ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O PRORAČUNIMA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15), iza članka 105c. dodaje se novi članak 105d. Koji glasi:

 

"Članak 105d.

 

Izuzetno i isključivo u svrhu osiguranja financiranja Grada Mostara u 2017. godini Proračun Grada Mostara kao i Odluku o izvršenju Proračuna za 2017. godinu donijet će i biti odgovoran za njegovu provedbu gradonačelnik Grada Mostara, uz suglasnost načelnika za financije Grada Mostara.".

 

Članak 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara