ZAKON
O FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI U
JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.
(Predmet)

 

(1) Ovim se zakonom uređuje financijsko upravljanje i kontrola (u daljnjem tekstu: FUK) u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i propisuju zajednička okvirna načela i standardi za uspostavu, razvitak i implementaciju sustava FUK-a u javnom sektoru u Federaciji.
(2) Ovim se zakonom utvrđuju odgovornosti za uspostavu, razvitak i implementaciju sustava FUK-a, te mjerodavnosti Centralne harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva financija (u daljnjem tekstu: CHJ FMF) i drugih organizacija u javnom sektoru u Federaciji (u daljnjem tekstu: korisnici javnih sredstava) u provedbi sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.

 

Članak 2.
(Primjena)

 

(1) Odredbe ovoga zakona primjenjuju se na korisnike javnih sredstava prve i druge razine proračuna Federacije, kantone, gradove, općine i izvanproračunskih fondova i na pravne
osobe u kojima Federacija ili kanton imaju većinski vlasnički udjel (u daljnjem tekstu: korisnici javnih sredstava).
(2) Odredbe ovoga zakona primjenjuju se i na organizacije i tijela u javnome sektoru u Federaciji koja se financiraju iz fondova i programa Europske unije.

 

Članak 3.

 

U smislu ovoga zakona, termini koji se u njemu koriste imaju sljedeća značenja:
(1) Centralna harmonizacijska jedinica je sektor u Federalnom ministarstvu financija ovlašten za razvitak, rukovođenje i koordinaciju FUK-a i unutarnje revizije u javnom sektoru;
(2) COSO model je općeprihvaćeni međunarodni model za uspostavu, vođenje i procjenu sustava unutarnjih kontrola, koji čine pet međusobno povezanih komponenti: kontrolno okruženje, procjena rizika, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacije, praćenje i procjena. Skraćenica COSO odnosi se na Komitet sponzorskih organizacija Treadway komisije (eng. Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission);
(3) efektivnost podrazumijeva stupanj ostvarivanja ciljeva, odnosno odnos između planiranog i ostvarenog učinka neke aktivnosti;
(4) učinkovitost je najbolji odnos između rezultata i sredstava korištenih za njihovo ostvarivanje;
(5) ekonomičnost je smanjenje troškova resursa koji se koriste u obavljanju neke aktivnosti na najmanju mjeru uz osiguranje odgovarajuće razine kvalitete;
(6) Financijsko upravljanje i kontrola (eng. FMC – Financial Management and Control) je sveobuhvatan sustav unutarnjih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni rukovoditelji korisnika javnih sredstava, a kojim se upravljajući rizicima osigurava razumno
uvjeravanje da će se u ostvarivanju ciljeva proračunska i druga sredstva koristiti pravilno,
ekonomično, učinkovito i efektivno;
(7) Unutarnje financijske kontrole u javnome sektoru (eng. PIFC – Public Internal Finance Control) predstavljaju cjelokupan sustav financijskih i drugih kontrola koji uspostavlja rukovoditelj korisnika javnih sredstava u cilju da osigura zakonito, transparentno, ekonomično, učinkovito i efektivno upravljanje javnim sredstvima kao i da se osigura njihova kontrola; sustav unutarnjih financijskih kontrola sastoji se od tri elementa: financijsko upravljanje i kontrola, unutarnja revizija i centralna harmonizacijska jedinica;
(8) javna sredstva sva su sredstva koja su prikupljena, sredstva koja su dobivena, sredstva koja se drže, raspoređuju i koja troše organizacije javnog sektora, uključujući proračunske prihode i primitke sredstava, rashode i izdatke sredstava, kredite i subvencije;
(9) kontrola predstavlja aktivnosti rukovodstva usmjerene na izbjegavanje ili smanjenje rizika koji imaju negativan utjecaj na ostvarenje ciljeva organizacije;
(10) koordinacijski odbor centralnih harmonizacijskih jedinica je koordinacijsko tijelo koje je mjerodavno za harmonizaciju regulative iz oblasti unutarnje revizije i FUK-a u Bosni i Hercegovini, a čiji su članovi rukovoditelji centralnih harmonizacijskih jedinica u BiH;
(11) korisnici javnih sredstava prve razine financiraju se izravno iz proračuna;
(12) korisnici javnih sredstava druge razine financiraju se putem korisnika javnih sredstava prve razine;
(13) naknadne (ex post) kontrole su kontrole usmjerene na otkrivanje mogućih pogrešaka, nepravilnosti i prijevara, a provode se nakon okončanja poslovnog događaja; naknadnim kontrolama provjerava se jesu li proračunska i druga sredstva prikupljena i korištena zakonito, namjenski i pravodobno te sukladno preuzetim obvezama, kao i jesu li očekivani rezultati
korištenja proračunskih i drugih sredstava ostvareni;
(14) nepravilnost je nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta korisnika javnih sredstava, a koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora;
(15) prethodne (ex ante) kontrole su kontrole usmjerene na osiguranje zakonitosti i pravilnosti financijskih i drugih odluka; provode se prije odlučivanja o korištenju proračunskih i drugih sredstava, odnosno prije nastanka poslovnog događaja;
(16) prijevara je namjerno činjenje ili propust koji se odnosi na lažno, netočno ili nepotpuno prikazivanje činjenica, te na zlouporabu, što za posljedicu ima negativan učinak na sredstva proračuna i sredstva iz drugih izvora;
(17) razumno uvjeravanje je zadovoljavajuća razina sigurnosti po određenom pitanju uzimajući u obzir odnos troškova i prednosti i rizike;
(18) revizorski trag je dokumentirani tijek financijskih i drugih transakcija, od njihovog početka do završetka, s ciljem omogućavanja rekonstrukcije svih pojedinačnih aktivnosti i njihovog odobravanja, a obuhvaća sustave dokumentiranja, izvješćivanja, računovodstva
i arhiviranja;
(19) rizik je mogućnost da će se desiti neki događaj koji može utjecati na ostvarivanje ciljeva organizacije, a karakterizira ga vjerojatnost dešavanja događaja i rezultirajući utjecaj ukoliko se on desi;
(20) Standardi unutarnje kontrole podrazumijevaju općeprihvaćene standarde dobrih praksi koji su sukladni Smjernicama za unutarnju kontrolu u javnom sektoru Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) koje razrađuje i objavljuje Federalno ministarstvo financija;
(21) upravljačka odgovornost je obveza rukovoditelja svih razina kod korisnika javnih sredstava da sve poslove obavljaju zakonito, poštujući načela ekonomičnosti, efektivnosti, učinkovitosti i javnosti, kao i da za svoje odluke, postupke i rezultate odgovaraju onome koji ih je imenovao ili im prenio odgovornost;
(22) većinski vlasnički udio je udio u vlasništvu u iznosu najmanje 50% plus jedna dionica.

 

II. FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

 

Članak 4.
(Svrha, cilj i predmet financijskog upravljanja i kontrole)

 

(1) FUK se temelji na upravljanju rizicima i uvodi se radi unaprjeđenja financijskog upravljanja i odlučivanja u realizaciji ciljeva organizacije, a naročito općih ciljeva kao
što su:
a) usklađenost poslovanja s propisima, planovima, ugovorima, politikama i procedurama;
b) obavljanje aktivnosti na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i efektivan način;
c) zaštita imovine, obveza i drugih resursa od gubitaka koji mogu nastati lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem, te zaštita od nepravilnosti, zlouporabe i prijevara;
d) pouzdano, potpuno i pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja.
(2) FUK obuhvaća sve financijske i nefinancijske procese i aktivnosti u poslovanju i provodi se u svim organizacijskim jedinicama i na svim razinama korisnika javnih sredstava iz
članka 2. ovoga zakona.
(3) FUK obuhvaća sve poslovne transakcije, a posebice one koje se odnose na prihode i primitke sredstava, rashode i izdatke sredstava, procedure nabave, ugovaranja, povrate pogrešno uplaćenih iznosa, imovinu i obveze.
(4) FUK se odnosi na sva javna sredstva korisnika, uključujući sredstva Europske unije i druga donatorska sredstva.
(5) FUK daje razumno uvjeravanje da će se ciljevi organizacije ostvariti.

 

Članak 5.
(Komponente financijskog upravljanja i kontrole)

 

(1) FUK se provodi sukladno Standardima unutarnje kontrole koji su podijeljeni u sljedećih pet međusobno povezanih komponenti i to:
a) kontrolno okruženje;
b) upravljanje rizicima;
c) kontrolne aktivnosti;
d) informacije i komunikacija;
e) praćenja i procjene sustava.
(2) Detaljniju razradu i objavljivanje navedenih standarda utemeljenih na COSO modelu vrši Federalno ministarstvo financija putem podzakonskih akata.

 

Članak 6.
(Kontrolno okruženje)

 

(1) Kontrolno okruženje temelj je svih komponenata iz članka 5. stavak (1) ovoga zakona, a osigurava uvjete za efektivno djelovanje kontrola.
(2) Kontrolno okruženje uključuje:
a) osobni i profesionalni integritet te etičke vrijednosti uposlenika,
b) rukovođenje i stil upravljanja,
c) određivanje misije i ciljeva,
d) organizacijsku strukturu, uključujući dodjelu ovlasti i odgovornosti te uspostavu odgovarajućih linija izvješćivanja,
e) pisana pravila i praksu upravljanja ljudskim potencijalima,
f) kompetentnost uposlenika.

 

Članak 7.
(Upravljanje rizicima)

 

Upravljanje rizicima je cjelokupan proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika, uzimajući u obzir ciljeve korisnika javnih sredstava, te poduzimanja potrebnih radnji,
posebice kroz primjenu sustava FUK-a, a u svrhu smanjenja rizika.

 

Članak 8.
(Kontrolne aktivnosti)

 

(1) Kontrolne aktivnosti temelje se na pisanim pravilima i načelima, postupcima i drugim mjerama koje se uspostavljaju radi ostvarenja ciljeva korisnika javnih sredstava smanjenjem rizika na prihvatljivu razinu.
(2) Kontrolne aktivnosti moraju biti primjerene i pravodobne, a troškovi njihove uspostave ne smiju premašiti očekivane koristi.
(3) Kontrolne aktivnosti se, između ostalog, odnose na:
a) postupke odobrenja poduzete nakon provedbe kontrolnih postupaka,
b) evidentiranje i odobrenje iznimki koje odobrava rukovoditelj korisnika javnih sredstava prema utvrđenim postupcima,
c) postupke prijenosa ovlasti i odgovornosti,
d) razdvajanje dužnosti u dijelu davanja ovlasti za pripremu, obradu, evidentiranje i plaćanje, te za kontrole,
e) sustav dvostrukog potpisa,
f) pravila koja osiguravaju zaštitu imovine i informacija,
g) postupke potpunog, točnog, pravilnog i ažurnog evidentiranja svih poslovnih transakcija,
h) postupke upravljanja ljudskim potencijalima,
i) procjenu efektivnosti i učinkovitosti transakcija, te izvješćivanje,
j) pravila dokumentiranja svih kontrola, financijskih odluka, iznimki u odnosu na pravila, transakcija, evidentiranja i radnji vezanih uz aktivnosti korisnika javnih sredstava,
k) nadzor (superviziju).
(4) Kontrolne aktivnosti iz stavka (3) ovoga članka uspostavljaju se kao prethodne (ex ante) i naknadne (ex post) kontrole. O oblicima prethodnih i naknadnih kontrola odlučuje rukovoditelj svakog korisnika javnih sredstava uvažavajući potrebe i posebnosti poslovanja.
(5) Naknadnu kontrolu ne može provoditi osoba odgovorna ili uključena u provedbu prethodne kontrole.

 

Članak 9.
(Informacije i komunikacija)

 

(1) Izvješća informacijskih sustava i druga izvješća sadrže poslovne informacije koje omogućuju upravljanje i kontrolu poslovanja.
(2) Informacije i komunikacija uključuju:
a) odgovarajuće, ažurne, točne i dostupne informacije za potrebe financijskog upravljanja,
b) efektivnu komunikaciju na svim razinama korisnika javnih sredstava,
c) izgradnju odgovarajućeg upravljačkog sustava informacija, s točno određenom ulogom svakoga uposlenika uključenog u FUK,
d) dokumentiranje poslovnih procesa i transakcija, uključujući opise sustava putem dijagrama tijeka, računovodstvo i sustav arhiviranja u cilju izrade odgovarajućeg revizorskog traga,
e) razvitak efektivnog, pravodobnog i pouzdanog sustava izvješćivanja.

 

Članak 10.
(Praćenje i procjena)

 

(1) Praćenje sustava FUK-a obavlja se u svrhu procjenjivanja njegovog funkcioniranja i osiguranja njegovog pravodobnog ažuriranja u slučajevima promjene uvjeta i načina
poslovanja, te utvrđivanja mjera za njegov stalni razvitak.
(2) Praćenje i procjena sustava obavlja se putem redovitih aktivnosti upravljanja i nadgledanja, samoprocjene i unutarnje revizije.

 

Članak 11.
(Uspostava financijskog upravljanja i kontrole)

 

(1) FUK u organizacijama u Federaciji uspostavlja se kao sustav procedura i definiranja odgovornosti i mjerodavnosti svih osoba u organizaciji donošenjem internih propisa sukladno važećoj regulativi.
(2) Interni propisi o FUK-u temelje se na komponentama navedenim u članku 5. stavak (1) ovoga zakona, podzakonskim aktima, Standardima unutarnje kontrole i dobrim praksama unutarnje kontrole.
(3) Uspostavljeni sustav FUK-a, na temelju odredbi ovoga zakona, mora osigurati revizorski trag za sve financijske i druge transakcije izvršene tijekom izvještajnog razdoblja.

 

Članak 12.
(Upravljačka odgovornost)

 

(1) Rukovoditelj korisnika javnih sredstava odgovoran je za uspostavu, razvitak i implementaciju odgovarajućeg, učinkovitog, efektivnog i ekonomičnog FUK-a u odnosnoj
organizaciji, sukladno članku 5. ovoga zakona.
(2) Rukovoditelj korisnika javnih sredstava iz članka 2. Ovoga zakona odgovoran je da ciljeve korisnika javnih sredstava ostvaruje upravljanjem tim sredstvima na zakonit, ekonomičan, učinkovit i efektivan način.
(3) Rukovoditelj korisnika javnih sredstava iz članka 2. Ovoga zakona odgovoran je za izradu internih propisa o FUK-u iz članka 11. stavak (2) ovoga zakona i za implementaciju sustava FUK-a u svim organizacijskim jedinicama u okviru organizacije u odnosu na sve programe i procese koji se izvršavaju, poštujući načela zakonitosti, financijskog upravljanja i transparentnosti sukladno standardima unutarnje kontrole.

 

Članak 13.
(Prijenos ovlasti)

 

(1) Rukovoditelj korisnika javnih sredstava može sukladno važećoj regulativi o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada prenijeti ovlasti iz članka 12. ovoga zakona na druge uposlenike u organizaciji.
(2) Prenošenjem ovlasti prenosi se i dio odgovornosti na toga uposlenika, međutim, prenošenje ovlasti i odgovornosti ne isključuje odgovornost rukovoditelja korisnika javnih
sredstava.

 

III. IZVJEŠĆIVANJE O FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI

 

Članak 14.
(Obveznici podnošenja godišnjih izvješća)

 

(1) Godišnje izvješće o funkcioniranju sustava FUK dužni su izraditi sljedeći korisnici javnih sredstava:
a) korisnici javnih sredstava prve razine i izvanproračunski fondovi na federalnoj razini, koji izvješće dostavljaju Federalnom ministarstvu financija;
b) korisnici javnih sredstava prve razine i izvanproračunski fondovi na kantonalnoj razini, koji izvješće dostavljaju mjerodavnom kantonalnom ministarstvu financija;
c) jedinice lokalne samouprave sa statusom grada, koji izvješće dostavljaju mjerodavnom kantonalnom ministarstvu financija i
d) pravne osobe u kojima Federacija ili kanton imaju većinski vlasnički udio, a koji izvješće dostavljaju mjerodavnom resornom ministarstvu.
(2) Sadržaj, način i rokove dostave izvješća iz stavka (1) ovoga članka propisuje federalni ministar financija.

 

Članak 15.
(Konsolidirano izvješće o financijskom upravljanju i kontroli)

 

(1) Kantonalno ministarstvo financija konsolidira izvješća za kanton i dostavlja CHJ FMF konsolidirano izvješće o funkcioniranju sustava FUK-a za kanton.
(2) CHJ FMF na temelju dostavljenih izvješća priprema godišnje konsolidirano izvješće o funkcioniranju sustava FUK-a u organizacijama iz članka 14. stavak (1) ovoga zakona i dostavlja ga federalnom ministru financija.
(3) Konsolidirano izvješće iz stavka (2) ovoga članka federalni ministar financija dostavlja Vladi Federacije BiH radi razmatranja i usvajanja.
(4) Forma, rokovi i sadržaj godišnjeg konsolidiranog izvješćivanja bit će regulirani podzakonskim aktom Federalnoga ministarstva financija.

 

IV. CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA

 

Članak 16.
(Mjerodavnosti Centralne harmonizacijske jedinice Federalnoga
ministarstva financija)

 

(1) CHJ FMF zadužen je za uspostavu, razvitak, koordinaciju i harmonizaciju sustava FUK-a u organizacijama javnoga sektora u Federaciji.
(2) CHJ FMF mjerodavan je za:
a) pripremu zakona i podzakonskih propisa i akata iz područja FUK-a za organizacije u Federaciji;
b) pripremu i ažuriranje strateških dokumenata iz oblasti razvitka sustava FUK-a sukladno međunarodno prihvaćenim standardima, standardima unutarnje kontrole, praksama i propisima u Europskoj uniji;
c) koordinaciju uspostave i razvitka sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru;
d) definiranje sadržaja programa obuke i koordinaciju aktivnosti na provedbi programa obuke iz oblasti FUK-a u organizacijama u Federaciji;
e) definiranje forme i sadržaja godišnjih izvješća, postupaka i rokova izvješćivanja o adekvatnosti i efektivnosti sustava FUK-a u organizacijama u Federaciji;
f) vršenje analize, davanje preporuka kojima se unaprjeđuje FUK u organizacijama u Federaciji i praćenje njihove realizacije;
g) ocjenu adekvatnosti i efektivnosti sustava FUK-a u organizacijama u Federaciji na godišnjoj razini u svrhu prikupljanja informacija za razvitak metodologije i standarda rada;
h) vođenje i održavanje registra osoblja uključenog u FUK u organizacijama u Federaciji.

 

V. PODUZIMANJE RADNJI PROTIV NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA

 

Članak 17.
(Poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevara u korištenju
javnih sredstava)

 

(1) Rukovoditelj korisnika javnih sredstava odgovoran je za upravljanje rizicima od nepravilnosti i prijevara i provedbu radnji za sprječavanje i otklanjanje nepravilnosti i prijevara u svojoj organizaciji.
(2) Svi uposlenici u organizacijama iz članka 2. ovoga zakona dužni su prijaviti svaku značajnu nepravilnost i eventualnu sumnju na prijevaru rukovoditelju korisnika javnih sredstava, odnosno mjerodavnom tijelu za postupanje po nepravilnostima i prijevarama sukladno propisima koji reguliraju ovu oblast.
(3) Dostava prijave o nepravilnosti i eventualnoj sumnji na prijevaru od uposlenika u organizacijama u Federaciji ni na koji način ne može utjecati na njihov radno-pravni status i
stečena prava iz radnog odnosa, a uposleniku koji dostavi informacije o nepravilnosti i sumnji na prijevaru jamči se zaštita integriteta ličnosti.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.
(Podzakonski akti)

 

Federalno ministarstvo financija će u roku šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga zakona donijeti podzakonske akte o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru u
Federaciji kojim će se bliže urediti primjena ovoga zakona, uspostava i upravljačka odgovornost rukovoditelja u oblasti FUK, izvješćivanje o FUK-u, Standardi unutarnje kontrole i druga pitanja u svezi s primjenom ovoga zakona.

 

Članak 19.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić