ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE
KAMATE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o visini stope zatezne kamate ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/98 i 51/01), u članku 2. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Iznimno od stavka 1. ovoga članka na iznos glavnice određene izvršnim ispravama (sudske presude i sudska poravnanja) i izvansudskim poravnanjima iz osnove radnog odnosa plaća se zatezna kamata po stopi od 0,2% godišnje.".

 

Članak 2.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara