Na temelju čl. 11b., 61. i 75c. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 39. sjednici, održanoj 02.02.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU
UPOŠLJAVANJA I RAZRJEŠENJA OSOBA KOJE NISU
DRŽAVNI SLUŽBENICI U ORGANIMA DRŽAVNE
SLUŽBE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
POGLAVLJE

I - OPĆE ODREDBE

 

Članak l.

 

Ovom uredbom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak upošljavanja i razrješenja osoba koje nisu državni službenici, izuzev savjetnika nositelja funkcija, iz članka lla. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o državnoj službi), u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Članak 2.

 

Osoba koja nije državni službenik upošljava se putem javnog natječaja koji raspisuje rukovoditelj, odnosno tijelo koje vrši njegovo imenovanje.
Ukoliko se radi o raspisivanju javnog natječaja za poziciju za čije imenovanje je potreban prijedlog onda se i javni natječaj raspisuje na prijedlog osobe koja predlaže imenovanje.
Javni natječaj za tajnika federalnog organa državne službe iz članka 5. stavak 3. Zakon o državnoj službi, raspisuje rukovoditelj organa državne službe koji nakon provedenog postupka vrši njegovo imenovanje.

POGLAVLJE II - UVJETI I KRITERIJI

 

Članak 3.

 

Osobe iz članka lla. Zakona o državnoj službi mogu biti imenovana ukoliko ispunjavaju opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službi, uvjete koji su utvrđeni u Uredbi o poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (u daljem tekstu: Uredba), kao i uvjete koji su utvrđeni u pravilniku o unutarnjem ustrojstvu.
članak 4. Javni natječaj sadrži:
a)     naziv organa državne službe u koji se vrsi upošljavanje,
b)     naziv i opis radnog mjesta,
c)     opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službi,
d)     posebne uvjete utvrđene Uredbom i pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu,
e)     vrijeme na koje se vrši imenovanje,
f)      spisak potrebnih dokumenat, rok i mjesto njihovog podnošenja.
Javni natječaj se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" i dva dnevna lista koja se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Rok za podnošenje prijava teče od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH" i isti ne može biti kraći od 15 dana.

POGLAVLJE III - POSTUPAK UPOŠLJAVANJA I RAZRJEŠENJA

 

Članak 5.

 

Rukovoditelj, odnosno tijelo koje raspisuje javni natječaj, imenuje povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljem tekstu: povjerenstvo).
Povjerenstvo sačinjava pet članova od kojih su dva člana iz organa u koji se vrši upošljavanje, dva člana tijela koje raspisuje javni natječaj i jedan član predstavnik Federalnog ministarstva pravde.
Ukoliko javni natječaj raspisuje rukovoditelj organa koji vrsi imenovanje povjerenstvo se sastoji od tri člana koji su iz tog organa.
Povjerenstvo među svojim članovima bira predsjedavajućeg i usvaja poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.

 

Članak 6.

 

Nakon isteka roka za podnošenje prijava povjerenstvo će pregledati sve prijave koje su pravodobno podnesene, i utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uvjete koji su propisani javnim natječajem.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem biti će pozvani na intervju na kojem će povjerenstvo utvrditi da li kandidati posjeduju ili ne posjeduju kompetencije, odnosno znanja i sposobnosti kandidata koje su potrebne za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.
Nakon obavljenog intervjua povjerenstvo sačinjava listu uspješnih kandidata, koji ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem, a koja sadrži i podatke koje kompetencije po ocjeni većine članova povjerenstva, kandidat posjeduje a koje ne posjeduje.

 

Članak 7.

 

Rukovoditelj, odnosno tijelo koje je raspisalo javni natječaj vrsi imenovanje sa liste uspješnih kandidata.
Ukoliko se imenovanje vrši na prijedlog rukovoditelja organa ili druge osobe iz članka lla. Zakona o državnoj službi, organ koji vrsi imenovanje je dužan izvršiti imenovanje po dostavljenom prijedlogu koji mora biti obrazložen.

 

Članak 8.

 

Rješenje o imenovanju sadrži:
a)     ime i prezime osobe koja se imenuje,
b)     naziv organa državne službe u koji se osoba imenuje,
c)     naziv radnog mjesta i platni razred,
d)     vrijeme na koje se vrši imenovanje.
Rješenje o imenovanju dostavlja se osobi koja je imenovana i organu u kojem se vrši imenovanje.
Organ koji je izvršio imenovanje obavještava sve kandidate sudionike javnog natječaja o rezultatima natječaja.

 

Članak 9.

 

Na rješenje o imenovanju i obavještenje o rezultatima javnog natječaja može se podnijeti prigovor organu koji je donio rješenje o imenovanju u roku od osam dana od dana prijema rješenja odnosno obavještenja.
Prigovor protiv rješenja odnosno obavještenja odlaže izvršenje rješenja.
Organ iz stavka 1. ovog članka je dužan odlučiti o prigovoru u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.
Rješenje kojim je odlučeno o prigovoru je konačno.

 

Članak 10.

 

Osobe iz članka 1. i članka 2. stavak (3) ove uredbe mogu biti razriješena dužnosti od strane rukovoditelja organa državne službe, odnosno organa koji ih je imenovao, u bilo koje vrijeme iz sljedećih razloga:
a)     izvršenje radnji koje predstavljaju kazneno djelo protiv službene dužnosti ili drugo kazneno djelo, odnosno prekršaj, kojim se nanosi šteta ugledu državne službe što ga čini nepodobnim za rad u državnoj službi.
b)     odavanje državne, vojne i službene tajne,
c)     zlouporabe i prekoračenja službenih ovlašćenja,
d)     neizvršavanje ili nesavjesno i nemarno vršenje povjerenih poslova i zadataka,
e)     bavljenje aktivnostima kojima se onemogućava ili otežava građanima ili drugim osobama da ostvaruju svoja prava u postupcima pred organima državne službe,
f)     bavljenje aktivnostima ili radom koji je u suprotnosti sa interesima državne službe,
g)     prouzročenje veće materijalne štete namjerno ili iz krajnje nepažnje;
h)     kršenje pravila radne stege u državnoj službi,
i)      nepravodobno i neuredno izvršenje povjerenih poslova i zadataka u državnoj službi,
j)      neprimjerno ponašanje prema građanima, suradnicima i drugim osobama u vršenju državne službe.
Rješenje o razrješenju donosi rukovoditelj ili tijelo koje je izvršilo imenovanje.
Rješenje o razrješenju donosi se na prijedlog rukovoditelja ili druge osobe iz članka lla. Zakona o državnoj službi na temelju čijeg prijedloga je izvšeno imenovanje osobe koja se razrješava.
Na rješenje o razrješenju može se podnijeti prigovor organu koji je donio rješenje u roku od osam dana od dana prijema rješenja.
Prigovor protiv rješenja odlaže izvršenje rješenja.
Organ koji je donio rješenje dužan je odlučiti o prigovoru u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.
Rješenje kojim je odlučeno o prigovoru je konačno.

 

Članak 11.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 220/2016
02. veljače 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.