ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUGU,
ZADUŽIVANJU I GARANCIJAMA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10) u članu 37. u stavu 3. iza riječi "općine"
zarez se zamjenjuje riječju "i", a riječi: "i javnih preduzeća" se brišu.
Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
"Zaduženje javnih preduzeća na osnovu vanjskog duga zajedno sa pratećom dokumentacijom bit će predmetom prethodne saglasnosti Parlamenta Federacije."
Dosadašnji st. od 4. do 6. postaju st. od 5. do 7.
U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. riječi: "stavom 3." zamjenjuju se riječima: "st. 3. i 4.".
U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. riječi: "stavom 3." zamjenjuju se riječima: "st. 3. i 4.".
U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 7. riječi: "stava 3." zamjenjuju se riječima: "st. 3. i 4.".

 

Član 2.

 

U članu 51. u stavu 5. iza riječi "kredita" zarez se zamjenjuje tačkom, a preostali dio teksta se briše.

 

Član 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić