ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O IZMIRENJU OBAVEZA PO
OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 62/09, 42/11 i 91/13) u članu 1. U stavu 1. riječi: "31.12.2015." zamjenjuju se riječima: "31.12.2018.".

 

Član 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić