ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
POSREDOVANJU U PRIVATNOM OSIGURANJU

 

Članak 1.

 

U Zakonu o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05 i 8/10), u članku 6. u stavku 2. u drugom retku iza riječi: "obavljati" dodaju se riječi:
"banke, osim u osiguranju od odgovornosti za motorna vozila,", a u četvrtom retku iza riječi: "u" dodaju se riječi: "bankama i".
U stavku 5. riječi: "dva uzastopna izdanja" zamjenjuju se riječima: "jednom izdanju", a iza riječi: "osiguranju" dodaju se riječi: "i na web stranici društva".

 

Članak 2.

 

U članku 7. u stavku 2. posljednja rečenica: "Društvo za zastupanje u osiguranju mora postaviti ovlaštenog zastupnika, koji je registriran kao zastupnik u osiguranju", zamjenjuje se
tekstom koji glasi:
"Osoba ovlaštena za zastupanje društva mora biti registrirana kao zastupnik u osiguranju kod Agencije za nadzor.
Uposlenici društva za zastupanje u osiguranju koji rade na poslovima pribave osiguranja moraju imati položen stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju".
U stavku 9. u točki b) riječi: "podneseni dokumenti pokažu" zamjenjuju se riječima: "ako se u postupku utvrdi".

 

Članak 3.

 

U članku 9. u stavku 1. posljednja rečenica zamjenjuje se novim tekstom koji glasi: "Osoba ovlaštena za zastupanje brokerskog društva u osiguranju mora biti registrirana kao broker
u osiguranju kod Agencije za nadzor. Uposlenici brokerskog društva u osiguranju koji rade na poslovima pribave osiguranja moraju imati položen stručni ispit za obavljanje poslova
posredovanja u osiguranju."
U stavku 2. iza broja: "7." dodaju se riječi: "stavak 4.".
U stavku 3. dodaje se nova točka 1) koja glasi: "1) osnivački akt;".
Iza dosadašnje točke 1) koja postaje točka 2) dodaje se nova točka 3) koja glasi: "3) poslovni plan društva".
Dosadašnje toč. od 2) do 5) postaju toč. od 4) do 7).
U stavku 6. u točki b) riječi: "podneseni dokumenti pokažu" zamjenjuju se riječima: "ako se u postupku utvrdi".

 

Članak 4.

 

U članku 11. na kraju alineje 2. točka se zamjenjuje točkazarezom i dodaje se nova alineja 3. koja glasi: "- postupak izdavanja odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i uvjete za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju iz članka 6. stavak 2. ovoga zakona."

 

Članak 5.

 

U članku 12. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"U slučaju nepravilnosti utvrđenih u postupku nadzora Agencija za nadzor donosi rješenje."

 

Članak 6.

 

Iza članka 13. dodaje se novi članak 13a. koji glasi:

 

"Članak 13a.

 

Pri obavljanju svoje djelatnosti posrednici u osiguranju moraju postupati sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti i podzakonskim aktima koji
uređuju područje otkrivanja i sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, te osigurati da se cjelokupno poslovanje obavlja sukladno tom zakonu i na temelju njega
donesenim podzakonskim aktima, kao i podzakonskim propisima Agencije za nadzor u svezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti."

 

Članak 7.

 

U članku 15. iza broja: "9." dodaje se zarez i broj: "12.".

 

Članak 8.

U nazivu poglavlja V. u tekstu Zakona na bosanskome i srpskome jeziku riječ: "KRIVIČNE" zamjenjuje se riječju: "KAZNENE".

 

Članak 9.
Članak 16. mijenja se i glasi:

 

"Članak 16.

 

Prekršajne odredbe

 

Novčanom kaznom u iznosu 100.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj pravna osoba koja obavlja poslove posredovanja u osiguranju bez rješenja o odobrenju za rad Agencije za nadzor iz čl. 7. i 9. ovoga zakona.
Novčanom kaznom od 10.000,00 KM do 100.000,00 KM bit će kažnjeni za prekršaj:
a) posrednik u osiguranju koji posluje preko organizacijske jedinice prije rokova predviđenih
člankom 4. stavak 3. ovoga zakona;
b) društvo za zastupanje u osiguranju ako ne obavlja djelatnost zastupanja u osiguranju sukladno članku 6. stavak 1. ovoga zakona;
c) društvo za zastupanje u osiguranju ako ne zaključi ugovor o zastupanju u osiguranju sukladno članku 6. stavak 3. ovoga zakona;
d) društvo za osiguranje ako ne zaključi ugovor o zastupanju u osiguranju ili ako ga ne dostavi Agenciji za nadzor sukladno članku 6. stavak 3. ovoga zakona;
e) društvo za osiguranje ako ne obavijesti Agenciju za nadzor o raskidu ugovora o zastupanju u osiguranju sukladno članku 6. stavak 4. ovoga zakona;
f) društvo za zastupanje u osiguranju ako zaključi ugovore o osiguranju uime i za račun društva za osiguranje s kojim je raskinut ili istekao ugovor o zastupanju u osiguranju sukladno članku 6. stavak 5. ovoga zakona; u ovome slučaju društvo se ne može pozvati na raskid ugovora o zastupanju protiv osiguranika;
g) javna poduzeća poštanski operateri i banke u kojima poslove zaključivanja ugovora o osiguranju obavljaju fizičke osobe koje nisu registrirane kod Agencije za nadzor sukladno članku 6. stavak 2. ovoga zakona;
h) društvo za posredovanje u osiguranju koje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju
angažira osobe koje nisu u radnom odnosu kod posrednika sukladno čl. 7. i 9. ovoga zakona;
i) brokersko društvo u osiguranju ako ne obavlja djelatnost sukladno članku 8. stavak 2. ovoga zakona;
j) brokersko društvo u osiguranju ako ne drži na posebnom računu sve iznose koje društvo za
osiguranje uplati za osiguranika sukladno članku 9. stavak 9. ovoga zakona;
k) brokersko društvo u osiguranju ako ne postupa sukladno članku 10. ovoga zakona;
l) društvo za osiguranje i posrednici u osiguranju ako ne dostavljaju podatke u opsegu, na način i u rokovima koje propiše Agencija za nadzor sukladno članku 13. ovoga zakona;
m) ako posrednici u osiguranju ne postupaju sukladno članku 13a. ovoga zakona;
n) društvo za posredovanje u osiguranju i brokersko društvo u osiguranju koje obavlja i druge vrste djelatnosti pored djelatnosti posredovanja u osiguranju;
o) ako posrednik u osiguranju ne postupi po mjerama za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u poslovanju posrednika u osiguranju iz rješenja Agencije za nadzor.
Za prekršaje iz st. 1. i 2. ovoga članka bit će kažnjena i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.500,00 KM do 15.000,00 KM.
Novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM bit će kažnjen za prekršaj:
a) zastupnik u osiguranju fizička osoba ako ne obavlja djelatnost zastupanja u osiguranju sukladno članku 6. stavak 1. ovoga zakona;
b) zastupnik u osiguranju fizička osoba ako ne zaključi ugovor o zastupanju u osiguranju sukladno članku 6. stavak 3. ovoga zakona;
c) zastupnik u osiguranju fizička osoba ako zaključi ugovore o osiguranju uime i za račun društva za osiguranje s kojim je raskinut ili istekao ugovor o zastupanju u osiguranju sukladno članku 6. stavak 5. ovoga zakona; u ovome slučaju društvo se ne može pozvati na raskid ugovora o zastupanju protiv osiguranika;
d) broker u osiguranju fizička osoba ako ne obavlja djelatnost sukladno članku 8. stavak 2. ovoga zakona;
e) broker u osiguranju fizička osoba ako ne drži na posebnom računu sve iznose koje društvo za osiguranje uplati za osiguranika sukladno članku 9. stavak 9. ovoga zakona;
f) broker u osiguranju fizička osoba ako ne postupa sukladno članku 10. ovoga zakona."

Članak 10.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić