PRORAČUN
FERK-a ZA 2017. GODINU

 

Članak 1.

 

FERK se financira iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imatelja dozvola koji se bave djelatnošću iz članka 12. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imatelja dozvola koji se bave djelatnošću iz članka 17. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te prihoda koje ostvaruje na osnovu drugih zakona iz oblasti energije, kao i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i naknade troškova na osnovu arbitraže.

 

Članak 2.

 

Proračun FERK-a za 2017. godinu sastoji se od:

 

Bilanca prihoda i Bilanca rashoda

1. Prihodi                                                                                                        3.608.000,00 KM

2. Rashodi                                                                                                       3.608.000,00 KM             

 

Članak 3.

 

Prihodi za 2017. godinu koristit će se za redovito obavljanje djelatnosti FERK-a, te ukoliko se ostvari višak prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada kao i drugih naknada ostvarenih od poslova iz nadležnosti FERK-a, u odnosu na financijski plan FERK-a, isti će se prenijeti u prihod za narednu 2018. godinu, sve sukladno stavku (3) članka 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

  1. Proračun - prihodi FERK-a za 2017. godinu

 

Vrata prihoda

Iznos
(KM)

Regulatorne naknade za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti

                                                    3.253.000,00

 

Regulatorne naknade za obavljanje  djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva

                                                       257.000,00

Jednokratne naknade

70.000,00

Ostali prihodi

10.000,00

UKUPNO PRIHODA ZA 2017. GODINU

3.608.000,00

 

Članak 4.

 

 S bzirom na specifičnost Proračun FERK-a ostavlja se mogućnost unutarnje preraspodjele, tj. korekcija proračunskih stavki, u okviru odobrenih sredstava i to najviše do 10% između
odobrenih sintetičkih stavki proračuna. Korekcije će se provoditi internim odlukama FERK-a, koje će biti prezentirane Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (ukoliko ih bude) sa financijskim izvješćima u sklopu Izvješća o radu FERK-a za 2017. godinu, a sve sukladno  stavku (1) članka 23. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

  1. Proračun - rashodi FERK-a za 2017. godinu

Konto

Opis stavke Proračuna

Iznos
(KM)

6111

Bruto-plaće i naknade zaposlenicima

1.931.594,00

6112

Naknada troškova zaposlenika

182.500,00

612

Doprinosi poslodavca

219.140,00

613

Izdaci za materijal i usluge

556.166,00

6131

Putni troškovi

79.500,00

6132

Izdaci za energiju

27.000,00

6133

Izdaci za komunalne usluge i komunikacije

43.100,00

6134

Administrativni materijal

26.000,00

6135

Izdaci za usluge prijevoza i goriva

17.000,00

6136

Unajmljivanje imovine i opreme

156.600,00

6137

Materijal i usluge popravka i održavanja

46.500,00

6138

Izdaci osig., bank.usl., i usluga platnog prometa

20.800,00

6139

Ugovorene i druge posebne usluge

139.666,00

82

Kapitalni rashodi

718.600,00

821300

Nabava opreme

58.600,00

821500

Nabava stalnih sredstava u obliku prava

20.000,00

821321

Nabava automobila

40.000,00

821200

Nabava građevina

600.000,00

 

UKUPNO RASHODA ZA 2017. GODINU

3.608.000,00

 

 

Članak 5.

 

Ovaj proračun stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivat će se u poslovnoj 2017. godini.

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić