ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LEASINGU

 

Članak 1.

 

U Zakonu o leasingu ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08, 39/09 i 65/13) u članku 2. točka d) iza riječi "prava" dodaje se zarez i riječi: "a može biti i buduća stvar''.

 

Članak 2.

 

U članku 5. iza stavka (4) dodaju se novi st. (5), (6), (7) i (8) koji glase:
''(5) S obzirom na položaj i broj subjekata u poslu leasinga, leasing može biti izravni leasing, neizravni leasing i povratni leasing (sale and lease back).
(6) Izravni leasing je dvostrani pravni posao u kojem sudjeluju samo dva subjekta, davatelj leasinga koji je ujedno i dobavljač predmeta leasinga i korisnik leasinga.
(7) Neizravni leasing je višestrani pravni posao u kojem sudjeluju tri subjekta, dobavljač predmeta leasinga, davatelj leasinga i korisnik leasinga.
(8) Povratni leasing (sale and lease back) je pravni posao u kojem sudjeluju samo korisnik leasinga i davatelj leasinga, pri čemu korisnik leasinga prethodno u svojstvu dobavljača predmeta leasinga prodaje predmet leasinga davatelju leasinga kojeg potom davatelj leasinga predaje na korištenje korisniku leasinga, uz obvezu korisnika leasinga na plaćanje naknade.''.

 

Članak 3.

 

U članku 5a. stavak (1) se briše.
Dosadašnji stavak (2) postaje stavak (1).

 

Članak 4.

 

U članku 15. stavku (1) toč. b) i c) riječi: "šest mjeseci"
zamjenjuju se riječima: "godinu dana".

 

Članak 5.

 

Iza članka 15. dodaje se novi članak 15a. koji glasi:

 

"Članak 15a.

 

Prestanak poslovanja leasing društva

 

(1) Leasing društvo može donijeti odluku o prestanku poslovanja kao leasing društvo i preregistrirati se kao drugo gospodarsko društvo pod uvjetom da u portfelju nema važećih ugovora o leasingu ili pod uvjetom da na drugo leasing društvo prenese svoje leasing poslovanje.
(2) Leasing društvo iz stavka (1) ovoga članka dužno je, prije upisa odluke o promjeni predmeta poslovanja u sudski registar, dobiti rješenje Agencije o ukidanju dozvole za
obavljanje poslova leasinga.
(3) Agencija će donijeti rješenje o ukidanju dozvole kada, uz druge uvjete potrebne za prestanak poslovanja leasing društva, utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka (1) ovoga
članka.
(4) Ako leasing društvo donese odluku o prestanku poslovanja kao leasing društvo, a u portfelju ima važećih ugovora o leasingu i u roku od šest mjeseci nije na drugo leasing društvo prenijelo svoje leasing poslovanje, Agencija će postupiti na način iz članka 85. stavak (3) ovoga Zakona. Leasing društvo ostaje pod nadzorom Agencije sve do okončanja procesa prijenosa portfelja na drugo leasing društvo ili do pokretanja postupka likvidacije od strane nadležnog suda.
(5) U slučaju prijenosa leasing poslovanja iz stavka (1) ovoga članka leasing društva koja sudjeluju u tom postupku dužna su o toj namjeri u pisanoj formi obavijestiti Agenciju, obaviti prethodne konzultacije s Agencijom, te dobiti suglasnost Agencije za taj prijenos.".

 

Članak 6.

 

U članku 29. iza stavka (5) dodaju se novi st. (6) i (7) koji glase:
"(6) Sukladno osnivačkom aktu ili statutu društvo može dati prokuru jednom ili više fizičkih osoba za zastupanje leasing društva, odnosno sklapanje ugovora i poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun leasing društva koje proizlaze iz djelatnosti leasing društva, ali samo zajedno s barem jednim članom uprave leasing društva.
(7) Uvjeti koje treba ispunjavati osoba kojoj se daje prokura, ovlašteno tijelo za dodjelu prokure, vrsta i način davanja prokure, opseg, ovlaštenja iz prokure, uključujući i ograničenja u poduzimanju radnji od strane prokurista, utvrđuju se osnivačkim aktom leasing društva.".

 

Članak 7.

 

U članku 30. stavku (1) točka c) iza riječi "Federaciji" dodaju se riječi: "niti je prokurista u nekoj drugoj pravnoj osobi,''.
Iza točke d) dodaju se nove toč. e), f), g) i h) koje glase:
"e) za koje je na temelju dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će odgovorno i savjesno obavljati poslove člana uprave leasing društva
f) nije bilo razriješeno dužnosti člana uprave leasing društva po nalogu Agencije iz članka 83. stavka (2) ovoga Zakona
g) ima dobar ugled i nad čijom imovinom ne postoji upisan teret od strane nadležnog organa
h) nije pravomoćno osuđeno za prekršaj ili kazneno djelo koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz djelatnosti Agencije ili drugog nadležnog tijela na financijskom tržištu i".
Dosadašnja točka e) postaje točka i).

 

Članak 8.

 

Iza članka 30. dodaju se novi čl. 30a., 30b., 30c. i 30d. koji glase:

 

''Članak 30a.

 

Suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing društva

 

(1) Članom uprave leasing društva može biti imenovana samo osoba koja od Agencije dobije suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing društva.
(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka (1) ovoga članka podnosi kandidat za člana uprave leasing društva uz obvezno priloženu odluku u pisanoj formi ili suglasnost organa u leasing društvu nadležnog za imenovanje članova uprave za mandat koji ne može biti
dulji od četiri godine.
(3) U postupku odlučivanja o prethodnoj suglasnosti, Agencija izdaje prethodnu suglasnost iz stavka (1) ovoga članka na rok predloženog trajanja mandata.
(4) Zahtjevu iz stavka (2) ovoga članka moraju se priložiti dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 30. ovoga Zakona.
(5) U postupku odlučivanja o prethodnoj suglasnosti iz stavka (1) ovoga članka, Agencija može zatražiti da kandidat za člana uprave leasing društva predstavi program vođenja
poslova leasing društva za razdoblje mandata na koje se imenuje član uprave.
(6) Osoba koja je dobila suglasnost Agencije za obavljanje funkcije člana uprave leasing društva prije imenovanja na funkciju člana uprave drugog leasing društva mora ponovno dobiti suglasnost Agencije.
(7) Kada nadležni organ leasing društva želi ponovno imenovati osobu koja je već dobila suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing društva, kandidat za člana uprave leasing društva uz priloženu odluku u pisanoj formi ili suglasnost organa u leasing društvu
nadležnog za imenovanje članova uprave dužan je Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka (2) ovoga članka za novi mandat najmanje tri mjeseca prije isteka mandata člana uprave.
(8) Osoba koja je već dobila suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing društva i koju nadležni organ leasing društva želi ponovno imenovati dužna je ponovno proći postupak propisan ovim Zakonom.

 

Članak 30b.

 

Odbijanje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje
funkcije člana uprave leasing društva

 

Agencija će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave leasing društva ako:
a) predložena osoba ne ispunjava uvjete propisane odredbama članka 30. ovoga Zakona
b) Agencija raspolaže objektivnim i dokazivim razlozima zbog kojih se može pretpostaviti da bi djelatnosti i poslovi kojima se osoba bavi ili se bavila, predstavljali prijetnju upravljanju leasing društvom sukladno pravilima o upravljanju rizicima, organizacijskim i drugim zahtjevima iz ovoga Zakona, kao i druge zakonske i podzakonske regulative
c) su u zahtjevu za izdavanje suglasnosti navedeni podaci netočni, neistiniti ili podaci koji dovode u zabludu.

 

Članak 30c.

 

Oduzimanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave
leasing društva

 

(1) Agencija će rješenjem oduzeti suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing društva ako:
a) osoba u roku od šest mjeseci od dana izdavanja suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave ne bude imenovana i ne stupi na dužnost člana uprave leasing društva na koje se suglasnost odnosi, a postupak izdavanja suglasnosti je bio spojen s postupkom izdavanja odobrenja za obavljanje poslova leasinga
b) osoba u roku od tri mjeseca od izdavanja suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave ne bude imenovana i ne stupi na dužnost člana uprave leasing društva,
c) osobi prestaje funkcija člana uprave leasing društva na koju se suglasnost odnosi
d) osobi prestane radni odnos s leasing društvom na koje se suglasnost odnosi, s danom prestanka radnog odnosa, odnosno istekom mandata člana uprave na koji se suglasnost odnosi
e) član uprave ne ispunjava uvjete pod kojim mu je suglasnost izdana
f) je suglasnost izdana uslijed prešućivanja bitnih činjenica ili na temelju neistinitih, netočnih podataka i podataka koji dovode u zabludu, odnosno na neki drugi nepropisan način
g) je član uprave leasing društva ozbiljno i sistemski kršio ovaj Zakon, propise donesene na temelju ovoga Zakona i druge zakonske propise, a naročito ako je zbog toga ugrožena likvidnost ili održavanje kapitala leasing društva
h) član uprave nije osigurao provedbu ili nije proveo nadzorne mjere koje je naložila Agencija
i) član uprave nije osigurao adekvatnu organizacijsku strukturu ili sustav upravljanja rizicima leasing društva
j) su prestali postojati uvjeti iz odredbi propisa o gospodarskim društvima za člana uprave
k) se utvrdi da je član uprave u sukobu interesa zbog kojeg ne može ispunjavati obveze i dužnosti s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika l) član uprave redovno ne ispunjava obvezu utvrđivanja i ocjenjivanja efikasnosti politika, mjera i internih procedura vezanih za usklađenost leasing društva s ovim Zakonom ili obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera u cilju ispravljanja nedostataka, odnosno nepravilnosti u poslovanju leasing društva.
(2) Iznimno, u slučajevima iz stavka (1), toč. h), i), k) i l) ovoga članka, Agencija može umjesto oduzimanja rješenja donijeti rješenje kojim će privremeno zabraniti obavljanje funkcije člana uprave leasing društva.

 

Članak 30d.

 

Pravne posljedice oduzimanja suglasnosti za obavljanje funkcije
člana uprave leasing društva

 

(1) Ako Agencija oduzme suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave, leasing društvo obvezno je bez odgode donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana uprave.
(2) Ako je članu uprave oduzeta suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave ili u drugim slučajevima prijevremenog prestanka mandata člana uprave, nadležni organ prema osnivačkom aktu leasing društva dužan je u roku od 90 dana od dana prestanka funkcije člana, odnosno članova uprave pribaviti suglasnost Agencije i imenovati novog člana, odnosno nove članove uprave, ako leasing društvo ne bi imalo minimalan broj članova uprave sukladno osnivačkom aktu i/ili ovom Zakonu.
(3) Agencija objedinjuje oba postupka ako je protiv člana uprave započeo postupak za oduzimanje suglasnosti za člana uprave u slučaju iz članka 30c. stavka (1) točka g) ovoga Zakona, a zbog kojeg je protiv leasing društva započet postupak za oduzimanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga.
(4) U slučaju kada uprava leasing društva nije u punom sastavu ili kad članovi uprave leasing društva ne mogu obavljati svoju funkciju iz nekih drugih razloga koji nisu navedeni u stavku (2) ovoga članka, nadležni organ prema osnivačkom aktu leasing društva može, bez prethodne suglasnosti Agencije, jednokratno imenovati članove nadzornog odbora za zamjenike članova uprave i to najviše na rok od tri mjeseca, ako je to nužno zbog osiguranja poslovanja leasing društva i otklanjanja štetnih posljedica za leasing društvo i o tome u roku od 3 dana od dana imenovanja u pisanoj formi obavijestiti Agenciju.''.

 

Članak 9.

 

U članku 48. iza stavka (8) dodaje se novi stavak (9) koji glasi:
''(9) Ako je prema propisu kojim se uređuju prekršaji, za prekršaj koji je u neposrednoj vezi s korištenjem predmeta leasinga odgovoran vlasnik predmeta leasinga, a predmet leasinga u vrijeme počinjenja prekršaja nije bio u posjedu davatelja leasinga u svrhu utvrđivanja postojanja prekršaja i prekršajne odgovornosti, smatrat će se da je korisnik leasinga vlasnik predmeta leasinga.''.

 

Članak 10.

 

U članku 52. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
''(2) Ugovorom o leasingu ne smatra se:
a) ugovor o zakupu zaključen u smislu Zakona o obveznim odnosima
b) ugovor kojim se definira davanje u zakup pokretne ili nepokretne stvari, a koji nije zaključen u skladu s odredbama ovoga Zakona.''.

 

Članak 11.

 

U članku 55. stavku (1) riječi: "na povrat predmeta leasinga" zamjenjuju se riječima: "oduzeti predmet leasinga.''

 

Članak 12.

 

U članku 58. stavku (3) na kraju teksta iza riječi "vozilima" dodaju se riječi: "i u skladu sa stavkom (2) ovoga članka.''

 

Članak 13.

 

U članku 59. stavku (2) broj "30" zamjenjuje se brojem "60".

 

Članak 14.

 

U članku 60. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
"(2) Upravljanje rizicima je sveobuhvatan proces, odnosno skup postupaka, metoda i tehnika za identifikaciju, mjerenje i procjenu te upravljanje i ovladavanje rizicima kojima je leasing
društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju, uključujući i izvještavanje o istim. Leasing društvo dužno je uspostaviti sveobuhvatan i efikasan sustav upravljanja rizicima sukladno vrsti, opsegu i složenosti svog poslovanja, koji mora uključivati najmanje:
a) strategije, politike, postupke i mjere upravljanja rizicima,
b) tehnike mjerenja rizika
c) podjelu odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima.''.

 

Članak 15.

 

Iza članka 60. dodaju se novi čl. 60a. i 60b. koji glase:

 

"Članak 60a.

 

Opći organizacijski zahtjevi

 

(1) Uzimajući u obzir vrstu i složenost poslovanja, leasing društvo dužno je uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati efikasne i primjerene:
a) postupke odlučivanja i organizacijsku strukturu koja jasno i na dokumentiran način utvrđuje linije odgovornosti i dodjeljuje funkcije i odgovornosti
b) mehanizme unutarnjih kontrola, namijenjene osiguranju usklađenosti s ovim Zakonom i
propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugih propisa, te internim odlukama, procedurama i postupcima na svim razinama leasing društva
c) evidencije svih internih akata, kao i njihovih izmjena
d) administrativne i računovodstvene procedure i postupke te sustav izrade poslovnih knjiga i
financijskih izvještaja, kao i procedure i postupke vođenja i čuvanja poslovne dokumentacije koje će osigurati istinit i fer prikaz financijskog stanja društva sukladno svim važećim računovodstvenim propisima
e) mjere i postupke za ispravan rad, nadzor i zaštitu informacijskog sustava društva
f) mjere i postupke za očuvanje cjelovitosti, dostupnosti i povjerljivosti informacija.
(2) Leasing društvo dužno je u okviru mehanizma unutarnje kontrole, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost svog poslovanja, te vrstu i opseg usluga koje pruža i obavlja, uspostaviti vlastitu funkciju upravljanja rizicima i funkciju unutanje revizije, koja neovisno i objektivno
procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja s ciljem poboljšanja poslovanja leasing društva, uvodeći sistematičan, discipliniran pristup procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti upravljanja rizicima, kontrole i korporativnog upravljanja.

 

Članak 60b.

 

Izdvajanje poslovnih procesa leasing društva (eksternalizacija)

 

(1) Leasing društvo može izdvojiti (eksternalizirati) određene poslovne procese kojima se podržava obavljanje osnovne djelatnosti leasing društva na način da ih, na temelju ugovora u pisanoj formi, prenese na drugu osobu.
Izdvajanje poslovnih procesa je ugovorno povjeravanje obavljanja radnji, usluga ili aktivnosti drugoj osobi koje bi inače obavljalo leasing društvo. Pružatelj usluga može biti bilo koja fizička ili pravna osoba koja je prema propisima države u kojoj obavlja djelatnost ovlaštena obavljati poslove koji su predmet izdvajanja.
(2) Leasing društvo ne smije eksternalizirati djelatnost pružanja leasing usluga za koje je dobilo dozvolu za rad od strane Agencije.
(3) Ugovorom o izdvajanju poslovnih procesa mora biti ugovoreno da je osoba na koju se prenose poslovni procesi leasing društva dužna omogućiti provođenje nadzora od strane Agencije nad prenesenim poslovnim procesima.
Leasing društvo dužno je uspostaviti odgovarajući sustav upravljanja rizicima koji su povezani s izdvojenim poslovnim procesima.
(4) Odgovornost leasing društva prema trećim osobama ni u kojem slučaju se ne smije prenijeti na pružatelje usluga.
(5) Leasing društvo ne smije eksternalizirati prava i obveze organa upravljanja, kao ni kontrolne funkcije leasing društva (kreditna funkcija i funkcija rizika, unutarnja revizija i sl.).
(6) Iznimno od stavka (5) ovoga članka, leasing društvo smije eksternalizirati segmente funkcije unutarnje revizije koje se odnose na reviziju informacijskih tehnologija i druge
specifične vrste unutarnje revizije.
(7) Leasing društvo dužno je osigurati da izdvajanje poslovnih procesa na drugu osobu ne narušava:
a) obavljanje redovnog poslovanja leasing društva
b) djelotvorno upravljanje rizicima leasing društva
c) sistem unutarnjih kontrola leasing društva
d) mogućnost obavljanja nadzora od strane Agencije.
(8) Agencija je ovlaštena zabraniti izdvajanje određenih poslovnih procesa ili zahtijevati ispunjavanje dodatnih uvjeta ako procijeni da bi takvo izdvajanje poslovnih procesa moglo onemogućiti ili otežati djelotvorno i kontinuirano ispunjavanje uvjeta iz stavka 3. ovoga članka.
(9) Agencija će posebnim aktom propisati uvjete i kriterije za izdvajanje poslovnih procesa (eksternalizaciju).".

 

Članak 16.

 

U članku 70. dodaju se nove toč. a) i b) koje glase:
"a) preporuku upravi leasing društva
b) opomenu".
Točka d) se briše.
Dosadašnje toč. a), b) i c) postaju toč. c), d) i e).

 

Članak 17.

 

Iza članka 78. – u poglavlju III. MJERE U OTKLANJANJU NEZAKONITOSTI I NEPRAVILNOSTI, dodaju se novi čl. 78a. i 78b. koji glase:

 

"Članak 78a.

 

Preporuke upravi leasing društva

 

(1) Kada Agencija u okviru nadzora te provjere i procjene financijske stabilnosti i položaja leasing-društva, kao i provjere i procjene rizika kojima je leasing društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju utvrdi slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti
koje nemaju značaj kršenja ovoga Zakona ili propisa donesenih na temelju njega, te drugih zakona i propisa donesenih na temelju istih ili ako Agencija smatra potrebnim da leasing društvo poduzme radnje i aktivnosti radi poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i
položaja te smanjenja rizika kojima je izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju, Agencija će izreći preporuke upravi leasing društva.
(2) Preporuke sadrže utvrđene i procijenjene značajne rizike i probleme kojima je leasing društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo, odnosno utvrđene slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja propisa ovoga Zakona te smjernice upravi društva za upravljanje u cilju otklanjanja istih, kao i u cilju poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je leasing društvo izloženo ili
može biti izloženo u svom poslovanju.
(3) Uprava leasing društva dužna je Agenciji dostaviti plan, rokove i dinamiku postupanja po preporukama Agencije.
(4) Kako bi utvrdila poboljšanje poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je leasing društvo izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju, Agencija može provesti ponovni nadzor nad leasing društvom.

 

Članak 78b.

 

Opomena

 

(1) Kad Agencija tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti, a priroda i opseg utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti nemaju značajan utjecaj i posljedice na poslovanje leasing društva Agencija može izreći opomenu leasing društvu.
(2) Opomena Agencije može sadržavati i nalog da leasing društvo ispravi utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti, te rokove u kojima je leasing društvo dužno to učiniti i
dinamiku obavještavanja Agencije o poduzetim radnjama i aktivnostima.
(3) Ako leasing društvo ne postupi po nalogu i u roku Agencije iz stavka (2) ovoga članka, Agencija će izdati rješenje za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.
(4) Agencija je ovlaštena provesti ponovni nadzor nad leasing društvom u mjeri i opsegu koje su potrebne da se utvrdi je li leasing društvo postupilo po nalogu Agencije iz stavka (2)
ovoga članka, te jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.".

 

Članak 18.

 

Iza članka 83. dodaju se novo POGLAVLJE IV. i čl. 83a. i 83b. i novo POGLAVLJE V. i čl. 83c., 83d. i 83e. koji glase:

 

 ''POGLAVLJE IV. NADZOR NAD DRUGIM OSOBAMA

 

Članak 83a.

 

Obavljanje leasinga bez dozvole

 

Agencija je ovlaštena provoditi i nadzor nad drugim osobama za koje raspolaže podacima:
a) da osim drugih djelatnosti ili kao jedinu djelatnost obavljaju poslove leasinga, bez dozvole za obavljanje poslova leasinga izdane od strane Agencije
b) da su korisnici leasinga koji su zaključili ugovor s pravnom osobom registriranom izvan teritorija BiH.

 

Članak 83b.

 

Mjere nadzora

 

(1) Agencija u postupku nadzora iz članka 83a. ovoga Zakona obavlja pregled poslovnih knjiga i druge dokumentacije nadziranih osoba.
(2) Ako Agencija u postupku nadzora utvrdi da osoba postupa na način iz članka 83a. ovoga Zakona, toj će osobi naložiti rješenjem da otkloni nezakonitosti i nepravilnosti. U rješenju se nalažu mjere koje mogu obuhvatiti i obustavljanje zaključivanja novih ugovora o leasingu i/ili
prijenos leasing poslovanja na leasing društvo koje posjeduje dozvolu za obavljanje poslova leasinga izdanu od strane Agencije.

 

Poglavlje V. POVJERLJIVI PODACI

 

Članak 83c.

 

Opća odredba

 

Leasing društvo dužno je kao povjerljive čuvati sve podatke, informacije, činjenice i okolnosti za koje je saznalo u poslovanju s korisnikom leasinga, odnosno dobavljačem leasinga.

 

Članak 83d.

 

Obveza čuvanja povjerljivih podataka

 

(1) Vlasnici, članovi organa upravljanja, te radnici leasing društva, odnosno druge osobe kojima su vezano za njihov rad u leasing društvu ili uz pružanje usluga za leasing društvo na bilo koji način dostupni podaci iz članka 83c. ovoga Zakona ne smiju te podatke priopćavati trećim osobama, iskoristiti ih protiv interesa leasing društva i njegovih klijenata ili omogućiti da ih koriste treće osobe.
(2) Obveza čuvanja povjerljivih podataka ne vrijedi u sljedećim slučajevima:
a) ako korisnik leasinga, odnosno dobavljač leasinga u pisanoj formi pristane da se pojedini povjerljivi podaci priopće
b) ako nadležni sud ili drugo nadležno tijelo u pisanoj formi zahtijeva, odnosno naloži dostavljanje tih podataka radi utvrđivanja činjenica u kaznenom ili prekršajnom postupku ili za potrebe utvrđivanja činjenica nužnih za pokretanje takvih postupaka
c) u slučajevima određenim propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma
d) ako su ti podaci potrebni u svrhu razjašnjavanja međusobnih pravnih odnosa između leasing društva i korisnika leasinga, odnosno dobavljača leasinga, odnosno drugih nositelja prava iz ugovora o leasingu te između korisnika leasinga i trećih osoba u sudskim postupcima, arbitražnim postupcima i postupcima mirenja
e) ako nadležni sud u pisanoj formi zahtijeva, odnosno naloži dostavljanje tih podataka za potrebe ostavinskog, stečajnog postupka i drugog sudskog postupka
f) ako nadležni sud ili drugo nadležno tijelo u pisanoj formi zahtijeva, odnosno naloži dostavljanje tih podataka radi izvršenja nad imovinom korisnika leasinga, odnosno drugog nositelja prava iz ugovora o leasingu ili nad imovinom trećih osoba
g) ako nadležno tijelo koje obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, ili nadzor parkiranja vozila na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno, kao i pravna osoba koja obavlja komunalne poslove, u pisanoj formi zahtijeva predočenje tih podataka u svrhu izvršenja svojih ovlasti
h) ako se ti podaci dostavljaju Agenciji za potrebe nadzora koji u okviru svojih nadležnosti provodi Agencija, odnosno drugo nadzorno tijelo
i) ako se ti podaci dostavljaju poreznim organima, za potrebe postupaka koje oni provode u okviru svojih nadležnosti
j) ako se ti podaci priopćavaju pravnoj osobi koja se registrirano bavi prikupljanjem i pružanjem podataka o obvezama iz poslova leasinga
k) ako je to propisano posebnim zakonom.
(3) Obveza čuvanja povjerljivih podataka postoji za osobe iz stavka (1) ovoga članka i nakon prestanka rada u leasing društvu, odnosno nakon prestanka svojstva vlasnika leasing društva ili člana organa upravljanja leasing društva, kao i nakon prestanka ugovornog odnosa o obavljanju poslova za leasing društvo.
(4) Nadzorno tijelo, odnosno druga tijela i sudovi smiju podatke koje su prikupili na temelju stavka (2) ovoga članka upotrijebiti isključivo u svrhu zbog koje su prikupljeni.

 

Članak 83e.

 

Prikupljanje, vođenje i upotreba povjerljivih podataka

 

Leasing društva prikupljaju, obrađuju, čuvaju, dostavljaju i upotrebljavaju povjerljive podatke iz članka 83c. ovoga Zakona, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i
ostalim propisima o zaštiti podataka.".

 

Članak 19.

 

U članku 85. iza stavka (3) dodaju se novi st. (4), (5), (6) i (7) koji glase:
''(4) Prije donošenja odluke o likvidaciji leasing društva, uprava i nadzorni odbor leasing društva dužni su obaviti prethodne konsultacije s Agencijom.
(5) Likvidatori su dužni obavijestiti Agenciju o odluci o likvidaciji leasing društva u roku od tri dana od dana njenog donošenja.
(6) Likvidatori leasing društva dužni su okončati poslove koji su u tijeku, naplatiti potraživanja, unovčiti imovinu leasing društva i podmiriti obveze prema vjerovnicima te eventualni ostatak imovine podijeliti vlasnicima leasing društva.
(7) Iznimno, u mjeri u kojoj to zahtijeva provođenje likvidacije, likvidatori mogu ugovoriti nove poslove.".

 

Članak 20.

 

U članku 91. naziv "Prekršaji leasing društva" mijenja se i glasi: "Teži prekršaji leasing društva".
U stavku 1. iznos: "1.000,00 do 15.000,00" zamjenjuje se iznosom "5.000,00 do 20.000,00"
Iza točke c) dodaju se nove toč. d) i e) koje glase:
"d) ne postupi u skladu s člankom 15a. ovoga Zakona
e) prilikom imenovanja člana uprave ne pribavi suglasnost Agencije u skladu s člankom 30. stavak (3) ovoga Zakona.".
Dosadašnje toč. d) i e) postaju toč. f) i g).
Iza dosadašnje točke e) koja postaje točka g) dodaju se nove toč. h) i i) koje glase:
"h) ne postupa u skladu s člankom 60. ovoga Zakona i teže krši pravila o upravljanju rizicima iz članka 62. ovoga Zakona"
Dosadašnje toč. f), g), h) i i). postaju toč. j), k), l) i m).
St. (2) i (3) se brišu.

 

Članak 21.

 

Iza članka 91. dodaje se novi članak 91a. koji glasi:

 

"Članak 91a.

 

Lakši prekršaji leasing društva

 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 7.000,00 KM kaznit će se za prekršaj leasing društvo ako:
a) prilikom izbora članova nadzornog odbora postupi suprotno odredbama čl. 24. i 25. ovoga Zakona
b) član uprave nije u radnom odnosu u skladu s odredbom članka 29. stavka (5) ovoga Zakona
c) ne učini dostupnim informacije iz članka 33. ovoga Zakona
d) ugovor o leasingu nije sastavljen u skladu s odredbama čl. 36. do 38. ovoga Zakona
e) ne obavijesti dobavljača predmeta leasinga u skladu s odredbama članka 40. ovoga Zakona
f) ne postupa u skladu s članom 60a. ovoga Zakona
g) ne postupa u skladu s člankom 60b. ovoga Zakona
h) ne izvijesti Agenciju u skladu s odredbama članka 68. ovoga Zakona
i) ne dostavi informacije Agenciji u skladu s odredbama članka 75. ovoga Zakona
j) ne postupi u skladu sa člankom 85. stavak (4) ovoga Zakona.".

 

Članak 22.

 

U članku 92. stavku 1) riječi: "1.000,00 do 15.000,00" zamjenjuju se riječima: "2.000,00 do 7.000,00".
Stavak (2) se briše.

 

Članak 23.

 

Iza članka 92. dodaju se novi čl. 92a. i 92b. koji glase:

 

"Članak 92a.

 

Prekršaji odgovornih osoba u leasing društvu i banci

 

(1) Odgovorna osoba u leasing društvu kaznit će se za prekršaje:
a) iz članka 91. ovoga Zakona, novčanom kaznom u iznosu od 1.500 do 5.000,00 KM
b) iz članka 91a. ovoga Zakona, novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 3.000,00 KM.
(2) Odgovorna osoba u banci kaznit će se za prekršaje iz članka 92. ovoga Zakona novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 KM.

 

Članak 92b.

 

Korisnici leasinga (fizička ili pravna osoba)

 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 KM kaznit će se fizička osoba - korisnik leasinga koja je zaključila ugovor o leasingu s pravnom osobom registriranom izvan teritorija BiH.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 7.000,00 KM kaznit će se pravna osoba - korisnik leasinga koja je zaključila ugovor o leasingu s pravnom osobom registriranom izvan teritorija BiH.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 KM kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi – korisniku leasinga za prekršaj iz stavka (2) ovoga članka.".

 

Članak 24.

 

U članku 93. stavku (1) riječi: "500,00 do 1.500,00" zamjenjuju se riječima: "1.500,00 do 5.000,00".
U stavku (2) riječi: "koje je bilo u mandatu" brišu se, a riječi: "300,00 do 1.000,00" zamjenjuju se riječima: "1.000,00 do 3.000,00".

 

Članak 25.

 

Iza članka 93. dodaje se novi član 93a. koji glasi:

 

"Članak 93a.

 

Prekršaji članova Uprave leasing društva i nadzornog odbora

 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 KM kaznit će se izvršni direktori - članovi Uprave leasing društva, ako ne vode poslove leasing društva iz svoje nadležnosti, u skladu s člankom 31. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 KM kaznit će se članovi Nadzornog odbora ako ne postupe u skladu s člankom 27. ovoga Zakona.''.

 

Članak 26.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara