ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O BUDŽETIMA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15), iza člana 105c., dodaje se novi član 105d. koji
glasi:

 

"Član 105d.

 

Izuzetno i isključivo u svrhu osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2017. godini Budžet Grada Mostara kao i Odluku o izvršenju Budžeta za 2017. godinu donijet će i biti odgovoran za njegovu provedbu gradonačelnik Grada Mostara, uz saglasnost načelnika za finansije Grada Mostara.".

 

Član 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara