ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O PRIKUPLJANJU,
PROIZVODNJI I PROMETU SEKUNDARNIH SIROVINA
I OTPADNIH MATERIJALA

 

Član 1.

 

U Zakonu o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98 i 109/12) u članu 14. u stavu 1. riječi:
"od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM" zamjenjuju se riječima: "od 5.000,00 KM do 50.000,00 KM"
U stavu 2. riječi: "od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM" zamjenjuju se riječima: "od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM".
U stavu 3. riječi: "od 300,00 KM do 1.500,00 KM" zamjenjuju se riječima: "od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM".

 

Član 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić