ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INTERNOJ
REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 47/08) u članu 1. u stavu (2) iza riječi: "fondova" tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "kao i na pravna lica u kojima Federacija, kantoni ili općine imaju većinski udjel.".

 

Član 2.

 

U članu 5. u stavu (2) u tački 3) u drugom redu iza riječi: "odbora" tačka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova tačka 4) koja glasi:
"4) Poveljom interne revizije koju potpisuju rukovodilac organizacije i rukovodilac jedinice za internu reviziju, kojom se uređuje opći pristup internoj reviziji, svrha i cilj, nezavisnost, uloga i djelokrug interne revizije, odgovornost rukovodioca jedinice za internu reviziju/internog revizora, kao ovlaštenja za pristup dokumentaciji, kadrovima i fizičkoj imovini koja je relevantna za obavljanje interne revizije, te se definira obim aktivnosti interne revizije, izvještavanje i postupci u slučaju identifikovanja indikatora prevare."

 

Član 3.

 

Iza člana 5. dodaje se novi član 5a. koji glasi:

 

"Član 5a.

 

Interna revizija uspostavlja se na najvišem organizacionom nivou, te je organizaciono i funkcionalno direktno odgovorna rukovodiocu organizacije.
Funkcionalna nezavisnost interne revizije ostvaruje se njenom nezavisnošću o drugim organizacionim jedinicama u planiranju rada, obavljanju interne revizije i izvještavanju.
Nezavisnost internih revizora ostvaruje se nezavisnošću u njihovom radu i nemogućnošću da budu otpušteni ili premješteni na drugo radno mjesto zbog iznošenja činjeničnog stanja i
davanja određenih preporuka.
Prije pokretanja disciplinskog postupka premještaja ili otpuštanja rukovodioca jedinice za internu reviziju ili internog revizora rukovodilac organizacije dužan je o tome obavijestiti
CHJ i priložiti svu potrebnu dokumentaciju u vezi s tim."

 

Član 4.

 

U članu 6. u stavu (2) u tački 10) u trećem redu iza riječi: "organizacije" tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se nove tač. 11), 12) i 13) koje glase:
"11) obavljanje provjere kvaliteta rada interne revizije s ciljem prikupljanja informacija za poboljšanje metodologije i standarda rada,
12) davanje mišljenja o premještaju i otpuštanju internih revizora,
13) vođenje i održavanje registra jedinica za internu reviziju i internih revizora za javni sektor i registra povelja interne revizije u javnom sektoru u Federaciji."

 

Član 5.

 

U članu 7. u stavu (1) u trećem redu broj: "8." zamjenjuje se brojem: "18.", a riječ: "ministru" zamjenjuje se riječima: "federalnom ministru finansija (u daljnjem tekstu: ministar) do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.".

 

Član 6.

 

Čl. 8., 9. i 10. mijenjaju se i glase:

 

"Član 8.

 

Rukovodilac organizacije odgovoran je za uspostavljanje i funkcioniranje adekvatne i efikasne funkcije interne revizije.
Funkcija interne revizije u Federaciji uspostavlja se na jedan od sljedećih načina:
a) uspostavljanjem jedinice za internu reviziju i
b) uspostavljanjem zajedničke jedinice za internu reviziju.
Ministar donosi pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju kojim se određuju obveznici uspostavljanja funkcije interne revizije, način uspostavljanja i vršenja interne revizije.

 

Član 9.

 

Kriteriji za određivanje obveznika uspostavljanja i načina uspostavljanja funkcije interne revizije koji se propisuju pravilnikom iz člana 8. stav (3) ovog zakona određuju se na
osnovu:
a) nivoa organizacione klasifikacije za budžet i budžetske korisnike Federacije,
b) iznosa usvojenog budžeta,
c) broja zaposlenika,
d) kompleksnosti transakcija i
e) stepena rizika.

 

Član 10.

 

Jedinica za internu reviziju uspostavljena u organizaciji na nivou razdjela vrši internu reviziju svih programa, aktivnosti i procesa za sve organizacije koje pripadaju tom razdjelu, izuzev
organizacija koje uspostavljaju vlastitu jedinicu za internu reviziju prema kriterijima iz pravilnika iz člana 8. stav (3) ovog zakona.
Zajednička jedinica za internu reviziju iz člana 8. stav (2) tačka b) ovog zakona uspostavlja se u Ministarstvu i kantonalnim ministarstvima finansija.
Zajedničke jedinice za internu reviziju vršit će internu reviziju u organizacijama nivoa razdjela i organizacijama koje pripadaju tim razdjelima na način kako to uređuje pravilnik iz
člana 8. stav (3) ovog zakona.
Djelokrug rada i odnos između jedinice za internu reviziju i organizacija iz st. (1) i (2) ovog člana za koje se vrši revizija su predmet povelje interne revizije."

 

Član 7.

 

U članu 11. u stavu (1) u četvrtom redu iza riječi: "interni revizori" piše se zarez i dodaju riječi: "pored stečenog zvanja interni revizor za javni sektor,".
U stavu (1) u četvrtom redu prije riječi: "posebne" dodaje se nova riječ: "druge".
U stavu (1) u šestom redu riječi: "federalni ministar finansija (u daljnjem tekstu: ministar)" zamjenjuju se riječju: "ministar".

 

Član 8.

 

Član 20. mijenja se i glasi:
"Rukovodilac jedinice za internu reviziju izrađuje i provodi program osiguranja kvaliteta i unapređenja interne revizije na osnovu metodologije koju priprema CHJ i o tome izvještava
rukovodioca korisnika javnih sredstava.
CHJ vrši provjeru kvaliteta aktivnosti interne revizije redovnom godišnjom i povremenom provjerom u svrhu prikupljanja informacija za poboljšanje metodologije i standarda rada.
Redovnu godišnju provjeru kvaliteta aktivnosti interne revizije CHJ vrši na osnovu godišnjih izvještaja interne revizije iz člana 18. ovog zakona.
Povremenu provjeru kvaliteta aktivnosti interne revizije CHJ vrši po potrebi kod korisnika javnih sredstava pregledom cjelokupnog vršenja interne revizije.
Jedinica interne revizije može biti predmet eksternog pregleda kontrole kvaliteta koji se izvršava najmanje jednom svakih pet godina da bi se utvrdila usklađenost poslovanja interne
revizije sa standardima profesionalne prakse interne revizije.
Pregled će vršiti kvalifikovane osobe koje su nezavisne od organizacije i koje nemaju stvarni ili mogući sukob interesa.
Vrijeme i raspored vršenja eksterne kontrole kvaliteta i izbor lica ili nezavisne organizacije za eksternu kontrolu kvaliteta definira CHJ."

 

Član 9.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić