ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIZINGU

 

Član 1.

 

U Zakonu o lizingu ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08, 39/09 i 65/13) u članu 2. tačka d) iza riječi "prava" dodaje se zarez i riječi: "a može biti i buduća stvar''.

 

Član 2.

 

U članu 5. iza stava (4) dodaju se novi st. (5), (6), (7) i (8) koji glase:
''(5) S obzirom na položaj i broj subjekata u poslu lizinga, lizing može biti direktni lizing, indirektni lizing i povratni lizing (sale and lease back).
(6) Direktni lizing je dvostrani pravni posao u kojem učestvuju samo dva subjekta, davalac lizinga koji je ujedno i dobavljač predmeta lizinga i korisnik lizinga.
(7) Indirektni lizing je višestrani pravni posao u kojem učestvuju tri subjekta, dobavljač predmeta lizinga, davalac lizinga i korisnik lizinga.
(8) Povratni lizing (sale and lease back) je pravni posao u kojem učestvuju samo korisnik lizinga i davalac lizinga, pri čemu korisnik lizinga prethodno u svojstvu dobavljača predmeta lizinga prodaje predmet lizinga davaocu lizinga kojeg potom davalac lizinga predaje na korištenje korisniku lizinga, uz obavezu korisnika lizinga na plaćanje naknade.''.

 

Član 3.

 

U članu 5a. stav (1) se briše.
Dosadašnji stav (2) postaje stav (1).

 

Član 4.

 

U članu 15. stav (1) tač. b) i c) riječi: "šest mjeseci" zamjenjuju se riječima: "godinu dana".

 

Član 5.

 

Iza člana 15. dodaje se novi član 15a. koji glasi:

 

"Član 15a

 

Prestanak poslovanja lizing društva
(1) Lizing društvo može donijeti odluku o prestanku poslovanja kao lizing društvo i preregistrovati se kao drugo privredno društvo pod uslovom da u portfoliju nema važećih ugovora o lizingu ili pod uslovom da na drugo lizing društvo prenese svoje lizing poslovanje.
(2) Lizing društvo iz stava (1) ovog člana dužno je, prije upisa odluke o promjeni predmeta poslovanja u sudski registar, dobiti rješenje Agencije o ukidanju dozvole za obavljanje poslova lizinga.
(3) Agencija će donijeti rješenje o ukidanju dozvole kada, uz druge uslove potrebne za prestanak poslovanja lizing društva, utvrdi da su ispunjeni uslovi iz stava (1) ovog člana.
(4) Ako lizing društvo donese odluku o prestanku poslovanja kao lizing društvo, a u portfoliju ima važećih ugovora o lizingu i u roku od šest mjeseci nije na drugo lizing društvo prenijelo svoje lizing poslovanje, Agencija će postupiti na način iz člana 85. stav (3) ovog Zakona.
Lizing društvo ostaje pod nadzorom Agencije sve do okončanja procesa prijenosa portfolija na drugo lizing društvo ili do pokretanja postupka likvidacije od strane nadležnog suda.
(5) U slučaju prijenosa lizing poslovanja iz stava (1) ovog člana lizing društva koja učestvuju u tom postupku dužna su o toj namjeri u pisanoj formi obavijestiti Agenciju, obaviti prethodne konsultacije s Agencijom, te dobiti saglasnost Agencije za taj prijenos.".

 

Član 6.

 

U članu 29. iza stava (5) dodaju se novi st. (6) i (7) koji glase:
"(6) U skladu sa osnivačkim aktom ili statutom društvo može dati prokuru jednom ili više fizičkih lica za zastupanje lizing društva, odnosno sklapanje ugovora i poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun lizing društva koje proizlaze iz djelatnosti lizing društva, ali samo zajedno sa barem jednim članom uprave lizing društva.
(7) Uslovi koje treba ispunjavati lice kojem se daje prokura, ovlašteno tijelo za dodjelu prokure, vrsta i način davanja prokure, obim, ovlaštenja iz prokure, uključujući i ograničenja u poduzimanju radnji od strane prokurista, utvrđuju se osnivačkim aktom lizing društva.".

 

Član 7.

 

U članu 30. stav (1) tačka c) iza riječi "Federaciji" dodaju se riječi: "niti je prokurista u nekom drugom pravnom licu,''.
Iza tačke d) dodaju se nove tač. e), f), g) i h) koje glase:
"e) za koje je na osnovu dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će odgovorno i savjesno obavljati poslove člana uprave lizing društva;
f) nije bilo razriješeno dužnosti člana uprave lizing društva po nalogu Agencije iz člana 83. stav (2) ovog Zakona;
g) ima dobar ugled i nad čijom imovinom ne postoji upisan teret od strane nadležnog organa;
h) nije pravosnažno osuđeno za prekršaj ili krivično djelo koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz djelatnosti Agencije ili drugog nadležnog tijela na finansijskom tržištu i".
Dosadašnja tačka e) postaje tačka i).

 

Član 8.

 

Iza člana 30. dodaju se novi čl. 30a., 30b., 30c. i 30d. Koji glase:

 

''Član 30a.

 

Saglasnost za obavljanje funkcije člana uprave lizing društva

 

(1) Članom uprave lizing društva može biti imenovano samo lice koje od Agencije dobije saglasnost za obavljanje funkcije člana uprave lizing društva.
(2) Zahtjev za izdavanje saglasnosti iz stava (1) ovog člana podnosi kandidat za člana uprave lizing društva uz obavezno priloženu odluku u pisanoj formi ili saglasnost organa u lizing društvu nadležnog za imenovanje članova uprave za mandat koji ne može biti duži od četiri godine.
(3) U postupku odlučivanja o prethodnoj saglasnosti, Agencija izdaje prethodnu saglasnost iz stava (1) ovog člana na rok predloženog trajanja mandata.
(4) Zahtjevu iz stava (2) ovog člana moraju se priložiti dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 30. ovog Zakona.
(5) U postupku odlučivanja o prethodnoj saglasnosti iz stava (1) ovog člana, Agencija može zatražiti da kandidat za člana uprave lizing društva predstavi program vođenja poslova lizing društva za razdoblje mandata na koje se imenuje član uprave.
(6) Lice koje je dobilo saglasnost Agencije za obavljanje funkcije člana uprave lizing društva prije imenovanja na funkciju člana uprave drugog lizing društva mora ponovno dobiti saglasnost Agencije.
(7) Kada nadležni organ lizing društva želi ponovno imenovati lice koje je već dobilo saglasnost za obavljanje funkcije člana uprave lizing društva, kandidat za člana uprave lizing društva uz priloženu odluku u pisanoj formi ili saglasnost organa u lizing društvu nadležnog za imenovanje članova uprave dužan je Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje saglasnosti iz stava (2) ovog člana za novi mandat najmanje tri mjeseca prije isteka mandata člana uprave.
(8) Lice koje je već dobilo saglasnost za obavljanje funkcije člana uprave lizing društva i koje nadležni organ lizing društva želi ponovo imenovati dužno je ponovo proći postupak propisan ovim Zakonom.

 

Član 30b.

 

Odbijanje zahtjeva za izdavanje saglasnosti za obavljanje
funkcije člana uprave lizing društva

 

Agencija će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave lizing društva ako:
a) predloženo lice ne ispunjava uslove propisane odredbama člana 30. ovog Zakona,
b) Agencija raspolaže objektivnim i dokazivim razlozima zbog kojih se može pretpostaviti da bi djelatnosti i poslovi kojima se lice bavi ili se bavilo, predstavljali prijetnju upravljanju lizing društvom u skladu s pravilima o upravljanju rizicima, organizacionim i drugim zahtjevima iz ovog Zakona, kao i druge zakonske i podzakonske regulative,
c) su u zahtjevu za izdavanje saglasnosti navedeni podaci netačni, neistiniti ili podaci koji dovode u zabludu.

 

Član 30c.

 

Oduzimanje saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave
lizing društva

 

(1) Agencija će rješenjem oduzeti saglasnost za obavljanje funkcije člana uprave lizing društva ako:
a) lice u roku od šest mjeseci od dana izdavanja saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave ne bude imenovano i ne stupi na dužnost člana uprave lizing društva na koje se saglasnost odnosi, a postupak izdavanja saglasnosti je bio spojen s postupkom izdavanja odobrenja za obavljanje poslova lizinga,
b) lice u roku od tri mjeseca od izdavanja saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave ne bude imenovano i ne stupi na dužnost člana uprave lizing društva,
c) licu prestaje funkcija člana uprave lizing društva na koju se saglasnost odnosi,
d) licu prestane radni odnos s lizing društvom na koje se saglasnost odnosi, s danom prestanka radnog odnosa, odnosno istekom mandata člana uprave na koji se saglasnost odnosi,
e) član uprave ne ispunjava uslove pod kojim mu je saglasnost izdata,
f) je saglasnost izdata uslijed prešućivanja bitnih činjenica ili na temelju neistinitih, netačnih podataka i podataka koji dovode u zabludu, odnosno na neki drugi nepropisan način,
g) je član uprave lizing društva ozbiljno i sistemski kršio ovaj Zakon, propise donesene na osnovu ovog Zakona i druge zakonske propise, a naročito ako je zbog toga ugrožena likvidnost ili održavanje kapitala lizing društva,
h) član uprave nije osigurao provođenje ili nije proveo nadzorne mjere koje je naložila Agencija,
i) član uprave nije osigurao adekvatnu organizacionu strukturu ili sistem upravljanja rizicima lizing društva,
j) su prestali postojati uslovi iz odredbi propisa o privrednim društvima za člana uprave,
k) se utvrdi da je član uprave u sukobu interesa zbog kojeg ne može ispunjavati obaveze i dužnosti sa pažnjom urednog i savjesnog privrednika,
l) član uprave redovno ne ispunjava obavezu utvrđivanja i ocjenjivanja efikasnosti politika, mjera i internih procedura vezanih za usklađenost lizing društva s ovim Zakonom ili obavezu poduzimanja odgovarajućih mjera u cilju ispravljanja nedostataka, odnosno nepravilnosti u poslovanju lizing društva.
(2) Izuzetno, u slučajevima iz stava (1), tač. h), i), k) i l) ovog člana, Agencija može umjesto oduzimanja rješenja donijeti rješenje kojim će privremeno zabraniti obavljanje funkcije člana uprave lizing društva.

 

Član 30d.

 

Pravne posljedice oduzimanja saglasnosti za obavljanje funkcije
člana uprave lizing društva

(1) Ako Agencija oduzme saglasnost za obavljanje funkcije člana uprave, lizing društvo obavezno je bez odgode donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana uprave.
(2) Ako je članu uprave oduzeta saglasnost za obavljanje funkcije člana uprave ili u drugim slučajevima prijevremenog prestanka mandata člana uprave, nadležni organ prema osnivačkom aktu lizing društva dužan je u roku od 90 dana od dana prestanka funkcije člana, odnosno članova uprave pribaviti saglasnost Agencije i imenovati novog člana, odnosno nove članove uprave, ako lizing društvo ne bi imalo minimalan broj članova uprave u skladu s osnivačkim aktom i/ili ovim Zakonom.
(3) Agencija objedinjuje oba postupka ako je protiv člana uprave započeo postupak za oduzimanje saglasnosti za člana uprave u slučaju iz člana 30c. stav (1) tačka g) ovog Zakona,
a zbog kojeg je protiv lizing društva započet postupak za oduzimanje odobrenja za obavljanje poslova lizinga.
(4) U slučaju kada uprava lizing društva nije u punom sastavu ili kad članovi uprave lizing društva ne mogu obavljati svoju funkciju iz nekih drugih razloga koji nisu navedeni u stavu (2) ovog člana, nadležni organ prema osnivačkom aktu lizing društva može, bez prethodne saglasnosti Agencije, jednokratno imenovati članove nadzornog odbora za zamjenike članova uprave i to najviše na rok od tri mjeseca, ako je to nužno zbog osiguranja poslovanja lizing
društva i otklanjanja štetnih posljedica za lizing društvo i o tome u roku od 3 dana od dana imenovanja u pisanoj formi obavijestiti Agenciju.''.

 

Član 9.

 

U članu 48. iza stava (8) dodaje se novi stav (9) koji glasi:
''(9) Ako je prema propisu kojim se uređuju prekršaji, za prekršaj koji je u neposrednoj vezi sa korištenjem predmeta lizinga odgovoran vlasnik predmeta lizinga, a predmet lizinga u vrijeme počinjenja prekršaja nije bio u posjedu davaoca lizinga u svrhu utvrđivanja postojanja prekršaja i prekršajne odgovornosti, smatrat će se da je korisnik lizinga vlasnik predmeta lizinga.''.

 

Član 10.

 

U članu 52. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: ''(2) Ugovorom o lizingu ne smatra se:
a) ugovor o zakupu zaključen u smislu Zakona o obligacionim odnosima;
b) ugovor kojim se definira davanje u zakup pokretne ili nepokretne stvari, a koji nije
zaključen u skladu sa odredbama ovog zakona.''.

 

Član 11.

 

U članu 55. stav (1) riječi: "na povrat predmeta lizinga" zamjenjuju se riječima: "oduzeti predmet lizinga.''

 

Član 12.

 

U članu 58. stav (3) na kraju teksta iza riječi "vozilima" dodaju se riječi: "i u skladu sa stavom (2) ovog člana.''

 

Član 13.

 

U članu 59. stav (2) broj "30" zamjenjuje se brojem "60".

 

Član 14.

 

U članu 60. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"(2) Upravljanje rizicima je sveobuhvatan proces, odnosno skup postupaka, metoda i tehnika za identifikaciju, mjerenje i procjenu te upravljanje i ovladavanje rizicima kojima je lizing društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju, uključujući i izvještavanje
o istim. Lizing društvo dužno je uspostaviti sveobuhvatan i efikasan sistem upravljanja rizicima u skladu s vrstom, obimom i složenosti svog poslovanja, koji mora uključivati najmanje:
a) strategije, politike, postupke i mjere upravljanja rizicima,
b) tehnike mjerenja rizika,
c) podjelu odgovornosti u vezi sa upravljanjem rizicima.''.

 

Član 15.

 

Iza člana 60. dodaju se novi čl. 60a. i 60b. koji glase:

 

"Član 60a.

 

Opći organizacioni zahtjevi

 

(1) Uzimajući u obzir vrstu i složenost poslovanja, lizing društvo dužno je uspostaviti, provoditi te redovno ažurirati, procjenjivati i nadzirati efikasne i primjerene:
a) postupke odlučivanja i organizacionu strukturu koja jasno i na dokumentovan način utvrđuje linije odgovornosti i dodjeljuje funkcije i odgovornosti;
b) mehanizme internih kontrola, namijenjene osiguranju usklađenosti sa ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona i drugih propisa, te internim odlukama, procedurama i postupcima na svim nivoima lizing društva;
c) evidencije svih internih akata, kao i njihovih izmjena;
d) administrativne i računovodstvene procedure i postupke te sistem izrade poslovnih knjiga i
finansijskih izvještaja, kao i procedure i postupke vođenja i čuvanja poslovne dokumentacije koje će osigurati istinit i fer prikaz finansijskog stanja društva u skladu sa svim važećim računovodstvenim propisima;
e) mjere i postupke za ispravan rad, nadzor i zaštitu informacionog sistema društva i
f) mjere i postupke za očuvanje cjelovitosti, dostupnosti i povjerljivosti informacija.
(2) Lizing društvo dužno je u okviru mehanizma interne kontrole, uzimajući u obzir vrstu, obim i složenost svog poslovanja, te vrstu i obim usluga koje pruža i obavlja, uspostaviti vlastitu funkciju upravljanja rizicima i funkciju interne revizije, koja nezavisno i objektivno
procjenjuje sistem internih kontrola, daje nezavisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja s ciljem poboljšanja poslovanja lizing društva, uvodeći sistematičan, disciplinovan pristup procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti upravljanja rizicima, kontrole
i korporativnog upravljanja.

 

Član 60b.

 

Izdvajanje poslovnih procesa lizing društva (eksternalizacija)

 

(1) Lizing društvo može izdvojiti (eksternalizovati) određene poslovne procese kojima se podržava obavljanje osnovne djelatnosti lizing društva na način da ih, na osnovu ugovora
u pisanoj formi, prenese na drugo lice. Izdvajanje poslovnih procesa je ugovorno povjeravanje obavljanja radnji, usluga ili aktivnosti drugom licu koje bi inače obavljalo lizing društvo. Pružalac usluga može biti bilo koje fizičko ili pravno lice koje je prema propisima države u kojoj obavlja djelatnost ovlašteno obavljati poslove koji su predmet izdvajanja.
(2) Lizing društvo ne smije eksternalizovati djelatnost pružanja lizing usluga za koje je dobilo dozvolu za rad od strane Agencije.
(3) Ugovorom o izdvajanju poslovnih procesa mora biti ugovoreno da je lice na koje se prenose poslovni procesi lizing društva dužno omogućiti provođenje nadzora od strane Agencije nad prenesenim poslovnim procesima.
Lizing društvo dužno je uspostaviti odgovarajući sistem upravljanja rizicima koji su povezani s izdvojenim poslovnim procesima.
(4) Odgovornost lizing društva prema trećim licima ni u kojem slučaju se ne smije prenijeti na pružaoce usluga.
(5) Lizing društvo ne smije eksternalizovati prava i obaveze organa upravljanja, kao ni kontrolne funkcije lizing društva (kreditna funkcija i funkcija rizika, interna revizija i sl.).
(6) Izuzetno od stava (5) ovog člana, lizing društvo smije eksternalizovati segmente funkcije interne revizije koje se odnose na reviziju informacionih tehnologija i druge specifične vrste interne revizije.
(7) Lizing društvo dužno je osigurati da izdvajanje poslovnih procesa na drugo lice ne narušava:
a) obavljanje redovnog poslovanja lizing društva;
b) djelotvorno upravljanje rizicima lizing društva;
c) sistem internih kontrola lizing društva;
d) mogućnost obavljanja nadzora od strane Agencije.
(8) Agencija je ovlaštena zabraniti izdvajanje određenih poslovnih procesa ili zahtijevati ispunjavanje dodatnih uslova ako procijeni da bi takvo izdvajanje poslovnih procesa moglo onemogućiti ili otežati djelotvorno i kontinuirano ispunjavanje uslova iz stava 3. ovog člana.
(9) Agencija će posebnim aktom propisati uslove i kriterije za izdvajanje poslovnih procesa (eksternalizaciju).".

 

Član 16.

 

U članu 70. dodaju se nove tač. a) i b) koje glase:
"a) preporuku upravi lizing društva;
b) opomenu;"
Tačka d) se briše.
Dosadašnje tač. a), b) i c) postaju tač. c), d) i e).

 

Član 17.

 

Iza člana 78. – u poglavlju III. MJERE U OTKLANJANJU NEZAKONITOSTI I NEPRAVILNOSTI, dodaju se novi čl. 78a. i 78b. koji glase:

 

"Član 78a.

 

Preporuke upravi lizing društva

 

(1) Kada Agencija u okviru nadzora te provjere i procjene finansijske stabilnosti i položaja lizing-društva, kao i provjere i procjene rizika kojima je lizing društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju utvrdi slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti
koje nemaju značaj kršenja ovog Zakona ili propisa donesenih na osnovu njega, te drugih zakona i propisa donesenih na osnovu istih ili ako Agencija smatra potrebnim da lizing društvo poduzme radnje i aktivnosti radi poboljšanja poslovanja, finansijske stabilnosti i
položaja te smanjenja rizika kojima je izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju, Agencija će izreći preporuke upravi lizing društva.
(2) Preporuke sadrže utvrđene i procijenjene značajne rizike i probleme kojima je lizing društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo, odnosno utvrđene slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja propisa ovog Zakona te smjernice upravi društva za upravljanje u cilju otklanjanja istih, kao i u cilju poboljšanja poslovanja, finansijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je lizing društvo izloženo ili
može biti izloženo u svom poslovanju.
(3) Uprava lizing društva dužna je Agenciji dostaviti plan, rokove i dinamiku postupanja po preporukama Agencije.
(4) Kako bi utvrdila poboljšanje poslovanja, finansijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je lizing društvo izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju, Agencija može provesti ponovni nadzor nad lizing društvom.

 

Član 78b.

 

Opomena

 

(1) Kad Agencija tokom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti, a priroda i obim utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti nemaju značajan utjecaj i posljedice na poslovanje lizing društva Agencija može izreći opomenu lizing društvu.
(2) Opomena Agencije može sadržavati i nalog da lizing društvo ispravi utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti, te rokove u kojima je lizing društvo dužno to učiniti i dinamiku obavještavanja Agencije o poduzetim radnjama i aktivnostima.
(3) Ako lizing društvo ne postupi po nalogu i u roku Agencije iz stava (2) ovog člana, Agencija će izdati rješenje za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.
(4) Agencija je ovlaštena provesti ponovni nadzor nad lizing društvom u mjeri i obimu koje su potrebne da se utvrdi je li lizing društvo postupilo po nalogu Agencije iz stava (2) ovog člana, te jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem obimu.".

 

Član 18.

 

Iza člana 83. dodaju se novo POGLAVLJE IV. i čl. 83a. i 83b. i novo POGLAVLJE V. i čl. 83c., 83d. i 83e. koji glase:

 

''POGLAVLJE IV. NADZOR NAD DRUGIM LICIMA

 

Član 83a.

 

Obavljanje lizinga bez dozvole

 

Agencija je ovlaštena provoditi i nadzor nad drugim licima za koja raspolaže podacima:
a) da osim drugih djelatnosti ili kao jedinu djelatnost obavljaju poslove lizinga, bez dozvole za obavljanje poslova lizinga izdate od strane Agencije;
b) da su korisnici lizinga koji su zaključili ugovor sa pravnim licem registrovanim van teritorije BiH.

 

Član 83b.

 

Mjere nadzora

 

(1) Agencija u postupku nadzora iz člana 83a. ovog Zakona obavlja pregled poslovnih knjiga i druge dokumentacije nadziranih lica.
(2) Ako Agencija u postupku nadzora utvrdi da lice postupa na način iz člana 83a. ovog Zakona, tom će licu naložiti Rješenjem da otkloni nezakonitosti i nepravilnosti. U rješenju
se nalažu mjere koje mogu obuhvatiti i obustavljanje zaključivanja novih ugovora o lizingu i/ili prijenos lizing poslovanja na lizing društvo koje posjeduje dozvolu za obavljanje poslova lizinga izdatu od strane Agencije.

 

Poglavlje V. POVJERLJIVI PODACI

 

Član 83c.

 

Opća odredba

 

Lizing društvo dužno je kao povjerljive čuvati sve podatke, informacije, činjenice i okolnosti za koje je saznalo u poslovanju s korisnikom lizinga, odnosno dobavljačem lizinga.

 

Član 83d.

 

Obaveza čuvanja povjerljivih podataka

 

(1) Vlasnici, članovi organa upravljanja, te radnici lizing društva, odnosno druga lica kojima su vezano za njihov rad u lizing društvu ili uz pružanje usluga za lizing društvo na bilo koji način dostupni podaci iz člana 83c. ovog Zakona ne smiju te podatke saopćavati trećim licima, iskoristiti ih protiv interesa lizing društva i njegovih klijenata ili omogućiti da ih koriste treća lica.
(2) Obaveza čuvanja povjerljivih podataka ne vrijedi u sljedećim slučajevima:
a) ako korisnik lizinga, odnosno dobavljač lizinga u pisanoj formi pristane da se pojedini povjerljivi podaci saopće;
b) ako nadležni sud ili drugo nadležno tijelo u pisanoj formi zahtijeva, odnosno naloži dostavljanje tih podataka radi utvrđivanja činjenica u krivičnom ili prekršajnom postupku ili za potrebe utvrđivanja činjenica nužnih za pokretanje takvih postupaka;
c) u slučajevima određenim propisima koji uređuju sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma;
d) ako su ti podaci potrebni u svrhu razjašnjavanja međusobnih pravnih odnosa između lizing društva i korisnika lizinga, odnosno dobavljača lizinga, odnosno drugih nosilaca prava iz ugovora o lizingu te između korisnika lizinga i trećih lica u sudskim postupcima, arbitražnim postupcima i postupcima mirenja;
e) ako nadležni sud u pisanoj formi zahtijeva, odnosno naloži dostavljanje tih podataka za potrebe ostavinskog, stečajnog postupka i drugog sudskog postupka;
f) ako nadležni sud ili drugo nadležno tijelo u pisanoj formi zahtijeva, odnosno naloži dostavljanje tih podataka radi izvršenja nad imovinom korisnika lizinga, odnosno drugog nosioca prava iz ugovora o lizingu ili nad imovinom trećih lica;
g) ako nadležno tijelo koje obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, ili nadzor parkiranja vozila na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno, kao i pravno lice koje obavlja komunalne poslove, u pisanoj formi zahtijeva predočenje tih podataka u svrhu
izvršenja svojih ovlaštenja;
h) ako se ti podaci dostavljaju Agenciji za potrebe nadzora koji u okviru svojih nadležnosti provodi Agencija, odnosno drugo nadzorno tijelo;
i) ako se ti podaci dostavljaju poreznim organima, za potrebe postupaka koje oni provode u okviru svojih nadležnosti;
j) ako se ti podaci saopćavaju pravnom licu koje se registrovano bavi prikupljanjem i pružanjem podataka o obavezama iz poslova lizinga;
k) ako je to propisano posebnim zakonom.
(3) Obaveza čuvanja povjerljivih podataka postoji za lica iz stava (1) ovog člana i nakon prestanka rada u lizing društvu, odnosno nakon prestanka svojstva vlasnika lizing društva ili
člana organa upravljanja lizing društva, kao i nakon prestanka ugovornog odnosa o obavljanju poslova za lizing društvo.
(4) Nadzorno tijelo, odnosno druga tijela i sudovi smiju podatke koje su prikupili na osnovu stava (2) ovog člana upotrijebiti isključivo u svrhu zbog koje su prikupljeni.

 

Član 83e.

 

Prikupljanje, vođenje i upotreba povjerljivih podataka

 

Lizing društva prikupljaju, obrađuju, čuvaju, dostavljaju i upotrebljavaju povjerljive podatke iz člana 83c. ovog Zakona, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka i ostalim
propisima o zaštiti podataka.".

 

Član 19.

 

U članu 85. iza stava (3) dodaju se novi st. (4), (5), (6) i (7) koji glase:
''(4) Prije donošenja odluke o likvidaciji lizing društva, uprava i nadzorni odbor lizing društva dužni su obaviti prethodne konsultacije sa Agencijom.
(5) Likvidatori su dužni obavijestiti Agenciju o odluci o likvidaciji lizing društva u roku od tri dana od dana njenog donošenja.
(6) Likvidatori lizing društva dužni su okončati poslove koji su u toku, naplatiti potraživanja, unovčiti imovinu lizing društva i podmiriti obaveze prema povjeriocima te eventualni ostatak imovine podijeliti vlasnicima lizing društva.
(7) Izuzetno, u mjeri u kojoj to zahtijeva provođenje likvidacije, likvidatori mogu ugovoriti nove poslove.".

 

Član 20.

 

U članu 91. naziv "Prekršaji lizing društva" mijenja se i glasi: "Teži prekršaji lizing društva".
U stavu 1. iznos: "1.000,00 do 15.000,00" zamjenjuje se iznosom "5.000,00 do 20.000,00"
Iza tačke c) dodaju se nove tač. d) i e) koje glase:
"d) ne postupi u skladu sa članom 15a. ovog Zakona
e) prilikom imenovanja člana uprave ne pribavi saglasnost Agencije u skladu sa članom 30. stav (3) ovog Zakona.".
Dosadašnje tač. d) i e) postaju tač. f) i g).
Iza dosadašnje tačke e) koja postaje tačka g) dodaju se nove tač. h) i i) koje glase:
"h) ne postupa u skladu sa članom 60. ovog Zakona;
i) teže krši pravila o upravljanju rizicima iz člana 62. ovog Zakona;".
Dosadašnje tač. f), g), h) i i). postaju tač. j), k), l) i m). st. (2) i (3) se brišu.

 

Član 21.

 

Iza člana 91. dodaje se novi član 91a. koji glasi:

 

"Član 91a.

 

Lakši prekršaji lizing društva

 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 7.000,00 KM kaznit će se za prekršaj lizing društvo ako:
a) prilikom izbora članova nadzornog odbora postupi suprotno odredbama čl. 24. i 25. ovog Zakona;
b) član uprave nije u radnom odnosu u skladu sa odredbom člana 29. stav (5) ovog Zakona;
c) ne učini dostupnim informacije iz člana 33. ovog Zakona;
d) ugovor o lizingu nije sastavljen u skladu s odredbama čl. 36. do 38. ovog Zakona;
e) ne obavijesti dobavljača predmeta lizinga u skladu s odredbama člana 40. ovog Zakona;
f) ne postupa u skladu sa članom 60a. ovog Zakona;
g) ne postupa u skladu sa članom 60b. ovog Zakona;
h) ne izvijesti Agenciju u skladu s odredbama člana 68. ovog Zakona;
i) ne dostavi informacije Agenciji u skladu s odredbama člana 75. ovog Zakona
j) ne postupi u skladu sa članom 85. stav (4) ovog Zakona.".

 

Član 22.

 

U članu 92. stav 1) riječi: "1.000,00 do 15.000,00" zamjenjuju se riječima: "2.000,00 do 7.000,00".
Stav (2) se briše.

 

Član 23.

 

Iza člana 92. dodaju se novi čl. 92a. i 92b. koji glase:

 

"Član 92a.

 

Prekršaji odgovornih lica u lizing društvu i banci

 

(1) Odgovorno lice u lizing društvu kaznit će se za prekršaje:
a) iz člana 91. ovog Zakona, novčanom kaznom u iznosu od 1.500 do 5.000,00 KM
b) iz člana 91a. ovog Zakona, novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 3.000,00 KM.
(2) Odgovorno lice u banci kaznit će se za prekršaje iz člana 92. ovog Zakona novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 3.000,00 KM.

 

Član 92b.

 

Korisnici lizinga (fizičko ili pravno lice)

 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 KM kaznit će se fizičko lice - korisnik lizinga koje je zaključio ugovor o lizingu sa pravnim licem registrovanim van
teritorije BiH.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 7.000,00 KM kaznit će se pravno lice - korisnik lizinga koje je zaključilo ugovor o lizingu sa pravnim licem registrovanim van
teritorije BiH.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu – korisniku lizinga za prekršaj iz stava (2) ovog člana."

 

Član 24.

 

U članu 93. stav (1) riječi: "500,00 do 1.500,00" zamjenjuju se riječima: "1.500,00 do 5.000,00".
U stavu (2) riječi: "koje je bilo u mandatu" brišu se, a riječi: "300,00 do 1.000,00" zamjenjuju se riječima: "1.000,00 do 3.000,00".

 

Član 25.

 

Iza člana 93. dodaje se novi član 93a. koji glasi:

 

"Član 93a.

 

Prekršaji članova Uprave lizing društva i nadzornog odbora

 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 KM kaznit će se izvršni direktori - članovi Uprave lizing društva, ako ne vode poslove lizing društva iz svoje nadležnosti, u skladu sa članom 31. ovog Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 KM kaznit će se članovi Nadzornog odbora ako ne postupe u skladu sa članom 27. ovog Zakona.''.

 

Član 26.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara