Na temelju članka 31.  Zakona o električnoj energiji ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13), članka 17. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/14), članka 23. Statuta Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/14)  i članka 11. stavka (1) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/14), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma, održanoj 22.12.2015. godine, i na sjednici Doma naroda, održanoj 3.3.2016. godine, donio

 

BUDŽET
FERK-a ZA 2016. GODINU

 

Članak 1.

 

FERK se financira iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imatelja dozvola koji se bave djelatnošću iz članka 12. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će se naplaćivati od imatelja dozvola koji se bave djelatnošću iz članka 17. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te prihoda koje ostvaruje na osnovu drugih zakona iz oblasti energije, kao i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i naknade troškova na osnovu arbitraže.

 

Članak 2.

Proračun FERKA-a za 2016. godinu sastoji se od:

 

Bilanca prihoda i bilanca
rashoda

 

1. Prihodi

 

3.608.070 KM

2. Rashodi

 

                       3.608.070  KM

 

Članak 3.

 

Prihodi za 2016. godinu koristit će se za redovito obavljanje djelatnosti FERK-a radi koje je i osnovan, te ukoliko se ostvari višak prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada, kao
i drugih naknada ostvarenih od poslova iz mjerodavnosti FERK-a, u odnosu na financijski plan FERK-a, isti će se prenijeti u prihod za narednu 2017. godinu, a sve sukladno stavku (3) članka 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

Vrste prihoda

Planirani iznos
(KM)

Regulatorne naknade od imatelja dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti, djelatnosti iz naftne privrede i ostalih djelatnosti

3.498.070

Jednokratne i ostale naknade

100.000

Ostali prihodi

10.000

UKUPNO PRIHODA ZA 2016. GODINU

3.608.070

 

Članak 4.

 

Obzirom na specifičnost proračuna FERK-a ostavlja se mogućnost unutarnje preraspodjele, tj. korekcija proračunski stavki, u okviru odobrenih sredstava i to najviše do 10% između odobrenih sintetičkih stavki proračuna. Korekcije će se provoditi internim odlukama FERK-a, koje će biti prezentirane Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (ukoliko ih bude) sa financijskim izvješćima u sklopu Izvješča o radu FERK-a za 2016. godinu, a sve sukladno stavku (1) članka 23. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Konto

Opis stavke proračuna

Proračun 2016.
(KM)

6111

Bruto-plaće i naknade zaposlenika

1.842.320

6112

Naknada troškova zaposlenih

353.500

612

Doprinos poslodavca

209.013

613

Izdaci za materijal i usluge

578.237

6131

Putni troškovi

73.200

6132

Izdaci za energiju

28.000

6133

Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju

42.267

6134

Administrativni materijal

21.000

6135

Izdaci za usluge prevoza i goriva

17.200

6136

Unajmljivanje imovine i opreme

165.500

6137

Materijal i usluge opravki i održavanja

31.200

6138

Izdaci osig., bank.usl., i usluge platnoga prometa

20.370

6139

Ugovorene i druge posebne usluge

109.500

6163

Kamate na domaće pozajmljivanje

70.000

82

Kapitalni rashodi

625.000

821300

Nabavka opreme

                                     55.000

821500

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

20.000

821200

Nabavka građevina

550.000

 

UKUPNO RASHODA ZA 2016 GODINU

3.608.070

 

Članak 5.

 

Ovaj proračun stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivat će se u  poslovnoj 2016. godini.

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

 

Predsjedavajući
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić