ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O IZMIRENJU OBVEZA PO
OSNOVI RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 62/09, 42/11 i 91/13) u članku 1. u
stavku 1. riječi: "31.12.2015." zamjenjuju se riječima: "31.12.2018.".

 

Članak 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić