Na osnovu čl. 13., 24., 36. i 43. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 39. sjednici, održanoj 02.02.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O NAKNADAMA KOJE
PRIPADAJU ČLANOVIMA VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE I NJIHOVIM SAVJETNICIMA
KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE

 

Član 1.

 

U članu 2. stav (1) Uredbe o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Federacije BiH", br. 87/10, 22/11 i 45/13), broj "l" zamjenjuje se brojem "300".

 

Član 2.

 

U članu 3. stav (1), broj "l" zamjenjuje se brojem "250".

 

Član 3.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 221/2016
02. februara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.