Na osnovu članka 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 158. stav (4) Zakona o zaštiti prirode ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), na prijedlog federalne ministrice okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici, održanoj 18.02.2016. godine, donosi

 

U R E D B U
O ORGANIZACIJI, NAČINU RADA I OVLASTIMA
NADZORNIČKE SLUŽBE ZAŠTITE PRIRODE

I - OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.
(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom uređuju se pitanja organizacije, načina rada i ovlasti nadzorničke službe zaštite prirode, koja štiti zaštićene prirodne vrijednosti definirane člankom 134. Zakona o zaštiti prirode ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13).

II - ORGANIZACIJA, NAČIN RADA I OVLASTI NADZORNIČKE SLUŽBE

 

Članak 2.
(Organizaciona unutarnja jedinica)

 

Javno poduzeće ili javna ustanova koja upravlja zaštićenim prirodnim područjem je obvezna uspostaviti posebnu unutrašnju organizacionu jedinicu - Nadzomičku službu (u daljem tekstu: Služba).

 

Članak 3.
(Način rada i ovlasti Službe)

 

(1)    Glavni nadzornik i nadzornik obavljaju svoju dužnost u Službi koja nema svojstvo pravnog lica i nema ovlaštenja u javnom prometu.
(2)    Služba je ovlaštena da poduzima aktivnosti na: organizaciji, kontroli i nadgledanju rada nadzornika, sastavu smjena, satnicu radnog vremena i organizaciju noćnih kontrola, vršenju sedmične ovjere službene knjige za nadzornike, pripremi izvještaja i planova rada Službe, organizaciji i provođenju protupožarne zaštite, vođenju evidencija i brizi o privremeno oduzetim predmetima, vršenju neposrednog nadzora u zaštićenom području, upozoravanju posjetilaca i korisnika zaštićenog područja na neadekvatno ponašanje, traženju lične karte ili druge isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet, kao i neophodnih odobrenja za obavljanje dopuštenih djelatnosti u zaštićenom području, sačinjavanju zapisnika i dostavljanju istih s popratnom dokumentacijom direktoru javnog poduzeća ili direktoru javne ustanove, zaustavljanju prijevoznih sredstva, pregledanju prijevoznih sredstava, tereta i prateće dokumentacije, sprječavanje neovlaštenom licu ulazak u zaštićeno područje i objekte, zabrane sječe šume, lova, ribolova i druge aktivnosti koje se obavljaju suprotno propisima, zabrane obavljanja rekreacijskih aktivnosti, kopanje, odnosno odvoženje kamena, šljunka, pijeska i zemlje, koje se obavlja suprotno propisima.

III - OVLASTI, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI GLAVNOG NADZORNIKA I NADZORNIKA

 

Članak 4.
(Ovlasti i dužnosti glavnog nadzornika)

 

(1)    Neposredan nadzor u zaštićenom području obavljaju glavni nadzornik i nadzornici prirode javnog poduzeća ili javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, ovom uredbom, zakonom o proglašenju zaštićene prirodne vrijednosti i pravilnikom o unutarnjem redu.
(2)    U obavljanju poslova neposrednog nadzora, glavni nadzornik je ovlašten i dužan da:
a)     organizira, kontrolira i nadgleda rad nadzornika, sastav smjena, satnicu radnog vremena i organizaciju noćnih kontrola,
b)     vrši sedmičnu ovjeru službene knjige za nadzornike i svakodnevno usmeno obavještava direktora javnog poduzeća ili direktora javne ustanove o radu nadzornika, aktivnostima i zapažanjima na terenu, kao i o planiranim aktivnostima za naredni period,
c)     kompletira i dostavlja zapisnike o utvrđenom stanju na licu mjesta s prilozima (fotodokumentacija, skice, iskazi svjedoka i dr.) na dalji postupak putem direktora javnog poduzeća ili direktora javne ustanove u cilju pokretanja inspekcijskog, prekršajnog, odnosno sudskog postupka,
d)     priprema izvještaje i planove rada Službe,
e)     organizira i provodi protupožarnu zaštitu,
f)     vodi evidenciju i brigu o privremeno oduzetim predmetima,
g)     vrši i druge poslove po nalogu direktora javnog poduzeća ili direktora javne ustanove.

 

Članak 5.
(Ovlasti nadzornika)

 

Nadzornik je ovlašten da:
a)     vrši neposredan nadzor u zaštićenom području,
b)     kontinuirano obavještava glavnog nadzornika o dešavanjima u zaštićenom području,
c)     upozorava posjetioce i korisnike zaštićenog područja na neadekvatno ponašanje,
d)     zatraži od posjetioca ličnu kartu ili drugu ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet posjetioca, ulaznicu, dozvolu, odobrenje, suglasnost ili neki drugi dokument kojim se dokazuje status posjetioca ili korisnika i samim tim neko od prava koje je u vezi s aktivnošću/aktivnostima koje obavlja,
e)     zatraži na uvid neophodna odobrenja za obavljanje dopuštenih djelatnosti u zaštićenom području (odobrenja iz oblasti građenja, korištenja minerala, saobraćaja motornim vozilima, zaprežnim vozilima, sječe šume, postavljanja kioska, slobodnostojećih otvorenih vrtova, reklamnih panoa, displeja, stolova ispred ugostiteljskih objekata, prodajnih stolova (pokretnih tezgi), rashladnih uređaja, vaga za slobodno mjerenje, sanduka za čišćenje obuće, uređaja za pečenje kukuruza, prodaje knjiga, lutrija, srećki, umjetničkih slika i sl.),
f)      sačini zapisnik i dostavi glavnom nadzorniku s popratnom dokumentacijom (fotodokumentacija, skice, iskazi svjedoka i dr.) u cilju provođenja inspekcijskog, prekršajnog, odnosno sudskog postupka pred nadležnim organima,
g)     ukoliko se ukaže potreba da zaustavi prijevozna sredstva, osim vozila hitne pomoći, vozila policije i vatrogasnih vozila, pregleda prijevozna sredstva, teret i prateću dokumentaciju, pri čemu odmah obavještava glavnog nadzornika koji će obavijestiti nadležnog inspektora ili policiju,
h)     zabrani na licu mjesta obavljanje rekreacijskih i drugih aktivnosti koje se organiziraju i provode suprotno propisima,
i)      zabrani na licu mjesta sječu šume, lov, ribolov i druge aktivnosti koje se obavljaju suprotno propisima i bez validnih odobrenja i
j)      zabrani na licu mjesta kopanje, odnosno odvoženje kamena, šljunka, pijeska i zemlje, koje se obavlja suprotno propisima.

 

Članak 6.
(Dužnosti nadzornika)

 

(1)    U toku obavljanja neposrednog nadzora nadzornik je dužan da:
a)     prati stanje flore i faune, geomorfoloških, hidroloških i drugih prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti u zaštićenom području,
b)     vodi službenu knjigu za nadzornike u koju svakodnevno upisuje svoja zapažanja i izvršene zadatke, te obavještava glavnog nadzornika, a po potrebi i direktora javnog poduzeća ili direktora javne ustanove.
c)     daje informacije posjetiocima, pomaže prilikom obilaska i razgledanja zaštićenog područja,
d)     nadgleda, prati i kontrolira dopuštene djelatnosti i radnje posjetioca i vlasnika nekretnina u zaštićenom području, te drugih pravnih i fizičkih lica,
e)     pregleda ulov i sredstva za ribolov ili lov radi utvrđivanja da li su ribolov ili lov dozvoljeni ili obavljeni u skladu s internim aktima javnog poduzeća ili javne ustanove,
f)     spriječi neovlaštenom licu ulazak u zaštićeno područje i objekte,
g)     pruža pomoć i surađuje s lokalnim stanovništvom i drugim nosiocima stvarnih prava na nekretninama u zaštićenom području u cilju zaštite prirodnih i drugih vrijednosti,
h)     nadzire i pomaže organizatore i učesnike edukacijskih aktivnosti, naučnih i drugih istraživanja,
i)      sačinjava zapisnike i dostavlja ih glavnom nadzorniku na daljnji postupak, j)      surađuje s nadležnom jedinicom policijske uprave, uprave za šumarstvo i vatrogasnim jedinicama, te po potrebi traži od istih asistencije i
k)     obavlja ostale poslove po nalogu glavnog nadzornika i direktora javnog   poduzeća ili direktora javne ustanove.
(2)   Dopuštene djelatnosti iz tačke d) ovog članka u zaštićenom području su:
a)     gradnja i rekonstrukcija objekata i drugi radovi koji se obavljaju u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i prostorno-planskom dokumentacijom,
b)     čuvanje šume i šumskih zemljišta od bespravnog oduzimanja i korištenja, od bespravne sječe, kao i druge radnje u skladu s propisom kojim se regulira upravljanje šumama,
c)     sprječavanje pojave namjerno izazvanih šumskih požara,
d)     evidentiranje bespravno posječenih stabala u propisane obrasce i obilježava ih,
e)     praćenje pojave i kretanja biljnih bolesti i štetočina i štete nanesene šumi od divljači,
f)      aktivnosti sportsko-rekreativnog ribolova u ribolovnim revirima,
g)     ulazak u zone,  mjesta i  objekte gdje je posjeta zabranjena ili ograničena, h)     kampiranje na mjestima koja su određena za ovu namjenu,
i)      praćenje održavanja šumskog reda,
j)      sprječavanje nezakonitog pokretanja drveta iz šume, ubiranje i sakupljanje nedrvnih proizvoda i stavljanje istih u promet,
k)     sprječavanje deponiranja (odlaganja) smeća i drugog otpada,
1)     sprječavanje uzimanja minerala, fosila i sirovina suprotno odredbama   Zakona o zaštiti prirode, podzakonskim propisima donesenim na osnovu
Zakona,
m)    vodi brigu o zaštiti divljači, te prihranjivanju divljači kada se procijeni da postoji potreba,
n)     zabrana saobraćaja vozilima na cestama i turističkim stazama kao i plovila na vodotocima,
o)     sprječavanje loženja vatre i primjena pravila i mjere zaštite od požara,
p)     nadziranje ulaska u zone, mjesta i objekte gdje je posjeta zabranjena ili ograničena,
q)     nadziranje, organizacija i odvijanje odobrenih sportskih takmičenja i   drugih manifestacija, u zaštićenom području i
r)      lovne aktivnosti ukoliko su dozvoljene aktom o proglašenju područja   zaštićenim i pravilnikom o unutarnjem redu.
(3)    Nadzornici nacionalnih parkova su ovlašteni da:
a)     privremeno oduzmu nezakonito stečeni dio živog i neživog svijeta, kao i sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje,
b)     zabrane prodaju robe koja se prodaje bez dopuštenja javnog poduzeća ili javne ustanove i van mjesta predviđenih za tu djelatnost,
c)     zabrane na licu mjesta plovidbu pravnom ili fizičkom licu ako ne posjeduje propisano odobrenje od uprave javnog poduzeća ili javne ustanove,
d)     zabrane na licu mjesta obavljanje komercijalne usluge prijevoza na vodi gdje je plovidba dozvoljena ako se obavljaju bez dopuštenja odnosno bez validnog odobrenja javnog poduzeća ili javne ustanove koje regulira ovu aktivnost,
e)     zabrane plovidbu i zatraže izlazak osoba s opremom iz vode na dijelovima vodotoka nacionalnih parkova gdje je plovidba zabranjena u skladu s propisima
f)     privremeno oduzmu oružje koje nosi osoba bez odobrenja za držanje i nošenje oružja, te ako je osoba zatečena u krivolovu.

 

Članak 7.
(Poslovi fizičke zaštite ljudi i imovine)

 

(1)    Poslove iz članka 6. stavak (1) toč. d), e) i f)ove uredbe nadzornik vrši u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, obvezama i načina vršenja radnji koje poduzima čuvar, korištenja vatrenog oružja i fizičke sile tokom obavljanja poslova fizičke zaštite ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 92/14).
(2)    Za obavljanje poslova iz člana 6. stav (1) d), e) i f) Uredbe, nadzornik je obvezan posjedovati certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite utvrđen Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 78/08, 67/13).
(3)    Za poslove iz st. (1) i (2) ovog članka javno poduzeće ili javna ustanova su obvezni organizirati službu zaštite ljudi i imovine ili angažirati agenciju u okviru kojih bi se vršili poslovi zaštite ljudi i imovine.

 

Članak 8.
(Odgovornost glavnog nadzornika i nadzornika)

 

U vršenju dužnosti iz čl.  4.  i 6. ove uredbe glavni nadzornik, odnosno  nadzornik odgovaraju direktoru javnog poduzeća ili direktoru javne ustanove ako:
a)     ne poduzmu ili propuste poduzeti mjere ili radnje koje su dužni poduzeti u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, ovom uredbom i drugim zakonskim propisima,
b)     prekorače ovlaštenja koja su utvrđena zakonskim i drugim propisima koji se odnose na zaštitu prirode, zaštitu ljudi i imovine i ovom uredbom,
c)     ako ne sačine zapisnik o radnjama i nepravilnostima koje su uočili tokom provođenja neposrednog nadzora u zaštićenom području, te ne obavijeste glavnog nadzornika, odnosno direktora javnog poduzeća ili direktora javne ustanove, a po potrebi i drugi nadležni organ.

 

Članak 9.
(Privremeno oduzeta sredstva, alat i oprema)

 

(1)    Nadzornik može privremeno oduzeti sredstva, alat, opremu i pribor od lica koje zatekne u zaštićenom području, ukoliko utvrdi da se lice neovlašteno nalazi u zaštićenom području ili ukoliko ocijeni da to lice s tim sredstvima i opremom može nanijeti štetu zaštićenom području.
(2)    O privremenom oduzimanju predmeta nadzornik izdaje potvrdu s točno označenim oduzetim predmetima po vrsti, količini i eventualno serijskom broju.
(3)    Javno poduzeće ili javna ustanova su dužni osigurati uvjete za održavanje i čuvanje privremeno oduzetih sredstava.

IV - SLUŽBENA UNIFORMA, SLUŽBENA LEGITLMACIJA, ORUŽJE I OSTALA OPREMA

 

Članak 10.
(Službena uniforma)

 

Glavni nadzornik i nadzornik poslove i radne zadatke obavljaju u službenoj uniformi.

 

Članak 11.
; (Službena legitimacija)

 

Glavni nadzornik i nadzornik svoje službeno svojstvo, identitet i ovlaštenja dokazuju službenom legitimacijom.

 

Članak 12.
(Izgled, službene uniforme i službene legitimacije)

 

(1)    Izgled uniforme, boja, sadržaj odjevnih predmeta i način nošenja će se propisati posebnim pravilnikom koji donosi ministar za zaštićena područja na nivou Federacije, odnosno ministar za zaštićena područja na nivou kantona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove uredbe.
(2)   Na odjevnim predmetima službene uniforme pored znaka javnog poduzeća ili javne ustanove ili zaštićenog područja stavit će se i znak zaštite prirode, čiji će izgled, postupak i uvjete za njegovo nošenje i korištenje propisati federalni ministar u skladu s člankom 204. Zakona o zaštiti prirode.
(3)    Izgled službene legitimacije, sadržaj i način nošenja će se propisati posebnim pravilnikom koji donosi ministar za zaštićena područja na nivou Federacije, odnosno ministar za zaštićena područja na nivou kantona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove uredbe

 

Članak 13.
(Nošenje oružja)

 

Služba za vrijeme obavljanja poslova zaštite ljudi i imovine može posjedovati oružje u skladu s Pravilnikom o vatrenom oružju za obavljanje poslova fizičke zaštite ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 92/14).

 

Članak 14.
(Ostala oprema za glavnog nadzornika i nadzornika)

 

Pored uniforme i službene legitimacije, tokom obavljanja poslova, glavni nadzornik, odnosno nadzornik su obvezani da posjeduju:
a)     Zakon o zaštiti prirode, ovu uredbu, zakon o proglašenju zaštićene prirodne vrijednosti, pravilnik o unutarnjem redu, te ostale zakonske i podzakonske propise koji su im neophodni tokom rada,
b)     Topografsku kartu zaštićenog područja s jasno ucrtanim granicama obuhvata i zonama zaštite u odgovarajućoj razmjeri, te numerirane blokove zapisnika,
d)     fotoaparat,
e)     službenu knjigu za nadzornike u koju se svakodnevno upisuju opažanja i izvršeni zadaci uz sedmičnu ovjeru glavnog nadzornika,
f)     knjigu panjeva šumskih šteta,
g)    šumski čekić s oznakom šumske krađe "ŠK", koji se koristi pri otkrivanju bespravnih sječa šume u zaštićenom području,
h)     šumsku kredu,
i)      elastični metar,
j)      dvogled,
k)     lovački nož i
1)     prvu pomoć.

V-UPRAVNI NADZOR

 

Članak 15.
(Upravni nadzor)

 

Upravni nadzor nad primjenom odredaba ove uredbe obavlja Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

VI - OSTALE ODREDBE

 

Članak 16.
(Gramatička terminologija)

 

Gramatička terminologija u ovoj uredbi podrazumijeva uključivanje oba spola.

 

Članak 17.
(Prestanak važenja ranijih propisa)

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Pravilnik o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode Nacionalnog parka "Una" ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/13).

 

Članak 18.
(Stupanje na snagu)

 

 Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 400/2016
18. veljače 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.