ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

 

Članak 1.

 

U Zakonu o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08 i 91/15) u članku 20a. riječi "12 mjeseci" zamjenjuju se riječima "24
mjeseca".

 

Članak 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara