BUDŽET
FERK-a ZA 2017. GODINU

 

Član 1.

 

FERK se finansira iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imaoca dozvola koji se bave djelatnošću iz člana 12. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imaoca dozvola koji se bave djelatnošću iz člana 17. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te prihoda koje ostvaruje na osnovu drugih zakona iz oblasti energije, kao i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i naknade troškova na osnovu arbitraže.

 

Član 2.

 

Budžet FERK-a za 2017. godinu sastoji se od:

 

Bilans prihoda i Bilans rashoda

1. Prihodi                                                                                                       3.608.000,00 KM

2. Rashodi                                                                                                      3.608.000,00 KM             

 

Član 3.

 

Prihodi za 2017. godinu koristit će se za redovno obavljanje djelatnosti FERK-a, te ukoliko se ostvari višak prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada kao i drugih naknada ostvarenih od poslova iz nadležnosti FERK-a, u odnosu na finansijski plan FERK-a, isti će se prenijeti u prihod za narednu 2018. godinu, a sve u skladu sa stavom (3) člana 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

  1. Budžet - prihodi FERK-a za 2017. godinu

 

Vrata prihoda

Planirani iznos
(KM)

Regulatorne naknade za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti

                                                    3.253.000,00

 

Regulatorne naknade za obavljanje  djelatnosti iz sektora naftne privrede

                                                       275.000,00

Jednokratne naknade

70.000,00

Ostali prihodi

10.000,00

UKUPNO PRIHODA ZA 2017. GODINU

3.608.000,00

 

Član 4.

 

Obzirom na specifičnost budžeta FERK-a ostavlja se mogućnost unutrašnje preraspodjele, tj. korekcija budžetskih stavki, u okviru odobrenih sredstava i to najviše do 10% između
odobrenih sintetičkih stavki budžeta. Korekcije će se provoditi internim odlukama FERK-a, koje će biti prezentirane Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (ukoliko ih bude) sa finansijskim izvještajima u sklopu Izvještaja o radu FERK-a za 2017. godinu, a sve u skladu sa stavom (1) člana 23. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

  1. Budžet - rashodi FERK-a za 2017. godinu

Konto

Opis stavke budžeta

Iznos
(KM)

6111

Bruto-plate i naknade zaposlenima

1.931.594,00

6112

Naknada troškova zaposlenih

182.500,00

612

Doprinosi poslodavca

219.140,00

613

Izdaci za materijal i usluge

556.166,00

6131

Putni troškovi

79.500,00

6132

Izdaci za energiju

27.000,00

6133

Izdaci za komunalne usluge i komunikacije

43.100,00

6134

Administrativni materijal

26.000,00

6135

Izdaci za usluge prevoza i goriva

17.000,00

6136

Unajmljivanje imovine i opreme

156.600,00

6137

Materijal i usluge opravki i održavanja

46.500,00

6138

Izdaci osig., bank.usl., i usluga platnoga prometa

20.800,00

6139

Ugovorene i druge posebne usluge

139.666,00

82

Kapitalni rashodi

718.600,00

821300

Nabavka opreme

58.600,00

821500

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

20.000,00

821321

Nabavka automobila

40.000,00

821200

Nabavka građevina

600.000,00

 

UKUPNO RASHODA ZA 2017. GODINU

3.608.000,00

 

 

Član 5.

 

Ovaj budžet stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivat će se u fiskalnoj 2017. godini.

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić