Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog direktora Arhiva Federacije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici održanoj 08.01.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O ZAŠTITNOM ZNAKU ARHIVA FEDERACIJE I VRSTI,
KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE PRIZNANJA U
OBLASTI ARHIVSKE DJELATNOSTI

 

Članak 1.
(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom utvrđuju se zaštitni znak Arhiva Federacije, vrste, kriteriji i postupak za dodjelu priznanja u oblasti arhivske djelatnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Federacije).

 

Članak 2.
(Zaštitni znak Arhiva Federacije)

 

(1)    Arhiv Federacije ima zaštitni znak.
(2)    Zaštitni znak se koristi na memorandumu Arhiva Federacije i u drugim slučajevima kada se predstavlja aktivnost ili druga djelatnost Arhiva Federacije.
(3)    Izgled zaštitnog znaka nalazi se na Obrascu broj 1.

 

Članak 3.
(Međunarodni dan Arhiva)

 

Priznanja predviđena ovom uredbom dodjeljuju se na Međunarodni dan arhiva 8. lipnja na svečanoj sjednici Arhiva Federacije ili na prigodnoj javnoj manifestaciji koja će biti održana tim povodom.

 

Članak 4.
(Vrste priznanja)

 

Domaćim ili inozemnim ličnostima, državnim organima, pravnim osobama i institucijama za njihov doprinos u afirmaciji arhivističke djelatnosti mogu se dodijeliti sljedeća priznanja, i to:
a)     Plaketa Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić
b)     Plaketa Bosanski stećak
c)     Pismena pohvala Arhiva Federacije.

 

Članak 5.
(Plaketa Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić)

 

(1)    Plaketa Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić je pravougaona drvena ploča na kojoj se nalazi replika - reljef Velikog pečata Bosanskog kralja. Ispod znaka na pločici u obliku lente ispisan je tekst: Veliki pečat Bosanskog kralja - The big seal of the Bosnian king Tvrtko I (1353-1391).
(2)    Plaketa je upakovana u kutiji prilagođenoj za smještaj priznanja na kojoj je sa prednje strane utisnut znak Arhiva. Federacije. Na unutarnjoj strani poklopca kutije utisnut je znak Arhiva Federacije i kome se dodjeljuje ovo priznanje (Obrazac broj 2).

 

Članak 6.
(Plaketa Bosanski stećak)

 

(1)    Plaketa Bosanski stećak je pravougaona drvena ploča na kojoj je reljef Bosanskog stećka. Ispod replike se nalazi lenta na kojoj piše: "Bosanski stećak iz 14. vijeka - Bosnian tombstone from 14 century".
(2)    Plaketa je upakovana u kutiji prilagođenoj za smještaj priznanja na kojoj je sa prednje strane utisnut znak Arhiva Federacije. Na unutarnjoj strani poklopca kutije utisnut je znak Arhiva Federacije i kome se dodjeljuje ovo priznanje (Obrazac broj 3).

 

Članak 7.
(Pismena pohvala Arhiva Federacije)

 

(1)    Pismena pohvala - Priznanje Arhiva Federacije izrađena je u grafičkom formatu A4.
(2)    Pismena pohvala se dodjeljuje u čvrstom ukrasnom omotu koji je prilagođen za smještaj priznanja, a na prednjoj strani je utisnut znak Arhiva Federacije (Obrazac broj 4).

 

Članak 8.
(Poseban akt uz priznanje)

 

Uz plakete "Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić" i "Bosanski stećak" dodjeljuje se i poseban akt koji sadrži naziv priznanja, osobne podatke osobe kojoj se dodjeljuje ili naziv državnog organa, pravne osobe i institucije i nadnevak dodjele.

 

Članak 9.
(Kriteriji za dodjelu "Plakete Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić)

 

Plaketa "Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić" je najznačajnije priznanje i dodjeljuje se pojedincima koji su ostvarili natprosječne rezultate u obavljanju poslova arhivske djelatnosti, kao i državnim organima, pravnim osobama i drugim institucijama koji su svojim radom i aktivnostima dali izuzetno važan doprinos u organiziranju i obavljanju poslova arhivske djelatnosti od značaja za Federaciju i za njenu afirmaciju.

 

Članak 10.
(Kriteriji za dodjelu Plakete Bosanski stećak)

 

Plaketa "Bosanski stećak" dodjeljuje se pojedincima koji su u kontinuitetu od najmanje sedam godina ostvarili zapažene rezultate u obavljanju arhivske djelatnosti, kao i ustanovama, državnim organima, pravnim osobama i institucijama koje su doprinijele afirmaciji arhivske djelatnosti.

 

Članak 11.
(Kriteriji za dodjelu Pismene pohvale Arhiva Federacije)

 

Pismena pohvala Arhiva Federacije dodjeljuje se pojedincima ili kolektivima koji su u razdoblju od najmanje pet godina u kontinuitetu uspješno, uredno, pravilno i učinkovito obavljali sve poslove iz oblasti arhivske djelatnosti.

 

Članak 12.
(Povjerenstvo za sačinjavanje prijedloga za dodjelu priznanja)

 

(1)    Direktor Arhiva Federacije imenuje Povjerenstvo za sačinjavanje prijedloga za dodjelu priznanja (u daljem tekstu: Povjerenstvo) od najmanje tri člana.
(2)    Povjerenstvo je dužno razmotriti sve podnesene prijedloge za dodjelu priznanja, utvrditi koji prijedlozi ispunjavaju propisane kriterije za dodjelu priznanja i utvrditi prijedlog za dodjelu priznanja.
(3)    Član Povjerenstva treba da bude arhivski radnik sa najmanje pet godina radnog iskustva, istaknuti društveni ili radnik iz oblasti kulture.

 

Članak 13.
(Prijedlog za dodjelu priznanja)

 

(1)    Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti direktor Arhiva Federacije, kao i pojedinci i državni organi, pravne osobe i druge institucije.
(2)    Prijedlog za dodjelu priznanja podnosi se Arhivu Federacije, odnosno Povjerenstvu, najkasnije 60 dana prije nadnevka dodjele priznanja iz članka 3. ove uredbe.

 

Članak 14.
(Dodjela priznanja)

 

(1)    Priznanja predviđena ovom uredbom dodjeljuje Arhiv Federacije.
(2)    Plakete "Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić" i "Bosanski stećak" na prijedlog direktora Arhiva Federacije dodjeljuje premijer Federacije Bosne i Hercegovine ili osoba koju on odredi.
(3)    "Pismenu pohvalu Arhiva Federacije" - dodjeljuje direktor Arhiva Federacije.
(4)    Priznanja se uručuju neposredno, a ako se dodjeljuju posthumno, predaju se članovima njegove uže obitelji (bračni drug, djeca, roditelji, unuci, braća i sestre).

 

Članak 15.
(Evidencija)

 

(1)    Arhiv Federacije vodi evidenciju o dodijeljenim priznanjima.
(2)    Evidencija sadrži; ime i prezime kandidata, odnosno naziv pravne osobe ili druge institucije kojoj je dodijeljeno priznanje, naziv priznanja i nadnevak dodjele priznanja.
(3)    Evidencija iz stavka l. vodi se u vidu knjige formata A-4.
(4)    Evidencija iz stavka l. čuva se trajno.

 

Članak 16.
(Obrasci)

 

Obrasci broj l. do 4. nalaze se u privitku ove uredbe i čine njen sastavni dio.

 

Članak 17.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 250/2016
08. siječnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadll Novalić, v. r.