ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUGU,
ZADUŽIVANJU I JAMSTVIMA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10) u članku 37. u stavku 3. iza riječi "općine"
zarez se zamjenjuje riječju "i", a riječi: "i javnih poduzeća" brišu se.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"Zaduženje javnih poduzeća po osnovi vanjskog duga zajedno s pratećom dokumentacijom bit će predmetom prethodne suglasnosti Parlamenta Federacije.".
Dosadašnji st. od 4. do 6. postaju st. od 5. do 7.
U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: "stavkom 3." zamjenjuju se riječima: "st. 3. i 4.".
U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. riječi: "stavkom 3." zamjenjuju se riječima: "st. 3. i 4.".
U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. riječi: "stavka 3." zamjenjuju se riječima: "st. 3. i 4.".

 

Članak 2.

 

U članku 51. u stavku 5. iza riječi "kredita" zarez se zamjenjuje točkom, a preostali dio teksta briše se.

 

Članak 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić