Na osnovu člana 53. stav 1. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 39. sjednici, održanoj 02.02.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČELIMA
ZA UTVRĐIVANJE UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE
FEDERALNIH ORGANA UPRAVE I FEDERALNIH
UPRAVNIH ORGANIZACIJA

 

Član l.

 

U Uredbi o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/06), u članu 2. stav 1. u tačkama 1) do 6) u zagradama riječi: "Službene novine Federacije BiH" i brojevi iza tih riječi, brišu se.

 

Član 2.

 

U članu 3. stav 1. u tački 3) iza riječi: "svih", dodaju se riječi: "lica koja nisu državni službenici,", i u tački 5) riječi: "nadležni državni službenici", zamjenjuju se riječima: "nadležna lica koja nisu državni službenici i državni službenici".

 

Član 3.

 

U članu 4. stav 1. u tački 8) iza riječi: "odgovornost", dodaju se riječi: "lica koja nisu državni službenici,".

 

Član 4.

 

U članu 20. stav l. iza riječi: "mjesta", dodaju se riječi: "lica koja nisu državni službenici,", i a stavu 3. riječi: "rukovodećih i ostalih", zamjenjuju se riječima; "lica koja nisu državni službenici,".

 

Član 5.

 

Član 21. mijenja se i glasi:

 

"Član 21.

 

Svako radno mjesto lica koje nije državni službenik, državnog službenika i namještenika obuhvata sljedeće elemente: naziv radnog mjesta, svrha radnog mjesta, opis poslova, ključni kontakti radnog mjesta, uslove za vršenje poslova, vrstu djelatnosti, naziv grupe poslova, složenost poslova, status izvršioca, pozicija radnog mjesta i broj izvršilaca, a onda se navode osnovni propisi koji se koriste za obavljanje poslova radnog mjesta (zakoni i podzakonski propisi).
Elementi radnog mjesta utvrđuju se prema redoslijedu kako su naznačeni u stavu l. ovog člana i utvrđuju se na sljedeći način:
1)     naziv radnog mjesta za lica koja nisu državni službenici i državne službenike određuje se prema nazivima koji su utvrđeni u Zakonu o državnoj službi i poslovima koji su utvrđeni u opisu radnog mjesta, a za radna mjesta namještenika prema nazivima koji su utvrđeni u Uredbi o poslovima namještenika i poslovima koji su utvrđeni u opisu radnog mjesta namještenika,
2)     svrha radnog mjesta utvrđuje se sumiranjem sveukup­ne odgovornosti radnog mjesta, kao i doprinosa koje radno mjesto ima u ostvarenju ciljeva organizacione jedinice,
3)     opis poslova utvrđuje se tako da se obuhvate sve vrste poslova koji se obavljaju na radnom mjestu, a utvr­đuje se na osnovu poslova iz nadležnosti organiza­cijske jedinice za koju je utvrđeno radno mjesto,
4)     ključni kontakti radnog mjesta utvrđuju se tako što se navode glavni interni i vanjski kontakti koje izvršilac ima na radnom mjestu, kao i njihova svrha i učestalost,
5)uslovi za vršenje poslova utvrđuju se, i to:
- za radna mjesta lica koja nisu državni službenici i državnih službenika prema uslovima koji su utvrđeni u Uredbi o poslovima državnih službe­nika,
- za radna mjesta namještenika prema uslovima koji su utvrđeni u Uredbi o poslovima namje­štenika,
6)     vrsta djelatnosti određuje se tako što se za lica koja nisu državni službenici i državne službenike navodi da su to poslovi osnovne djelatnosti, a za namještenike da su to dopunski poslovi osnovne djelatnosti ili poslovi pomoćne djelatnosti,
7)     naziv grupe poslova i složenost poslova utvrđuje se:
- za radna mjesta lica koja nisu državni službe­nici i državnih službenika prema grupama i složenosti koji su utvrđeni u Uredbi o poslovima državnih službenika, za radna mjesta namještenika prema grupama i složenosti koji su utvrđeni u Uredbi o poslovima namještenika,
8)     status izvršioca utvrđuje se tako što se određuje da su to lica koja nisu državni službenici ili su to državni službenici, a za sva radna mjesta namještenika da su to namještenici,
9)      pozicija radnog mjesta određuje se prema opisu radnog mjesta i u skladu sa Uredbom o poslovima državnih službenika za državne službenike, odnosno u skladu sa Uredbom o poslovima namještenika za namještenike,
10)   broj izvršilaca utvrđuje se arapskim brojem i slovima.
Elementi radnog mjesta sadržani u tačkama 2) i 4) stava 2. odnose se samo na lica koja nisu državni službenici i državne službenike."

 

Član 6.

 

U članu 23. stav 1. riječi: "rukovodećih i ostalih", zamjenjuju se riječima: "lica koja nisu državni službenici i", i u stavu 3. riječi: "rukovodećih državnih službenika koji", zamjenjuju se riječima: "lica koja nisu državni službenici koja".

 

Član 7.

 

U članu 26. stav 3. mijenja se i glasi:
"Izuzetno, može se predvidjeti da službom i servisom rukovodi načelnik osnovne jedinice koji je državni službenik, ako je to adekvatnije i efikasnije za rukovođenje tim jedinicama".

 

Član 8.

 

Član 28. mijenja se i glasi:
"Kabinetom rukovodi pomoćnik rukovodioca federalnog organa uprave ili šef kabineta koji ima status rukovodioca osnovne jedinice, što se treba konkretno odrediti u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji federalnog organa uprave".

 

Član 9.

 

U članu 33. stav 1. riječi: "rukovodeći i ostali", zamjenjuju se riječima: "lica koja nisu državni službenici,".

 

Član 10.

 

Naziv poglavlja X mijenja se i glasi:
"X - NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA I DUŽNOSTI IZ RADNOG  ODNOSA  I  DISCIPLINSKA  ODGOVORNOST LICA KOJA NISU DRŽAVNI SLUŽBENICI, DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA".  

Član 11.

 

U članu 36. stav 1. tačka 1) iza riječi: "kojih", dodaju se riječi: "lica koja nisu državni službenici,".
U tački 3) u prvoj rečenici iza riječi: "kojima", dodaju se riječi: "lica koja nisu državni službenici i".
U tački 4) iza riječi: "disciplinska odgovornost za", dodaju se riječi: "lica koja nisu državni službenici i".

 

Član 12.

 

U članu 37. iza riječi: "informiranja i", dodaju se riječi: "lica koja nisu državni službenici i".

 

Član 13.

 

U članu 40. iza riječi: "poziciji radnog mjesta", dodaju se riječi: "lica koja nisu državni službenici i".

 

Član 14.

 

U članu 41. stav 4. iza riječi "dužan je" dodaju se riječi: "prije podnošenja prijedloga pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Vladi Federacije".
U stavu 5. iza riječi "dostaviti i" dodaje se riječ: "pozitivna", a riječi: "izjašnjenje o primjedbama organa iz stava 2. ovog člana koja nisu prihvaćena, kao i", brišu se.

 

Član 15.

 

Organi državne službe dužni su, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, donijeti nove pravilnike o unutrašnjoj organizaciji, u skladu sa odredbama ove uredbe.

 

Član 16.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 219/2016
02. februara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.