Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine. Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici, održanoj 18.02.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O VRSTI I
OBLICIMA ŽIGOVA KOJI SU U UPOTREBI KOD
VERIFICIRANJA MJERILA

 

Član l.

 

Uredba o vrsti i oblicima žigova koji su u upotrebi kod verificiranja mjerila ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/03) prestaje da važi.

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 395/2016
18. februara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.