Na temelju članka 6. stavak 2., članka 19. stavak 1. točka a), članka 48. stavak 3. i članka 49. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 39. sjednici, održanoj 02.02.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSLOVIMA
TEMELJNE DJELATNOSTI IZ NADLEŽNOSTI
ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE KOJE OBAVLJAJU
DRŽAVNI SLUŽBENICI, UVJETIMA ZA VRŠENJE TIH
POSLOVA I OSTVARIVANJU ODREĐENIH PRAVA IZ
RADNOG ODNOSA

 

Članak 1.

 

U Uredbi o poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/04, 3/06, 19/12 i 8/14), članak 1. mijenja se i glasi:

 

"Članak 1.

 

Ovom uredbom, sukladno Zakonu o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o državnoj službi) i Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), utvrđuju se poslovi temeljne djelatnosti iz nadležnosti federalnih organa državne službe (u daljem tekstu: organ državne službe), koje obavljaju državni službenici iz odredbe stavka 1. članka 6. Zakona o državnoj službi, i osobe iz čl. 7. do 11. Zakona o državnoj službi, koja nisu državni službenici, u pogledu uvjeta za vršenje tih poslova i uvjeta za
ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa u organima državne službe."

 

Članak 2.

 

Iza članka 2. dodaje se novi članak 2a. koji glasi:

 

"Članak 2a.

 

Način obavljanja poslova osnovne djelatnosti organa državne službe detaljnije se uređuje Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu organa državne službe, koji se izrađuje sukladno ovoj uredbi i uredbi kojom se uređuju načela za unutarnje ustrojstvo federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija.
Federalno ministarstvo pravde daje mišljenje o usklađenosti prijedloga pravilnika sa odredbama ove uredbe."

 

Članak 3.

 

Naziv poglavlja III i članak 13. mijenjaju se i glase:
"III - POSLOVI OSOBA KOJE NISU DRŽAVNI SLUŽBENICI I ŠEFOVA UNUTARNJIH ORGANIZACIONIH JEDINICA

 

Članak 13.

 

Osobe koje nisu državni službenici i šefovi unutarnjih organizacionih jedinica, ovlasti iz svoje nadležnosti utvrđena u odredbama čl. 7. do 12. Zakona o državnoj službi, ostvaruju u opsegu i na način utvrđen u odredbama čl. 14. do 20. ove uredbe, ako zakonom nije drukčije određeno."

 

Članak 4.

 

Članak 14. mijenja se i glasi:

 

"Članak 14.

 

Rukovoditelj samostalne uprave i samostalne upravne organizacije, u vršenju ovlasti utvrđenih u odredbi stavka 1. članka 7. Zakona o državnoj službi, neposredno rukovodi upra­vom, odnosno upravnom organizacijom, zastupa i predstavlja upravu, odnosno upravnu organizaciju i vrši naročito sljedeće poslove: organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti uprave, odnosno upravne organizacije, donosi propise i druge opće i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten i sukladno zakonu i drugim propisima odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u svezi sa radnim odnosom u državnoj službi i vrši druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost.
Za vršenje poslova iz stavka 1. ovog članka, rukovoditelj samostalne uprave, odnosno samostalne upravne organizacije, odgovara organu iz odredbe stavka 2. Članka 7. Zakona o državnoj službi."

 

Članak 5.

 

Članak 16. mijenja se i glasi:

 

"Članak 16.

 

Rukovoditelj uprave, odnosno upravne organizacije koja se nalazi u sastavu federalnog ministarstva, poslove rukovođenja upravom odnosno upravnom organizacijom utvrđene u odredbi stavka l. članka 9. Zakona o državnoj službi, vrši na način što organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti uprave, odnosno upravne organizacije kojom rukovodi, predstavlja i zastupa upravu, odnosno upravnu organizaciju u granicama ovlasti koja su mu zakonom i drugim propisima stavljena u nadležnost, odlučuje o korištenju financijskih i materijalnih sredstava za koja je nadležan, i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u svezi sa radnim odnosom, sukladno zakonu i drugim propisima.
Rukovoditelj uprave, odnosno upravne organizacije iz stavka 1. ovog članka, u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, postupa u granicama ovlasti koje ta uprava, odnosno upravna organizacija ima prema Zakonu o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i drugim zakonima i odnose prema rukovoditelju federalnog ministarstva u čijem se sastavu nalazi ostvaruje na  način uređen tim zakonima i drugim propisima.
Za vršenje poslova iz svoje nadležnosti rukovoditelj uprave, odnosno upravne organizacije iz stavka l. ovog članka, odgovara na način utvrđen u odredbi, stavka 2. članka 9. Zakona o državnoj službi."

 

Članak 6.

 

Članak 18. mijenja se i glasi:

 

"Članak 18.

 

Glavni federalni inspektori, ovlasti iz svoje nadležnosti utvrđene u odredbi stavka l. članka 11. Zakona o državnoj službi, ostvaruju na način što neposredno rukovode inspekcijom za koju su zaduženi, planiraju i neposredno na terenu organiziraju vršenje neposrednog inspekcijskog nadzora i u vršenju tih poslova odlučuju o pitanjima za koja su zakonom ovlašteni.
U vršenju poslova iz stavka l. ovog članka, glavni federalni inspektor, u odnosu na kantonalne, gradske i općinske inspekcije ima ovlasti utvrđena u odredbi stavka 2. članka 11. Zakona o državnoj službi. Te ovlasti glavni federalni inspektor ostvaruje neposredno ili pismenim putem, a sa ciljem da sve inspekcije poslove iz svoje nadležnosti vrše pravilno i zakonito i da se osigura pravilna i jedinstvena primjena federalnih zakona i drugih federalnih propisa na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine.
Glavni federalni inspektor, za vršenje poslova iz st. 1. i 2. ovog članka, odgovoran je onom organu koji ga je postavio na radno mjesto glavnog inspektora i rukovoditelju organa državne službe."

 

Članak 7.

 

U članku 20. stavak 1. riječi: "Rukovodeći državni službe­nici", zamjenjuju se riječima: "Osoba koja nisu državni službenici".

 

Članak 8.

 

Naziv poglavlja IV i članak 21. mijenjaju se i glase:
"IV - NAČIN UTVRĐIVANJA POSLOVA ZA RADNA MJESTA LICA   KOJA NISU DRŽAVNI SLUŽBENICI I DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U PRAVILNIKU O UNUTAR­NJEM USTROJSTVU ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE

 

Članak 21.

 

Poslovi koji po zakonu i drugim propisima spadaju u nadležnost organa državne službe, a odnose se na poslove osnovne djelatnosti iz čl. 6. do 12. ove uredbe i poslovi osoba koja nisu državni službenici utvrđeni u čl. 14. do 18. ove uredbe, razvrstavaju se na radna mjesta lica koja nisu državni službenici i državnih službenika u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu organa državne službe, u okviru sistematizacije radnih mjesta, na način predviđen u odredbama čl. 22. do 24. ove uredbe.
Opis radnog mjesta izrađuje se putem analize radnih mjesta, na temelju metodologije analize radnih mjesta koja se nalazi u Privitku l, koji čini sastavni dio ove uredbe."

 

Članak 9.

 

Članak 22. mijenja se i glasi:

 

"Članak 22.

 

Razvrstavanje poslova temeljne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe na radna mjesta državnih službenika koji se odnose na pozicije stručnog savjetnika, odnosno višeg stručnog suradnika i stručnog suradnika, vrši se na sljedeći način, i to:
1)     prvo se utvrđuje opis poslova za svako radno mjesto, a onda se sukladno kriterijima koji su utvrđeni u odredbama stavka 1. odgovarajućeg čl. 6. do 12. ove uredbe, određuje skupina temeljne djelatnosti u koju spadaju poslovi svakog radnog mjesta;
2)     kada se na način predviđen u odredbi točke l. ovog članka, odredi skupina temeljne djelatnosti u koju spadaju poslovi radnog mjesta, onda se na temelju kriterija utvrđenih u odredbi stavka 2. odgovarajućeg čl. 6. do 12. ove uredbe, određuje pozicija radnog mjesta državnog službenika u koju to radno mjesto spada (stručni savjetnik ili viši stručni suradnik ili stručni suradnik);
3)     radno mjesto razvrstava se u poziciju stručnog suradnika, višeg stručnog suradnika ili stručnog savjetnika u okviru odgovarajuće skupine temeljne djelatnosti, ako državni službenik u vršenju poslova iz određene pozicije utvrđenih u odredbi stavka 2. odgovarajućeg čl. 6. do 12. ove uredbe provodi najmanje dvije trećine radnog vremena;
4)     ukoliko nije moguće odrediti poziciju radnog mjesta na način predviđen prethodnom točkom ovog članka opis radnog mjesta vraća se na ponovno sastavljanje;
5)     ako neki od poslova osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe nije obuhvaćen odredbama čl. 6. do 12. ove uredbe, njihovo razvrstavanje u određenu skupinu vrši se prema vrsti poslova, u onu skupinu, kojoj, prema kriterijima predviđenim u čl. 6. do 12. ove uredbe, najbliže ili u najvećem opsegu pripadaju ti poslovi;
6)     ako su u opisu poslova nekog radnog mjesta predviđeni poslovi iz dvije ili više skupine iz članka 5. ove uredbe, u tom slučaju tom radnom mjestu određuje se najprije odgovarajuća pozicija za svaku skupinu poslova sukladno točki 3. ovog članka, a zatim konačna pozicija radnog mjesta, koja se određuje prema pozicij i u okviru koj e državni službenik vrši poslove na kojima provodi najmanje dvije trećine radnog vremena;
7)     poslovi pozicija nižeg ranga mogu se obavljati u okviru radnog mjesta koje ima viši rang, dok se poslovi pozicija višeg ranga ne .mogu obavljati u okviru radnog mjesta koje ima niži rang."

 

Članak 10.

 

U članku 24. stavak 1. u prvoj rečenici riječi: "rukovodećih državnih službenika", zamjenjuju se riječima: "osoba koje nisu državni službenici", a riječi: "rukovodeći službenik" zamjenjuje se riječima: "osoba koja nije državni službenik".

 

Članak 11.

 

Naziv poglavlja V i članak 25. mijenjaju se i glase:
"V - UVJETI ZA VRŠENJE POSLOVA TEMELJNE DJELATNOSTI l POSLOVA OSOBA KOJE NISU DRŽAVNI SLUŽBENICI

 

Članak 25.

 

Poslove osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe utvrđene u čl. 6. do 12. ove uredbe i poslove osoba koje nisu državni službenici, utvrđeni u odredbama čl. 14. do 18. ove uredbe, mogu vršiti samo one osobe koje nisu državni službenici i državni službenici koji ispunjavaju uvjete propisane zakonom, drugim propisima i odredbama čl. 25. do 30. ove uredbe.
Uvjeti za vršenje poslova temeljne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe i poslova osoba koje nisu državni službenici predstavljaju: vrsta visoke stručne spreme, stručni ispit, radni staž, kompetencije, po potrebi odgovarajući oblik stručnog osposobljavanja i drugi uvjeti propisani zakonom i drugim propisima, odnosno uvjeti utvrđeni u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu organa državne službe."

 

Članak 12.

 

Članak 28. mijenja se i glasi:

 

"Članak 28.

 

Kao radni staž predviđen u odredbi članka 27. ove uredbe, računa se radni staž ostvaren na poslovima struke nakon završene visoke stručne spreme, s tim što se u radni staž računa i vježbenički staž iz članka 37. Zakona o državnoj službi.
Kandidati za prijem u državnu službu koji su obavili vježbenički ili volonterski staž, bez obzira na trajanje vježbeničkog ili volonterskog staža mogu se postaviti samo na poziciju stručnog suradnika u državnoj službi."

 

Članak 13.

 

Iza članka 28. dodaje se novi članak 28a. koji glasi:

 

"Članak 28a.

 

Kompetencije predstavljaju skup znanja, sposobnosti (vještina) i načina ponašanja koji su potrebni kako bi se poslovi određenog radnog mjesta obavljali na djelotvoran način.
Okvir kompetencija, koji se nalazi u Privitku 2 ove uredbe i čini njen sastavni dio, sadrži listu kompetencija, i to:
1)     pet osnovnih kompetencija za osobe koje nisu državni službenici i državne službenike: profesionalni razvoj i integritet; inicijativa, promjene, rješavanje problema; timski rad; komunikacija; osobna djelotvornost i usmjerenost ka rezultatu, u okviru kojih se nalaze dodatne kompetencije koje predstavljaju razradu temeljnih kompetencija;
2)     četiri temeljne kompetencije samo za osobe koje nisu državni službenici: liderske vještine; planiranje i orga­niziranje; razvoj zaposlenih; strateško usmjeravanje, u okviru kojih se nalaze dodatne kompetencije koje predstavljaju razradu temeljnih kompetencija za osobe koje nisu državni službenici.
Sve osobe koje nisu državni službenici i državni službenici moraju posjedovati temeljne kompetencije komunikacije i osobne djelotvornosti i usmjerenosti ka rezultatu, odnosno njima pripadajuće dodatne kompetencije sukladno opisu poslova koje obavljaju.
Osobe koje nisu državni službenici moraju, pored kompetencija definiranih u prethodnom stavku ovog članka, posjedovati i sljedeće osnovne kompetencije: liderske vještine i planiranje i organiziranje, odnosno njima pripadajuće dodatne kompetencije sukladno opisu poslova koje obavljaju.
Osobe koje nisu državni službenici i državni službenici moraju posjedovati i druge temeljne i njima pripadajuće kompe­tencije sukladno opisu poslova radnog mjesta koje obavljaju.
Za svako radno mjesto utvrđuje se ukupno šest kompetencija."

 

Članak 14.

 

Članak 30. mijenja se i glasi:

 

"Članak 30.

 

Na radna mjesta osoba koje nisu državni službenici iz odredbi čl. 14. do 18. ove uredbe i šefa unutarnje organizacione jedinice iz članka 19. ove uredbe, mogu biti postavljene osobe koji imaju završenu odgovarajuću visoku stručnu spremu, položen stručni ispit i radni staž u struci, i to:
1)     na radno mjesto rukovoditelja uprave i upravne organizacije iz članka 14. ove uredbe - najmanje sedam godina radnoga staža.
2)     na radno mjesto tajnika iz članka 15. ove uredbe -najmanje šest godina radnoga staža,
3)     na radno mjesto osoba koje nisu državni službenici iz odredaba čl. 16, 17. i 18. ove uredbe - najmanje pet godina radnoga staža,
4)     na radno mjesto šefa iz odredbe članka 19. ove uredbe - najmanje četiri godine radnoga staža.
U odnosu na stručni ispit i radni staž iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se odredbe čl. 28. i 29. ove uredbe."

 

Članak 15.

 

U članku 32. u stavku 1. iza riječi: "Zakona o državnoj služ­bi", dodaju se riječi: "lice koje nije državni službenik i", u stavku 2. iza riječi: "zahtjev", dodaju se riječi:"osobe koja nije državni službenik i" i u stavku 3. riječi: "zadužen državni službenik", zamjenjuju se riječima: "zadužena osoba koja nije državni službenik i državni službenik".

 

Članak 16.

 

Članak 33. mijenja se i glasi:

 

"Članak 33.

 

Na prava i obveze iz oblasti godišnjeg odmora osoba koje nisu državni službenici i državnih službenika primjenjuju se odredbe Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 62/15) i odredbe kolektivnih ugovora."

 

Članak 17.

 

Članak 36. mijenja se i glasi:

 

"Članak 36.

 

Odredbe ove uredbe shodno se primjenjuju na osobe iz članka lla. Zakona o državnoj službi i na državne službenike koji taj status imaju u stručnim i drugim službama organa vlasti predviđenih u odredbi članka 74. Zakona o državnoj službi, ako posebnim zakonom i drugim propisom, sukladno zakonu, nije drukčije određeno."

 

Članak 18.

 

Organi državne službe dužni su, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, donijeti nove pravilnike o unutarnjem ustrojstvu, sukladno odredbama ove uredbe.

 

Članak 19.

 

Ovlašćuje se Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije, da sačini Pročišćeni tekst ove uredbe.

 

Članak 20.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 218/2016
02. veljače 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.