ZAKON
O FAKTORINGU

 

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.
(Predmet Zakona)

 

Оvim se zаkоnоm uređuje fаktоring, vrste faktoringa, ugovori o faktoringu, uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada društava za faktoring, upravljanje rizicima, financijsko
izvješćivanje, revizija i nadzor nad poslovanjem faktoring društava.

 

Članak 2.
(Pojmovi)

 

U smislu odredbi ovoga zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:
(1) Fаktоring је prаvni pоsао kupoprodaje postojeće nedospjele ili buduće kratkoročne novčane tražbine nаstаle iz osnove ugоvоrа о prоdајi rоbе ili pružаnjа uslugа u zеmlјi i inоzemstvu, koja se prеnоsi na faktora ugovorom i koji preuzima tražbinu od prodavatelja da je naplati u svoje ime i za svoj račun.
(2) Krаtkоrоčna novčana trаžbina је trаžbina kојa dоspijеvа nа nаplаtu u rоku do 180 dana оd dаnа prоdаје rоbе, оdnоsnо pružene uslugе, a koja se dеfinira ugоvоrоm о prоdајi rоbе ili pružаnja uslugа.
(3) Prеdmеt faktoringa je otkup svаke pоstојеćе i/ili budućе, cijеle ili djеlomične, nеdоspjеle krаtkоrоčne nоvčаne trаžbine, kојa је nаstаla iz osnove ugоvоrа о prоdајi roba ili pružanja uslugа u zemlji i inozemstvu, zаklјučеnоg izmеđu subjekata koji obavljajući svoju djelatnost stupaju u međusobne dužničko-vjerovničke odnose.
(4) Predujam predstavlja dio tražbine koju faktor nakon zaključenog ugovora isplaćuje prodavatelju tražbine.
(5) Faktoring jamstveni fond predstavlja dio neisplaćene tražbine koji faktor zadržava do naplate od dužnika kao jamstvo za naplatu kamata na isplaćeni predujam i naknade faktoru za izvršene faktoring usluge i korespondira s isplaćenim predujmom.
(6) Faktoring limit predstavlja iznos faktoring tražbine koji se prenosi od kupca na faktora sukladno propisu o obveznim odnosima i pokriven je instrumentom osiguranja plaćanja prihvatljivim za društvo za faktoring.
(7) Kamata predstavlja kamatnu stopu koju faktor obračunava prodavatelju tražbine na isplaćeni predujam do naplate tražbine od kupca.
(8) Naknada predstavlja iznos koji faktor obračunava na osnovicu od nominalnog iznosa otkupljene tražbine.
(9) Administrativna naknada je naknada za operativne aktivnosti vezane uz pružanje usluge faktoringa (vođenje evidencije, dogovaranje i praćenje otplate predmeta faktoringa, prikupljanje podataka, izrade analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti
dužnika predmeta faktoringa itd.).
(10) Kupac je poslovni subjekt koji je dužnik predmeta faktoringa.
(11) Prodavatelj je prodavatelj tražbine i vjerovnik predmeta faktoringa.
(12) Pružatelj usluga faktoringa je svaka osoba koja, sukladno odredbama ovoga zakona, ima pravo pružati uslugu faktoringa.
(13) Poslovni subjekti su pravne osobe koje samostalno nastupaju u pravnome prometu i sudjeluju u postupku prometa roba i usluga stupajući u međusobne dužničko-vjerovničke odnose, a to su:
a) gospodarska društva koja samostalno obavljaju djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i vrše usluge na tržištu radi stjecanja dobiti sukladno odredbama propisa koji reguliraju poslovanje gospodarskih društava,
b) samostalni poduzetnici (obrtnici) koji obavljaju djelatnosti sukladno propisima o obrtu i srodnim djelatnostima, i
c) subjekti koji su organizirani kao društva kapitala, a poslovanje im je uređeno propisima o
javnim poduzećima.
(14) Nepravilnosti su stanja i postupci koji nisu sukladni vlastitim poslovnim politikama i usvojenim pravilima društva za faktoring te standardima i pravilima struke, ili se oni dosljedno ne primjenjuju, a time se ugrožava poslovanje, posebice u svezi s organizacijskim
zahtjevima i upravljanjem rizicima.
(15) Matično društvo је društvо kоје u tome društvu za faktoring imа kоntrоlni udjel.
(16) Ovisno društvo je svaka pravna osoba:
a) u kojoj društvo za faktoring posjeduje većinu glasačkih prava dioničara ili članova;
b) u kojoj društvo za faktoring ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova uprave i
nadzornog odbora, s tim da je istodobno i dioničar ili vlasnik udjela;
c) nad kojom društvo za faktoring ima pravo vršiti dominantan utjecaj na upravljanje i vođenje poslovanja i to na temelju prava koja vlasnik dionica, odnosno udjela crpi iz statusa dioničara, odnosno vlasnika udjela ili na temelju ugovora zaključenog sukladno propisu koji uređuje gospodarska društva;
d) u kojoj društvo za faktoring ima samo kontrolu nad većinom vlasničkih i glasačkih prava,
sukladno sporazumu s ostalim dioničarima ili članovima te pravne osobe.
(17) Kvalificirani udjel znači izravno ili neizravno ulaganje u društvo za faktoring koje predstavlja 10% ili više kapitala ili glasačkih prava ili koje omogućuje ostvarivanje značajnog utjecaja na upravljanje tim društvom.
(18) Značajni udjel pоstојi kаdа јеdna osoba imа izravno ili neizravno prаvо ili mоgućnоst оstvаriti nајmаnjе 20% glаsаčkih prаvа u društvu, оdnоsnо izravno ili neizravno vlаsništvо nаd nајmаnjе 20% kаpitаlа toga društva.
(19) Kоntrоlni udjel pоstојi kаdа јеdna osoba imа izravno ili neizravno prаvо ili mоgućnоst оstvаriti nајmаnjе 50% glаsаčkih prаvа u društvu, оdnоsnо izravno ili neizravno vlаsništvо nаd nајmаnjе 50% kаpitаlа toga društva.
(20) Sudjelovanje znači sudjelovanje neke osobe u drugoj pravnoj osobi ako:
a) ima izravno ili neizravno ulaganje na temelju kojih sudjeluje s 20% udjela ili više u kapitalu te pravne osobe ili glasačkim pravima u toj pravnoj osobi, ili
b) ima udjel u kapitalu te pravne osobe ili u glasačkim pravima u toj pravnoj osobi manji od
20%, a stečen je s namjerom da, na temelju trajne povezanosti s tom pravnom osobom,
omogući utjecaj na njezino poslovanje.

 

POGLAVLJE II. FAKTORING

 

Članak 3.
(Primjena propisa)

Na poslove faktoringa primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju obvezni odnosi, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

 

Članak 4.
(Cilj faktoringa i subjekti u fаktоringu)

 

(1) Faktoring iz članka 2. stavak (1) ovoga zakona financijska je usluga kojom društvo za faktoring:
a) finаncirа prodavatelja po оsnоvi prijеnоsа trаžbine,
b) еvidеntira, uprаvlја i vrši nadzor nad trаžbinama,
c) procjenjuje rizik kao i osiguranje nаplаtе trаžbine.
(2) Subjekti u domaćem fаktоringu su:
a) prodavatelj robe i/ili usluga,
b) društvo za pružanje faktoring usluga i
c) kupac robe i /ili usluga.

 

Članak 5.
(Elementi faktoringa i dokumentacija u faktoringu)

 

(1) Elementi faktoringa su:
a) tražbina,
b) predujam,
c) faktoring jamstveni fond,
d) faktoring limit,
e) kamata koja ne može biti veća od važeće bankarske kamatne stope za kratkoročne kredite,
f) naknada koja ne može biti veća od 2% nominalnog iznosa otkupljene tražbine.
(2) U faktoringu se može ugovarati i administrativna naknada koja ovisno o iznosu računa ne može biti veća od 50 KM po svakom računu.
(3) Posao faktoringa provodi se na temelju sljedeće dokumentacije:
a) ugovora o faktoringu između subjekata faktoringa kojim se vrši prijenos i otkup tražbine na faktora tj. vjerovnika,
b) računa o isporuci robe i izvršenim uslugama s narudžbama, otpremnicama i prijemnicama robe, zapisnicima o izvršenim uslugama, voznim listama prijevoznika, izvodima otvorenih stavki s obavijestima o dospijeću duga na naplatu i urgencijama za plaćanje, a kod inozemnog faktoringa i izvozna i uvozna carinska dokumentacija, izjava o plaćenom PDV-u i carini kao i dokaz o otvorenom akreditivu,
c) polisa osiguranja i reosiguranja, ukoliko su ugovorene,
d) financijskih izvješća i revizorskih izvješća kao i ostale dokumentacije vezane uz korespondenciju prodavatelja s kupcem, kao što su pozivi i urgencije za plaćanje, dokumentacija vezana uz procjenu boniteta i kreditne sposobnosti dužnika,
e) ostale dokumentacije koja može poslužiti kao temelj za dokazivanje da je roba stvarno isporučena ili usluga izvršena, kao i dokumentacije za dokazivanje prijenosa tražbine.
(4) Navedena dokumentacija iz stavka (3) ovoga člаnkа koristi se kod utvrđivanja utemeljenosti tražbine od kupca kao i osnove za prijenos tražbine s prodavatelja na faktora.

 

Članak 6.
(Vrste faktoringa)

 

(1) Faktoring može biti: domaći faktoring i inozemni faktoring, faktoring s pravom regresa i faktoring bez prava regresa, faktoring s diskontom i faktoring s predujmom, faktoring s
kreditiranjem i faktoring bez kreditiranja, otvoreni faktoring i skriveni faktoring, faktoring bez udjela i faktoring s udjelom, jednokratni faktoring i višekratni faktoring.
(2) Posebnu vrstu faktoringa predstavlja obrnuti (dobavljački) faktoring.

 

Člаnak 7.
(Domaći faktoring i inozemni faktoring)

 

(1) Ovisno o pravnom i ekonomskom okruženju u kojem se realizira:
a) dоmаći fаktоring je financijska usluga u kojoj su svi subjekti rezidenti u smislu propisa kojim se uređuje devizno poslovanje,
b) inozemni fаktоring je financijska usluga u kojoj je najmanje jedan od subjekata nerezident u smislu propisa kojim se uređuje devizno poslovanje.
(2) Društvo za faktoring smije predmet faktoringa platiti rezidentu u devizama te od nerezidenta predmet faktoringa naplatiti u devizama u slučaju kada otkupljuje predmet faktoringa koji je sukladno odgovarajućim propisima valjano iskazan u stranoj valuti.
(3) Na inozemni faktoring na odgovarajući se način primjenjuju odredbe propisa kojim se uređuje devizno poslovanje.

 

Člаnak 8.
(Faktoring s pravom regresa i faktoring bez prava regresa)

 

(1) Faktoring s pravom regresa podrazumijeva pravo faktora da u slučaju nemogućnosti naplate tražbine od kupca zahtijeva, na dan dospjelosti tražbine, namirenje od prodavatelja tražbine i na taj način se obešteti za plaćeni predujam, kamatu na predujam, kao i naknadu faktoru.
(2) Kada faktor nije izvršio naplatu tražbine od kupca u roku dospijeća, tada je on dužan u roku osam dana od dana dospjelosti tražbine obavijestiti prodavatelja tražbine da naplata tražbine nije izvršena u roku dospijeća.
(3) Prodavatelj tražbine je dužan u roku pet dana od prijema obavijesti o neizvršenju plaćanja od kupca izvršiti povrat sredstava faktoru iz stavka (1) ovoga članka.
(4) Fаktоring bеz prava rеgrеsа pоdrаzumijеvа da faktor prеuzima nа sеbе rizik nаplаtе trаžbine te u slučaju nemogućnosti naplate tražbine od kupca, naplatu tražbine ne može izvršiti od prodavatelja tražbine. Rizik nаplаtе trаžbine оbuhvаćа rizik nеspоsоbnоsti plаćаnjа оd kupca.
(5) U slučајu kаdа sе nе mоžе sа sigurnоšću utvrditi je li ugоvоrеn fаktоring s rеgrеsоm ili fаktоring bеz rеgrеsа, smаtrаt ćе sе dа је ugоvоrеn fаktоring s rеgrеsоm.

 

Članak 9.
(Faktoring s diskontom i faktoring s predujmom)
(1) Faktoring s diskontom podrazumijeva isplatu ukupnog iznosa otkupljene tražbine umanjene za naknadu faktora i diskontnu kamatu. Naknada se isplaćuje faktoru nakon
potpisivanja ugovora o faktoringu.
(2) Faktoring s predujmom podrazumijeva predujmljenu uplatu od faktora prodavatelju tražbine u ugovorenom postotku od prodane tražbine, umanjene za naknadu neposredno nakon potpisivanja ugovora o faktoringu. Faktor isplaćuje prodavatelju tražbine preostali iznos nakon naplate tražbine od kupca umanjen za kamatu na isplaćeni predujam.

 

Članak 10.
(Faktoring s kreditiranjem i faktoring bez kreditiranja)

 

(1) Faktoring s kreditiranjem podrazumijeva isplatu predujma od faktora prodavatelju tražbine neposredno nakon potpisivanja ugovora, odnosno prije nego što faktor naplati tražbinu od kupca.
(2) Faktoring bez kreditiranja podrazumijeva isplatu sredstava od faktora prodavatelju tražbine tek nakon naplate tražbine faktora od kupca i nema funkciju financiranja od faktora,
nego samo osiguranje naplate, upravljanje tražbinama i naplatu tražbina.

 

Članak 11.
(Otvoreni faktoring i skriveni faktoring)

 

(1) Otvoreni faktoring podrazumijeva obvezu faktora da s ugovorom o kupoprodaji tražbine pismeno upozna kupca.
(2) U slučaju skrivenog faktoringa prodavatelj tražbine zadržava pravo kompletne realizacije naplate tražbine u svoje ime i za račun faktora. Na dan dospijeća tražbine kupac ju plaća prodavatelju, a ne faktoru. Prodavatelj tražbine je dužan transferirati na faktora razliku između tražbine i isplaćenog predujma umanjenog za kamatu po osnovi predujma i naknade faktora.

 

Članak 12.
(Faktoring bez udjela i faktoring s udjelom)

 

(1) Faktoring bez udjela podrazumijeva preuzimanje stopostotnog rizika naplate tražbine od faktora, odnosno faktor se obvezuje isplatiti cjelokupan iznos otkupljene tražbine, umanjen za kamate na isplaćeni predujam i naknadu faktora, neovisno o činjenici je li mu kupac
prethodno izvršio plaćanje otkupljene tražbine.
(2) Faktoring s udjelom podrazumijeva preuzimanje većeg dijela rizika naplate tražbine od faktora, odnosno obvezu faktora da isplati iznos ugovorenog rizika koji pokriva otkupljene tražbine, umanjene za kamatu na plaćeni predujam i naknadu faktora.

 

Članak 13.
(Jednokratni faktoring i višekratni faktoring)

(1) Jednokratni faktoring podrazumijeva otkup pojedinačnih tražbina od slučaja do slučaja prema potrebi prodavatelja.
(2) Višekratni faktoring podrazumijeva otkup tražbina od više kupaca, najmanje pet tijekom jedne godine.

 

Članak 14.
(Pojam i predmet obrnutog faktoringa)

 

(1) Obrnuti (dobavljački) fаktоring је pоsеbnа vrstа fаktоringа koji se ugovara između faktora i kupca kao dužnika u kojem faktor preuzima obvezu plaćanja kupčevog nеdоspjеlоg budućеg krаtkоrоčnоg nоvčаnоg dugоvаnjа prema dobavljačima iz оsnоve ugоvоrа о prоdајi rоbе ili
pružаnih uslugа u zеmlјi i inоzemstvu.
(2) Obrnuti fаktоring se vrši sukladno odredbama propisa kojima su uređeni obvezni odnosi.
(3) U obrnutom faktoringu za preuzimanje ispunjenja duga dužnik nije obvezan tražiti suglasnost vjerovnika.
(4) U obrnutom faktoringu faktor ima pravo na naplatu kamate, naknade, administrativne naknade i drugih ugovorom utvrđenih troškova faktoringa.
(5) Faktor ima pravo naplate od dužnika u roku koji je definiran ugovorom o obrnutom faktoringu.
(6) Obrnuti fаktоring mogu primjenjivati samo oni subjekti koji su definirani u članku 2. u stavku (1) ovoga zakona.
(7) Prеdmеt obrnutog fаktоringа nе mоžе biti preuzimanje ispunjenja duga pо оsnоvi prоdаје rоbе ili uslugа zа osobne, obiteljske ili pоtrеbе kućanstva, odnosno bilo kakva prodaja za gotovinu.
(8) Nа оbrnuti fаktоring shоdnо sе primjеnjuјu оdrеdbе оvоga zаkоnа kојima је urеđеn fаktоring.

 

POGLAVLJE III. UGOVORI O FAKTORINGU

 

Člаnak 15.
(Fоrmа i prеdmеt ugоvоrа)

 

(1) Fаktоring sе mоžе оbаvlјаti sаmо nа temelju ugоvоrа, u pisanoj formi, zаklјučеnоg između subjekata faktoringa iz članka 4. stavak (2) ovoga zakona.
(2) Ugovorom o faktoringu regulira se ustupanje ili prijenоs pоstојеće ili budućе, cijele ili djelomične, nеdоspjеle krаtkоrоčne nоvčаne trаžbine kојa је nаstаla iz osnove ugоvоrа о prоdајi rоbе ili pružanja usluga u proizvodnji, trgovini i uslugama kao i tražbina nastala po osnovi izvođenja investicijskih radova i izvoza proizvoda i pruženih usluga, zаklјučеne izmеđu osoba iz članka 2. stavak (1) ovoga zakona.
(3) Buduća trаžbina može biti prеdmеt fаktоringа sаmо ukоlikо je u trenutku sklapanja ugovora o faktoringu dovoljno odrediva, odnosno ako su u ugovoru o faktoringu određeni vjerovnik i dužnik, najviši mogući iznos tih tražbina, te ako je naznačena osnova nastanka tih
budućih tražbina.
(4) Buduća trаžbina је dоvоlјnо оdrеđеna аkо је u ugоvоru о fаktоringu оznаčеnо tkо ćе biti kupac tаkve trаžbine i koliki je iznos te tražbine.
(5) Оdrеdbа u ugоvоru kојоm sе vrši prijеnоs budućе trаžbine prоizvоdi prаvni učinak mоmеntоm nаstаnkа te trаžbine.
(6) Prеdmеt ugovora o fаktоringu nе mоžе biti prijеnоs trаžbine pо оsnоvi prоdаје rоbе ili uslugа zа osobne, obiteljske ili pоtrеbе kućanstva, odnosno bilo kakva prodaja za gotovinu.
(7) U smislu odredbi оvоga zаkоnа ugоvоr čiјi prеdmеt niје dеfinirаn sukladno člаnku 2. stavak (2) оvоga zаkоnа nе smаtrа sе ugоvоrоm о fаktоringu.
(8) Ugovor o faktoringu ne smatra se ugovorom o kreditu ili zajmu u smislu propisa koji reguliraju ovu oblast.

 

Člаnak 16.
(Sаdržaj ugоvоrа o faktoringu)

 

(1) Ugоvоr о fаktоringu obvezatno sаdrži sljedeće elemente:
a) podatke o ugovornim stranama,
b) vrstu faktoringa,
c) osnovu i podatke o tražbini koja je predmet ugovora,
d) iznos i način obračuna plaćanja i plaćanje otkupljene tražbine,
e) iznos i obračun naknade faktoru,
f) obračun kamate i ostalih troškova,
g) obvezu obavješćivanja kupca o prijenosu tražbine,
h) evidencije i rokove realizacije odredbi iz ugovora,
i) način rješavanja sporova,
j) datum zaključivanja ugovora i
k) potpise zakonskih zastupnika svake od ugovornih strana ili druge osobe ovlaštene za potpisivanje ugovora ili opunomoćenika ovih osoba.
(2) Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija) podzakonskim će aktom detaljnije propisati sadržaj ugovora o faktoringu.

 

Članak 17.
(Vаžеnjе ugоvоrа i zаbrаnjеni ugоvоri)

 

(1) Ugоvоr о fаktоringu prеstаје vаžiti istеkоm rоkа nа kојi је zаklјučеn, а аkо niје zаklјučеn nа оdrеđеni rоk, nе mоžе prеstаti prijе nеgо štо sve prodane trаžbine nе budu nаplаćеne ili rеgrеsirаne оd prodavatelja.
(2) Ako je prodavatelj ustupio istu tražbinu raznim faktorima, tražbina pripada faktoru o kojoj je prodavatelj prvo obavijestio kupca, odnosno koji se prvi javio kupcu.
(3) Оdrеdbе ugоvоrа о fаktоringu i оpćih uvjeta pоslоvаnjа prodavatelja ili fаktоrа kоје prеdviđајu drukčiје prаvilо u оdnоsu nа prаvilо iz stаvkа (1) ovоga člаnkа ništаvnе su.

 

Člаnak 18.
(Prijenos tražbine)

 

(1) Prodavatelj na temelju ugovora s kupcem i primljenom narudžbom isporučuje robu i izdaje račun kupcu.
(2) Prodavatelj može ugovorom svoje tražbine prenijeti na faktora, izuzev ako je taj prijenos zabranjen ovim zakonom ili koja je vezana uz osobnost vjerovnika, ili koja se, po svojoj prirodi, protivi prenošenju na drugoga.
(3) Uz zahtjev za faktoring uslugu prodavatelj dostavlja faktoru i dokumentaciju iz članka 5. stavak (3) ovoga zakona.
(4) Faktor može zahtijevati od prodavatelja da osigura i izjavu kupca da je primio robu i usluge prema izdanom računu, bez prigovora na njihove materijalne nedostatke.
(5) Za prijenos tražbine s prodavatelja na faktora nije potreban pristanak kupca, ali je prodavatelj dužan obavijestiti kupca o izvršenom prijenosu tražbine na faktora ukoliko je to ugovorom predviđeno ili ukoliko se ne radi o skrivenom faktoringu.
(6) Ugovor o faktoringu proizvodi učinke i bez suglasnosti i izjave kupca iz stavka (4) ovoga članka, osim ako drukčije nije uređeno posebnim zakonom.

 

Člаnak 19.
(Obаvijest о prijenоsu trаžbine)

 

(1) Prodavatelj je obvezan u roku pet dana od dana zaključivanja ugovora s faktorom obavijestiti kupca o istom. Kupac je dužan u ugovorenom roku umjesto prodavatelju platiti faktoru.
(2) Ako ugovorom nije određeno tko je obvezan obavijestiti kupca o zaključenom ugovoru o prijenosu tražbine, smatrat će se da je to prodavatelj.
(3) Obavijest o prijenosu tražbine mora biti sačinjena u pisanoj formi i sadržavati informacije o zaključenom ugovoru o faktoringu, datumu zaključivanja ugovora, podatke o faktoru kojem je kupac obvezan izvršiti plaćanje, kao i instrukcije za plaćanje: broj računa ili brojeve računa, iznos tražbina, valuta plaćanja i dr.
(4) Obavijest se smatra dostavljenom ako je upućena pisanom korespondencijom, na elektronički ili neki drugi prikladan način, iz kojeg se može utvrditi identitet pošiljatelja i
prijem obavijesti.

 

Člаnak 20.
(Plaćanje predujma)

 

(1) Faktor nakon zaključenja ugovora isplaćuje prodavatelju predujam u ugovorenom postotku od nominalne vrijednosti tražbine.
(2) Iznos predujma utvrđuje se ugovorom za svaku pojedinačnu prenesenu tražbinu.
(3) Predujmljena isplata iz stavka (1) ovoga članka ne smatra se kreditom ili zajmom u smislu propisa koji uređuju obvezne odnose, poslovanje banaka i devizno poslovanje.
(4) Faktor je obvezan isplatiti predujam prodavatelju u ugovorenom roku.
(5) Ako rok za uplatu predujma nije ugovoren, onda se smatra da je ugovoreni rok za uplatu predujma tri dana od dana potpisivanja ugovora o prijenosu tražbina.
(6) U slučaju da faktor ne isplati predujam u ugovorenom roku, prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora o faktoringu, o čemu je dužan odmah obavijestiti kupca.

 

Članak 21.
(Naplata tražbina)
(1) Vjеrоdоstојne isprаve u izvršenju pоstupka naplate tražbina faktora od kupca su računi s оtprеmnicоm-prijemnicom ili drugim pisanim dоkаzima o izvršenoj isporuci ili izvršenoj usluzi, dоkаz о оsnоvi prijеnоsа trаžbine i obavijest kupca о nаstаlој оbvеzi prema faktoru.
(2) Nakon prijema obavijesti iz članka 19. stavak (1) ovoga zakona, kupac je u obvezi tražbine isplatiti faktoru, osim ako je do isplate tražbine obaviješten, ili se moglo smatrati
da je obaviješten o pravu prvenstva treće osobe na naplatu prenesene tražbine.
(3) Ukoliko je kupac prije isplate tražbine bio obaviješten o prijenosu tražbine na faktora, a izvrši isplatu prodavatelju, ne oslobađa se obveza prema faktoru i prodavatelj mora odmah, a najdulje u roku tri dana, takvu isplatu prenijeti faktoru.
(4) Tražbine po osnovi ugovora faktor naplaćuje u svoje ime i za svoj račun, osim u slučaju skrivenog faktoringa kada prodavatelj zadržava pravo cjelokupne realizacije naplate tražbine u svoje ime i za račun faktora.
(5) U slučaju skrivenog faktoringa prodavatelj je dužan, nakon izvršene naplate tražbine od kupca, odmah, a najdulje u roku tri dana, izvršiti obveze prema faktoru sukladno ugovoru o faktoringu.
(6) Nakon što je izvršio naplatu tražbina od kupca faktor je dužan odmah, a najdulje u roku tri dana, isplatiti prodavatelju razliku po računu do punog iznosa, umanjenu za plaćeni predujam, ugovorenu kamatu na dani predujam, naknadu i druge troškove, ukoliko nije drukčije ugovoreno.
(7) Korespondencija između sudionika faktoringa mora biti u pisanome obliku, koja se dostavlja putem telefaksa ili pošte uključujući i elektroničku korespondenciju putem e-maila,
skeniranu dokumentaciju i sl.

 

Člаnak 22.
(Zatezna kamata)

 

(1) U slučaju da kupac kasni s isplatom zаtеznа kаmаtа pripаdа fаktоru kod fаktоringa bеz rеgrеsа, a kod fаktоringа s rеgrеsоm, zatezna kamata pripada prodavatelju, оsim аkо ugоvоrоm о fаktоringu niје drukčije prеdviđеnо.
(2) Ako prodavatelj ne prenese naplaćeni iznos od kupca faktoru u roku iz članka 21. stavak (3) ovoga zakona, zatezna kamata pada na teret prodavatelja i teče od narednog dana toga propisanog roka.
(3) Аkо fаktоr nе prеnеsе prеоstаli nаplаćеni iznоs оd kupca prodavatelju u roku iz članka 21. stavak (6) ovoga zakona, zаtеznа kаmаtа pada na tеrеt fаktоrа i tеčе оd narednog dana po isteku toga roka.

 

Člаnak 23.
(Оdgоvоrnоst prodavatelja)

 

(1) Kada je prodavatelj ustupio tražbine ugovorom s naknadom, prodavatelj odgovara za postojanje tražbine u trenutku kada je izvršeno ustupanje tražbine.
(2) Prodavatelj uvijek jamči faktoru da su prenesene tražbine oslobođene zaloga, prigovora, tereta i ostalih prava trećih osoba, odnosno da su po svim osnovama nesporne, osim
ako drukčije nije ugovoreno.
(3) U slučајu dа su prеnеsene trаžbine оptеrеćеne zаlоgоm, odnosno ako su na bilo koji način osporene od kupca ili treće osobe, a ugovorom o faktoringu nije isključeno jamstvo prodavatelja iz stavka (2) ovoga članka, faktor ima pravo regresa od prodavatelja i u slučaju kada je ugovoren faktoring bez regresa.

 

Članak 24.
(Prodaja trаžbina)

 

(1) U slučајu kada je prodaja trаžbina zаbrаnjеna ugоvоrоm izmеđu prodavatelja i kupca ili оpćim uvjetima pоslоvаnjа kupca, ta zаbrаnа nеmа prаvni učinak nа prodaju trаžbine faktoru, koja je izvršena na temelju ugоvоra о fаktоringu i sukladno ovom zаkоnu.
(2) U slučајu dа ugоvоrоm о fаktоringu niје drukčiје dеfinirаnо, smаtrа se dа је dаlјnja prodaja trаžbine s društva za fаktоring na drugо društvo za fаktоring dopuštena sukladno odredbama ovoga zakona.

 

POGLAVLJE IV. UVJETI ZА OSNIVANJE, POSLOVANJE I PRESTANAK RADA DRUŠTVA ZA FAKTORING

 

Člаnak 25.
(Društva za faktoring)

 

(1) Faktoring poslove može obavljati gospodarsko društvo organizirano kao dioničko društvo (d.d.) ili društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjеdištеm u Federaciji.
(2) Za obavljanje poslova faktoringa društvo mora imati odobrenje koje je izdato od Agencije.
(3) Društvo se ne može upisati u sudski registar prije dobivanja odobrenja iz stavka (2) ovoga članka.
(4) Osim subjekata iz stavka (1) ovoga članka, poslove fаktоringa može obavljati i bаnkа čije jе poslovanje uređeno po propisima koji reguliraju poslovanje bаnаkа u Federaciji. Na banke koje se bave poslovima faktoringa primjenjuju se poglavlja I., II., III., IV. (članak 26. st. (3),
(4), (5) i (7)), V., VI., VII., VIII., IX. ovoga zakona.
(5) Poslovima faktoringa može se baviti i strаnа bаnkа i strаna pravna osoba, ali isključivo u inozemnom dvоfаktоrskоm sustavu, koji imaju važeće odobrenje za obavljanje poslova faktoringa mjerodavnog tijela matične zemlje.
(6) Izraz "faktoring" i njegove izvedenice upisuje u naziv pravne osobe ili koristi u pravnome prometu samo ono društvo koje je dobilo odobrenje za obavljanje poslova faktoringa od Agencije.
(7) Društva se mogu udruživati u udruge društava za faktoring koje se osnivaju kao gospodarske interesne udruge ili kao neki drugi oblik udruživanja gospodarskih subjekata
sukladno posebnom zakonu.
(8) Društva ne smiju zaključivati nikakve pisane ili usmene ugovore s drugim društvima za faktoring ili njihovim udrugama kojima se može ograničiti načelo slobodnog tržišnog natjecanja.
(9) Udruga društava dužna je, na zahtjev Agencije, radi provođenja stavka (7) ovoga članka, dostaviti Agenciji svoj statut, kao i sve sporazume, ugovore i druge opće akte.
(10) Na društva se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje, organizacija, poslovanje, upravljanje i prestanak gospodarskih društava, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
Članak 26.
(Djelatnost društava za faktoring)

 

(1) Društvo za faktoring koje je оsnоvаnо u Federaciji rаdi оbаvlјаnjа pоslоvа fаktоringа mоžе оbаvlјаti pоslоvе faktoringa koji su definirani u člаnku 2. stavku (1) оvоga zаkоnа аkо ispunjаvа uvjete u pоglеdu minimalnog iznosa temeljnog nоvčаnоg kаpitаlа iz članka 27. оvoga zakona.
(2) Društvo iz stаvkа (1) оvоga člаnkа mоžе оbаvlјаti sаmо pоslоvе fаktоringа i pоslоvе srоdnе fаktоringu, izuzev ako mu posebnim zakonom nije propisano i obavljanje drugih
financijskih usluga.
(3) Srоdnim pоslоvimа smаtrајu sе nаrоčitо prоcjеnа bоnitеtа i kreditne sposobnosti pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju samostalne djelatnosti, osiguranje tražbina, diskont računa, eskont (otkup) mjenica, ustupanje mjenične tražbine, izdavanja garancija i drugih jamstava, kao i prodaja pokretne i nepokretne imovine uzetih kao kolaterala po osnovi poslova faktoringa i slično.
(4) Društvo za faktoring može vršiti eskont samo onih mjenica koje su izdane kao sredstvo podmirenja tražbine nastale iz osnove isporuke roba i pružanja usluga u zemlji ili inozemstvu.
(5) Na eskont mjenice primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje mjenica, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano.
(6) Društvo za faktoring ne smije odobravati kredite.
(7) Društvo za faktoring ne smije vršiti otkup dospjelih nenaplaćenih plasmana ili otkup rizika i koristi s osnove dospjelih nenaplaćenih plasmana banaka, kako je to definirano propisom kojim se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada banaka te pružanje financijskih usluga i relevantnim provedbenim aktima Agencije, niti otkup dospjelih nenaplaćenih tražbina ili otkup rizika i koristi tih tražbina nastalih po osnovi onih financijskih
usluga koje imaju osnovno obilježje i svrhu financiranja, a obavljaju ih i drugi subjekti na temelju propisa koji se na te subjekte primjenjuju.
(8) Agencija će detaljnije propisati uvjete i način obavljanja djelatnosti društava za faktoring.

 

Člаnak 27.
(Temeljni kаpitаl društva za faktoring)

 

(1) Temeljni kapital društva za faktoring kоје sе оsnivа u Federaciji rаdi оbаvlјаnjа pоslоvа fаktоringа ne može iznositi manje od 750.000,00 KM i u cijelosti se mora uplatiti u novcu.
(2) Društvo za faktoring je u obvezi osigurati dа visina kаpitаlа na dan sastavljanja i prezentiranja financijskih izvješća budе u visini kоја niје mаnjа оd iznosa kapitala iz stavka (1) ovoga članka.
(3) U slučaju da se kapital društva za faktoring smanji ispod razine minimalnog iznosa kapitala iz stavka (2) ovoga članka, Agencija može tom društvu za faktoring naložiti neku od nadzornih mjera propisanih odredbama ovoga zakona.
(4) Agencija će podzakonskim aktom propisati kriterije i/ili pravila te dodatne zahtjeve za kapital društva za faktoring.

 

Članak 28.
(Dionice i udjeli u društvu za faktoring)

(1) Udjel člana društva za faktoring je razmjeran njegovom ulogu u temeljnom kapitalu.
(2) Dionice ili ulozi društva za faktoring moraju biti u cijelosti uplaćeni u novcu prije upisa osnivanja ili upisa povećanja kapitala društva za faktoring u sudski registar.
(3) Povlaštene dionice društva za faktoring osnovanog kao dioničko društvo mogu biti najviše do 25% ukupnih dionica.

 

Članak 29.
(Neizravna ulaganja i udjeli u pravnoj osobi)

 

(1) Neizravna ulaganja su ulaganja u kapital pravne osobe ili stjecanje glasačkih prava u toj pravnoj osobi preko treće osobe.
(2) Neizravni imatelj dionica, poslovnih udjela ili drugih prava koja mu osiguravaju udjel u kapitalu društva ili u glasačkim pravima u tome društvu je osoba:
a) za čiji je račun druga osoba (izravni imatelj) stekla dionice, poslovne udjele ili druga prava u tom društvu,
b) koja je s izravnim imateljem dionica, poslovnih udjela ili drugih prava u društvu povezana kao i članovi uže obitelji, ili
c) osoba koja je član uže obitelji izravnog imatelja.
(3) Članovima uže obitelji smatraju se:
a) bračni drug te osobe, odnosno osoba s kojom živi u zajedničkom kućanstvu koje, prema zakonu koji uređuje bračne i odnose u obitelji, ima zakonski položaj jednak kao bračna zajednica,
b) djeca, odnosno usvojena djeca,
c) ostale osobe koje su pod skrbništvom te osobe.
(4) Povezanim osobama smatraju se i ostali oblici povezanosti u smislu propisa kojim se uređuju osnivanje, organizacija i poslovanje gospodarskih društava.

 

 

Članak 30.
(Promjena imatelja kvalificiranih udjela društva za faktoring)

 

(1) Svaka pravna ili fizička osoba (namjeravani stjecatelj) koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u društvu za faktoring, što bi rezultiralo da visina udjela u
kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50% ili da društvo za faktoring postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, dužna je prethodno podnijeti zahtjev Agenciji za izdavanje suglasnosti u pisanome obliku i dobiti suglasnost za to
stjecanje.
(2) Zahtjev iz stavka (1) ovoga članka mora sadržati:
a) podatke o visini udjela koji se namjerava steći,
b) dokumentaciju iz članka 32. ovoga zakona.

 

Članak 31.
(Obavješćivanje Agencije o otuđenju kvalificiranog udjela)

 

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja namjerava otuđiti kvalificirani udjel u društvu za faktoring dužna je o tomu obavijestiti Agenciju pisanim putem navodeći visinu udjela
koji namjerava otuđiti.
(2) Osoba iz stavka (1) ovoga članka dužna je obavijestiti Agenciju i o namjeri smanjenja svoga kvalificiranog udjela na način da udjel u kapitalu ili glasačkim pravima smanji ispod granice od 10%, 20%, 30% ili 50%, ili ako društvo za faktoring prestaje biti ovisno društvo te osobe.
(3) Ako društvo za faktoring sazna za stjecanje ili otuđivanje kvalificiranog udjela u društvu koji prelazi ili se smanji ispod granice od 10%, 20%, 30% ili 50%, dužno je o tomu
odmah obavijestiti Agenciju.

 

Članak 32.
(Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje
kvalificiranog udjela)

 

(1) Za izdavanje suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela Agenciji se dostavlja propisana dokumentacija iz stavka (3) ovoga članka.
(2) Ako se radi o stjecanju kvalificiranog udjela koje omogućuje prevladavajući utjecaj ili kontrolu nad poslovanjem društva za faktoring, namjeravani stjecatelj, na zahtjev Agencije, dužan je uz zahtjev i dokumentaciju iz stavka (1) ovoga članka priložiti i:
a) poslovni plan i strategiju društva za faktoring u kojem stječe kvalificirani udjel s projekcijom bilance i bilance uspjeha za prve tri poslovne godine,
b) promjene u upravljačkoj, organizacijskoj i kadrovskoj strukturi, ako se planiraju,
c) plan aktivnosti na području informacijske tehnologije, ako se planiraju promjene.
(3) Agencija će podzakonskim aktom propisati listu dokumentacije iz stavka (1) ovoga članka s kriterijima na temelju kojih procjenjuje primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecanja kvalificiranog udjela, kao i postupak odlučivanja o suglasnosti za stjecanje
kvalificiranog udjela.

 

Članak 33.
(Postupak odlučivanja o suglasnosti za stjecanje
kvalificiranog udjela)

 

(1) Agencija je dužna u roku dva radna dana od dana prijema urednog zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela podnositelja zahtjeva pisanim putem obavijestiti o prijemu zahtjeva s naznakom datuma kojim istječe rok za provođenje postupka odlučivanja.
(2) Agencija će u roku 60 dana od dana kada podnositelj zahtjeva primi obavijest iz stavka (1) ovoga članka o prijemu zahtjeva i svih dokumenata koji se moraju priložiti zahtjevu, provesti postupak odlučivanja o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela.
(3) Nakon donošenja odluke o zahtjevu Agencija će o tomu u roku dva radna dana od dana donošenja pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva.
(4) Ako Agencija ne odluči o zahtjevu u roku iz stavka (2) ovoga članka, smatra se da je izdala suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela.
(5) U slučaju iz stavka (4) ovoga članka, na zahtjev stjecatelja kvalificiranog udjela, Agencija mora u roku osam dana od dana prijema ovoga zahtjeva izdati suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela.
(6) Iznimno od odredaba st. od (1) do (4) ovoga članka, ako se zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela podnosi zajedno sa zahtjevom za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa, Agencija donosi odluku o zahtjevu u roku iz članka 39. stavak (5) ovoga zakona.
(7) Ako je Agencija primila dva ili više zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela, odnosit će se prema svim namjeravanim stjecateljima jednakopravno.
(8) Osoba koja je dobila suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela dužna je provesti stjecanje u odnosu na koje je suglasnost izdata, u roku šest mjeseci od dana izdavanja suglasnosti za to stjecanje. U protivnom, istekom toga roka izdata suglasnost prestaje važiti.
(9) Ako nastupi razlog iz stavka (8) ovoga članka i odobrenje prestane važiti, Agencija će oduzeti suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela.

 

Članak 34.
(Odlučivanje o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela)

 

Pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, Agencija procjenjuje primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela
prema sljedećim kriterijima:
a) ugledu namjeravanog stjecatelja,
b) ugledu, iskustvu i odgovarajućim sposobnostima osoba koje će nakon stjecanja voditi poslovanje društva za faktoring,
c) financijskom stanju namjeravanog stjecatelja,
d) mogućnostima društva za faktoring da se pridržava, odnosno nastavi pridržavati odredaba ovoga zakona i drugih zakona i propisa primjenjivih na poslovanje društva za faktoring,
e) postoje li opravdani razlozi za sumnju sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, da se predmetnim stjecanjem kvalificiranog udjela provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma, ili da predmetno stjecanje kvalificiranog udjela može povećati rizik od pranja novca ili financiranja terorizma.

 

Članak 35.
(Odbijanje zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela)

 

Agencija će odbiti zahtjev za izdavanjem suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela ako:
a) ocijeni da primjerenost ili financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela ne zadovoljava kriterije iz članka 34. ovoga zakona,
b) iz pravnog, odnosno financijskog položaja namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela ili zbog djelatnosti, odnosno poslova koje obavlja namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela ili s njime povezane osobe ili zbog postupaka koje su namjeravani stjecatelji kvalificiranog udjela činili, proizilazi da bi moglo biti ugroženo poslovanje društva za faktoring,
c) zbog djelatnosti ili poslova koje obavlja budući stjecatelj kvalificiranog udjela moglo bi biti
onemogućeno ili znatno otežano vršenje nadzora nad poslovanjem društva za faktoring,
d) je stjecatelj kvalificiranog udjela dostavio netočne ili nepotpune podatke ili podatke koji dovode u zabludu, a ti su podatci bili značajni za donošenje odluke o izdavanju suglasnosti.

 

Članak 36.
(Dodatni podatci i dokumentacija za izdavanje
suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela)

 

(1) Osim dokumentacije iz članka 32. ovoga zakona, Agencija može tijekom postupka obrade zahtjeva zatražiti i druge podatke, odnosno dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju suglasnosti uključujući informacije koje su propisane zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koju prikupljaju obveznici toga zakona.
(2) Agencija će pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela ispitati izvore sredstava kojima stjecatelj namjerava steći kvalificirani udjel u društvu za faktoring.
(3) Agencija može radi pribavljanja informacija potrebnih za odlučivanje o davanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela obaviti provjeru podataka koje je dostavio namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela.

 

Članak 37.
(Pravne posljedice stjecanja kvalificiranog udjela bez
suglasnosti Agencije i oduzimanja suglasnosti za stjecanje
kvalificiranog udjela)

 

(1) Osoba koja stekne ili posjeduje poslovni udjel ili dionice suprotno odredbama ovoga zakona nema pravo glasa, odnosno sudjelovanja u upravljanju društvom za faktoring na temelju poslovnog udjela ili dionica stečenih bez suglasnosti Agencije.
(2) U slučaju iz stavka (1) ovoga članka Agencija će naložiti prodaju tako stečenih dionica ili poslovnih udjela.
(3) Agencija će oduzeti suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u slučaju:
a) ako je imatelj kvalificiranog udjela dobio suglasnost davanjem neistinitih, netočnih podataka, podataka koji dovode u zabludu ili na drugi nepropisan način,
b) ako prestanu uvjeti propisani odredbama ovoga zakona na temelju kojih je izdana suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela.
(4) U slučaju iz stavka (3) ovoga članka osoba kojoj je oduzeta suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela za koje joj je oduzeta
suglasnost. U tom slučaju Agencija će naložiti prodaju stečenih dionica ili poslovnih udjela za koje je imatelju kvalificiranog udjela oduzeta suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela.
(5) Troškove prodaje dionica ili poslovnih udjela iz stavka (4) ovoga članka podmiruje imatelj kvalificiranog udjela.

 

Članak 38.
(Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u
drugoj pravnoj osobi)

 

(1) Društvo za faktoring, prije stjecanja udjela u drugoj pravnoj osobi na temelju kojeg izravno stječe ili povećava udjel u drugoj pravnoj osobi, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dostigne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50% ili da ta pravna osoba postane društvo kći društva za faktoring, dužno je podnijeti Agenciji zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanome obliku i dobiti suglasnost Agencije za to stjecanje.
(2) Dokumentacija potrebna za procjenu pravne osobe u kojoj društvo za faktoring stječe ili povećava kvalificirani udjel i učinak namjeravanog stjecanja na poslovanje društva za faktoring, koja se mora dostaviti Agenciji uz zahtjev zaizdavanje suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela, mora biti prilagođena i primjerena pravnoj osobi u kojoj društvo za faktoring stječe ili povećava kvalificirani udjel.
(3) Agencija će podzakonskim aktom propisati listu dokumentacije iz stavka (2) ovoga članka i kriterije na temelju kojih procjenjuje primjerenost i financijsko stanje pravne osobe u kojoj društvo za faktoring stječe ili povećava kvalificirani udjel.
(4) Ako društvo za faktoring namjerava prodati ili na drugi način otuđiti udjel u drugoj pravnoj osobi tako da bi se na taj način smanjio njegov udjel ispod granice navedene u
stavku (1) ovoga članka, o svojoj namjeri dužno je pisanim putem obavijestiti Agenciju.
(5) Na suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u drugoj pravnoj osobi na društva za faktoring na odgovarajući se način primjenjuju odredbe čl. 34., 35., 36. i 37. Ovoga zakona.

 

Člаnak 39.
(Оdоbrеnjе za rad društva za faktoring u domaćem faktoringu)

 

(1) Agencija rješenjem izdaje odobrenje za obavljanje poslova faktoringa pravnim osobama na neodređeno vrijeme i ono nije prenosivo na drugu osobu ili pravnog sljednika, a uvjet je za upis u sudski registar. Svojstvo pravne osobe društvo za faktoring stječe upisom u sudski
registar.
(2) Odobrenje za rad neće se izdati onim društvima koja imaju neizmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa.
(3) Zаhtjеv zа izdаvаnjе оdоbrenja zа оbаvlјаnjе pоslоvа fаktоringа pоdnоsi osnivač društva za faktoring ili osoba kојu оn оvlаsti.
(4) Uz zаhtjеv iz stаvkа (3) оvоga člаnkа pоdnоsi sе:
a) оsnivаčki аkt društva za faktoring;
b) pоdаtci о оsnivаčimа društva za faktoring i to:
1) zа оsnivаčе - fizičke osobe: оvjеrеnа fotokоpiја osobne iskaznice, оdnоsnо оvjеrеnа
fotokоpiја putne isprave zа strаnе držаvlјаnе, kао i dоkаz - uvjеrеnjе mjerodavnoga tijela, nе
stаriје оd tri mjеsеca оd dаnа pоdnоšеnjа zаhtjеvа, dа оsnivаč niје оsuđеn prаvоmoćnom
prеsudоm nа kаznu zаtvоrа dulju оd šеst mjеsеci, dа sе prоtiv njеgа nе vоdi kazneni pоstupаk i dа mu niје izrеčеnа mjеrа zаbrаnе оbаvlјаnjа prоfеsiје, djеlаtnоsti ili dužnоsti,
2) za osnivače - pravne osobe koje su imatelji kvalificiranih udjela: izvod iz sudskog registra,
odnosno drugog odgovarajućeg javnog registra, ali nе stаriјеg оd šеst mjеsеci оd dаnа
pоdnоšеnjа zаhtjеvа, i revidirana financijska izvješća za posljednje dvije poslovne godine, a
ako osnivač kao subjekt posluje kraće od dvije poslovne godine, tada je potrebno priložiti
posljednje revidirano financijsko izvješće,
3) zа оsnivаčе - strane prаvne osobe: оvjеrеnа fotokоpiја rjеšеnjа ili drugоg аktа о upisu
оsnivаčа u rеgistаr tijela kојe је prеmа prоpisimа zеmlје sjеdištа оsnivаčа mjerodavno
zа vоđеnjе rеgistrа gospodarskih subјеkаtа, оdnоsnо prаvnih osoba, nе stаriје оd šеst
mjеsеci оd dаnа pоdnоšеnjа zаhtjеvа,
4) оvjеrеnа izјаvа оsnivаčа о nominalnom iznоsu njihоvih dionica, odnosno poslovnih udjеlа
svakog osnivača i njihov udjel u kapitalu društva za fаktоring koje se osniva,
5) ako je osnivač dioničko društvo, ispis iz registra njegovih dioničara, a ako je osnivač
društvo s ograničenom odgovornošću, popis njegovih članova društva,
6) dokaz o osiguranim sredstvima za osnivanje društva i uplati temeljnog kapitala iz članka 27. stavak (1) ovoga zakona,
7) ovjerena izjava o podrijetlu financijskih sredstava iz točke 6) ovoga stavka,
8) uvjerenje mjerodavnog poreznog tijela da nema neizmirenih poreznih obveza i obveza po
osnovi doprinosa,
9) poslovni plan za prve tri poslovne godine koji sadrži planiranu bilancu stanja i bilancu
uspjeha te opis informacijskog sustava,
10) prijedlog članova uprave i sastav nadzornog odbora sa sljedećim dokumentima:
оvjеrеna fotokоpiја osobne iskaznice, оdnоsnо оvjеrеna fotokоpiја putne isprave zа strаnе
držаvlјаnе, kао i dоkаz, оdnоsnо uvjеrеnje mjerodavnoga tijela, nе stаriје оd tri mjеsеca
оd dаnа pоdnоšеnjа zаhtjеvа, dа ta osoba niје оsuđеna prаvоmoćnom prеsudоm nа kаznu
zаtvоrа dulju оd šеst mjеsеci, dа sе prоtiv njеgа nе vоdi kazneni pоstupаk i dа mu niје
izrеčеnа mjеrа zаbrаnе оbаvlјаnjа prоfеsiје, djеlаtnоsti ili dužnоsti.
(5) Agencija rjеšеnjеm оdlučuје о zаhtjеvu iz stаvkа (3) оvоga člаnkа u rоku 60 dаnа оd dаnа priјеmа urеdnоg zаhtjеvа, ukоlikо је pоdnоsitelj zahtjeva prеthоdnо dоstаviо Agenciji dоkаz о izvršеnој uplаti temeljnog nоvčаnоg kаpitаlа.
(6) Rjеšеnjе iz stаvkа (5) оvоga člаnkа kоnаčnо је u uprаvnоm pоstupku i protiv njega se mоžе vоditi upravni spоr.
(7) Оsnivаč društvа za faktoring ili osoba kојu оn оvlаsti dužna је zаhtjеv zа upis društvа za fаktоring u rеgistаr gospodarskih subјеkаtа pоdnijeti najkasnije u rоku dеsеt dаnа оd dаnа dоbiјаnjа rjеšеnjа od Agencije kојim sе društvu za fаktоring izdаје оdоbrеnjе zа оbаvlјаnjе
pоslоvа fаktоringа.
(8) Оsnivаč društvа za faktoring ili osoba kојu оn оvlаsti dužna je rjеšеnjе о upisu u rеgistаr gospodarskih subјеkаtа dоstаviti Agenciji u rоku pеt dаnа оd dаnа priјеmа rjеšеnjа o upisu u sudski registar.
(9) Оsnivаč društvа za faktoring ili osoba kојu оn оvlаsti dužna је svаku prоmjеnu pоdаtаkа iz stаvkа (4) оvоga člаnkа dоstаviti Agenciji оdmаh, а nајkаsniје u rоku dеsеt dаnа оd dаnа nаstаlе prоmjеnе.
(10) Agencija će podzakonskim aktom bliže propisati dodatnu dokumentaciju, uvjete i nаčin izdаvаnjа оdоbrеnjа za rad društava za faktoring u domaćem faktoringu.

 

Članak 40.
(Odbijanje zahtjeva za izdavanjem odobrenja za
obavljanje poslova faktoringa)

 

Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa:
a) ako iz osnivačkog akta i druge dokumentacije društva za faktoring, odnosno društva u osnivanju, koja se sukladno odredbi članka 39. ovoga zakona prilaže uz zahtjev, proizilazi da društvo za faktoring, odnosno društvo u osnivanju ne ispunjava sve pretpostavke sukladno ovom zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga zakona za poslovanje društva za
faktoring,
b) ako su odredbe osnivačkog akta društva za faktoring, odnosno društva u osnivanju u suprotnosti s odredbama ovoga zakona i drugih propisa koji se primjenjuju na društva za faktoring,
c) ako postoji neki od razloga iz članka 35. Ovoga zakona za odbijanje zahtjeva za stjecanje
kvalificiranog udjela,
d) ako osobe predložene za članove uprave ne ispunjavaju uvjete za izdavanje suglasnosti, odnosno ako Agencija odbije izdati suglasnost za članove uprave,
e) ako bi vršenje nadzora nad društvom za faktoring, prema odredbama ovoga zakona, bilo otežano ili onemogućeno zbog uske povezanosti društva za faktoring s drugim osobama ili ako postoje drugi razlozi zbog kojih nije moguće provesti nadzor.

 

Članak 41.
(Ukidanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa)

 

(1) Agencija rješenjem ukida odobrenje za obavljanje poslova faktoringa:
a) u slučaju kada društvo za faktoring donese odluku o prestanku poslovanja kao društvo za faktoring,
b) nastupanjem pravnih posljedica prijenosa faktoring poslovanja na drugo društvo za faktoring,
c) danom otvaranja stečajnog postupka nad društvom za faktoring,
d) otvaranjem postupka likvidacije društva za faktoring,
e) ako dođe do prestanka poslovanja društva za faktoring i
f) u drugim slučajevima predviđenim ovim zakonom.
(2) Društvo za faktoring može donijeti odluku o prestanku poslovanja kao društvo za faktoring pod uvjetom da u portfelju nema važećih ugovora o faktoringu, ili pod uvjetom da na drugo društvo za faktoring prenese svoje faktoring poslovanje.
(3) Društvo iz stavka (2) ovoga članka dužno je, prije upisa odluke o promjeni predmeta poslovanja u sudski registar, dobiti rješenje Agencije o ukidanju odobrenja za obavljanje
poslova faktoringa.
(4) Agencija će donijeti rješenje o ukidanju odobrenja kada uz druge uvjete potrebne za prestanak poslovanja kao društvo utvrdi i da društvo za faktoring u portfelju nema važećih
faktoring ugovora ili da je prenijelo svoje faktoring poslovanje na drugo društvo za faktoring.
(5) Ako društvo iz stavka (2) ovoga članka donese odluku o prestanku poslovanja kao društvo za faktoring, a u portfelju ima važećih ugovora o faktoringu i nije pronašlo društvo za faktoring te na njega nije prenijelo svoje faktoring poslovanje, dužno je pokrenuti postupak likvidacije. Nа stеčај i likvidаciјu društаvа za fаktоring primjеnjuјu sе оdrеdbе zаkоnа kојima se urеđuјu stеčајni i likvidаcijski postupak.
(6) U slučaju prijenosa faktoring poslovanja iz stavka (2) ovoga članka, društva koja sudjeluju u tome postupku dužna su o toj namjeri u pisanome obliku obavijestiti Agenciju, obaviti
prethodne konzultacije s Agencijom te dobiti suglasnost Agencije za taj prijenos.
(7) U slučaju prestanka važenja odobrenja za obavljanje poslova faktoringa iz razloga navedenog u stavku (1) točka e) ovoga članka, Agencija će donijeti rješenje o ukidanju odobrenja za obavljanje poslova faktoringa i o tomu obavijestiti i mjerodavni registarski sud.

 

Članak 42.
(Statusne promjene društva za faktoring)

 

(1) Ako je društvo za faktoring uključeno u pripajanje, spajanje ili podjelu društva, mora za bilo koju statusnu promjenu dobiti suglasnost Agencije.
(2) Za odlučivanje o izdavanju suglasnosti za statusne promjene iz stavka (1) ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga zakona za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa.
(3) Ako uslijed statusne promjene društva za faktoring nastane novo društvo za faktoring, to društvo mora, prije upisa statusne promjene u sudski registar, od Agencije dobiti odobrenje za obavljanje poslova faktoringa.
(4) Društvo za faktoring može biti uključeno i u druge statusne promjene na koje se na odgovarajući način primjenjuju st. (1) do (3) ovoga članka.

 

Članak 43.
(Evidencija društava za fаktоring)

 

(1) Evidenciju društava о izdаtim i оduzеtim оdоbrеnjimа zа оbаvlјаnjе pоslova fаktоringа vоdi Agencija.
(2) Evidencija obvezatno sadrži:
a) naziv društva za faktoring, adresu i registarski broj,
b) pravni oblik,
c) strukturu vlasništva, imena i poslovne adrese članova/dioničara s više od 5% dionica,
d) kontakt podatke, podatke o kontakt osobi i internet adresu,
e) adresu organizacijskih dijelova u državi ili u inozemstvu,
f) imena i poslovne adrese svih članova uprave, odnosno nadzornog odbora,
g) članstvo u mreži i nazive i adrese društava članica i povezanih društava, odnosno naputak o mjestu gdje je takav podatak javno dostupan.

 

Članak 44.
(Tijela društva za faktoring)

 

(1) Tijela upravljanja društva za faktoring su:
a) skupština,
b) nadzorni odbor i
c) uprava.
(2) Na tijela upravljanja iz stavka (1) ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe propisa kojima je regulirano poslovanje gospodarskih društava, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

 

Članak 45.
(Skupština društva za faktoring)

 

(1) Skupštinu društva za faktoring čine dioničari ili svi članovi društva.
(2) U društvu za faktoring s jednim dioničarom ili s jednim članom koji ima udjel ovlasti skupštine vrši dioničar, odnosno član društva s jednim udjelom.

 

Članak 46.
(Nadzorni odbor društva za faktoring)

 

(1) Društvo za faktoring mora imati nadzorni odbor.
(2) Nadzorni odbor društva za faktoring sastoji se od najmanje tri člana.
(3) Osnivačkim aktom društva za faktoring može se odrediti da nadzorni odbor ima više članova, ali njihov broj mora biti neparan.

 

Članak 47.
(Uvjeti za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora društva za
faktoring)

 

(1) Za člana nadzornog odbora društva za faktoring može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo za nadziranje vođenja poslova društva za faktoring.
(2) Smatra se da je uvjet iz stavka (1) ovoga članka ispunjen ako osoba ima relevantno iskustvo stečeno u rukovođenju poslovima ili u poslovima nadzora nad vođenjem poslova
društva za faktoring ili drugog gospodarskog društva usporedive djelatnosti s poslovima iz djelatnosti društva za faktoring.
(3) Agencija može naložiti društvu za faktoring sazivanje skupštine društva za faktoring i predlaganje opoziva člana nadzornog odbora društva za faktoring ako:
a) član nadzornog odbora krši ili ne obnaša svoje dužnosti određene ovim i drugim zakonima te propisima donesenim na temelju tih zakona,
b) postoji ili nastupi zapreka za imenovanje ili izbor člana nadzornog odbora,
c) član nadzornog odbora ne ispunjava uvjete iz st. (1) i (4) ovoga članka.
(4) Agencija će detaljnije propisati uvjete koje moraju ispunjavati članovi nadzornog odbora društva za faktoring.

 

Članak 48.
(Mjerodavnosti i ovlasti nadzornog odbora društva za faktoring)

 

Osim mjerodavnosti i ovlasti koje nadzorni odbor ima prema odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje gospodarskih društava, nadzorni odbor društva za faktoring mjerodavan je i za davanje suglasnosti upravi društva:
a) za određivanje poslovne politike društva za faktoring,
b) na financijski plan društva za faktoring,
c) na organizaciju, sustav unutarnjih kontrola i sustav upravljanja rizicima,
d) na godišnji plan društva za faktoring, te za odlučivanje o drugim pitanjima određenim ovim
zakonom.

 

Članak 49.
(Dužnosti i odgovornosti nadzornog odbora društva za faktoring)

 

Nadzorni odbor društva za faktoring, osim mjerodavnosti i ovlasti iz članka 48. ovoga zakona dužan je:
a) nadzirati primjerenost postupanja i učinak rada unutarnje revizije,
b) dati svoje mišljenje Agenciji o nalozima Agencije u postupcima nadzora društva i to u roku 30 dana od dana prijema zapisnika Agencije o izvršenom nadzoru te nadzirati postupanje društva za faktoring sukladno nalozima i rješenjima Agencije,
c) podnijeti izvješće skupštini društva o nalozima Agencije te postupcima iz točke b) ovoga članka,
d) odlučiti o davanju suglasnosti na financijska izvješća te o njima pisanim putem obavijestiti skupštinu društva za faktoring,
e) obrazložiti skupštini društva svoje mišljenje o godišnjem izvješću unutarnje revizije i o godišnjem izvješću uprave.

 

Članak 50.
(Uprava društva za faktoring)

 

(1) Uprava organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja društvo za faktoring i odgovara za zakonitost poslovanja.
(2) Uprava društva za faktoring mora imati najmanje dva člana koji vode poslove i zastupaju društvo, a čine je ravnatelj i najmanje jedan izvršni ravnatelj koji vode poslove i zastupaju društvo.
(3) Članovi uprave društva za faktoring moraju biti u radnom odnosu s punim radnim vremenom u društvu.
(4) Uprava društva za faktoring može ovlastiti prokurista (jednog ili više njih) za zastupanje društva, odnosno sklapanje ugovora i poduzimanje pravnih radnji uime i za račun društva koje proizilaze iz djelatnosti društva, ali samo zajedno s barem jednim članom uprave društva.
(5) Osnivačkim aktom društva za faktoring utvrđuju se uvjeti koje treba ispunjavati osoba kojoj se daje prokura, ovlašteno tijelo za dodjelu prokure, vrsta i način davanja prokure, opseg ovlasti iz prokure, uključujući i ograničenja u poduzimanju radnji od prokurista.

 

Članak 51.
(Uvjeti za člana uprave društva za faktoring)

 

(1) Član uprave društva za faktoring može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
a) ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova društva za faktoring,
b) nije bila član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u društvu za faktoring, odnosno drugom gospodarskom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak, donesena odluka o likvidaciji ili kojem je ukinuto odobrenje za rad, osim ako Agencija ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem
utjecala na nastanak stečaja, likvidacije ili ukidanje odobrenja za rad,
c) nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo koje predstavlja teže kršenje sljedećih propisa: propisa kojim se regulira osnivanje i poslovanje gospodarskih društava, propisa kojim se regulira tržište vrijednosnih papira, propisa kojim se regulira poslovanje banaka, propisa kojima se regulira područje osiguranja, propisa kojim se regulira područje leasinga, propisa kojim se regulira osnivanje i rad investicijskih fondova i društava za upravljanje njima, propisa kojim se regulira osnivanje i rad obvezatnih i dragovoljnih mirovinskih fondova, te društava za upravljanje njima, propisa kojima se reguliraju
mirovinska osiguravajuća društva, propisa kojima se regulira preuzimanje dioničkih društava, propisa kojim se regulira područje računovodstva, propisa kojima se reguliraju porezi,
d) ima dobar ugled,
e) nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, te ni za jedno od sljedećih kaznenih djela: prijevare, protiv imovine, kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti, protiv gospodarstva, pravosuđa, krivotvorenja, protiv službene dužnosti, za odavanje tajnih podataka, za pranje novca, za financiranje terorizma, te protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,
f) za koju je na temelju dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave društva za faktoring,
g) ispunjava uvjete za člana uprave propisane zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje gospodarskih društava,
h) nije član uprave, odnosno prokurist drugoga gospodarskog društva,
i) nije osoba kojoj je Agencija odbila izdati odobrenje za obnašanje funkcije člana uprave i to najmanje godinu dana od dana donošenja rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obnašanje funkcije člana uprave,
j) nije bila razriješena dužnosti člana uprave društva za faktoring po nalogu Agencije iz članka 93. Ovoga zakona.
(2) Član uprave ili prokurist društva za faktoring ne može biti član uprave, nadzornog odbora ili prokurist bilo koje druge pravne osobe koja posluje na temelju odobrenja ili dozvole
Agencije.
(3) Agencija će bliže propisati uvjete iz stavka (1) ovoga članka za članstvo u upravi društva za faktoring, izdavanje suglasnosti te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obnašanje funkcije člana uprave društva za faktoring.

 

Članak 52.
(Suglasnost za obnašanje funkcije člana uprave
društva za faktoring)

 

(1) Članom uprave društva može biti imenovana samo osoba koja od Agencije dobije rješenje o izdavanju suglasnosti za obnašanje funkcije člana uprave društva za faktoring.
(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka (1) ovoga članka podnosi kandidat za člana uprave društva za faktoring uz obvezatno priloženu pisanu odluku ili suglasnost tijela u
društvu, mjerodavnog za imenovanje članova uprave za mandat, koji ne može biti dulji od četiri godine.
(3) U postupku odlučivanja Agencija izdaje suglasnost iz stavka (1) ovoga članka na rok predloženog trajanja mandata.
(4) Zahtjevu iz stavka (2) ovoga članka moraju se priložiti dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 51. ovoga zakona.
(5) Osoba koja je dobila rješenje o izdavanju suglasnosti Agencije za obnašanje funkcije člana uprave društva za faktoring prije imenovanja na funkciju člana uprave drugog društva za faktoring mora ponovno dobiti suglasnost Agencije.
(6) U slučaju kada mjerodavno tijelo društva za faktoring želi ponovno imenovati osobu koja je već dobila rješenje o izdavanju suglasnosti za obnašanje funkcije člana uprave društva, kandidat za člana uprave društva za faktoring, uz priloženu pisanu odluku ili suglasnost tijela u društvu za faktoring mjerodavnog za imenovanje članova uprave, dužan je Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka (2) ovoga članka za novi mandat najmanje tri mjeseca prije isteka mandata člana uprave.
(7) Osoba koja je već dobila rješenje o izdavanju suglasnosti za obnašanje funkcije člana uprave društva za faktoring i koju mjerodavno tijelo društva za faktoring želi ponovno
imenovati, dužna je ponovno proći postupak propisan ovim zakonom.

 

Članak 53.
(Odbijanje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za
obnašanje funkcije člana uprave društva)

 

Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za obnašanje funkcije člana uprave društva za faktoring ako:
a) predložena osoba ne ispunjava uvjete propisane odredbama članka 51. ovoga zakona,
b) Agencija raspolaže objektivnim i dokazivim razlozima zbog kojih se može pretpostaviti da bi djelatnosti i poslovi kojima se osoba bavi ili se bavila predstavljali prijetnju upravljanju društvom za faktoring,
c) su u zahtjevu za izdavanje suglasnosti navedeni podatci netočni, neistiniti ili su podatci koji dovode u zabludu.

 

Članak 54.
(Ukidanje suglasnosti za obnašanje funkcije člana
uprave društva za faktoring)

 

(1) Agencija će donijeti rješenje o ukidanju suglasnosti za obnašanje funkcije člana uprave društva za faktoring ako:
a) osoba u roku šest mjeseci od dana izdavanja suglasnosti za obnašanje funkcije člana uprave ne bude imenovana i ne stupi na dužnost člana uprave društva, a postupak izdavanja suglasnosti bio je spojen s postupkom izdavanja odobrenja za obavljanje poslova faktoringa,
b) osoba u roku tri mjeseca od izdavanja suglasnosti za obnašanje funkcije člana uprave ne bude imenovana i ne stupi na dužnost člana uprave,
c) osobi prestaje funkcija člana uprave društva za faktoring, na koju se suglasnost odnosi,
d) osobi prestane radni odnos s društvom za faktoring, na koje se suglasnost odnosi, s danom prestanka radnog odnosa, odnosno istekom mandata člana uprave na koji se suglasnost odnosi,
e) član uprave ne ispunjava uvjete pod kojima mu je suglasnost izdata,
f) je suglasnost izdata uslijed prešućivanja bitnih činjenica ili na temelju datih neistinitih, netočnih podataka i podataka koji dovode u zabludu, odnosno na neki drugi nepropisan način,
g) je član uprave društva za faktoring teže prekršio dužnosti člana uprave iz članka 56. ovoga zakona, propise donesene na temelju ovoga zakona i druge zakonske propise, a naročito ako je zbog toga ugrožena likvidnost ili održavanje kapitala društva za faktoring,
h) član uprave nije osigurao provedbu ili nije proveo nadzorne mjere koje je naložila Agencija,
i) član uprave nije osigurao adekvatnu organizacijsku strukturu ili sustav upravljanja rizicima društva za faktoring,
j) su prestali postojati uvjeti iz odredbi propisa o gospodarskim društvima za člana uprave,
k) utvrdi da je član uprave u sukobu interesa zbog kojeg ne može izvršavati obveze i dužnosti s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika,
l) član uprave redovito ne ispunjava obvezu utvrđivanja i ocjenjivanja učinka politika, mjera i internih procedura vezanih uz usklađenost društva za faktoring s odredbama ovoga zakona ili ne poduzima odgovarajuće mjere u cilju otklanjanja nedostataka, odnosno ispravljanja nepravilnosti u poslovanju društva za faktoring.
(2) Iznimno, u slučajevima iz stavka (1) toč. h), i), k) i l) ovoga članka, Agencija može umjesto ukidanja rješenja donijeti rješenje kojim će privremeno zabraniti obnašanje funkcije
člana uprave društva za faktoring.

 

Članak 55.
(Pravne posljedice ukidanja suglasnosti za obnašanje funkcije
člana uprave društva za faktoring)

 

(1) Ako Agencija ukine suglasnost za obnašanje funkcije člana uprave, društvo za faktoring obvezno je bez odgode donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana uprave.
(2) Ako je članu ukinuta suglasnost za obnašanje funkcije člana uprave ili u drugim slučajevima prijevremenog prestanka mandata člana uprave, mjerodavno tijelo prema
osnivačkom aktu društva za faktoring dužno je u roku 90 dana od dana prestanka funkcije člana, odnosno članova uprave pribaviti suglasnost Agencije i imenovati novoga člana, odnosno nove članove uprave ako društvo za faktoring ne bi imalo minimalan broj članova uprave sukladno osnivačkom aktu i/ili ovom zakonu.
(3) Agencija objedinjuje oba postupka ako je protiv člana uprave započeo postupak za ukidanje suglasnosti za člana uprave u slučaju iz članka 54. stavak (1) točka g) ovoga
zakona, a zbog kojeg je protiv društva za faktoring započet postupak ukidanja odobrenja za obavljanje poslova faktoringa.
(4) U slučaju kada uprava društva za faktoring nije u punom sastavu ili kad članovi uprave društva za faktoring ne mogu obnašati svoju funkciju iz nekih drugih razloga koji nisu navedeni u stavku (2) ovoga članka, mjerodavno tijelo prema osnivačkom aktu društva za faktoring može, bez prethodne suglasnosti Agencije, jednokratno imenovati članove nadzornog odbora za zamjenike članova uprave i to najviše na rok od tri mjeseca, ako je to nužno zbog osiguranja poslovanja društva za faktoring i otklanjanja štetnih posljedica za društvo za faktoring i o tome u roku tri dana od dana imenovanja pisanim putem obavijestiti
Agenciju.
(5) U slučaju iz stavka (4) ovoga članka članovi koji se imenuju za zamjenike članova uprave moraju ispunjavati uvjete iz članka 51. ovoga zakona.

 

Članak 56.
(Obveze i odgovornosti članova uprave i nadzornog
odbora društva za faktoring)

 

Društvo za faktoring, odnosno članovi njegove uprave i nadzornog odbora dužni su:
a) u obavljanju djelatnosti, odnosno svojih dužnosti postupati savjesno i pošteno sukladno pravilima struke i najboljim interesima klijenata, kao i štititi integritet faktoring tržišta,
b) u izvršavanju svojih dužnosti postupati s pažnjom savjesnog gospodarstvenika,
c) pribaviti i učinkovito koristiti sredstva i procedure potrebne za obavljanje djelatnosti društva za faktoring,
d) pridržavati se odredbi ovoga zakona i propisa donesenih na temelju ovoga zakona kao i odredbi drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društava za faktoring, te propisima donesenim na temelju tih zakona.

 

Članak 57.
(Odbor za reviziju)

 

(1) U društvima za faktoring koja su registrirana kao dionička društva obvezatno se formira odbor za reviziju.
(2) Odbor za reviziju ima najmanje tri člana.
(3) Postupak izbora, imenovanja, razrješenja, sastav i način odlučivanja odbora za reviziju utvrđuju se statutom dioničkog društva.

 

POGLAVLJE V. INOZEMNI FAKTORING

 

Članak 58.
(Tipovi inozemnog faktoringa)

 

Ovisno o namjeni inozemnog faktoringa razlikuju se dva tipa faktoringa i to:
a) izvоzni fаktоring predstavlja financijski posao putem kojeg domaći faktor vrši otkup i isplatu tražbine od izvoznika-prodavatelja i dalje ga prodaje korespondentnom faktoru u zemlji uvoznika-kupca koji vrši naplatu i transfer na domaćeg izvoznog faktora u zemlji izvoznika,
b) uvozni fаktоring predstavlja financijski posao putem kojeg domaći faktor u ulozi korespondentnog faktora vrši naplatu tražbine od kupca u roku dospijeća i naplaćenu tražbinu transferira na izvoznog faktora u zemlji prodavatelja.

 

Člаnak 59.
(Sustavi u inozemnom faktoringu)

 

(1) Inozemni fаktоring mоžе sе оbаvlјаti:
a) u јеdnоfаktоrskоm sustavu kаdа domaći fаktоr prеuzimа оbvеzu dа sаm nаplаti trаžbinu оd kupca čije je sjеdištе u inоzemstvu,
b) u dvоfаktоrskоm sustavu kаdа domaći fаktоr prеnоsi trаžbinu ili prеuzimа dugоvаnjе оd fаktоrа sа sjеdištеm u inоzemstvu sukladno uvjetima iz ugоvоrа о fаktоringu i оvom zаkоnu.
(2) Аkо је оbаvlјаnjе fаktоringа iz stаvkа (1) točkа b) оvоga člаnkа urеđеnо nа drukčiјi nаčin drugim zаkоnоm, primjеnjuјu sе оdrеdbе оvоga zаkоnа.

 

 

Članak 60.
(Subjekti inozemnog faktoringa)

 

(1) Subjekti inozemnog faktoringa su:
a) prodavatelj-izvoznik robe koji svoju tražbinu od kupca, koja je nastala po osnovi ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga, prenosi na izvoznog faktora,
b) izvozni faktor koji je u zemlji prodavatelja kao kupac tražbine,
c) uvozni faktor u zemlji kupca kao korespondentni faktor,
d) kupac-uvoznik robe.
(2) Subjekti inozemnog faktoringa dužni su pridržavati se općih pravila i rokova koje primjenjuju strukovne udruge za inozemni faktoring, nаrоčitо Factors Chain International (u
daljnjem tekstu: FCI) i/ili International Factors Group (u daljnjem tekstu: IFG).

 

Člаnak 61.
(Obveze izvoznog faktora u dvofaktorskom sustavu)

 

(1) Izvozni fаktоr kојi оbаvlја inozemni fаktоring sа sjеdištеm u Federaciji u dvоfаktоrskоm sustavu dužan је:
a) zаklјučiti međufаktоrski ugоvоr s fаktоrom sа sjеdištеm u inоzemstvu, koji mora biti u
mеđunаrоdnо priznаtim i prihvаćеnim prаvnim i tеhničkim оkvirima kојe su rаzvile mеđunаrоdne strukovne udruge FCI i IFG,
b) poduzeti rаdnjе i mjеrе pоznаvаnjа i prаćеnjа strаnkе sukladno prоpisimа kојimа sе urеđuје sprjеčаvаnjе prаnjа nоvcа i finаncirаnjе tеrоrizmа.
(2) Izvozni fаktоr imа оbvеzu sаvjеsnо uprаvlјаti prеnеsenim trаžbinama s pаžnjоm dоbrоg gospodarstvenika.

 

Članak 62.
(Prijenos tražbine u izvoznom faktoringu)

 

(1) Prodavatelj na temelju primljene narudžbe od kupca i ugovora o prodaji robe isporučuje robu kupcu i izdaje izvozni račun. Uz zahtjev za izvoznu faktoring uslugu izvoznom faktoru zajedno predaje na uvid narudžbenicu i otpremnicu.
(2) Izvozni faktor utvrđuje utemeljenost i vjerodostojnost tražbine prodavatelja prema kupcu, izražava interes za otkup ponuđene tražbine i prosljeđuje primljenu dokumentaciju iz stavka (1) ovoga članka uvoznom faktoru.
(3) Uvozni faktor je dužan provjeriti bonitet i kreditnu sposobnost kupca i odobriti pokriće tj. dati izjavu o odgovornosti za naplatu izvozne tražbine od kupca izvoznom faktoru.

 

Članak 63.
(Ugovor o dvofaktorskom faktoringu u inozemnom faktoringu)

 

(1) Izvozni faktor poziva prodavatelja da kompletira dokumentaciju sukladno članku 5. stavak (3) ovoga zakona i pristupi zaključivanju ugovora o izvoznom faktoringu.
(2) Datum zaključivanja ugovora o prijenosu tražbine između prodavatelja i izvoznog faktora smatra se datumom prijenosa tražbine na izvoznog faktora.
(3) Izvozni faktor, nakon zaključenja ugovora iz stavka (2) ovoga članka, dužan je obavijestiti o potpisu ugovora s prodavateljem korespondentnog uvoznog faktora u zemlji kupca, a zatim i s njim zaključiti ugovor o dvofaktorskom faktoringu.
(4) Uvozni faktor je obvezan obavijestiti kupca o potpisanom međufaktorskom ugovoru s izvoznim faktorom, kao i o njegovoj obvezi da u ugovorenom roku umjesto prodavatelju preneseno potraživanje plati uvoznom faktoru.
(5) Ugovorom o faktoringu između prodavatelja i izvoznog faktora ugovara se iznos predujma od nominalne vrijednosti izvozne tražbine koji se isplaćuje prodavatelju, kamata na
isplaćeni predujam koju zaračunava izvozni faktor, naknada i troškovi faktora, kao i način plaćanja kamate i naknade.

 

Članak 64.
(Isplata predujma, naplata i isplata tražbine u
izvoznom faktoringu)

 

(1) Izvozni faktor nakon potpisivanja ugovora s prodavateljem obvezan je isplatiti prodavatelju ugovoreni iznos predujma u postotku od nominalne vrijednosti prenesene izvozne tražbine u roku koji se definira ugovorom.
(2) Kupac je na dan dospijeća izvozne tražbine obvezan izvršiti plaćanje prema uvoznom faktoru.
(3) Uvozni faktor u roku dospijeća naplaćuje tražbinu od kupca i doznačuje ju izvoznom faktoru sa sjedištem u Federaciji umanjenu za ugovorenu naknadu i troškove.
(4) Izvozni faktor je obvezan nakon naplate tražbine od uvoznog faktora isplatiti prodavatelju razliku izvozne fakture do punog iznosa umanjenu za predujam, kamate, naknadu i druge troškove izvoznog faktora.
(5) Nаplаta i plаćаnjе prеnеsenih trаžbina i prеuzеtih dugоvаnjа u mеđunаrоdnоm fаktоringu vrši sе prema prоpisimа kојimа sе urеđuје dеviznо pоslоvаnjе.

 

POGLAVLJE VI. UPRAVLJANJE RIZICIMA, FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE I REVIZIJA

 

Članak 65.
(Upravljanje rizikom)

 

(1) Društvo koje obavlja poslove faktoringa mora imati razrađene strategije, politike i procedure za upravljanje rizikom koje obuhvaćaju identificiranje, mjerenje ili procjenu i praćenje rizika, uključujući izvješćivanje o rizicima kojima je društvo za faktoring izloženo ili bi moglo biti izloženo tijekom svoga poslovanja kao i podjelu odgovornosti u svezi s upravljanjem rizicima, te je obvezatno provoditi redovite mjere upravljanja rizikom i u svezi s tim postupati sukladno pravilima financijske struke.
(2) Društvo za faktoring koje je preuzelo pravo i obvezu evidencije, naplate i upravljanja tražbinom naročito je dužno u cilju zaštite naplate tražbine:
a) ugovorom precizirati da prodavatelj ima obvezu slanja pismene obavijesti kupcu o postojanju duga prema prodavatelju, kao i obvezu kupca da prenesenu tražbinu po osnovi ugovora o prijenosu tražbine plati faktoru, izuzev ako se radi o skrivenom faktoringu iz
članka 11. stavak (2) ovoga zakona,
b) prema potrebi procijeniti kupca radi osiguranja naplate preuzimanjem bjanko mjenica s mjeničnom izjavom dužnika o prihvaćanju obveze plaćanja duga u roku dospijeća i do visine (prenesenog) iznosa s računa ili do odobrenog faktoring limita,
c) prema potrebi procijeniti kupca, kao i potrebu osiguranja prenesene tražbine kod osiguravajućeg društva.
(3) Agencija će detaljnije propisati kriterije i način upravljanja rizicima.

 

Članak 66.
(Unutarnja revizija)

 

(1) Društvo za faktoring dužno je organizirati provedbu unutarnje revizije koja neovisno i objektivno procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje za unapređenje poslovanja u cilju poboljšanja poslovanja društva za faktoring, uvodeći sustavan, discipliniran pristup procjenjivanju i poboljšanju upravljanja rizicima, kontrole i korporativnog upravljanja.
(2) Agencija će detaljnije propisati način obavljanja poslova unutarnje revizije u društvu za faktoring.

 

Članak 67.
(Sprječavanje pranja novca)

 

(1) Društva za faktoring iz članka 25. ovoga zakona koja su dobila odobrenje Agencije za obavljanje poslova faktoringa obvezna su u svome poslovanju poduzimati mjere i radnje
propisane sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.
(2) Društva za faktoring iz članka 25. ovoga zakona obvezatna su imati razrađene politike i procedure za otkrivanje i sprječavanje transakcija koje uključuju kriminalne aktivnosti, pranje novca ili aktivnosti koje podržavaju terorizam i poduzimati mjere na utvrđivanju identiteta svih osoba s kojima ulaze u poslovne odnose.

 

Člаnak 68.
(Financijsko izvješćivanje)

 

(1) Društvo za faktoring je obvezno sačinjavati i prezentirati financijska izvješća sukladno odredbama propisa o računovodstvu i reviziji Federacije kao i sukladno Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.
(2) Društvo za faktoring mora organizirati svoje poslovanje i voditi poslovne knjige, poslovnu
dokumentaciju, te ostale evidencije na način koji omogućuje provjeru posluje li društvo sukladno važećim propisima i standardima struke.
(3) Društvo za faktoring imа оbvеzu:
a) vоditi urеdnu i аžurnu еvidеnciјu kојu је dužno pоkаzаti u pоstupku nаdzоrа nаd pоslоvаnjem društva,
b) obavješćivati prodavatelja o realizaciji pojedinih odredbi ugovora o faktoringu i dostavljati mu isprave na knjiženje.
(4) Društvo za faktoring i prodavatelj dužni su na temelju dokumentacije iz članka 5. stavak (3) ovoga zakona izvršiti u svojim knjigovodstvima odgovarajuća knjiženja i čuvati ju i arhivirati sukladno računovodstvenim propisima Federacije.

 

Članak 69.
(Revizija financijskih izvješća)

 

(1) Godišnja financijska izvješća društva za faktoring mora revidirati društvo za reviziju na način i pod uvjetima određenima propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ako ovim zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga zakona nije drukčije propisano.
(2) Društvo za faktoring je dužno Agenciji dostaviti revidirana godišnja financijska izvješća iz članka 68. stavak (1) ovoga zakona u roku 15 dana od datuma izdavanja revizorskog izvješća.
(3) Isto društvo za reviziju može revidirati najviše pet uzastopnih godišnjih financijskih izvješća društva za faktoring.
(4) Agencija od revizora može tražiti dodatna objašnjenja u svezi s revidiranim godišnjim financijskim izvješćima, odnosno drugim revidiranim izvješćima društva za faktoring.
(5) Ako Agencija utvrdi da revizija izvješća društva za faktoring nije obavljena ili da revizorsko izvješće nije sastavljeno sukladno ovom zakonu, propisima donesenima na temelju ovoga zakona, propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ili ako izvršenim nadzorom poslovanja društva ili na drugi način utvrdi da revizorsko izvješće o izvješćima društva za faktoring nije utemeljeno na istinitim i objektivnim činjenicama, može odbiti revizorsko izvješće i zahtijevati od društva za faktoring da reviziju obave ovlašteni revizori drugog društva za reviziju, a na trošak toga društva.
(6) Isto društvo za reviziju ne može obavljati reviziju financijskih izvješća društva za faktoring ako je u godini za koju su sastavljena financijska izvješća istom društvu za faktoring pružalo usluge iz područja financija, računovodstva, unutarnje revizije, procjene vrijednosti
društva za faktoring, njegove imovine i obveza, poreznoga i ostaloga poslovnog savjetovanja te obavljalo za njega poslove sudskog vještačenja.
(7) Isto društvo za reviziju ne može preuzeti niti mu društvo za faktoring može povjeriti obavljanje revizije svojih financijskih izvješća ako je društvo za reviziju u prethodnoj godini više od polovice svojih ukupnih prihoda ostvarilo obavljanjem revizije financijskih izvješća toga društva.
(8) Društvo za faktoring dužno je obavijestiti Agenciju o društvu za reviziju koje je izabralo za obavljanje revizije financijskih izvješća za poslovnu godinu na koju se revizija odnosi najkasnije u roku osam dana od kada je donesena odluka o izboru.

 

Članak 70.
(Izvješćivanje Agencije)

 

(1) Društvo za faktoring je dužno izvješćivati Agenciju o:
a) upisu i promjenama podataka koji se upisuju u sudski registar,
b) sazivanju skupštine i svim odlukama prihvaćenim na skupštini,
c) imateljima poslovnih udjela ili dionica društva, te stjecanju, odnosno izmjeni kvalificiranih udjela,
d) planiranom otvaranju, preseljenju, zatvaranju ili privremenom prestanku rada podružnice, odnosno drugim organizacijskim promjenama,
e) ulaganjima na temelju kojih je društvo za faktoring izravno ili neizravno steklo kvalificirani udjel u drugoj pravnoj osobi kao i o svakom daljnjem ulaganju u tu pravnu osobu,
f) promjenama u strukturi kapitala,
g) prestanku obavljanja pojedinih poslova faktoringa.
(2) Društvo za faktoring dužno je na zahtjev Agencije dostaviti izvješće i informacije o svim poslovima koji su bitni za vršenje nadzora.
(3) Agencija će propisati strukturu, sadržaj, način i rokove dostave izvješća, iz st.(1) i (2) ovoga članka, koje su društva obvezna sastavljati za potrebe Agencije.

 

POGLAVLJE VII. NADZOR NAD POSLOVANJEM DRUŠTAVA ZA FAKTORING

 

Članak 71.
(Nadzor nad društvima za faktoring)

 

(1) U smislu odredbi ovoga zakona, nadzor predstavlja provjeru posluju li subjekti, koji obavljaju poslove faktoringa, sukladno odredbama ovoga zakona, kao i podzakonskim aktima donesenima na temelju njih, zatim sukladno propisima o upravljanju rizicima, vlastitim
pravilima i standardima, pravilima struke na način koji omogućuje uredno funkcioniranje društva za faktoring te provedbu mjera i aktivnosti u cilju otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.
(2) Osnovni ciljevi nadzora su provjera zakonitosti, procjena sigurnosti i stabilnosti poslovanja društva, a radi zaštite interesa klijenta i javnog interesa, doprinosa stabilnosti
financijskog sustava, te uspostava i očuvanje povjerenja u tržište faktoringa.

 

Članak 72.
(Mjerodavnosti Agencije kod vršenja nadzora)

 

(1) Nadzor nad poslovanjem društava za faktoring vrši Agencija.
(2) Na postupke koje u okviru svoje mjerodavnosti provodi Agencija primjenjuju se odredbe iz ovoga poglavlja Zakona.
(3) Na postupke iz stavka (1) ovoga članka primjenjuju se odredbe propisa o upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drukčije propisano. U postupcima koje vodi Agencija u
pravilu se odlučuje bez usmene rasprave.
(4) Agencija ima pravo uvida u sve podatke i dokumentaciju koja se vodi u društvima za faktoring.

 

Članak 73.
(Predmet nadzora)

 

(1) Pri vršenju nadzora Agencija naročito:
a) provjerava organizacijske uvjete, strategije, politike i postupke koje je društvo za faktoring uspostavilo radi usklađivanja svoga poslovanja s odredbama ovoga zakona i propisa donesenih na temelju ovoga zakona,
b) provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj društva za faktoring, te rizike kojima je društvo za faktoring izloženo ili bi moglo biti izloženo u svome poslovanju.
(2) Agencija će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja, te pri procjeni rizika kojima je društvo za faktoring izloženo ili bi moglo biti izloženo uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja društva za faktoring.
(3) Agencija će na temelju nadzora, provjera i procjena iz stavka (1) ovoga članka utvrditi posluje li društvo za faktoring sukladno zakonskim propisima, ima li to društvo uspostavljenu odgovarajuću organizaciju, te stabilan sustav upravljanja u društvu za faktoring, kao i kapital koji osigurava primjeren sustav upravljanja i pokrića rizika kojima je društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svome poslovanju.
(4) Agencija se pri utvrđivanju učestalosti i intenziteta vršenja nadzora nad pojedinim društvom za faktoring rukovodi veličinom, utjecajem i značajem društva za faktoring, kao i
prirodom, vrstom, opsegom, složenošću, te pokazateljima njihova poslovanja.

 

Članak 74.
(Način vršenja nadzora)

 

(1) Agencija provodi nadzor po službenoj dužnosti:
a) neposrednim nadzorom, u prostorijama društva za faktoring, pregledom izvorne dokumentacije, provjerom i procjenom cjelokupnog poslovanja, obavljanjem razgovora s članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim relevantnim osobama,
b) posrednim nadzorom u prostorijama Agencije, na temelju analize izvješća koja su društva za faktoring dužna u propisanim rokovima dostavljati Agenciji, te praćenjem, prikupljanjem i provjerom dokumentacije, obavijesti i podataka dobivenih na poseban zahtjev Agencije, kao i praćenjem, prikupljanjem i provjerom podataka i saznanja iz drugih izvora, te provjerom i
procjenom poslovanja na temelju dostavljenih izvješća i prikupljenih informacija, obavljanjem razgovora s članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim relevantnim osobama.
(2) Neposredni nadzor iz stavka (1) točka a) ovoga članka može biti redoviti ili izvanredni.

 

Članak 75.
(Ovlaštene osobe za vršenje nadzora)

 

(1) Nadzor iz članka 71. ovoga zakona vrše uposlenici Agencije koji imaju ovlasti Agencije (ovlaštene osobe).
(2) Iznimno, za obavljanje zadataka u svezi s nadzorom poslovanja društva za faktoring Agencija može zatražiti stručno sudjelovanje revizora, društva za reviziju ili druge stručno osposobljene osobe.
(3) Na stručno osposobljenu osobu iz stavka 2) ovoga članka primjenjuju se, na odgovarajući način, propisi o tajnosti podataka koji se primjenjuju na djelatnike Agencije s ovlastima za vršenje nadzora.
(4) Ovlast za vršenje nadzora iz stavka (1) ovoga članka daje Agencija.

Članak 76.
(Dostava podataka Agenciji)

 

(1) Društvo za faktoring dužno je dostaviti Agenciji na njezin zahtjev ili učiniti dostupnom dokumentaciju, izvješća i podatke o svim okolnostima potrebnim za nadzor ili izvršavanje drugih ovlasti i mjera koje nadzorno tijelo ima na temelju ovoga zakona i po toj osnovi donesenih podzakonskih akata.
(2) Dokumentaciju, izvješća i podatke iz stavka (1) ovoga članka Agenciji su dužni dostaviti članovi uprave i druge relevantne osobe društva za faktoring, te članovi nadzornog odbora i prokuristi.
(3) Agencija je od osoba iz stavka (2) ovoga članka ovlaštena zatražiti pisano očitovanje o okolnostima iz stavka (1) ovoga članka ili ih pozvati da daju usmeno očitovanje na okolnosti.
(4) Ovlaštena osoba Agencije može voditi razgovore s osobama iz stavka (2) ovoga članka u cilju dobivanja informacija potrebnih za vršenje nadzora i izvršavanje ciljeva nadzora.

 

Članak 77.
(Obavijest o neposrednom nadzoru)

 

(1) Prije početka vršenja neposrednog nadzora društvu za faktoring se dostavlja pisana obavijest o neposrednom nadzoru koja sadrži najmanje:
a) predmet nadzora,
b) podatke o osobama ovlaštenima za nadzor,
c) naznaku lokacije na kojoj će se nadzor vršiti,
d) datum početka vršenja nadzora,
e) vremensko razdoblje koje se nadzire.
(2) Obavijest iz stavka (1) ovoga članka može sadržati i koje je podatke društvo za faktoring dužno pripremiti osobama Agencije za potrebe vršenja neposrednog nadzora.
(3) Agencija može tijekom nadzora dopuniti obavijest o nadzoru. Na dopunu obavijesti o nadzoru se na odgovarajući način odnose odredbe stavka (1) ovoga članka.
(4) Obavijest o neposrednom nadzoru dostavlja se društvu za faktoring u roku koji ne može biti kraći od tri dana prije dana početka nadzora.
(5) Iznimno od odredbe iz stavka (4) ovoga članka, ovlaštena osoba može dostaviti obavijest o neposrednom nadzoru najkasnije na dan početka provođenja nadzora, ako nije moguće na drugi način postići svrhu pojedinog nadzora.
(6) Obavijest o neposrednom nadzoru mora sadržati i informaciju o posljedicama koje mogu nastupiti ako društvo za faktoring ne bi postupilo sukladno zahtjevu za nadzor poslovanja, odnosno ako se Agenciji ne bi omogućilo vršenje nadzora poslovanja na način određen odredbama ovoga zakona.

 

Članak 78.
(Neposredni nadzor poslovanja društva za faktoring)

 

(1) Društvo za faktoring dužno je ovlaštenoj osobi Agencije, nakon prijema obavijesti o nadzoru, omogućiti vršenje neposrednog nadzora u sjedištu društva za faktoring i na
ostalim mjestima u kojima ono ili druga osoba po njegovoj ovlasti obavlja djelatnost i poslove u svezi s kojima ovlaštena osoba Agencije vrši nadzor.
(2) Društvo za faktoring dužno je ovlaštenoj osobi Agencije, na njezin zahtjev, omogućiti kontrolu poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije, administrativne ili poslovne evidencije te nadzor nad informacijskim sustavom i tehnologijama koje omogućuju rad informacijskog sustava u opsegu potrebnom za vršenje nadzora.
(3) Društvo za faktoring je dužno ovlaštenoj osobi Agencije, na njezin zahtjev, uručiti svu traženu poslovnu dokumentaciju, računske ispise, kopije poslovnih knjiga, zapise o telefonskim razgovorima i snimke telefonskih razgovora, zapise s telefaks uređaja, administrativne ili poslovne evidencije u papirnatom obliku ili u obliku elektroničkog zapisa na mediju i u obliku koji zahtijeva ovlaštena osoba.
Društvo za faktoring je dužno ovlaštenoj osobi osigurati pristup sustavu za upravljanje bazama podataka kojima se koristi u svrhu provedbe nadzora potpomognutog računalnim programima.
(4) Dokumentaciju, ispise, zapise i snimke iz stavka (3) ovoga članka, financijske instrumente, novac ili predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom ili prekršajnom
postupku ovlaštene osobe Agencije mogu, uz izdavanje potvrde, privremeno oduzeti, ali samo do pokretanja tih postupaka kada ih predaju tijelu mjerodavnom za vođenje postupka.
(5) Ovlaštene osobe društva za faktoring dužne su s ovlaštenom osobom Agencije obaviti razgovor i dati informacije bitne za vršenje nadzora i izvršavanje ciljeva nadzora.

 

Članak 79.
(Uvjeti za vršenje neposrednog nadzora)

 

(1) Društvo za faktoring dužno je ovlaštenoj osobi Agencije osigurati adekvatne prostorije u kojima je moguće nesmetano i bez nazočnosti drugih osoba vršiti nadzor poslovanja.
(2) Na zahtjev ovlaštene osobe Agencije, društvo za faktoring je dužno osigurati stručnu i tehničku pomoć, potrebna pojašnjenja i druge uvjete potrebne za vršenje nadzora.
(3) Nadzor poslovanja iz st. (1) i (2) ovoga članka vrši ovlaštena osoba Agencije tijekom radnog vremena društva. Ako je zbog opsega ili prirode posla nužno, društvo za faktoring je dužno omogućiti ovlaštenoj osobi Agencije vršenje nadzora poslovanja i izvan radnog vremena.

 

Članak 80.
(Kontrola informacijskog sustava)

 

(1) Društvo za faktoring koje u svome poslovanju koristi informacijski sustav dužno je na zahtjev ovlaštene osobe Agencije osigurati uvjete za pregled informacijskog sustava, te mogućnost ispitivanja jesu li podatci obrađeni korištenjem informacijske tehnologije na primjeren način.
(2) Društvo za faktoring je dužno, na zahtjev ovlaštene osobe Agencije, predati dokumentaciju iz koje je vidljiv transparentan i potpuni opis rada informacijskog sustava. U
dokumentaciji moraju biti na transparentan način definirane komponente informacijskog sustava. Dokumentacija mora omogućiti ovlaštenoj osobi uvid u:
a) programska rješenja,
b) postupke obrade podataka korištenjem informacijske tehnologije,
c) kontrole koje osiguravaju pravilnu obradu podataka i
d) kontrole koje osiguravaju čuvanje povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti podataka.

 

Članak 81.
(Završetak postupka neposrednog nadzora)

 

(1) O postupku neposrednog nadzora sastavlja se zapisnik, koji se dostavlja društvu za faktoring, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica.
(2) Na dostavljeni zapisnik društvo za faktoring ima pravo uložiti prigovor u roku osam dana od dana njegovog prijema.
(3) Ako u postupku nadzora nisu utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera, ili su one utvrđene, a otklonjene do izrade zapisnika,
to će se unijeti u zapisnik.
(4) U slučajevima iz stavka (3) ovoga članka Agencija će donijeti rješenje kojim se utvrđuje da je postupak nadzora okončan.
(5) Ako su zapisnikom utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti, za koje se treba donijeti odgovarajuća nadzorna mjera, otklonjene nakon izrade i dostave zapisnika društvu za faktoring, a prije donošenja rješenja kojim se izriče odgovarajuća nadzorna mjera, Agencija će o tome sastaviti dopunu zapisnika te, ako su otklonjene sve utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti, po isteku roka za očitovanje donijeti rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti i/ili nepravilnosti utvrđene u zapisniku i dopuni zapisnika otklonjene i postupak nadzora okončan.

 

Članak 82.
(Prigovor na zapisnik o izvršenom nadzoru)

 

Prigovor protiv zapisnika o izvršenom nadzoru dopušten je naročito iz sljedećih razloga:
a) ako je u zapisniku pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje,
b) ako je pogrešno primijenjen propis i na temelju njega izrečena mjera,
c) ako je Agencija prekoračila ovlasti u provedbi nadzora.

 

Članak 83.
(Sadržaj prigovora)

 

(1) Prigovor mora sadržati:
a) navođenje zapisnika na koji se prigovor podnosi,
b) izjavu da se navodi iz zapisnika pobijaju u cijelosti ili u određenom dijelu,
c) razloge prigovora na koje se podnositelj poziva,
d) druge podatke koje mora sadržati svaki podnesak sukladno Zakonu o upravnom postupku.
(2) U prigovoru društvo za faktoring može navesti činjenice iz kojih proizilazi da nedostatci, nezakonitosti i nepravilnosti navedene u zapisniku ne postoje i predočiti dokaze. Ako se društvo u izjavi poziva na isprave, dužno ih je kao dokaze priložiti prigovoru.

 

Članak 84.
(Posredni nadzor poslovanja)

 

(1) Ovlaštena osoba Agencije tijekom posrednog nadzora utvrđuje:
a) jesu li propisana izvješća i drugi podatci dostavljeni u propisanome roku i propisanoj formi,
b) jesu li podatci u izvješćima ili drugoj traženoj dokumentaciji istiniti, točni i ispravni,
c) posluje li društvo za faktoring sukladno propisima o upravljanju rizicima, sukladno drugim propisima određenim ovim zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga zakona, te drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje društva za faktoring i donesenim propisima na temelju njih,
d) te provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj, te rizike kojima je društvo za faktoring izloženo ili bi moglo biti izloženo u svome poslovanju.
(2) Agencija će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja, te pri procjeni rizika kojima je društvo za faktoring izloženo ili bi moglo biti izloženo uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja društva za faktoring.

 

Članak 85.
(Zapisnik o posrednom nadzoru)

 

(1) U slučaju utvrđenih nedostataka, nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju društva za faktoring u postupku posrednog nadzora ovlaštena osoba Agencije sastavlja zapisnik.
(2) Zapisnik o izvršenom nadzoru dostavlja se društvu za faktoring, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica u postupku nadzora.
(3) Na zapisnik o posrednom nadzoru na odgovarajući način primjenjuju se odredbe čl. 81., 82. i 83. ovoga zakona.
(4) Na temelju nalaza iz zapisnika iz ovoga članka Agencija je ovlaštena poduzeti sve nadzorne mjere kao i u slučaju neposrednog nadzora.

 

Članak 86.
(Nadzorne mjere)

 

(1) Na temelju provedenog postupka nadzora Agencija može društvu izreći nadzorne mjere propisane ovim zakonom u svrhu zakonitog i urednog poslovanja subjekata nadzora i zaštite javnog interesa, a u slučaju utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti Agencija izdaje prekršajni nalog za prekršaje ili podnosi prijavu mjerodavnom tijelu.
(2) Kada Agencija utvrdi postojanje osnovane sumnje o počinjenom kaznenom djelu ili prekršaju, podnosi odgovarajuću prijavu mjerodavnom tijelu.

 

Članak 87.
(Vrste nadzornih mjera)

 

Agencija može društvu za faktoring, pod uvjetima propisanim ovim zakonom, odrediti sljedeće nadzorne mjere:
a) preporuke upravi i nadzornom odboru društva za faktoring,
b) opomenu,
c) otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti,
d) posebne nadzorne mjere,
e) ukidanje odobrenja za rad.

 

Članak 88.
(Preporuke upravi društva za faktoring)

 

(1) Agencija će izreći preporuke upravi društva za faktoring kada u okviru nadzora, te provjere i procjene financijske stabilnosti i položaja društva, kao i provjere i procjene
rizika kojima je društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svome poslovanju utvrdi slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja ovoga zakona.
(2) Preporuke sadrže utvrđene i procijenjene značajne rizike i probleme kojima je društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo, odnosno utvrđene slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja propisa ovoga zakona, te smjernice upravi društva za
faktoring u cilju njihova otklanjanja, te u cilju poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja, kao i smanjenja rizika kojima je društvo za faktoring izloženo ili može biti izloženo u svome poslovanju.
(3) Uprava društva dužna je Agenciji dostaviti plan, rokove i dinamiku postupanja po preporukama nadzornog tijela.
(4) Kako bi utvrdila poboljšanje poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je društvo za faktoring izloženo ili može biti izloženo u svome poslovanju, Agencija može provesti ponovni nadzor nad društvom za faktoring.

 

Članak 89.
(Opomena)

 

(1) Kad Agencija tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti, a priroda i opseg utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti nemaju značajan utjecaj i posljedice na poslovanje društva za faktoring, nadzorno tijelo može izreći opomenu društvu za faktoring.
(2) Agencija može opomenu javno objaviti.
(3) Opomena Agencije može sadržati i nalog da društvo za faktoring ispravi utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti, te rokove u kojima je društvo dužno to učiniti i dinamiku
obavješćivanja nadzornog tijela o poduzetim radnjama i aktivnostima.
(4) Ako u roku iz stavka (3) ovoga članka društvo za faktoring ne postupi po nalogu Agencije iz stavka (3) ovoga članka, Agencija će izdati rješenje za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.
(5) Agencija je ovlaštena provesti ponovni nadzor nad društvom za faktoring u mjeri i opsegu potrebnima kako bi se utvrdilo je li društvo za faktoring postupilo po nalogu Agencije iz stavka (3) ovoga članka, te jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.

 

 

Članak 90.
(Otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti)
(1) Kad Agencija tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti koje predstavljaju povredu odredbi ovoga zakona ili na temelju njega donesenih propisa, te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društva i propisa na temelju istih, rješenjem će društvu za faktoring naložiti mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti ili prestanak postupanja koje predstavlja povredu odredbi ovoga zakona ili na temelju njega donesenih propisa, te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društva za faktoring i propisa na temelju njih.
(2) Agencija će u rješenju iz stavka (1) ovoga članka navesti i rokove u kojima je društvo dužno otkloniti utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti.

 

Članak 91.
(Izvješće o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti)

 

(1) Društvo za faktoring dužno je otkloniti utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti, te Agenciji podnijeti izvješće o mjerama koje je poduzelo za njihovo otklanjanje, u okviru roka koji je odredila Agencija.
(2) Uz izvješće iz stavka (1) ovoga članka društvo za faktoring
dužno je priložiti dokumentaciju i druge dokaze iz kojih je vidljivo jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.
(3) Kad izvješće iz stavka (1) ovoga članka nije potpuno ili iz dokumentacije u privitku ne proizilazi da su nezakonitosti otklonjene, Agencija će naložiti dopunu izvješća u roku u
kojem se izvješće mora dopuniti.
(4) Kad Agencija ne naloži dopunu izvješća iz stavka (3) ovoga članka u roku 60 dana od podnošenja izvješća iz stavka (1) ovoga članka, smatrat će se da su nezakonitosti i
nepravilnosti otklonjene.

 

Članak 92.
(Rješenje o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti)

 

(1) Ako Agencija iz izvješća iz članka 91. ovoga zakona, priložene dokumentacije i drugih dokaza zaključi da su utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti postupanjem po nadzornoj mjeri iz članka 90. ovoga zakona otklonjene, donijet će rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.
(2) Prije donošenja rješenja iz stavka (1) ovoga članka Agencija može provesti ponovni nadzor nad društvom za faktoring u mjeri i opsegu potrebnom kako bi se utvrdilo jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.

 

Članak 93.
(Posebne nadzorne mjere)

 

(1) Agencija je ovlaštena izreći društvu za faktoring posebne nadzorne mjere iz stavka (2) ovoga članka ako:
a) društvo za faktoring nije postupilo sukladno rješenju kojim Agencija nalaže mjere za otklanjanjenezakonitosti i nepravilnosti iz članka 90. ovoga zakona, i /ili
b) ako je kapital društva za faktoring ispod propisanog minimuma iz članka 27. ovoga zakona.
(2) Ako nastupe okolnosti iz stavka (1) ovoga članka, Agencija može izreći sljedeće posebne nadzorne mjere:
a) naložiti društvu za faktoring da poveća kapital na razinu predviđenu člankom 27. ovoga zakona,
b) naložiti mjerodavnom tijelu društva za faktoring da razriješi člana ili članove uprave i imenuje novog člana ili članove uprave,
c) naložiti društvu za faktoring da sazove skupštinu i predloži odgovarajuća rješenja,
d) naložiti društvu za faktoring poboljšanje strategija, politika i procesa upravljanja rizicima,
e) naložiti društvu za faktoring da u daljnjem poslovanju smanjuje rizike koji su povezani s poslovanjem društva,
f) naložiti društvu za faktoring druge proporcionalne mjere koje su potrebne da bi društvo poslovalo sukladno odredbama ovoga zakona i propisima donesenim na temelju ovoga zakona ili na temelju drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društva i propisa donesenih na temelju njih,
g) privremeno zabraniti društvu za faktoring:
1) sklapanje poslova s pojedinim dioničarima, odnosno članovima, članovima uprave,
nadzornog odbora, prokuristima i društvima koja su usko povezana s društvom za faktoring,
2) sklapanje novih ugovora o faktoringu u pojedinim ili svim poslovima faktoringa,
3) obavljanje poslova faktoringa s određenim osobama,
4) zabraniti, odnosno ograničiti društvu raspolaganje imovinom kojom upravlja društvo
za faktoring.
(3) Agencija će rješenjem naložiti posebne mjere nadzora iz stavka (2) ovoga članka i odrediti primjeren rok za poduzimanje mjera iz stavka (2) ovoga članka.
(4) Društvo za faktoring dužno je Agenciji dostaviti izvješće o provedbi naloženih mjera iz stavka (2) ovoga članka, na koji se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka
91. st. od (1) do (3) ovoga zakona.

 

Članak 94.
(Rješenje o ukidanju odobrenja za rad)

 

(1) Agencija će donijeti rješenje kojim će ukinuti rješenje o odobrenju društvu za obavljanje poslova faktoringa ukoliko utvrdi:
a) da je odobrenje za obavljanje poslova faktoringa izdano na temelju neistinitih, netočnih podataka ili prešućenih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na neki drugi nepropisan način,
b) da je društvo za faktoring prestalo ispunjavati uvjete pod kojima je odobrenje za rad izdano,
c) da se poslovanje društva za faktoring ne vodi s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika i sukladno dobroj poslovnoj praksi,
d) da je društvo za faktoring teže i/ili sustavno kršilo odredbe ovoga zakona, propise donesene na temelju ovoga zakona ili druge propise kojih se dužno pridržavati,
e) da društvo za faktoring nije postupilo sukladno rješenju kojim Agencija nalaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti iz članka 90. Ovoga zakona ili posebne nadzorne mjere iz članka 93. ovoga zakona,
f) da je društvo za faktoring prekršilo odredbe o pravodobnom i točnom izvješćivanju Agencije više puta u razdoblju tri godine, ili da je na drugi način Agenciji onemogućavalo nadzor nad svojim poslovanjem,
g) da društvo za faktoring obavlja poslove na način koji može pogoršati ili ugroziti njegovu likvidnost ili solventnost,
h) da društvo za faktoring nije organiziralo poslovanje ili ne vodi svoje poslovne knjige ili poslovne knjige kojima upravlja, ili administrativnu i drugu poslovnu dokumentaciju, na način koji u svakom trenutku omogućuje provjeru posluje li društvo sukladno propisima i pravilima o upravljanju rizicima, upravlja li društvo sukladno odredbama ovoga zakona, drugih zakona koji uređuju društvo za faktoring i propisa koji su na temelju njih doneseni i drugih propisa kojih se dužno pridržavati,
i) da društvo ne obavlja djelatnosti sukladno odredbama članka 26.,
j) da je nastupio razlog za ukidanje rješenja o odobrenju za obavljanje poslova faktoringa propisan drugim odredbama ovoga zakona,
k) da društvo za faktoring nije počelo obavljati djelatnost u roku jedne godine od dana izdavanja odobrenja za obavljanje poslova faktoringa, odnosno nije sklopilo nijedan ugovor o faktoringu istekom navedenog roka,
l) da je društvo za faktoring prestalo ostvarivati prihod od obavljanja poslova faktoringa dulje od šest mjeseci.
(2) Rješenje iz stavka (1) ovoga članka Agencija je dužna dostaviti društvu u roku osam dana od dana donošenja rješenja.
(3) Rješenje iz stavka (1) ovoga članka Agencija je dužna objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", dostaviti ga mjerodavnom registracijskom sudu i o tome izdati priopćenje za javnost.
(4) Društvo za faktoring ne smije sklapati nove poslove u svezi s obavljanjem poslova faktoringa od dana dostave rješenja iz stavka (1) ovoga članka, osim onih poslova koji imaju za cilj i kojima se osigurava prestanak društva na način određen odredbama propisa o gospodarskim društvima.

 

Članak 95.
(Nadzor nad drugim osobama i mjere nadzora)

 

(1) Agencija je ovlaštena provoditi i nadzor nad drugim osobama koje osim drugih djelatnosti ili kao jedinu djelatnost obavljaju poslove faktoringa bez odobrenja Agencije.
(2) Ako Agencija utvrdi da osoba obavlja poslove faktoringa bez odobrenja Agencije, toj će se osobi zabraniti obavljanje navedenih poslova.
(3) U slučaju iz stavka (2) ovoga članka Agencija može prethodno obaviti pregled poslovnih knjiga i druge dokumentacije osobe i prikupiti dokaze kako bi utvrdila obavlja li ta osoba poslove faktoringa.

 

Članak 96.
(Suradnja nadzornih tijela, obrada podataka i pružanje
informacija)

 

(1) Agencija obrađuje podatke o činjenicama i okolnostima koje su bitne za vršenje mjerodavnosti propisane ovim zakonom, a naročito one koji su vezani uz:
a) odobrenja za obavljanje poslova faktoringa i druga odobrenja koja izdaje Agencija na temelju ovoga zakona,
b) članove uprave i nadzornog odbora društva za faktoring,
c) imatelje kvalificiranih udjela u društvu za faktoring,
d) revidirana financijska izvješća iz čl. 68. i 69. ovoga zakona,
e) izvršene mjere nadzora iz članka 86. ovoga zakona,
f) informacije koje Agencija prikupi u okviru razmjene informacija s drugim agencijama i institucijama.
(2) Podatke iz stavka (1) ovoga članka Agencija može dostaviti drugim agencijama, odnosno institucijama sukladno odredbama propisa kojima se regulira rad Agencije.

 

Članak 97.
(Prikupljanje, vođenje, uporaba i čuvanje povjerljivih podataka)

 

(1) Društvo za faktoring dužno je, kao povjerljive, čuvati sve podatke, informacije, činjenice i okolnosti za koje je saznalo na temelju pružanja usluga klijentima, odnosno ostalim stranama ugovora o faktoringu.
(2) Društva za faktoring prikupljaju, obrađuju, čuvaju, dostavljaju i koriste povjerljive podatke iz stavka (1) ovoga članka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i ostalim propisima o zaštiti podataka.
(3) Članovi društva za faktoring, dioničari društva za faktoring, te članovi tijela upravljanja i uposlenici društva za faktoring, odnosno druge osobe koje su vezane uz njihov rad u društvu ili ako su uz pružanje usluga društvu na bilo koji način dostupni podatci iz članka 96. ovoga zakona ne smiju te podatke priopćavati trećim osobama, iskoristiti ih protiv interesa društva i njegovih klijenata ili omogućiti da ih koriste treće osobe.
(4) Ne postoji obveza čuvanja povjerljivih podataka u sljedećim slučajevima:
a) ako klijent ili treća osoba izričito pisanim putem pristane da se priopće pojedini povjerljivi podatci,
b) ako to omogućuje ostvarenje interesa društva za faktoring za daljnju prodaju i/ili prijenos predmeta faktoringa,
c) ako se povjerljivi podatci razmjenjuju unutar skupine banaka i/ili financijskih institucija definiranih sukladno propisima kojima se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada financijskih institucija te pružanje bankarskih i/ili financijskih usluga radi upravljanja rizicima,
d) ako se povjerljivi podatci razmjenjuju između financijskih institucija o klijentima koji nisu ispunili svoju dospjelu obvezu u roku, a povjerljivi podatci se priopćavaju pravnoj osobi koja je osnovana radi prikupljanja i razmjene ovih podataka, i to sukladno zakonima primjenjivim za tu djelatnost,
e) ako mjerodavni sud ili drugo mjerodavno tijelo pisanim putem zahtijeva, odnosno naloži predočenje tih podataka radi utvrđivanja činjenica u kaznenim ili prekršajnim postupcima ili za potrebe utvrđivanja činjenica neophodnih za pokretanje takvih postupaka,
f) u slučajevima određenim propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma,
g) ako su ti podatci potrebni u svrhu razjašnjavanja međusobnih pravnih odnosa između društva za faktoring i klijenta, odnosno dobavljača, odnosno drugih imatelja prava iz ugovora o faktoringu, te između klijenta i trećih osoba u sudskim postupcima, arbitražnim postupcima i postupcima mirenja,
h) ako mjerodavni sud pisanim putem zahtijeva, odnosno naloži predočenje tih podataka za potrebe ostavinskog, stečajnog i drugog sudskog postupka,
i) ako mjerodavni sud ili drugo mjerodavno tijelo pisanim putem zahtijeva, odnosno naloži
predočavanje tih podataka radi izvršenja nad imovinom klijenta, odnosno drugog imatelja prava iz ugovora o faktoringu, ili nad imovinom trećih osoba,
j) ako se ti podatci dostavljaju Agenciji za potrebe nadzora koji u okviru svojih mjerodavnosti provodi Agencija, odnosno drugo nadzorno tijelo,
k) ako se ti podatci dostavljaju poreznim tijelima za potrebe postupaka koje oni provode u okviru svojih mjerodavnosti,
l) odavanje podataka društvima za osiguranje u postupku osiguranja tražbina društva,
m) odavanje podataka pri sklapanju pravnih poslova koji imaju učinak osiguranja tražbina društva kao što su bankarska jamstva i drugi slični poslovi,
n) ako se ti podatci priopćavaju pravnoj osobi koja se registrirano bavi prikupljanjem i pružanjem podataka o obvezama iz poslova faktoringa,
o) ako je to propisano posebnim zakonom.
(5) Obveza čuvanja povjerljivih podataka postoji za osobe iz stavka (3) ovoga članka i nakon prestanka rada u društvu za faktoring, odnosno nakon prestanka svojstva člana ili dioničara društva ili člana tijela društva za faktoring kao i nakon prestanka ugovornog odnosa o obavljanju poslova za to društvo.
(6) Nadzorno tijelo, odnosno drugo tijelo i sudovi mogu podatke koje su prikupili na temelju stavka (4) ovoga članka uporabiti isključivo u svrhu zbog koje su prikupljeni.

 

POGLAVLJE VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

 

Članak 98.
(Teži prekršaji društva za faktoring)

 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj društvo za faktoring ako:
a) obavlja djelatnosti suprotno odredbama člana 26. ovoga zakona,
b) stječe kvalificirani udjel u drugoj pravnoj osobi suprotno odredbi članka 38. stavak (1) ovoga zakona,
c) izvrši prijenos faktoring poslovanja suprotno odredbama članka 41. stavak (6) ovoga zakona,
d) ne dobije suglasnost Agencije sukladno odredbama članka 42. stavak (1) ovoga zakona,
e) funkciju člana uprave društva za faktoring obnaša osoba koja nije dobila suglasnost Agencije za obnašanje funkcije člana uprave društva za faktoring sukladno odredbi članka 52. stavak (1) ovoga zakona,
f) član uprave društva za faktoring ne ispunjava obveze sukladno odredbama članka 56. ovoga zakona,
g) ne upravlja rizicima u poslovanju sukladno odredbama članka 65. ovoga zakona,
h) ne organizira unutarnju reviziju sukladno odredbama članka 66. ovoga zakona,
i) ne organizira poslovanje i vođenje poslovnih knjiga kao i da ne sastavlja godišnja financijska izvješća sukladno odredbama članka 68. ovoga zakona,
j) ne dostavi revidirana godišnja financijska izvješća sukladno odredbi članka 69. stavka (2) ovoga zakona,
k) ne omogući ovlaštenim osobama Agencije provedbu nadzora sukladno odredbama članka 72. stavak (4) ovoga zakona,
l) ne omogući ovlaštenim osobama Agencije provedbu nadzora sukladno odredbama čl. 78., 79. i 80. ovoga zakona,
m) ne postupi po rješenju Agencije o otklanjanju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti ili o prestanku nezakonitog postupanja iz članka 90. ovoga zakona,
n) ne postupi po rješenju Agencije iz članka 93. ovoga zakona,
o) izvrši prijenos faktoring poslovanja suprotno odredbama članka 41. stavak (5) ovoga zakona.
(2) Odgovorna osoba u društvu za faktoring bit će kažnjena za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 KM.

 

Članak 99.
(Lakši prekršaji društva za faktoring)

 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 25.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj društvo za faktoring ako:
a) ugovor o faktoringu nije sastavljen sukladno odredbama članka 16. ovoga zakona,
b) o saznanju stjecanja i otuđenja kvalificiranog udjela u društvu za faktoring ne obavijesti Agenciju sukladno odredbi članka 31. ovoga zakona,
c) prilikom imenovanja članova nadzornog odbora postupi suprotno odredbama članka 46. ovoga zakona,
d) prilikom imenovanja članova nadzornog odbora postupi suprotno odredbama članka 47. ovoga zakona,
e) ne osigura podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obnašanje funkcije člana uprave
donošenjem odluke ili izdavanjem suglasnosti sukladno odredbi članka 52. stavak (2) ovoga zakona,
f) ne postupi sukladno odredbi članka 52. stavak (7) ovoga zakona,
g) ne obavijesti Agenciju o izabranom revizorskom društvu sukladno odredbi članka 69. stavak (8) ovoga zakona,
h) ne obavijesti Agenciju sukladno odredbama članka 70. ovoga zakona,
i) ne postupi sukladno odredbama članka 104. st. (1), (3) i (4) ovoga zakona.
(2) Odgovorna osoba u društvu bit će kažnjena za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 KM.

 

Članak 100.
(Prekršaji ostalih osoba)

 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj pravna osoba koja:
a) stječe ili stekne kvalificirani udjel u društvu za faktoring suprotno odredbi članka 30. stavak (1) ovoga zakona,
b) obavlja poslove faktoringa bez odobrenja Agencije za obavljanje poslova faktoringa iz članka 39. ovoga zakona,
c) ovlaštenim osobama Agencije ne omogući pregled poslovnih knjiga i druge dokumentacije radi prikupljanja dokaza sukladno odredbi članka 96. stavak (1) ovoga zakona.
(2) Za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka koje je počinila pravna osoba bit će kažnjena i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00
KM.
(3) Novčanom kaznom u iznosu 10.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj pravna osoba koja se koristi izrazom "faktoring", odnosno njezinom izvedenicom suprotno odredbi članka 25. stavak (6) ovoga zakona.
(4) Za prekršaj iz stavka (3) ovoga članka koji je počinila pravna osoba bit će kažnjena i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu 2.000,00 KM.

 

Članak 101.
(Prekršaji fizičkih osoba)

 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 KM bit će kažnjeni za prekršaj:
a) fizička osoba koja stječe ili stekne kvalificirani udjel u društvu suprotno odredbi članka 30. stavak (1) ovoga zakona,
b) članovi uprave društva za faktoring ako ne vode poslove faktoringa sukladno odredbi članka 56. ovoga zakona.

 

Članak 102.
(Zastara i pravo stranke na pravni lijek)

 

(1) Na prekršaje iz ovoga zakona primjenjuju se odredbe o zastari iz propisa Zakona o prekršajima Federacije.
(2) Protiv rješenja Agencije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred mjerodavnim sudom.

 

POGLAVLJE IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 103.
(Donošenje propisa)

 

Agencija će u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti podzakonske akte iz: članka 16. stavak (2), članka 26. stavak (8), članka 27. stavak (4), članka 32. stavak (3), članka 38. stavak (3), članka 39. stavak (10), članka 47. Stavak (4), članka 51. stavak (3), članka 65. stavak (3), članka 66. Stavak (2) i članka 70. stavak (3) ovoga zakona.

 

Članak 104.
(Usklađivanje s odredbama ovoga zakona)

 

(1) Pravne osobe koje su na dan stupanja na snagu ovoga zakona upisane u sudski registar i obavljaju poslove faktoringa nastavljaju poslovati kao društva za faktoring prema odredbama ovoga zakona.
(2) Pravne osobe iz stavka (1) ovoga članka dužne su u roku 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga zakona.
(3) Ako pravne osobe iz stavka (1) ovoga članka ne postupe u roku i na način određen odredbama stavka (2) ovoga članka, dužne su prestati obavljati poslove faktoringa i
djelatnost faktoringa brisati iz sudskog registra.
(4) Pravna osoba iz stavka (1) ovoga članka dužna je u roku mjesec dana nakon isteka roka iz stavka (2) ovoga članka dostaviti Agenciji izvješće o usklađivanju s odredbama stavka (2) ovoga članka. Uz izvješće je potrebno priložiti:
a) osnivački akt u obliku notarske isprave,
b) popis dioničara ili članova društva s njihovim podatcima i odgovarajućom dokumentacijom
sukladno članku 39. ovoga zakona,
c) popis osoba koje su povezane s imateljima kvalificiranih udjela i opis načina povezanosti.
(5) Ako iz izvješća iz stavka (4) ovoga članka i priloženih dokaza proizilazi da je pravna osoba iz stavka (1) ovoga članka usklađena s odredbama stavka (2) ovoga članka, Agencija će izdati odobrenje za obavljanje poslova faktoringa sukladno odredbama članka 39. ovoga zakona.

 

Članak 105.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić