ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA
SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA
RATA I ZAŠTITE OBITELJI S DJECOM

 

Članak 1.

 

U Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09) članak 18f. mijenja se i glasi:

 

"Članak 18f.

 

Osnovica za obračun mjesečnih novčanih primanja iznosi 274,40 KM.".

 

Članak 2.

 

U članku 18n. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Ukoliko planirana sredstva za tekuću godinu budu nedostatna za isplatu novčanih primanja iz stavka 2. ovog članka ili ista budu ograničena po nekom drugom pravnom temelju, raspoloživa sredstva dijele se iznosom potrebnim za isplatu prema Zakonu i određuje koeficijent za mjesečna davanja koji ostaje na snazi do rebalansa Proračuna ili usvajanja novog Proračuna. Odluku o visini koeficijenta donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.".

 

Članak 3.

 

Iza članka 79a. dodaje se novi članak 79b. koji glasi:

 

"Članak 79b.

 

Radi utvrđivanja statusa civilnih žrtava rata iz članka 54. stavak 3. Zakona, federalni ministar rada i socijalne politike, uz suglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, formirat će
posebno povjerenstvo kao neovisno stručno tijelo koje će davati stručno mišljenje je li podnositelj zahtjeva žrtva seksualnog zlostavljanja i silovanja.
Povjerenstvo čini pet članova, i to dva diplomirana pravnika, dva diplomirana psihologa i jedan specijalista neuropsihijatar.
Mandat Povjerenstva traje četiri godine.
Postupak, organizacija, način rada i donošenja odluka, kao i obrazac stručnog mišljenja Povjerenstva, te druga pitanja važna za njegov rad, bliže će se definirati Pravilnikom koji donosi federalni ministar rada i socijalne politike u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.".

 

Članak 4.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić