ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
POSREDOVANJU U PRIVATNOM OSIGURANJU

 

Član 1.

 

U Zakonu o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05 i 8/10) u članu 6. U stavu 2. u drugom redu iza riječi: "obavljati" dodaju se riječi:
"banke, osim u osiguranju od odgovornosti za motorna vozila,", a u četvrtom redu iza riječi: "u" dodaju se riječi: "bankama i".
U stavu 5. riječi: "dva uzastopna izdanja" zamjenjuju se riječima: "jednom izdanju", a iza riječi: "osiguranju" dodaju se riječi: "i na web stranici društva".

 

Član 2.

 

U članu 7. u stavu 2. posljednja rečenica: "Društvo za zastupanje u osiguranju mora postaviti ovlaštenog zastupnika, koji je registriran kao zastupnik u osiguranju", zamjenjuje se tekstom koji glasi:
"Lice ovlašteno za zastupanje društva mora biti registrirano kao zastupnik u osiguranju kod Agencije za nadzor. Zaposlenici društva za zastupanje u osiguranju koji rade na poslovima
pribave osiguranja moraju imati položen stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju."
U stavu 9. u tački b) riječi: "podneseni dokumenti pokažu" zamjenjuju se riječima: "ako se u postupku utvrdi".

 

Član 3.

 

U članu 9. u stavu 1. posljednja rečenica zamjenjuje se novim tekstom koji glasi: "Lice ovlašteno za zastupanje brokerskog društva u osiguranju mora biti registrirano kao broker
u osiguranju kod Agencije za nadzor. Zaposlenici brokerskog društva u osiguranju koji rade na poslovima pribave osiguranja moraju imati položen stručni ispit za obavljanje poslova
posredovanja u osiguranju."
U stavu 2. iza broja: "7." dodaju se riječi: "stav 4.".
U stavu 3. dodaje se nova tačka 1) koja glasi: "1) osnivački akt;".
Iza dosadašnje tačke 1) koja postaje tačka 2) dodaje se nova tačka 3) koja glasi: "3) poslovni plan društva".
Dosadašnje tač. od 2) do 5) postaju tač. od 4) do 7).
U stavu 6. u tački b) riječi: "podneseni dokumenti pokažu" zamjenjuju se riječima: "ako se u postupku utvrdi".

 

Član 4.

 

U članu 11. na kraju alineje 2. tačka se zamjenjuje tačkazarezom i dodaje nova alineja 3. koja glasi: "- postupak izdavanja odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i uvjete
za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju iz člana 6. stav 2. ovog zakona".

 

Član 5.

 

U članu 12. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "U slučaju nepravilnosti utvrđenih u postupku nadzora Agencija za nadzor donosi rješenje."

 

Član 6.

 

Iza člana 13. dodaje se novi član 13a. koji glasi:

 

"Član 13a.

 

Pri obavljanju svoje djelatnosti posrednici u osiguranju moraju postupati u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i podzakonskim
aktima koji uređuju područje otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te osigurati da se cjelokupno poslovanje obavlja u skladu sa tim zakonom i na
osnovu njega donesenim podzakonskim aktima, kao i podzakonskim propisima Agencije za nadzor u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti."

 

Član 7.

 

U članu 15. iza broja: "9." dodaje se zarez i broj: "12.".

 

Član 8.

U nazivu poglavlja V. u tekstu Zakona na bosanskom i srpskom jeziku riječ: "KRIVIČNE" zamjenjuje se riječju: "KAZNENE".

 

Član 9.

 

Član 16. mijenja se i glasi:

 

"Član 16.

 

Prekršajne odredbe

 

Novčanom kaznom u iznosu 100.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj pravno lice koje obavlja poslove posredovanja u osiguranju bez rješenja o odobrenju za rad Agencije za nadzor iz čl. 7. i 9. ovog zakona.
Novčanom kaznom od 10.000,00 KM do 100.000,00 KM bit će kažnjeni za prekršaj:
a) posrednik u osiguranju koji posluje preko organizacione jedinice prije rokova predviđenih članom 4. stav 3. ovog zakona;
b) društvo za zastupanje u osiguranju ako ne obavlja djelatnost zastupanja u osiguranju u skladu sa članom 6. stav 1. ovog zakona;
c) društvo za zastupanje u osiguranju ako ne zaključi ugovor o zastupanju u osiguranju u skladu sa članom 6. stav 3. ovog zakona;
d) društvo za osiguranje ako ne zaključi ugovor o zastupanju u osiguranju ili ako ga ne dostavi Agenciji za nadzor u skladu sa članom 6. stav 3. ovog zakona;
e) društvo za osiguranje ako ne obavijesti Agenciju za nadzor o raskidu ugovora o zastupanju u osiguranju u skladu sa članom 6. stav 4. ovog zakona;
f) društvo za zastupanje u osiguranju ako zaključi ugovore o osiguranju uime i za račun društva za osiguranje sa kojim je raskinut ili istekao ugovor o zastupanju u osiguranju u skladu sa članom 6. stav 5. ovog zakona; u ovom slučaju društvo se ne može pozvati na raskid ugovora o zastupanju protiv osiguranika;
g) javna preduzeća poštanski operateri i banke u kojima poslove zaključivanja ugovora o osiguranju obavljaju fizička lica koja nisu registrirana kod Agencije za nadzor u skladu sa članom 6. stav 2. ovog zakona;
h) društvo za posredovanje u osiguranju koje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju
angažira lica koja nisu u radnom odnosu kod posrednika u skladu sa čl. 7. i 9. ovog zakona;
i) brokersko društvo u osiguranju ako ne obavlja djelatnost u skladu sa članom 8. stav 2. ovog zakona;
j) brokersko društvo u osiguranju ako ne drži na posebnom računu sve iznose koje društvo za
osiguranje uplati za osiguranika u skladu sa članom 9. stav 9. ovog zakona;
k) brokersko društvo u osiguranju ako ne postupa u skladu sa članom 10. ovog zakona;
l) društvo za osiguranje i posrednici u osiguranju ako ne dostavljaju podatke u obimu, na način i u rokovima koje propiše Agencija za nadzor u skladu sa članom 13. ovog zakona;
m) ako posrednici u osiguranju ne postupaju u skladu sa članom 13a. ovog zakona;
n) društvo za posredovanje u osiguranju i brokersko društvo u osiguranju koje obavlja i druge vrste djelatnosti pored djelatnosti posredovanja u osiguranju;
o) ako posrednik u osiguranju ne postupi po mjerama za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u poslovanju posrednika u osiguranju iz rješenja Agencije za nadzor.
Za prekršaje iz st. 1. i 2. ovog člana bit će kažnjeno i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1.500,00 KM do 15.000,00 KM.
Novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM bit će kažnjen za prekršaj:
a) zastupnik u osiguranju fizičko lice ako ne obavlja djelatnost zastupanja u osiguranju u skladu sa članom 6. stav 1. ovog zakona;
b) zastupnik u osiguranju fizičko lice ako ne zaključi ugovor o zastupanju u osiguranju u skladu sa članom 6. stav 3. ovog zakona;
c) zastupnik u osiguranju fizičko lice ako zaključi ugovore o osiguranju uime i za račun društva za osiguranje sa kojim je raskinut ili istekao ugovor o zastupanju u osiguranju u skladu sa članom 6. stav 5. ovog zakona; u ovom slučaju društvo se ne može pozvati na raskid ugovora o zastupanju protiv osiguranika;
d) broker u osiguranju fizičko lice ako ne obavlja djelatnost u skladu sa članom 8. stav 2. ovog zakona;
e) broker u osiguranju fizičko lice ako ne drži na posebnom računu sve iznose koje društvo za
osiguranje uplati za osiguranika u skladu sa članom 9. stav 9. ovog zakona;
f) broker u osiguranju fizičko lice ako ne postupa u skladu sa članom 10. ovog zakona."

 

Član 10.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić