članku 3. točka 15. mijenja se i glasi:
"15. Mjesečnom prijavom podataka o doprinosima smatraju se obrasci: MIP-1023 Mjesečno izvješće o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima uposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak; PMIP-1024 Pojedinačno mjesečno izvješće o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (koji čine sastavni dio Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak);
JS3300 Elektronički obrazac za doprinose koje izvanproračunski fondovi plaćaju u ime svojih osiguranika;
JS3310 Prijava uplate doprinosa za dragovoljno mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje osobnim sredstvima (koji čine sastavni dio Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sustav registracije, kontrole i naplate doprinosa);
2002 Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika i 2002-A Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika s prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH koji samostalnu djelatnost obavljaju na teritoriju Federacije BiH (koje čine sastavni dio Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa);".

 

Članak 2.

 

Članak 14. mijenja se i glasi:

 

"Članak 14.

 

Obveznik uplate doprinosa podnosi Poreznoj upravi prijavu za upis u Jedinstveni sustav za svakog novog uposlenika najkasnije dan prije otpočinjanja rada osiguranika. Promjena u
osiguranju uposlenika podnosi se s danom nastanka promjene, a odjava osiguranja za uposlenika najkasnije s danom prestanka rada osiguranika.
Obveznik uplate doprinosa Poreznoj upravi podnosi prijavu iz čl. 12. i 13. ovoga zakona, osim prijava za upis iz stavka 1. ovoga članka, u roku sedam dana od dana nastanka promjene.".

 

Članak 3.

 

Članak 18. mijenja se i glasi:

 

"Članak 18.

 

Porezna uprava će svakom osiguraniku putem interneta omogućiti pristup podatcima o iznosu uplaćenih doprinosa.
Porezna uprava na temelju zahtjeva osiguranika izdaje uvjerenje iz Jedinstvenog sustava koje sadrži podatke o iznosu uplaćenih doprinosa.".

 

Članak 4.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić