ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA
SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA
RATA I ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM

 

Član 1.

 

U Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09) član 18f.
mijenja se i glasi:

 

"Član 18f.

 

Osnovica za obračun mjesečnih novčanih primanja iznosi 274,40 KM.".

 

Član 2.

 

U članu 18n. stav 3. mijenja se i glasi:
"Ukoliko planirana sredstva za tekuću godinu budu nedostatna za isplatu novčanih primanja iz stava 2. ovog člana ili ista budu ograničena po nekom drugom pravnom osnovu, raspoloživa sredstva dijele se iznosom potrebnim za isplatu prema Zakonu i određuje koeficijent za mjesečna davanja koji ostaje na snazi do rebalansa Budžeta ili usvajanja novog Budžeta.
Odluku o visini koeficijenta donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.".

 

Član 3.

 

Iza člana 79 a. dodaje se novi član 79b. koji glasi:

 

"Član 79b.

 

Radi utvrđivanja statusa civilnih žrtava rata iz člana 54. Stav 3. Zakona, federalni ministar rada i socijalne politike, uz saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, formirat će
posebnu komisiju kao nezavisno stručno tijelo koje će davati stručno mišljenje da li je podnosilac zahtjeva žrtva seksualnog zlostavljanja i silovanja.
Komisiju čini pet članova, i to dva diplomirana pravnika, dva diplomirana psihologa i jedan specijalista neuropsihijatar.
Mandat Komisije traje četiri godine.
Postupak, organizacija, način rada i donošenja odluka, kao i obrazac stručnog mišljenja Komisije, te druga pitanja važna za njen rad, bliže će se definirati Pravilnikom koji donosi federalni ministar rada i socijalne politike u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.".

 

Član 4.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić