Na temelju članka 53. stavak 1. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 39. sjednici, održanoj 02.02.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČELIMA
ZA UTVRĐIVANJE UNUTARNJEG USTROJSTVA
FEDERALNIH ORGANA UPRAVE I FEDERALNIH
UPRAVNIH ORGANIZACIJA

 

Članak 1.

 

U Uredbi o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/06), u članku 2. stavak 1. u točkama 1) do 6) u zagradama riječi: "Službene novine Federacije BiH" i brojevi iza tih riječi, brišu se.

 

Članak 2.

 

U članku 3. stavak 1. u točki 3) iza riječi: "svih", dodaju se riječi: "osobe koje nisu državni službenici,", i u točki 5) riječi: "nadležni državni službenici", zamjenjuju se riječima: "nadležne osobe koje nisu državni službenici i državni službenici".

 

Članak 3.

 

U članku 4. stavak 1. u točki 8) iza riječi: "odgovornost", dodaju se rijeci: "osobe koje nisu državni službenici,".

 

Članak 4.

 

U članku 20. stavak 1. iza riječi: "mjesta", dodaju se riječi: "osobe koje nisu državni službenici,", i u stavku 3. riječi: "rukovodećih i ostalih", zamjenjuju se riječima: "osobe koje nisu državni službenici,".

 

Članak 5.

 

Članak 21. mijenja se i glasi:

 

"Članak 21.

 

Svako radno mjesto osobe koja nije državni službenik, državnog službenika i namještenika obuhvata sljedeće elemente: naziv radnog mjesta, svrha radnog mjesta, opis poslova, ključni kontakti radnog mjesta, uvjete za vršenje poslova, vrstu djelatnosti, naziv skupine poslova, složenost poslova, status izvršitelja, pozicija radnog mjesta i broj izvršitelja, a onda se navode temeljni propisi koji se koriste za obavljanje poslova radnog mjesta (zakoni i podzakonski propisi).
Elementi radnog mjesta utvrđuju se prema redoslijedu kako su naznačeni u stavku 1. ovog članka i utvrđuju se na sljedeći način:
1)     naziv radnog mjesta za osobe koje nisu državni službenici i državne službenike određuje se prema nazivima koji su utvrđeni u Zakonu o državnoj službi i poslovima koji su utvrđeni u opisu radnog mjesta, a za radna mjesta namještenika prema nazivima koji su utvrđeni u Uredbi o poslovima namještenika i poslo­vima koji su utvrđeni u opisu radnog mjesta namje­štenika,
2)     svrha radnog mjesta utvrđuje se sumiranjem sveukup­ne odgovornosti radnog mjesta, kao i doprinosa koje radno mjesto ima u ostvarenju ciljeva organizacione jedinice,
3)     opis poslova utvrđuje se tako da se obuhvate sve vrste poslova koji se obavljaju na radnom mjestu, a utvrđuje se na temelju poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice za koju je utvrđeno radno mjesto,
4)     ključni kontakti radnog mjesta utvrđuju se tako što se navode glavni interni i vanjski kontakti koje izvršitelj ima na radnom mjestu, kao i njihova svrha i učestalost,
5)     uvjeti za vršenje poslova utvrđuju se, i to:
- za radna mjesta osoba koje nisu državni službenici i državnih službenika prema uvjetima koji su utvrđeni u Uredbi o poslovima državnih službenika,
- za radna mjesta namještenika prema uvjetima koji su utvrđeni u Uredbi o   poslovima namještenika,
6)     vrsta djelatnosti određuje se tako što se za osobe koje nisu državni službenici i državne službenike navodi da su to poslovi temeljne djelatnosti, a za namještenike da su to dopunski poslovi temeljne djelatnosti ili poslovi pomoćne djelatnosti,
7)     naziv skupine poslova i složenost poslova utvrđuje se:
- za radna mjesta osoba koje nisu državni služ­benici i državnih službenika prema skupinama i složenosti koji su utvrđeni u Uredbi o poslo­vima državnih službenika,
- za radna mjesta namještenika prema skupi­nama i složenosti koji su utvrđeni u Uredbi o poslovima namještenika,
8)     status izvršitelja utvrđuje se tako što se određuje da su to osobe koje nisu državni službenici ili su to državni službenici, a za sva radna mjesta namještenika da su to namještenici,
9)     pozicija radnog mjesta određuje se prema opisu radnog mjesta i sukladno Uredbi o poslovima državnih službenika za državne službenike, odnosno sukladno Uredbi o poslovima namještenika za namještenike,
10)   broj izvršitelja utvrđuje se arapskim brojem i slovima.
Elementi radnog mjesta sadržani u točkama 2) i 4) stavka 2. odnose se samo na osobe koje nisu državni službenici i državne službenike."

 

Članak 6.

 

U članku 23. stavak 1. riječi: "rukovodećih i ostalih", zamjenjuju se riječima: "osobe koje nisu državni službenici i", i u stavku 3. riječi: "rukovodećih državnih službenika koji", zamjenjuju se riječima: "osobe koje nisu državni službenici koja".

 

Članak 7.

 

U članku 26. stava 3. mijenja se i glasi:
"Iznimnno, može se predvidjeti da službom i servisom rukovodi načelnik temeljne jedinice koji je državni službenik, ako je to adekvatmje i učinkovitije za rukovođenje tim jedinicama".

 

Članak 8.

 

Članak 28. mijenja se i glasi:
"Kabinetom rukovodi pomoćnik rukovoditelja federalnog organa uprave ili šef kabineta koji ima status rukovoditelja temeljne jedinice, što se treba konkretno odrediti u pravilniku o unutarnjem ustrojstvu federalnog organa uprave".

 

Članak 9.

 

U članku 33. stavak 1. riječi: "rukovodeći i ostali", zamjenjuju se riječima: "osobe koje nisu državni službenici,".

 

Članak 10.

 

Naziv poglavlja X mijenja se i glasi:
"X - NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA I DUŽNOSTI IZ RADNOG ODNOSA I STEGOVNA ODGOVORNOST OSO­BA KOJE NISU DRŽAVNI SLUŽBENICI, DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA".

 

Članak 11.

 

U članku 36. stavak 1. točka 1) iza riječi: "kojih", dodaju se riječi: "osobe koje nisu državni službenici,".
U točki 3) u prvoj rečenici iza riječi: "kojima", dodaju se riječi: "osobe koje nisu državni službenici i".
U točki 4) iza riječi: "stegovna odgovornost za", dodaju se riječi: "osobe koje nisu državni službenici i".

 

Članak 12.

 

U članku 37. iza riječi: "informiranja i", dodaju se riječi: "osobe koje nisu državni službenici i".

 

Članak 13.

 

U članku 40. iza riječi: "poziciji radnog mjesta", dodaju se riječi: "osobe koje nisu državni službenici i".

 

Članak 14.

 

U članku 41. stavak 4. iza riječi "dužan je" dodaju se riječi: "prije podnošenja prijedloga pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Vladi Federacije".
U stavku 5. iza rijeci "dostaviti i" dodaje se riječ: "pozitivna", a riječi: "izjašnjenje o primjedbama organa iz stavka 2. ovog članka koja nisu prihvaćena, kao i", brišu se.

 

Članak 15.

 

Organi državne službe dužni su, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, donijeti nove pravilnike o unutarnjem ustrojstvu, sukladno odredbama ove uredbe.

 

Članak 16.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 219/2016
02. veljače 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.