Na osnovu člana 6. stav 2., člana 19. stav 1. tačka a), člana 48. stav 3. i člana 49. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 39. sjednici, održanoj 02.02.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSLOVIMA
OSNOVNE DJELATNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ORGANA
DRŽAVNE SLUŽBE KOJE OBAVLJAJU DRŽAVNI
SLUŽBENICI, USLOVIMA ZA VRŠENJE TIH POSLOVA
I OSTVARIVANJU ODREĐENIH PRAVA IZ RADNOG
ODNOSA

 

Član 1.

 

U Uredbi o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/04, 3/06,19/12 i 8/14), član 1. mijenja se i glasi:

 

"Član 1.

 

Ovom uredbom, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o državnoj službi) i Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), utvrđuju se poslovi osnovne djelatnosti iz nadležnosti federalnih organa državne službe (u daljem tekstu: organ državne službe), koje obavljaju državni službenici iz odredbe stava 1. člana 6. Zakona o državnoj službi, i lica iz čl. 7. do U. Zakona o državnoj službi, koja nisu državni službenici, u pogledu uslova za vršenje tih poslova i uslova za ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa u organima državne službe."

 

Član 2.

 

Iza člana 2. dodaje se novi član 2a. koji glasi:

 

"Član 2a.

 

Način obavljanja poslova osnovne djelatnosti organa državne službe detaljnije se uređuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe, koji se izrađuje u skladu sa ovom uredbom i uredbom kojom se uređuju načela za unutrašnju organizaciju federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija.
Federalno ministarstvo pravde daje mišljenje o usklađenosti prijedloga pravilnika sa odredbama ove uredbe."

 

Član 3.

 

Naziv poglavlja III i član 13. mijenjaju se i glase:
"III - POSLOVI LICA KOJA NISU DRŽAVNI SLUŽBENICI I ŠEFOVA   UNUTRAŠNJIH ORGANIZA­CIONIH JEDINICA

 

Član 13.

 

Lica koja nisu državni službenici i šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica, ovlaštenja iz svoje nadležnosti utvrđena u odredbama čl. 7. do 12. Zakona o državnoj službi, ostvaraju u obimu i na način utvrđen u odredbama čl. 14. do 20. ove uredbe, ako zakonom nije drukčije određeno."

 

Član 4.

 

Član 14. mijenja se i glasi:

 

"Član 14.

 

Rukovodilac samostalne uprave i samostalne upravne organizacije, u vršenju ovlaštenja utvrđenih u odredbi stava 1. člana 7. Zakona o državnoj službi, neposredno rukovodi upra­vom; odnosno upravnom organizacijom, zastupa i predstavlja upravu, odnosno upravnu organizaciju i vrši naročito sljedeće poslove: organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti uprave, odnosno upravne organizacije, donosi propise i druge opće i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten i u skladu sa zakonom i drugim propisima odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom u državnoj službi i vrsi druge poslove koji su mu zakonom i dragim propisima stavljeni u nadležnost.
Za vršenje poslova iz stava 1. ovog člana, rukovodilac samostalne uprave, odnosno samostalne upravne organizacije, odgovara organu iz odredbe stava 2. člana 7. Zakona o državnoj službi."

 

Član 5.

 

Član 16. mijenja se i glasi:

 

"Član 16.

 

Rukovodilac uprave, odnosno upravne organizacije koja se nalazi u sastavu federalnog ministarstva, poslove rukovođenja upravom odnosno upravnom organizacijom utvrđene u odredbi stava 1. člana 9. Zakona o državnoj službi, vrši na način što organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti uprave, odnosno upravne organizacije kojom rukovodi, predstavlja i zastupa upravu, odnosno upravnu organizaciju u granicama ovlaštenja koja su mu zakonom i dragim propisima stavljena u nadležnost, odlučuje o korištenju finansijskih i materijalnih sredstava za koja je nadležan, i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom, u skladu sa zakonom i dragim propisima.
Rukovodilac uprave, odnosno upravne organizacije iz stava 1. ovog člana, u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, postupa u granicama ovlaštenja koja ta uprava, odnosno upravna organizacija ima prema Zakonu o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i dragim zakonima i odnose prema rukovodiocu federalnog ministarstva u čijem se sastavu nalazi ostvaraje na način uređen tim zakonima i drugim propisima.
Za vršenje poslova iz svoje nadležnosti rukovodilac uprave, odnosno upravne organizacije iz stava l. ovog člana, odgovara na način utvrđen u odredbi, stava 2. člana 9. Zakona o državnoj službi."

 

Član 6.

 

Član 18. mijenja se i glasi:

 

"Član 18.

 

Glavni federalni inspektori, ovlaštenja iz svoje nadležnosti utvrđena u odredbi stava 1. člana 11. Zakona o državnoj službi, ostvaruju na način što neposredno rukovode inspekcijom za koju su zaduženi, planiraju i neposredno na terenu organiziraju vršenje neposrednog inspekcijskog nadzora i u vršenju tih poslova odlučuju o pitanjima za koja su zakonom ovlašteni.
U vršenju poslova iz stava 1. ovog člana, glavni federalni inspektor, u odnosu na kantonalne, gradske i općinske inspekcije ima ovlaštenja utvrđena u odredbi stava 2. člana 11. Zakona o državnoj službi. Ta ovlaštenja glavni federalni inspektor ostvaruje neposredno ili pismenim putem, a sa ciljem da sve inspekcije poslove iz svoje nadležnosti vrše pravilno i zakonito i da se osigura pravilna i jedinstvena primjena federalnih zakona i dragih federalnih propisa na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine.
Glavni federalni inspektor, za vršenje poslova iz st. 1.12. ovog člana, odgovoran je onom organu koji ga je postavio na radno mjesto glavnog inspektora i rukovodiocu organa državne službe."

 

Član 7.

 

U članu 20. stav l. riječi: "Rukovodeći državni službenici", zamjenjuju se riječima: "Lica koja nisu državni službenici".

 

Član 8.

 

Naziv poglavlja IV i član 21. mijenjaju se i glase:
"IV - NAČIN UTVRĐIVANJA POSLOVA ZA RADNA MJESTA  LICA  KOJA NISU DRŽAVNI SLUŽBENICI I DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U PRAVILNIKU O UNUTRAŠ­NJOJ ORGANIZACIJI ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE

 

Član 21.

 

Poslovi koji po zakonu i dragim propisima spadaju u nadležnost organa državne službe, a odnose se na poslove osnovne djelatnosti iz čl. 6. do 12. ove uredbe i poslovi lica koja nisu državni službenici utvrđeni u čl. 14. do 18. ove uredbe, razvrstavaju se na radna mjesta lica koja nisu državni službenici i državnih službenika u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe, u okvira sistematizacije radnih mjesta, na način predviđen u odredbama čl. 22. do 24. ove uredbe.
Opis radnog mjesta izrađuje se putem analize radnih mjesta, na osnovu metodologije analize radnih mjesta koja se nalazi u Prilogu l, koji čini sastavni dio ove uredbe."

 

Član 9.

 

Član 22. mijenja se i glasi:

 

"Član 22.

 

Razvrstavanje poslova osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe na radna mjesta državnih službenika koji se odnose na pozicije stručnog savjetnika, odnosno višeg stručnog saradnika i stručnog saradnika, vrši se na sljedeći način, i to:
1)     prvo se utvrđuje opis poslova za svako radno mjesto, a onda se u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u odredbama stava 1. odgovarajućeg čl. 6. do 12. ove uredbe, određuje grupa osnovne djelatnosti u koju spadaju poslovi svakog radnog mjesta;
2)     kada se na način predviđen u odredbi tačke 1. ovog člana, odredi grupa osnovne djelatnosti u koju spadaju poslovi radnog mjesta, onda se na osnovu kriterija utvrđenih u odredbi stava 2. odgovarajućeg čl. 6. do 12. ove uredbe, određuje pozicija radnog mjesta državnog službenika u koju to radno mjesto spada (stručni savjetnik ili viši stručni saradnik ili stručni saradnik);
3)     radno mjesto razvrstava se u poziciju stručnog saradnika, višeg stručnog saradnika ili stručnog savjetnika u okviru odgovarajuće grupe osnovne djelatnosti, ako državni službenik u vršenju poslova iz određene pozicije utvrđenih u odredbi stava 2. odgovarajućeg čl. 6. do 12. ove uredbe provodi najmanje dvije trećine radnog vremena;
4)     ukoliko nije moguće odrediti poziciju radnog mjesta na način predviđen prethodnom tačkom ovog člana opis radnog mjesta vraća se na ponovno sastavljanje;
5)     ako neki od poslova osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe nije obuhvaćen odredbama cl. 6. do 12. ove uredbe, njihovo razvrstavanje u određenu grupu vrši se prema vrsti poslova, u onu grupu, kojoj, prema kriterijima predviđenim u čl. 6. do 12. ove uredbe, najbliže ili u najvećem ,obimu pripadaju ti poslovi;
6)     ako su u opisu poslova nekog radnog mjesta predviđeni poslovi iz dvije ili više grupe iz člana 5. ove uredbe, u tom slučaju tom radnom mjestu određuje se najprije odgovarajuća pozicija za svaku grupu poslova u skladu sa tačkom 3. ovog člana, a zatim konačna pozicija radnog mjesta, koja se određuje prema poziciji u okviru koje državni službenik vrši poslove na kojima provodi najmanje dvije trećine radnog vremena;
7)     poslovi pozicija nižeg ranga mogu se obavljati u okviru radnog mjesta koje ima viši rang, dok se poslovi pozicija višeg ranga ne mogu obavljati u okviru radnog mjesta koje ima niži rang."

 

Član 10.

 

U članu 24. stav 1. u prvoj rečenici riječi: "rukovodećih državnih službenika", zamjenjuju se riječima: "lica koja nisu državni službenici", a riječi: "rukovodeći službenik" zamjenjuje se riječima: "lice koje nije državni službenik".

 

Član 11.

 

Naziv poglavlja V i član 25. mijenjaju se i glase:
"V - USLOVI ZA VRŠENJE POSLOVA OSNOVNE DJELATNOSTI I POSLOVA LICA KOJA NISU DRŽAVNI SLUŽBENICI

 

Član 25.

 

Poslove osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe utvrđene u čl. 6. do 12. ove uredbe i poslove lica koja nisu državni službenici, utvrđeni u odredbama čl. 14. do 18. ove uredbe, mogu vršiti samo ona lica koja nisu državni službenici i državni službenici koji ispunjavaju uslove propisane zakonom, drugim propisima i odredbama čl. 25. do 30. ove uredbe.
Uslovi za vršenje poslova osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe i poslova lica koja nisu državni službenici predstavljaju: vrsta visoke stručne spreme, stručni ispit, radni staž, kompetencije, po potrebi odgovarajući oblik stručnog osposobljavanja i drugi uslovi propisani zakonom i drugim propisima, odnosno uslovi utvrđeni u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe."

 

Član 12.

 

Član 28. mijenja se i glasi:

 

"Član 28.

 

Kao radni staž predviđen u odredbi člana 27. ove uredbe, računa se radni staž ostvaren na poslovima struke nakon završene visoke stručne spreme, s tim što se u radni staž računa i pripravnički staž iz člana 37. Zakona o državnoj službi.
Kandidati za prijem u državnu službu koji su obavili pripravnički ili volonterski staž, bez obzira na trajanje pripravničkog ili volonterskog staža mogu se postaviti samo na poziciju stručnog saradnika u državnoj službi."

 

Član 13.

 

Iza člana 28. dodaje se novi član 28a. koji glasi:

 

"Član 28a.

 

Kompetencije predstavljaju skup znanja, sposobnosti (vještina) i načina ponašanja koji su potrebni kako bi se poslovi određenog radnog mjesta obavljali na djelotvoran način.
Okvir kompetencija, koji se nalazi u Prilogu 2 ove uredbe i čini njen sastavni dio, sadrži listu kompetencija, i to:
1)     pet osnovnih kompetencija za lica koja nisu državni službenici i državne službenike: profesionalni razvoj i integritet; inicijativa, promjene, rješavanje problema; timski rad; komunikacija; lična djelotvornost i usmje­renost ka rezultatu, u okviru kojih se nalaze dodatne i kompetencije koje predstavljaju razradu osnovnih kompetencija;
2)     četiri osnovne kompetencije samo za lica koja nisu državni službenici: liderske vještine; planiranje i orga­niziranje; razvoj zaposlenih; strateško usmjeravanje, u okviru kojih se nalaze dodatne kompetencije koje predstavljaju razradu osnovnih kompetencija za lica koja nisu državni službenici.
Sva lica koja nisu državni službenici i državni službenici moraju posjedovati osnovne kompetencije komunikacije i lične djelotvornosti i usmjerenosti ka rezultatu, odnosno njima pripadajuće dodatne kompetencije u skladu sa opisom poslova koje obavljaju.
Lica koja nisu državni službenici moraju, pored kompe­tencija definisanih u prethodnom stavu ovog člana, posjedovati i sljedeće osnovne kompetencije: liderske vještine i planiranje i organiziranje, odnosno njima pripadajuće dodatne kompetencije u skladu sa opisom poslova koje obavljaju.
Lica koja nisu državni službenici i državni službenici moraju posjedovati i druge osnovne i njima pripadajuće kompetencije u skladu sa opisom poslova radnog mjesta koje obavljaju.
Za svako radno mjesto utvrđuje se ukupno šest kompeten­cija."

 

Član 14.
Član 30. mijenja se i giasi:

 

"Član 30.

 

Na radna mjesta lica koja nisu državni službenici iz odredbi čl. 14. do 18. ove uredbe i šefa unutrašnje organizacione jedinice iz člana 19. ove uredbe, mogu biti postavljene osobe koji imaju završenu odgovarajuću visoku stručnu spremu, položen stručni ispit i radni staž u struci, i to:
1)     na radno mjesto rukovodioca uprave i upravne organizacije iz člana 14. ove uredbe - najmanje sedam godina radnoga staža,
2}     na radno mjesto sekretara iz člana 15. ove uredbe -najmanje šest godina radnoga staža,
3)     na radno mjesto lica koja nisu državni službenici iz odredaba čl, 16, 17. i 18. ove uredbe - najmanje pet godina radnoga staža,
4)     na radno mjesto šefa iz odredbe člana 19. ove uredbe - najmanje četiri godine radnoga staža. U odnosu na stručni ispit i radni staž iz stava 1. ovoga člana, primjenjuju se odredbe čl. 28. i 29. ove uredbe.".

 

Član 15.

 

U članu 32. u stavu 1. iza riječi: "Zakona o državnoj službi", dodaju se riječi: "lice koje nije državni službenik i", u stavu 2. iza riječi: "zahtjev", dodaju se riječi:"lice koje nije državni službenik i" i u stavu 3. riječi: "zadužen državni službe­nik", zamjenjuju se riječima: "zaduženo lice koje nije državni službenik i državni službenik".

 

Član 16.

 

Član 33. mijenja se i glasi:

 

"Član 33.

 

Na prava i obaveze iz oblasti godišnjeg odmora lica koja nisu državni službenici i državnih službenika primjenjuju se odredbe Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 62/15) i odredbe kolektivnih ugovora."

 

Član 17.
Član 36. mijenja se i glasi:

 

"Član 36.

 

Odredbe ove uredbe shodno se primjenjuju na lica iz člana lla. Zakona o državnoj službi i na državne službenike koji taj status imaju u stručnim i drugim službama organa vlasti predviđenih u odredbi člana 74. Zakona o državnoj službi, ako posebnim zakonom i drugim propisom, u skladu sa zakonom, nije drukčije određeno."

 

Član 18.

 

Organi državne službe dužni su, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, donijeti nove pravilnike o unutrašnjoj organizaciji, u skladu sa odredbama ove uredbe.

 

Član 19.

 

Ovlašćuje se Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije, da sačini Prečišćeni tekst ove uredbe.

 

Član 20.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 218/2016
02. februara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.