ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
IZVRŠAVANJU PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU

 

Članak 1.

 

U Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/15) u članku 14. riječi: "br. 58/02, 19/03 i 79/07" zamjenjuju se riječima: "broj 26/16".

 

Članak 2.

 

U članku 18. u stavku (2) u desetom redu riječ "i" zamjenjuje se zarezom a iza broja "45/13" dodaju se riječi: " i 9/16".

 

Članak 3.

 

U članku 19. riječi: "Uredbe o naknadama za službena putovanja" zamjenjuju se riječima: "Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja", a riječi: "br. 63/10, 9/11 i 80/11" zamjenjuju se riječima: "broj 44/16".

 

Članak 4.

 

U članku 28. u trinaestom redu iza riječi: "federalne vlasti" dodaje se zarez i riječi: "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za izmirenje obveza Fonda za sanaciju šteta od
poplava,".

 

Članak 5.

 

U članku 29. iza riječi "poljoprivredu" riječ "i" zamjenjuje se zarezom a iza riječi "veterinarstvo" briše se zarez i dodaju riječi: "i Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Izmirenje obaveza iz ranijeg perioda",".

 

Članak 6.

 

U članku 31. u trećem redu riječi: "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima" zamjenjuju se riječima: "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima".

 

Članak 7.

 

U članku 42. riječi: "br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14, 60/14, 65/14, 105/14, 20/15, 44/15, 53/15 i 73/15" zamjenjuju se riječima: "broj 33/16".

 

Članak 8.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić