Na osnovu člana 11b., i 75c. Zakona o državnoj službiu Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 39. sjednici, održanoj 02.02.2106. godine, donosi

 

U R E D B U

O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU
ZAPOŠLJAVANJA I RAZRJEŠENJA LICA KOJA NISU
DRŽAVNI SLUŽBENICI U ORGANIMA DRŽAVNE
SLUŽBE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupale zapošljavanja i razrješenja lica koja nisu državni službenici, izuzev savjetnika nosilaca funkcija, iz člana lla. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o državnoj službi), u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Član 2.

 

Lice koje nije državni službenik zapošljava se putem javnog konkursa koji raspisuje rukovodilac, odnosno tijelo koje vrsi njegovo imenovanje.
Ukoliko se radi o raspisivanju javnog konkursa za poziciju za čije imenovanje je potreban prijedlog onda se i javni konkurs raspisuje na prijedlog lica koje predlaže imenovanje.
Javni konkurs za sekretara federalnog organa državne službe iz člana 5. stav 3. Zakon o državnoj službi, raspisuje rukovodilac organa državne službe koji nakon provedenog postupka vrši njegovo imenovanje.

POGLAVLJE II - USLOVI I KRITERIJI

 

Član 3.

 

Lica iz člana lla. Zakona o državnoj službi mogu biti imenovana ukoliko ispunjavaju opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službi, uslove koji su utvrđeni u Uredbi o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (u daljem tekstu: Uredba), kao i uslove koji su utvrđeni u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji.
član 4. Javni konkurs sadrži:
a)     naziv organa državne službe u koji se vrši zapošlja­vanje,
b)     naziv i opis radnog mjesta,
c)     opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službi,
d)     posebne uslove utvrđene Uredbom i pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji,
e)     vrijeme na koje se vrši imenovanje,
f)     spisak potrebnih dokumenat, rok i mjesto njihovog podnošenja.
Javni konkurs se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" i dva dnevna lista koja se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Rok za podnošenje prijava teče od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i isti ne može biti kraći od 15 dana.

POGLAVLJE III - POSTUPAK ZAPOŠLJAVANJA l RAZRJEŠENJA

 

Član 5.

 

Rukovodilac, odnosno tijelo koje raspisuje javni konkurs, imenuje komisiju za provođenje javnog konkursa (u daljem tekstu: komisija).
Komisiju sačinjava pet članova od kojih su dva člana iz organa u koji se vrši zapošljavanje, dva člana tijela koje raspisuje javni konkurs i jedan član predstavnik Federalnog ministarstva pravde.
Ukoliko javni konkurs raspisuje rukovodilac organa koji vrši imenovanje komisija se sastoji od tri člana koji su iz tog organa.
Komisija među svojim članovima bira predsjedavajućeg i usvaja poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.

 

Član 6.

 

Nakon isteka roka za podnošenje prijava komisija će pregledati sve prijave koje su blagovremeno podnesene, i utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove koji su propisani javnim konkursom.
Kandidati koji ispunjavaju uslove propisane javnim konkursom bit će pozvani na intervju na kojem će komisija utvrditi da li kandidati posjeduju ili ne posjeduju kompetencije, odnosno znanja i sposobnosti kandidata koje su potrebne za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.
Nakon obavljenog intervjua komisija sačinjava listu uspješnih kandidata, koji ispunjavaju uslove propisane javnim konkursom, a koja sadrži i podatke koje kompetencije po ocjeni većine članova komisije, kandidat posjeduje a koje ne posjeduje.

 

Član 7.

 

Rukovodilac, odnosno tijelo koje je raspisalo javni konkurs vrši imenovanje sa liste uspješnih kandidata.
Ukoliko se imenovanje vrši na prijedlog rukovodioca organa ili drugog lica iz člana lla. Zakona o državnoj službi, organ koji vrši imenovanje je dužan izvršiti imenovanje po dostavljenom prijedlogu koji mora biti obrazložen.

 

Član 8.

 

Rješenje o imenovanju sadrži:
a)     ime i prezime lica koje se imenuje,
b)     naziv organa državne službe u koji se lice imenuje,
c)     naziv radnog mjesta i platni razred,
d)     vrijeme na koje se vrši imenovanje.
Rješenje o imenovanju dostavlja se licu koje je imenovano i organu u kojem se vrši imenovanje.
Organ koji je izvršio imenovanje obavještava sve kandidate učesnike javnog konkursa o rezultatima konkursa.

 

Član 9.

 

Na rješenje o imenovanju i obavještenje o rezultatima javnog konkursa može se podnijeti prigovor organu koji je donio rješenje o imenovanju u roku od osam dana od dana prijema rješenja odnosno obavještenja.
Prigovor protiv rješenja odnosno obavještenja odlaže izvršenje rješenja.
Organ iz stava l. ovog člana je dužan odlučiti o prigovoru u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.
Rješenje kojim je odlučeno o prigovoru je konačno.

 

Član 10.

 

Lica iz člana 1. i člana 2. stav (3) ove uredbe mogu biti razriješena dužnosti od strane rukovodioca organa državne službe, odnosno organa koji ih je imenovao, u bilo koje vrijeme iz sljedećih razloga:
a)     izvršenje radnji koje predstavljaju krivično djelo protiv službene dužnosti ili drugo krivično djelo, odnosno prekršaj, kojim se nanosi šteta ugledu državne službe što ga čini nepodobnim za rad u državnoj službi,
b)     odavanje državne, vojne i službene tajne,
c)     zloupotrebe i prekoračenja službenih ovlašćenja,
d)     neizvršavanje ili nesavjesno i nemarno vršenje povjerenih poslova i zadataka,
e)     bavljenje aktivnostima kojima se onemogućava ili otežava građanima ili drugim licima da ostvaruju svoja prava u postupcima pred organima državne službe,
f)      bavljenje aktivnostima ili radom koji je u suprotnosti sa interesima državne službe,
g)     prouzrokovanje veće materijalne štete namjerno ili iz krajnje nepažnje;
h)     kršenje pravila radne discipline u državnoj službi,
i)      neblagovremeno i neuredno izvršenje povjerenih poslova i zadataka u državnoj službi,
j)      neprimjerno ponašanje prema građanima, saradnicima i drugim licima u vršenju državne službe.
Rješenje o razrješenju donosi rukovodilac ili tijelo koje je izvršilo imenovanje.
Rješenje o razrješenju donosi se na prijedlog rukovodioca ili drugog lica iz člana lla. Zakona o državnoj službi na osnovu čijeg prijedloga je izvšeno imenovanje lica koje se razrješava.
Na rješenje o razrješenju može se podnijeti prigovor organu koji je donio rješenje u roku od osam dana od dana prijema rješenja.
Prigovor protiv rješenja odlaže izvršenje rješenja.
Organ koji je donio rješenje dužan je odlučiti o prigovoru u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.
Rješenje kojim je odlučeno o prigovoru je konačno.

 

Član 11.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 220/2016
02. februara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.