ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Kaznenom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 76/14) u članku 2. u stavku (8) riječi: "službujući u Federaciji koja radi za naknadu ili bez naknade" brišu se.
Iza stavka (8) dodaju se novi st. (9), (10) i (11) koji glase:
"(9) Sudac porotnik je osoba koja je član kolegijalnog tijela koje ima odgovornost odlučivanja o krivnji optužene osobe i izricanja kazneno-pravne sankcije u postupku suđenja.
(10) Arbitar je osoba koja je, na temelju sporazuma o arbitraži, pozvana donijeti pravno obvezujuću odluku u sporu koji mu podnesu stranke sporazuma.
(11) Kazneno djelo iz mržnje je svako kazneno djelo učinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjerskog uvjerenja, nacionalnog ili etničkog podrijetla, jezika, invaliditeta, spola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta druge osobe. Takvo postupanje uzet će se kao otegotna okolnost ako ovim zakonom nije izričito propisano teže kažnjavanje za kvalificirani
oblik kaznenog djela počinjenog iz mržnje."
Dosadašnji st. od (9) do (33) postaju st. od (12) do (36).

 

Članak 2.

 

U članku 16. u stavku (1) dodaje se nova rečenica koja glasi: "Zastarijevanje kaznenog progona za kaznena djela trajnog karaktera počinje teći u trenutku prestanka protupravnog stanja.".

 

Članak 3.

 

U članku 43a. u stavku (2) riječi: "s jednim dnevnim iznosom novčane kazne ili" brišu se.

 

Članak 4.

 

U članku 43b. u stavku (5) riječi: "amnestija i pomilovanje mogu se" zamjenjuju se riječima: "pomilovanje se može".

 

Članak 5.

 

U članku 110. iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:
"(3) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka, kazna dugotrajnog zatvora može se izvršavati i u ustanovama poluotvorenog tipa pod uvjetom da je osuđena osoba izdržala dvije trećine kazne dugotrajnog zatvora i pod uvjetom da uredno koristi izvan zavodske pogodnosti.
(4) Na postupak premještaja osuđene osobe iz stavka (3) ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe o premještaju osuđenih osoba propisanih odredbama Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine.".
Dosadašnji stavak (3) postaje stavak (5).

 

Članak 6.

 

U članku 166. u stavku (2) u točki c) riječi: "rasnih, narodnosnih ili vjerskih pobuda" zamjenjuju se riječju "mržnje".
Točka e) mijenja se i glasi:
"e) tko usmrti sudca ili tužitelja u svezi s vršenjem njihove sudačke ili tužiteljske dužnosti, službenu ili vojnu osobu pri obavljanju poslova sigurnosti ili dužnosti čuvanja javnoga reda, uhićenja počinitelja kaznenog djela ili čuvanja osobe kojoj je oduzeta sloboda".

 

Članak 7.

 

U članku 172. u stavku (4) riječi: "rasnih, narodnosnih ili vjerskih pobuda" zamjenjuju se riječju "mržnje".

 

Članak 8.

 

Članak 202. mijenja se i glasi:

 

"Članak 202.
Financiranje terorističkih aktivnosti

 

(1) Tko bilo na koji način, izravno ili neizravno, daje ili prikuplja sredstva s ciljem da se uporabe ili znajući da će se uporabiti u cijelosti ili djelomice, za počinjenje:
a) kaznenog djela iz članka 200. (Uzimanje talaca), i članka 201. (Terorizam) ovoga zakona;
b) drugog kaznenog djela koje može prouzročiti smrt ili težu tjelesnu ozljedu civilne osobe ili osobe koja aktivno ne sudjeluje u neprijatelj-stvima u oružanom sukobu, kad je svrha takvog djela, po njegovoj naravi ili okolnosti, zastrašivanje pučanstva ili prisiljavanje tijela vlasti u Federaciji da što učini ili ne učini, bez obzira na to jesu li terorističke aktivnosti izvr-šene i jesu li sredstva korištena za izvršavanje terorističkih aktivnosti, bit će kažnjen kaznom zatvora od jedne do deset godina.
(2) Kaznom iz stavka (1) ovoga članka bit će kažnjen onaj tko na bilo koji način, izravno ili neizravno, dâ ili prikupi ili na drugi način osigura sredstva:
a) s ciljem da se ona, u potpunosti ili djelomice uporabe u bilo koju svrhu od terorističkih
organizacija ili pojedinačnih terorista, ili
b) znajući da će, u potpunosti ili djelomice, biti uporabljena za izvršenje kaznenih djela iz stavka (1) ovoga članka od strane terorističkih organizacija ili pojedinačnih terorista.
(3) Prikupljena sredstva namijenjena za izvršenje ili nastala izvršenjem kaznenog djela iz stavka (1) ovoga članka bit će oduzeta.
(4) Sredstvima iz st. (1) i (2) ovoga članka smatraju se sredstva svake vrste, bilo da se sastoje u stvarima ili pravima, bilo materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, bez obzira na to kako su stečena te pravni dokumenti ili instrumenti u svakom obliku, uključujući i
elektronske ili digitalne koji dokazuju svojinu ili pravo svojine nad imovinom uključujući, ali ne ograničavajući se na bankarske kredite, putničke čekove, bankarske čekove, novčane naloge, udjele, vrijednosne papire, obveznice, mjenice i kreditna pisma."

 

Članak 9.

 

U članku 203. u stavku (4) riječi: "etničke, narodnosne, rasne, vjerske ili jezične netrpeljivosti" zamjenjuju se riječju "mržnje".

 

Članak 10.

 

U članku 210. st. (1) i (2) mijenjaju se i glase:
"(1) Tko radi zarade ili druge koristi navodi, potiče ili namamljuje drugog na pružanje seksualnih usluga ili na drugi način omogući njegovu predaju drugome radi pružanja seksualnih usluga, ili bilo na koji način sudjeluje u organiziranju ili vođenju pružanja
seksualnih usluga, bit će kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(2) Bez utjecaja je za počinjenje kaznenog djela iz ovoga članka je li se osoba koja se navodi, potiče ili namamljuje već ranije bavila prostitucijom.".

 

Članak 11.

 

Iza članka 210. dodaju se novi čl. 210a. i 210b. koji glase:

 

"Članak 210a.
Trgovina ljudima

 

(1) Tko uporabom sile ili prijetnjom uporabe sile ili drugim oblicima prinude, otmicom, prijevarom ili obmanom, zlouporabom vlasti ili utjecaja ili položaja bespomoćnosti
ili davanjem ili primanjem isplata ili drugih koristi kako bi privolio osobu koja ima kontrolu nad drugom osobom vrbuje, preveze, preda, sakrije ili primi osobu u svrhu iskorištavanja te osobe, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.
(2) Tko vrbuje, navodi, preveze, preda, sakrije ili primi osobu koja nije navršila 18 godina života u svrhu iskorištavanja prostitucijom ili drugim oblikom seksualnog iskorištavanja, prisilnim radom ili uslu-gama, prisilnim prosjačenjem, ropstvom ili njemu sličnim odnosom,
služenjem, odstranjivanjem dije-lova ljudskog tijela ili kakvim drugim iskorišta-vanjem, bit će kažnjen kaznom zatvora najmanje deset godina.
(3) Iskorištavanje, u smislu ovoga članka, podrazu-mijeva:
prostituciju druge osobe ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilni rad ili usluge, prisilno prosjačenje, ropstvo ili njemu sličan odnos, služenje, odstranjivanje dijelova ljudskog tijela ili kakvo drugo iskorištavanje.
(4) Ako je kazneno djelo iz st. (1) i (2) ovoga članka počinila službena osoba prilikom obavljanja službene dužnosti, počinitelj će biti kažnjen kaznom zatvora od najmanje
deset godina.
(5) Tko krivotvori, pribavi ili izda putnu ili osobnu ispravu ili koristi, zadržava, oduzima, mijenja, oštećuje, uništava putnu ili osobnu ispravu druge osobe u svrhu omogućavanja trgovine ljudima, bit će kažnjen kaznom zatvora od jedne do pet godina.
(6) Tko koristi usluge žrtve trgovine ljudima bit će kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(7) Ako je počinjenjem kaznenog djela iz st. (1) i (2) ovoga članka prouzročeno teže narušenje zdravlja, teška tjelesna ozljeda ili smrt osoba iz st. (1) i (2) ovoga članka,
počinitelj će biti kažnjen kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.
(8) Predmeti, prijevozna sredstva i objekti uporabljeni za počinjenje djela će se oduzeti.
(9) Na postojanje kaznenog djela trgovine ljudima bez utjecaja je okolnost je li osoba koja je žrtva trgovine ljudima pristala na iskorištavanje.
(10) Protiv žrtve trgovine ljudima koja je bila prisiljena od strane počinitelja kaznenog djela sudjelovati u izvršenju drugog kaznenog djela, neće se voditi kazneni postupak ako je takvo njezino postupanje bilo neposredna posljedica njezinog statusa žrtve trgovine ljudima.

 

Članak 210 b.
Organizirana trgovina ljudima

 

(1) Tko organizira ili rukovodi skupinom ljudi, organiziranom skupinom ljudi, ili skupinom ljudi za organizirani kriminal koja zajedničkim djelovanjem počini ili pokuša kazneno djelo iz članka 210a. (Trgovina ljudima) ovoga zakona, bit će kažnjen kaznom zatvora najmanje deset
godina ili dugotrajnim zatvorom.
(2) Tko počini kazneno djelo u okviru skupine iz stavka (1) ovoga članka bit će kažnjen kaznom zatvora najmanje deset godina.
(3) Pripadnik skupine iz stavka (1) ovoga članka koji tu skupinu ili udrugu otkrije može biti oslobođen kazne.".

 

Članak 12.

 

Članak 272. mijenja se i glasi:

 

"Članak 272.
Pranje novca

 

(1) Tko novac ili drugu imovinu za koje zna da su pribavljeni počinjenjem kaznenog djela izravno ili neizravno primi, zamijeni, drži, raspolaže njima, koristi u gospodarskom ili
drugom poslovanju, vrši konverziju ili njihov prijenos ili na drugi način prikrije ili pokuša prikriti njihovu prirodu, izvor, lokaciju, raspolaganje, kretanje, vlasništvo ili drugo
pravo, a takav novac ili imovinska korist su pribavljeni počinjenjem kaznenog djela koje je propisano ovim zakonom, bit će kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(2) Ako je počinitelj djela iz stavka (1) ovoga članka istodobno i počinitelj ili sudionik u kaznenom djelu kojim je pribavljen novac ili imovinska korist iz prethodnog stavka, bit će kažnjen kaznom zatvora od jedne do osam godina.
(3) Ako je novac ili imovinska korist iz stavka (1) ovoga članka velike vrijednosti, počinitelj će biti kažnjen kaznom zatvora od jedne do deset godina.
(4) Ako djela iz st. (1), (2) i (3) ovoga članka izvrši više osoba koje su se udružile za vršenje takvih djela, počinitelj će biti kažnjen kaznom zatvora od dvije do dvanaest godina.
(5) Ako je pri počinjenju kaznenog djela iz st. (1) i (2) ovoga članka počinitelj postupio iz nehata u odnosu na okolnost da su novac ili imovinska korist pribavljeni kaznenim djelom, bit će kažnjen novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.
(6) Novac, imovinska korist, prihod, profit ili druga korist iz imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom iz st. od (1) do (4) ovoga članka oduzet će se."

 

Članak 13.

 

U članku 293. u stavku (3) riječi: "zbog razlike u etničkoj ili narodnosnoj pripadnosti, rasi, vjeroispovijesti, spolu ili jeziku" zamjenjuju se riječima: "iz mržnje".

 

Članak 14.

 

U članku 358. u stavku (3) iza riječi "prema" dodaju se riječi: "sudcu ili tužitelju, ili".

 

Članak 15.

 

U članku 359. u stavku (1) iza riječi "napasti" dodaju se riječi: "sudca ili tužitelja, ili".

 

Članak 16.

 

Iza članka 359. dodaje se novi članak 359a. koji glasi:

 

"Članak 359a.
Prinuda prema osobi koja vrši pravosudnu funkciju

 

(1) Tko sudca ili tužitelja silom ili ozbiljnom prijetnjom prinudi da nešto učini, ne učini ili trpi, bit će kažnjen kaznom zatvora do dvije godine.
(2) Tko djelo iz stavka (1) ovoga članka učini prijetnjom ubojstvom, teškom tjelesnom ozljedom, otmicom ili u sastavu skupine za organizirani kriminal, bit će kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.".

 

Članak 17.

 

U članku 380. u stavku (1) iza riječi: "službenu osobu" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudca porotnika", riječi: "svoje ovlasti" zamjenjuju se riječima: "svoje funkcije", a iza riječi:
"morala učiniti" dodaju se riječi: "ili tko posreduje pri ovakvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe".
U stavku (2) iza riječi: "službenu osobu" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudca porotnika", riječi: "svoje ovlasti" zamjenjuju se riječima: "svoje funkcije", a iza riječi: "smjela učiniti" dodaju se riječi: "ili tko posreduje pri ovakvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe".
U stavku (3) iza riječi: "službenu osobu" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudca porotnika".

 

Članak 18.

 

U članku 381. u stavku (1) iza riječi: "službenu osobu" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudca porotnika" i riječi: "svoje ovlasti" zamjenjuju se riječima: "svoje funkcije".
U stavku (2) iza riječi: "službenu osobu" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudca porotnika" i riječi: "svoje ovlasti" zamjenjuju se riječima: "svoje funkcije".
U stavku (3) iza riječi: "službenu osobu" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudca porotnika".

 

Članak 19.

 

Članak 382. mijenja se i glasi:

 

"Članak 382.
Primanje nagrade ili drugog oblika koristi
za trgovinu utjecajem

 

(1) Tko izravno ili neizravno zahtijeva ili zaprimi ili prihvati nagradu ili kakvu drugu korist ili obećanje nagrade ili kakve druge koristi za sebe ili drugoga, da korištenjem svoga stvarnog ili pretpostavljenog službenog ili društvenog ili utjecajnog položaja ili drugog statusa
posreduje da službena ili odgovorna osoba u Federaciji ili strana službena osoba ili arbitar ili sudac porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnju, bit će kažnjen kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.
(2) Tko posreduje, koristeći svoj službeni ili društveni ili utjecajni položaj ili drugi status, da službena ili odgovorna osoba u institucijama u Federaciji ili strana službena osoba ili arbitar ili sudac porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnju, bit će kažnjen kaznom zatvora u trajanju od jedne do osam godina.
(3) Ako je počinitelj za počinjenje kaznenog djela iz stavka 2. ovoga članka zahtijevao ili primio ili prihvatio nagradu ili kakvu drugu korist za sebe ili drugoga, bit će kažnjen kaznom zatvora u trajanju od jedne do 10 godina.
(4) Primljena nagrada ili kakva druga korist bit će oduzeta.".

 

Članak 20.

 

Iza članka 382. dodaje se novi članak 382a. koji glasi:

 

"Članak 382a.
Davanje nagrade ili drugog oblika koristi
za trgovinu utjecajem

 

(1) Tko izravno ili neizravno osobi koja ima službeni ili društveni ili utjecajni položaj ili drugi status učini ili ponudi ili obeća nagradu ili kakvu drugu korist da posreduje da službena ili odgovorna osoba u Federaciji ili strana službena osoba ili arbitar ili sudac porotnik izvrši ili
ne izvrši službenu ili drugu radnju, bit će kažnjen kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.
(2) Tko izravno ili neizravno, na zahtjev osobe koja ima službeni ili društveni ili utjecajni položaj ili drugi status, počini kazneno djelo iz stavka (1) ovoga članka i prijavi kazneno djelo prije njegovog otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno, može biti oslobođen kazne.
(3) Primljena nagrada ili kakva druga korist bit će oduzeta, a u slučaju iz stavka (2) ovoga članka može se vratiti osobi koja je dala nagradu ili kakvu drugu korist.".

 

Članak 21.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić