ZAKON
O NEDOPUŠTENOM OGLAŠAVANJU

 

Članak 1.

 

(1) Ovim se zakonom uređuje zaštita trgovaca od nedopuštenog oglašavanja i postupak zaštite, utvrđuju oblici nedopuštenog oglašavanja i kriteriji pod kojima uspoređujuće oglašavanje nije dopušteno.
(2) Ovaj se zakon odnosi na sve trgovce, osim ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

 

Članak 2.

 

(1) U smislu ovoga zakona pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:
a) "oglašavanje" je svako predstavljanje, u bilo kojem obliku, koje se daje u okviru obavljanja poslovne djelatnosti ili slobodnog zanimanja i koje je usmjereno na promociju u cilju pospješivanja prodaje roba ili usluga, uključujući nepokretnosti, prava i obveze;
b) "oglašivač" je svaka pravna i fizička osoba koja preporuča svoju robu, usluge ili djelatnost putem oglašavanja;
c) "oglasna poruka" je obavijest koja sadrži neposrednu ili posrednu preporuku trgovca u svezi s njegovom djelatnošću, robom ili uslugama, bez obzira na oblik, način ili sredstvo putem kojeg se poruka prenosi;
d) "trgovac" je svaka pravna ili fizička osoba koja prodaje robu ili pruža usluge potrošačima u okviru svoje poslovne djelatnosti ili slobodnog zanimanja, kao i svaka osoba koja istupa u njegovo ime ili za njegov račun;
e) "kodeks ponašanja" je sporazum ili skup pravila trgovaca, donesen na dragovoljnoj osnovi, kojim je uređen način postupanja i ponašanja trgovaca u pogledu jedne ili više poslovnih praksi ili gospodarskih sektora;
f) "donositelj kodeksa" je svaki subjekt, uključujući pojedinog trgovca ili skupinu trgovaca, koji je mjerodavan za donošenje i izmjenu kodeksa ponašanja i koji je mjerodavan za nadzor nad njegovim provođenjem od onih koji su se obvezali poštovati pravila kodeksa ponašanja.

 

Članak 3.

 

Nedopušteno oglašavanje u smislu članka 1. ovoga zakona je zavaravajuće oglašavanje i nedopušteno uspoređujuće oglašavanje.

 

Članak 4.

 

Zavaravajuće oglašavanje je oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući i njegovo predstavljanje, dovodi u zabludu ili može dovesti u zabludu osobe kojima je upućeno ili do kojih dopire pa zbog toga može utjecati na njihovo ekonomsko ponašanje, odnosno oglašavanje koje iz navedenih razloga povređuje ili može povrijediti konkurente na tržištu.

 

Članak 5.

 

(1) U postupku ocjenjivanja je li određeno oglašavanje zavaravajuće uzimaju se u obzir sve značajke toga oglašavanja, a posebice svi podatci koje ono sadrži u svezi sa:
a) značajkama roba ili usluga kao što su: narav robe ili usluge, sastav robe ili usluge, način i datum proizvodnje robe, način i vrijeme pružanja usluge, dostupnost, količina i specifikacija robe ili usluge, način korištenja i primjerenost za korištenje u određene svrhe, zemljopisno ili trgovačko podrijetlo, rezultati koji se mogu očekivati od uporabe robe ili usluge, rezultati testova ili provjera provedenih na robi ili uslugama;
b) cijenom ili načinom formiranja cijene kao i uvjetima pod kojima se prodaje roba ili pružaju usluge.
(2) U postupku iz stavka (1) ovoga članka uzimaju se u obzir i narav, svojstva i prava oglašivača kao što su njegov identitet i imovina, njegove kvalifikacije i vlasnička prava nad industrijskom, trgovačkom ili intelektualnom svojinom i njegova priznanja i nagrade.

 

Članak 6.

 

(1) Uspoređujuće oglašavanje je svako oglašavanje koje izravno ili neizravno upućuje na konkurenta na tržištu, odnosno koje izravno ili neizravno upućuje na robu ili usluge konkurenta na tržištu.
(2) Uspoređujuće oglašavanje je nedopušteno ako:
a) je zavaravajuće u smislu odredaba ovoga zakona, odnosno u smislu zakona kojim je uređena zaštita potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine;
b) uspoređuje robu ili usluge kojima se ne zadovoljavaju iste potrebe ili koji ne služe istoj namjeni;
c) neobjektivno uspoređuje jednu ili više bitnih, reprezentativnih ili povjerljivih značajki robe ili usluga, što može uključivati i cijenu;
d) može dovesti do poistovjećivanja između trgovaca, odnosno između oglašivača i njegova konkurenta na tržištu ili između roba ili usluga, trgovačkog naziva, znaka (žiga) ili drugih znakova razlikovanja roba i usluga oglašivača i njegova konkurenta na tržištu;
e) omalovažava robu ili uslugu konkurenta, njegovu trgovačku marku, zaštitni znak (žig) ili druge znakove razlikovanja, njegove aktivnosti ili okolnosti u kojima se nalazi;
f) kod proizvoda s oznakom podrijetla, odnosno proizvoda kod kojih je podrijetlo naročito značajno ne uspoređuju se proizvodi istog podrijetla;
g) je usmjereno na nepošteno iskorištavanje ugleda trgovačke marke, trgovačkog naziva, znaka (žiga) ili drugih znakova razlikovanja konkurenta ili oznaka podrijetla robe ili usluga konkurenta i
h) predstavlja svoju robu ili uslugu kao imitaciju ili kopiju robe ili usluge zaštićenih znakom (žigom) ili zaštićenih nazivom.

 

Članak 7.

 

(1) Trgovci, udruge trgovaca, oglašivači, kao i drugezainteresirane osobe koje imaju pravni interes za individualnu ili kolektivnu zaštitu od nedopuštenog oglašavanja, ovlašteni su tužbom od suda zahtijevati da naloži prekid takvog oglašavanja.
(2) Ako oglašavanje još nije objavljeno, ali njegovo objavljivanje predstoji, subjekti iz stavka (1) ovoga članka ovlašteni su tužbom od suda zahtijevati da naloži zabranu objavljivanja nedopuštenog oglašavanja.
(3) Postupak iz st. (1) i (2) ovoga članka može se pokrenuti protiv pojedinog trgovca ili skupine trgovaca iz istog gospodarskog sektora koji koriste isto ili slično nedopušteno oglašavanje ili protiv donositelja kodeksa čija pravila postupanja podstiču korištenje nedopuštenog oglašavanja.
(4) Tužba iz st. (1) i (2) ovoga članka podnosi se u roku šest mjeseci od dana saznanja za učinjenu povredu, odnosno godinu dana od dana učinjene povrede.
(5) Postupak pokrenut na temelju tužbe iz st. (1) i (2) ovoga članka je žuran.

 

Članak 8.

 

Za suđenje u postupku iz članka 7. ovoga zakona stvarno i mjesno je mjerodavan općinski sud (u daljnjem tekstu: sud), prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta tuženika.

 

Članak 9.

 

(1) U postupku iz članka 7. ovoga zakona sud ne vrši ocjenu je li spornim oglašavanjem nekome počinjena šteta, odnosno hoće li nekomu biti počinjena šteta.
(2) U postupku sud na prvom ročištu traži od tuženika da u primjerenom roku podnese, odnosno predloži dokaze koji potvrđuju točnost spornih činjeničnih navoda iznesenih u
oglašavanju.
(3) Ako tuženik ne podnese, odnosno ne predloži tražene dokaze u roku iz stavka (2) ovoga članka ili ako sud ocijeni da su ti dokazi nedovoljni, smatrat će se da su sporni činjenični navodi izneseni u oglašavanju netočni.

 

Članak 10.

 

(1) Ako utvrdi da je tužbeni zahtjev tužitelja utemeljen, sud će presudom naložiti tuženiku prekid zavaravajućeg, odnosno nedopuštenog uspoređujućeg oglašavanja ili zabraniti objavljivanje još neobjavljenog zavaravajućeg, odnosno nedopuštenog uspoređujućeg oglašavanja.
(2) Ako usvoji tužbeni zahtjev tužitelja, sud će presudom naložiti tuženiku da o svome trošku objavi presudu u cijelosti ili djelomice, odnosno da objavi ispravku oglasa u sredstvima javnoga informiranja, određujući način na koji će se presuda, odnosno ispravka oglasa objaviti.

 

Članak 11.

 

(1) Presuda kojom u postupku iz članka 7. ovoga zakona sud usvaja tužbeni zahtjev tužitelja obvezuje tuženika da se u odnosu na svakog trgovca u budućnosti suzdržava od korištenja istog ili sličnog zavaravajućeg, odnosno nedopuštenog uspoređujućeg oglašavanja koje je
predstavljalo predmet spora u tome postupku.
(2) Ovrhu na temelju presude iz stavka (1) ovoga članka osim tužitelja može tražiti i svaki subjekt iz članka 7. stavak (1) ovoga zakona.

 

Članak 12.

 

(1) Prije pokretanja, za vrijeme ili nakon okončanja postupka iz članka 7. ovog zakona, sve dok ovrha ne bude okončana, tužitelj može sudu predložiti određivanje privremene mjere
prekida, odnosno zabrane objavljivanja zavaravajućeg ili nedopuštenog uspoređujućeg oglašavanja.
(2) Sud će odrediti privremenu mjeru ako tužitelj učini vjerojatnim da je sporno oglašavanje nedopušteno.
(3) Sud može od podnositelja prijedloga za određivanje privremene mjere zatražiti da osigura jamstvo za štetu koja bi tuženiku mogla nastati određivanjem i provođenjem privremene mjere.

 

Članak 13.

 

(1) Ako ovim zakonom nije drukčije propisano, na postupak iz članka 7. ovoga zakona shodno se primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku ("Službene novine
Federacije BiH", br. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15).
(2) Ako ovim zakonom nije drukčije propisano, na postupak određivanja privremene mjere iz članka 12. ovoga zakona shodno se primjenjuju odredbe Zakona o ovršnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09 i 35/12).

 

Članak 14.

 

(1) Pokretanje postupka iz članka 7. ovoga zakona ne isključuje mogućnost dragovoljne kontrole nedopuštenog oglašavanja udruga trgovaca ili donositelja kodeksa, niti isključuje
mogućnost da subjekti iz članka 7. stavak (1) ovoga zakona pokrenu postupak kod udruga trgovaca ili donositelja kodeksa protiv onih trgovaca, skupine trgovaca ili donositelja kodeksa koji koriste ili promoviraju korištenje nedopuštenog oglašavanja.
(2) Pokretanje postupka iz stavka (1) ovoga članka ni u kojem slučaju ne predstavlja odricanje od prava, niti predstavlja procesnu smetnju za pokretanje i vođenje postupka iz članka 7. ovoga zakona.

 

Članak 15.

 

Ako je oglašavanje pojedinih proizvoda ili usluga, odnosno zabrana ili ograničavanje oglašavanja u medijima uređeno posebnim propisima, primjenjuju se ti posebni propisi.

 

Članak 16.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić