Z A K O N

O IZVRŠAVANJU BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU

 

 

Član 1.
(Predmet Zakona)

Ovim zakonom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (u daljem tekstu: Budžet) i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i garancija, upravljanje javnim dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze budžetskih korisnika, ovlaštenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada), Federalnog ministarstva finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija) i Federalnog ministra finansija (u daljem tekstu: ministar finansija) u izvršavanju Budžeta za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obaveza te druga pitanja u izvršavanju Budžeta.

II.  STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Član 2.
(Sadržaj budžeta)

Član 3.
(Sadržaj Računa prihoda i rashoda)

a) P r i h o d a
1) poreznih prihoda,
2) neporeznih prihoda

  b) R a s h o d a

Član 4.
(Raspodjela prihoda od indirektnih poreza)

Raspodjela prihoda od indirektnih poreza, koji se prenose na Jedinstveni račun Trezora Federacije (u daljem tekstu: JRT) vrši se između korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije), na osnovu odnosa i kriterija raspodjele utvrđene u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15).

III.  IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 5.
(Odgovornost budžetskih korisnika)

Član 6.
(Korištenje odobrenih sredstava)

Budžetski korisnici odobrena sredstva mogu koristiti samo za namjene koje su određene Budžetom, a u skladu sa svojim godišnjim finansijskim planom i po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima koje odobrava ministar finansija na osnovu plana novčanih tokova, putem kojih se projiciraju sve uplate i isplate sa JRT.

Član 7.
(Operativni planovi)

Član 8.
(Rok za dostavljanje planova)

Član 9.
(Izvršavanje budžeta po prioritetima)

Budžet se izvršava po sljedećim prioritetima:

investicije,

 
Član 10.
(Sredstva tekuće rezerve)

Član 11.
(Korištenje sredstava tekuće rezerve)

Član 12.
(Prijenos neutrošenih sredstava)

Ako se u toku godine na osnovu propisa smanji nadležnost budžetskog korisnika, zbog čega se smanjuju i sredstva ili ako se ukine budžetski korisnik, neutrošena sredstva za njegove rashode i izdatke prenose se u tekuću rezervu ili budžetskom korisniku koji preuzima njegove poslove, o čemu odluku donosi Vlada.

Član 13.
(Realizacija doznačenih transfera ili zajmova)

Rashode ili opterećenja budžetskih pozicija koja se plaćaju iz doznačenih transfera ili zajmova datih budžetskim korisnicima ne mogu se realizirati bez instrukcija Ministarstva finansija, a na osnovu prethodno dostavljenog zahtjeva korisnika.

Član 14.
( Uplata javnih prihoda)

Svi javni prihodi koji pripadaju Budžetu, obavezno se uplaćuju na JRT, koji je pod isključivom nadležnošću Ministarstva finansija u skladu sa Zakonom o Trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16).

Član 15.
(Korištenje aproprijacija)

Član 16.
(Povrat javnih prihoda)

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Budžet, vraćaju se uplatiocima na osnovu rješenja koje donosi Ministarstvo finansija u skladu sa Pravilnikom o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 47/04).

Član 17.
  (Preraspodjela sredstava)

Član 18.
(Sredstva za plaće i naknade)

Član 19.
(Službena putovanja)

Visina dnevnica i ostalih troškova koji nastaju u vezi sa službenim putovanjima za sve budžetske korisnike određuje se na osnovu Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 44/16).

Član 20.
(Obavezno osiguranje)

Sredstva za obavezno osiguranje budžetskim korisnicima osiguravaju se u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 24/05 i 36/10).

Član 21.
(Nabavka roba, radova i usluga)

Nabavka roba, radova i usluga vrši se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14).

Član 22.
(Korištenje sredstava na razdjelu 12.)

Član 23.
(Korištenje sredstava na razdjelu 15.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 15. Budžeta, pozicija “Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – Implementacija antikoruptivnih zakona“, koriste se po programu koji donosi Vlada.

Član 24.
(Korištenje sredstava na razdjelu 16.)

Član 25.
(Korištenje sredstava na razdjelu 17.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 17. Budžeta, pozicije „Subvencije javnim preduzećima“, „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ i „Kapitalni transferi javnim preduzećima – Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH“, koriste se po programima koje donosi Vlada.

 

Član 26.
(Korištenje sredstava na razdjelu 18.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 18. Budžeta, pozicije „Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH”, „Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH“, “Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Mostar“, „Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Tuzla“, “Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Mostar“, “Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Tuzla“ i “ Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać“ , koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 27.
(Korištenje sredstava na razdjelu 20.)

Član 28.
(Korištenje sredstava na razdjelu 22.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 22. Budžeta, pozicija „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Potpora udruženjima potrošača”, koriste se po programu koji donosi Vlada.

Član 29.
(Korištenje sredstava na razdjelu 23.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 23. Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja”, „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije”, „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta“, „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Učešće Vlade Federacije BiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika” i „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za izradu prostorno planskih dokumenata“, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 30.
(Korištenje sredstava na razdjelu 24.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 24. Budžeta, pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu“ i „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - „Poticaj za veterinarstvo“, koriste se po programima koji donosi Vlada. 

Član 31.
(Korištenje sredstava na razdjelu 32.)

Član 32.
(Korištenje sredstava na razdjelu 50.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 50. Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Tekući transferi općinama i gradovima”, „Tekući transferi pojedincima - Isplata stipendija i isplata inovatorima”, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Udruženjima građana, obrtničke komore FBiH i kantona i obrazovne institucije”, „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ , „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Finansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja“, „Ostala domaća pozajmljivanja” i „Ostala domaća pozajmljivanja – Kreditni-garantni fond”,  koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 33.
(Korištenje sredstava na razdjelu 51.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 51. Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Zapošljavanje  Roma“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za realizaciju aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Provedba Zakona o zaštiti od nasilja u porodici“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Dječija nedjelja“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za organizacije civilnih invalida“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - „Transfer Savezu logoraša BiH-Projekat provedbe Odluke MSP“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer IDA - istraživačko dokumentacionih aktivnosti i zaštita žrtava i svjedoka genocida“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Strategija deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH (2014-2020)“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2016-2021. godina“ i „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - Ustanovama za zbrinjavanje na nivou FBiH”, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 34.
(Korištenje sredstava na razdjelu 52.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 52. Budžeta, pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za kulturu od značaja za Federaciju“, “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sport od značaja za Federaciju”, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za fond za izdavaštvo“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za kinematografiju“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama -Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa“, ”Tekući transferi neprofitnim organizacijama Udruženjima građana i organizacija iz oblasti kulture”, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za mlade” i  “Tekući transferi neprofitnim organizacijama -  Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH“, koriste se po programima koje donosi Vlada.                                                                                       
Član 35.
(Korištenje sredstava na razdjelu 53.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 53. Budžeta, pozicije „Tekući transferi pojedincima -Transfer za raseljena lica i povratnike”,  „Tekući transferi pojedincima - Tekući transferi za programe povratka u RS”, „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za zajedničke međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama“ i  „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Podrška implementaciji održivom povratku izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica”, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 36.
(Korištenje sredstava na razdjelu 54.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 54. Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za finansiranje studentskog standarda“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za finansiranje obrazovanja“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za Implementaciju Bolonjskog procesa“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za oblast nauke od značaja za Federaciju“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama -Transfer za razvoj institucija nauke i poticaj NIR od značaja za Federaciju BiH”, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za Fond za studentske zajmove“ i Tekući transferi neprofitnim organizacijama -  Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH“, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 37.
(Korištenje sredstava na razdjelu 61.)

Sredstva utvrđena na razdjelu 61. Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcijski plan Strategije okoliša“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ i „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer NP „UNA”, koriste se po programima koje donosi Vlada.  

Član 38.
( Program utroška sredstava)

Član 39.
(Upravljanje sredstvima u okviru programa o utrošku sredstava)

Član 40.
(Izvještavanje o projektima iz Aneksa Budžeta)

Član 41.
(Platne transakcije)

Član 42.
(Vlastiti prihodi)

Član 43.
(Namjenski prihodi)

Član 44.
(Neplanirani prihodi i donacije)

Uplaćene i/ili prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene kao i transferi za posebne namjene između korisnika javnih sredstava, raspoređivat će se iznad iznosa planiranih u budžetu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, po odlukama Vlade, a na prijedlog budžetskog korisnika.

 

 

IV.   ZADUŽIVANJE I UPRAVLJANJE DUGOM

 

Član 45.
(Dug Federacije i gornje granice zaduženja)

                                                                                                                        
Član 46.
(Finansiranje deficita iz gotovinskog toka)

Član 47.
(Upravljanje dugom)

                                                                                                                                                                                                                                                    
 V.  KAZNENE ODREDBE

Član 48.
(Kazne)

Odgovorno lice budžetskog korisnika kažnjava se za prekršaj koji napravi, u skladu sa odredbama čl. 102. i 103. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 49.
(Prijenos nadležnosti budžetskog korisnika na drugi nivo vlasti)

Ako se u toku fiskalne godine nadležnosti federalnog budžetskog korisnika prenesu u nadležnost Institucija Bosne i Hercegovine neutrošena novčana sredstva za tog  budžetskog korisnika prenose se u tekuću rezervu Budžeta.

Član 50.
(Primjena zakona)

U slučaju da drugi zakoni i propisi sadrže odredbe o načinu izvršavanja Budžeta i pravima i obavezama korisnika budžetskih sredstava, koje su u suprotnosti s ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe ovog Zakona.

Član 51.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana  objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se za fiskalnu 2017. godinu.


PREDSJEDAVAJUĆA
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Lidija Bradara


PREDSJEDAVAJUĆI

PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Edin Mušić