ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
UNUTARNJOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/08) u članku 1. u stavku (2) iza riječi: "fondova" točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "kao i na pravne osobe u kojima Federacija, kantoni ili općine imaju većinski udjel.".

 

Članak 2.

 

U članku 5. u stavku (2) u točki 3) u drugom retku iza riječi: "odbora" točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova točka 4) koja glasi:
"4) Poveljom unutarnje revizije koju potpisuju rukovoditelj organizacije i rukovoditelj jedinice za unutarnju reviziju, kojom se uređuju: opći pristup unutarnje revizije, svrha i cilj, neovisnost, uloga i djelokrug unutarnje revizije, odgovornost rukovoditelja jedinice za unutarnju reviziju/unutarnjeg revizora, kao i ovlasti za pristup dokumentaciji, kadrovima i fizičkoj imovini koja je relevantna za obavljanje unutarnje revizije, te se definira opseg aktivnosti unutarnje revizije, izvješćivanje i postupci u slučaju identificiranja indikatora prijevare."

 

Članak 3.

 

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi:

 

"Članak 5a.

 

Unutarnja revizija uspostavlja se na najvišoj organizacijskoj razini, te je organizacijski i funkcionalno izravno odgovorna rukovoditelju organizacije.
Funkcionalna neovisnost unutarnje revizije ostvaruje se njezinom neovisnošću o drugim organizacijskim jedinicama u planiranju rada, obavljanju unutarnje revizije i izvješćivanju.
Neovisnost unutarnjih revizora ostvaruje se neovisnošću u njihovom radu i nemogućnošću da budu otpušteni ili premješteni na drugo radno mjesto zbog iznošenja činjeničnog stanja i
davanja određenih preporuka.
Prije pokretanja disciplinskog postupka premještaja ili otpuštanja rukovoditelja jedinice za unutarnju reviziju ili unutarnjeg revizora rukovoditelj organizacije dužan je o tome obavijestiti CHJ i priložiti svu potrebnu dokumentaciju glede toga."

 

Članak 4.

 

U članku 6. u stavku (2) u točki 10) u trećem retku iza riječi: "organizacije" točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se nove toč. 11), 12) i 13) koje glase:
"11) obavljanje provjere kvalitete rada unutarnje revizije u cilju prikupljanja informacija za poboljšanje metodologije i standarda rada,
12) davanje mišljenja o premještaju i otpuštanju unutarnjih revizora,
13) vođenje i održavanje registra jedinica za unutarnju reviziju i unutarnjih revizora za javni sektor i registra povelja unutarnje revizije u javnom sektoru u Federaciji."

 

Članak 5.

 

U članku 7. u stavku (1) u trećem retku broj: "8." zamjenjuje se brojem: "18.", a riječ: "ministru" zamjenjuje se riječima: "federalnom ministru financija (u daljnjem tekstu:
ministar) do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.".

 

Članak 6.

 

Čl. 8, 9. i 10. mijenjaju se i glase:

 

"Članak 8.

 

Rukovoditelj organizacije odgovoran je za uspostavu i funkcioniranje adekvatne i učinkovite funkcije unutarnje revizije.
Funkcija unutarnje revizije u Federaciji uspostavlja se na jedan od sljedećih načina:
a) uspostavom jedinice za unutarnju reviziju i
b) uspostavom zajedničke jedinice za unutarnju reviziju.
Ministar donosi pravilnik o kriterijima za uspostavu jedinica za unutarnju reviziju kojim se određuju obveznici uspostave funkcije unutarnje revizije, način uspostave i obavljanja unutarnje revizije.

 

Članak 9.

 

Kriteriji za određivanje obveznika uspostave i načina uspostave funkcije unutarnje revizije koji se propisuju pravilnikom iz članka 8. stavak (3) ovoga zakona određuju se na temelju:
a) razine organizacijske klasifikacije za proračun i proračunske korisnike Federacije,
b) iznosa usvojenog proračuna,
c) broja uposlenika,
d) kompleksnosti transakcija i
e) stupnja rizika.

 

Članak 10.

 

Jedinica za unutarnju reviziju uspostavljena u organizaciji na razini razdjela vrši unutarnju reviziju svih programa, aktivnosti i procesa za sve organizacije koje pripadaju tom razdjelu, izuzev organizacija koje uspostavljaju vlastitu jedinicu za unutarnju reviziju prema kriterijima iz pravilnika iz članka 8. stavak (3) ovoga zakona.
Zajednička jedinica za unutarnju reviziju iz članka 8. Stavak (2) točka b) ovoga zakona uspostavlja se u Ministarstvu i kantonalnim ministarstvima financija.
Zajedničke jedinice za unutarnju reviziju obavljat će unutarnju reviziju u organizacijama razine razdjela i organizacijama koje pripadaju tim razdjelima na način kako to uređuje pravilnik iz članka 8. stavak (3) ovoga zakona.
Djelokrug rada i odnos između jedinice za unutarnju reviziju i organizacija iz st. (1) i (2) ovoga članka za koje se obavlja revizija su predmet povelje unutarnje revizije."

 

Članak 7.

 

U članku 11. u stavku (1) u četvrtom retku iza riječi:
"unutarnji revizori" piše se zarez i dodaju riječi: "pored stečenog zvanja unutarnji revizor za javni sektor,".
U stavku (1) u četvrtom retku prije riječi: "posebne" dodaje se nova riječ: "druge".
U stavku (1) u šestom retku riječi: "federalni ministar financija (u daljnjem tekstu: ministar)" zamjenjuju se riječju: "ministar".

 

Članak 8.

 

Članak 20. mijenja se i glasi:
"Rukovoditelj jedinice za unutarnju reviziju izrađuje i provodi program osiguranja kvalitete i unaprjeđenja unutarnje revizije na temelju metodologije koju priprema CHJ i o tome izvješćuje rukovoditelja korisnika javnih sredstava.
CHJ obavlja provjeru kvalitete aktivnosti unutarnje revizije redovitom godišnjom i povremenom provjerom u svrhu prikupljanja informacija za poboljšanje metodologije i standarda rada.
Redovitu godišnju provjeru kvalitete aktivnosti unutarnje revizije CHJ obavlja na temelju godišnjih izvješća unutarnje revizije iz članka 18. ovoga zakona.
Povremenu provjeru kvalitete aktivnosti unutarnje revizije CHJ obavlja po potrebi kod korisnika javnih sredstava pregledom cjelokupnog obavljanja unutarnje revizije.
Jedinica unutarnje revizije može biti predmet eksternog pregleda kontrole kvalitete koji se izvršava najmanje jednom svakih pet godina kako bi se utvrdila usklađenost poslovanja
unutarnje revizije sa standardima profesionalne prakse unutarnje revizije. Pregled će izvršiti kvalificirane osobe koje su neovisne o organizaciji i koje nemaju stvarni ili mogući sukob interesa.
Vrijeme i raspored vršenja eksterne kontrole kvalitete i izbor osoba ili neovisne organizacije za eksternu kontrolu kvalitete definira CHJ."

 

Članak 9.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić