Z A K O N

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU

 

 

Članak 1.
(Predmet Zakona)

Ovim zakonom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (u daljem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, opseg zaduživanja i garancija, upravljanje javnim dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada), Federalnog ministarstva financija (u daljem tekstu: Ministarstvo financija) i Federalnog ministra financija (u daljem tekstu: ministar financija) u izvršavanju Proračuna za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obaveza te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II.  STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 2.
(Sadržaj proračuna)

Članak 3.
(Sadržaj Računa prihoda i rashoda)

a) P r i h o d a
1) poreznih prihoda,
2) neporeznih prihoda

     b) R a s h o d a

Članak 4.
(Raspodjela prihoda od neizravnih poreza)

Raspodjela prihoda od neizravnih poreza, koji se prenose na Jedinstveni račun Riznice Federacije (u daljem tekstu: JRR) vrši se između korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije), na osnovu odnosa i kriterija raspodjele utvrđene u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15).

III.  IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.
(Odgovornost proračunskih korisnika)

Članak 6.
(Korištenje odobrenih sredstava)

Proračunski korisnici odobrena sredstva mogu koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, a sukladno svom godišnjim financijskom planu i po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima koje odobrava ministar financija na osnovu plana novčanih tokova, putem kojih se projiciraju sve uplate i isplate sa JRR.

Članak 7.
(Operativni planovi)

Članak 8.
(Rok za dostavljanje planova)

Članak 9.
(Izvršavanje proračuna po prioritetima)

Proračun se izvršava po sljedećim prioritetima:

investicije,

 
Članak 10.
(Sredstva tekuće pričuve)

Članak 11.
(Korištenje sredstava tekuće pričuve)

Članak 12.
(Prijenos neutrošenih sredstava)

Ako se tijekom godine na temelju propisa smanji nadležnost proračunskog korisnika, zbog čega se smanjuju i sredstva ili ako se ukine proračunski korisnik, neutrošena sredstva za njegove rashode i izdatke prenose se u tekuću pričuvu ili proračunskom korisniku koji preuzima njegove poslove, o čemu odluku donosi Vlada.

Članak 13.
(Realizacija doznačenih transfera ili zajmova)

Rashode ili opterećenja proračunskih pozicija koja se plaćaju iz doznačenih transfera ili zajmova danih proračunskim korisnicima ne mogu se realizirati bez instrukcija Ministarstva financija, a na osnovu prethodno dostavljenog zahtjeva korisnika.

Članak 14.
( Uplata javnih prihoda)

Svi javni prihodi koji pripadaju Proračunu, obvezno se uplaćuju na JRR, koji je pod isključivom nadležnošću Ministarstva financija sukladno Zakonu o Riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16).

Članak 15.
(Korištenje aproprijacija)

Članak 16.
(Povrat javnih prihoda)

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na temelju rješenja koje donosi Ministarstvo financija sukladno Pravilniku o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 47/04).

Članak 17.
(Preraspodjela sredstava)

Članak 18.
(Sredstva za plaće i naknade)

Članak 19.
(Službena putovanja)

Visina dnevnica i ostalih troškova koji nastaju u vezi sa službenim putovanjima za sve proračunske korisnike određuje se na temelju Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 44/16).

Članak 20.
(Obvezno osiguranje)

Sredstva za obavezno osiguranje proračunskim korisnicima osiguravaju se sukladno Zakonu o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 24/05 i 36/10).

 

Članak 21.
(Nabavka roba, radova i usluga)

Nabavka roba, radova i usluga vrši se sukladno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14).

Članak 22.
(Korištenje sredstava na razdjelu 12.)

Članak 23.
(Korištenje sredstava na razdjelu 15.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 15. Proračuna, pozicija “Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – Implementacija antikoruptivnih zakona“ koriste se po programu koji donosi Vlada.

Članak 24.
(Korištenje sredstava na razdjelu 16.)

Članak 25.
(Korištenje sredstava na razdjelu 17.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 17. Proračuna, pozicije „Subvencije javnim preduzećima“, „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“  i  „Kapitalni transferi javnim preduzećima – Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH“, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 26.
(Korištenje sredstava na razdjelu 18.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 18. Proračuna, pozicije „Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH”, „Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH“, “Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Mostar“, „Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Tuzla“, “Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Mostar“, “Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Tuzla“ i “ Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać“ , koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 27.
(Korištenje sredstava na razdjelu 20.)

Članak 28.
(Korištenje sredstava na razdjelu 22.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 22. Proračuna, pozicija „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Potpora udruženjima potrošača”, koriste se po programu koji donosi Vlada.

Članak 29.
(Korištenje sredstava na razdjelu 23.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 23. Proračuna, pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja”, „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije”, „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta“, „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Učešće Vlade Federacije BiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika” i „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za izradu prostorno planskih dokumenata, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 30.
(Korištenje sredstava na razdjelu 24.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 24. Proračuna, pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu“ i „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - „Poticaj za veterinarstvo“, koriste se po programima koji donosi Vlada.

Članak 31.
(Korištenje sredstava na razdjelu 32.)

Članak 32.
(Korištenje sredstava na razdjelu 50.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 50. Proračuna, pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Tekući transferi općinama i gradovima”, „Tekući transferi pojedincima - Isplata stipendija i isplata inovatorima”, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Udruženjima građana, obrtničke komore FBiH i kantona i obrazovne institucije”, „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ , „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Finansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja“, „Ostala domaća pozajmljivanja” i „Ostala domaća pozajmljivanja – Kreditni-garantni fond“, koriste se po programima koje donosi Vlada. 

Članak 33.
(Korištenje sredstava na razdjelu 51.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 51. Proračuna, pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Zapošljavanje  Roma“, „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima -Transfer za realizaciju aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Provedba Zakona o zaštiti od nasilja u porodici“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Dječija nedjelja“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za organizacije civilnih invalida“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - „Transfer Savezu logoraša BiH-Projekat provedbe Odluke MSP“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer IDA - istraživačko dokumentacionih aktivnosti i zaštita žrtava i svjedoka genocida“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Strategija deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH (2014-2020)“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2016-2021. godina“ i „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - Ustanovama za zbrinjavanje na nivou FBiH”, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 34.
(Korištenje sredstava na razdjelu 52.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 52. Proračuna, pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za kulturu od značaja za Federaciju“, “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za sport od značaja za Federaciju”, „Tekući transferi drugim  razinama vlasti i fondovima - Transfer za fond za izdavaštvo“, „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za kinematografiju“, „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima -Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost“, „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama -Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa“, ”Tekući transferi neprofitnim organizacijama Udruženjima građana i organizacija iz oblasti kulture”, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za mlade” i  “Tekući transferi neprofitnim organizacijama -  Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH“, koriste se po programima koje donosi Vlada.                                                                                       
Članak 35.
(Korištenje sredstava na razdjelu 53.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 53. Proračuna, pozicije „Tekući transferi pojedincima -Transfer za raseljena lica i povratnike”,  „Tekući transferi pojedincima - Tekući transferi za programe povratka u RS”, „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za zajedničke međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama“ i  „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Podrška implementaciji održivom povratku izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica”, koriste se po programima koje donosi Vlada. 

Članak 36.
(Korištenje sredstava na razdjelu 54.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 54. Proračuna, pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za finansiranje studentskog standarda“, „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za finansiranje obrazovanja“, „Tekući transferi drugim razinama  vlasti i fondovima - Transfer za Implementaciju Bolonjskog procesa“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za oblast nauke od značaja za Federaciju“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama -Transfer za razvoj institucija nauke i poticaj NIR od značaja za Federaciju BiH”, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za Fond za studentske zajmove“ i Tekući transferi neprofitnim organizacijama -  Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH“, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 37.
(Korištenje sredstava na razdjelu 61.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 61. Proračuna, pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Akcijski plan Strategije okoliša“, „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ i „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima -Transfer NP „UNA”, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 38.
( Program utroška sredstava)

Članak 39.
(Upravljanje sredstvima u okviru programa o utrošku sredstava)

Članak 40.
(Izvještavanje o projektima iz Aneksa Proračuna)

                                                                                  
Članak 41.
(Platne transakcije)

Članak 42.
(Vlastiti prihodi)

Članak 43.
(Namjenski prihodi)

Članak 44.
(Neplanirani prihodi i donacije)
Uplaćene i/ili prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene kao i transferi za posebne namjene između korisnika javnih sredstava, raspoređivat će se iznad iznosa planiranih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, po odlukama Vlade, a na prijedlog proračunskog korisnika.

 

IV.   ZADUŽIVANJE I UPRAVLJANJE DUGOM

 

Članak 45.
(Dug Federacije i gornje granice zaduženja)

                
Članak 46.
(Financiranje deficita iz gotovinskog toka)

Članak 47.
(Upravljanje dugom)

                                                                                                                                                                                                                                                    
 V.  KAZNENE ODREDBE

Članak 48.
(Kazne)

Odgovorno lice proračunskog korisnika kažnjava se za prekršaj koji napravi, sukladno odredbama čl. 102. i 103. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.
(Prijenos nadležnosti proračunskog korisnika na drugu razinu vlasti)

Ako se u toku fiskalne godine nadležnosti federalnog proračunskog korisnika prenesu u nadležnost Institucija Bosne i Hercegovine neutrošena novčana sredstva za tog  proračunskog korisnika prenose se u tekuću pričuvu Proračuna.

Članak 50.
(Primjena zakona)

U slučaju da drugi zakoni i propisi sadrže odredbe o načinu izvršavanja Proračuna i pravima i obvezama korisnika proračunskih sredstava, koje su u suprotnosti s ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe ovog Zakona.

Članak 51.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se za fiskalnu 2017. godinu.


PREDSJEDAVAJUĆA
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Lidija Bradara


PREDSJEDAVAJUĆI

PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Edin Mušić