Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 84. sjednici, održanoj 23.12.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O NAČINU UZIMANJA UZORAKA, RAZVRSTAVANJU
I OBRAČUNU CIJENE MLIJEKA

TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.
(Predmet)

 

Ovom uredbom propisuje se način uzimanja uzoraka sirovog mlijeka (u daljnjem tekstu: mlijeka) pri otkupu i utvrđivanje klase i cijene mlijeka.

POGLAVLJE I UZIMANJE UZORAKA MLIJEKA
ODJELJAK A. Proces uzimanja mlijeka

 

Članak 2.
(Uzorkovač)

 

(1)    Uzimanje uzoaraka za ispitivnje kakvoće mlijeka obavlja za to osposobljena osoba (u daljnjem tekstu: uzorkovač) kojeg na prijdlog subjekta u poslovanju s hranom (prerađivač mlijeka) ceritificira ovlašteni laboratorij koji vrši pretragu mlijeka (u daljnnjem tekstu: laboratorij).
(2)    Osposobljavanje uzorkovača provodi laboratorija. Uzorkovači su dužni sudjelovati u edukaciji i polaganju ispita znanja.
(3)    U roka od šest mjeseci od početka primjene ove uredbe, laboratoriji su dužni uraditi recertifikaciju uzorkovača.
(4)    Laboratorij upisuje uzorkovača u Registar osposobljenih i ovlaštenih uzimača uzoraka mlijeka i izdaje mu certifikat.
Registar ovlaštenih uzorkovača laboratorija objavljuje na svojoj web stranici.
(5)    Vlasnik mlijeka ili uzorkovač obvezni sa uz svaku isporuku mlijeka osigurati čistu kutljaču. Ako se isporuka vrši u više kanti formira se skupni uzorak.

 

Članak 3.
(Naputak i standard)

 

(1)   Način postupanja sa sirovim mlijekom, pregled sirovog mlijeka obavlja se sukladno Naputku o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji kojeg je donio direktor Ureda za veterinarstvo BiH broj 03-7-27-47-52-22/14 od 02.12.2015. godine.
(2)    Uzimanje uzorka i postupak sa uzorkom mora biti usuglašen s ISO standardom BAS EN ISO 707:2010.

 

Članak 4.
(Uzimanje uzorka)

 

Proces uzimanja uzoraka mlijeka je sljedeći:
(1)    Nakon otvaranja posuda sa mlijekom, prvo se vrši organoleptička (senzorska) kontrola kojom se provjerava čistoća, izgled, boja i miris mlijeka.
(2)    Prije uzimanja uzorka, mlijeko je potrebno dobro promiješati kutljačom, od površine prema dnu kante.
(3)    Ako se mlijeko isporučuje u više kanti, sabirač iz svake kante po istom principu uzima istu količinu mlijeka i formira zajednički uzorak. Nakon formiranja zajedničkog uzorka, potrebno je opet dobro promiješati mlijeko i uliti u bočicu za uzorak.
(4)    Ukoliko se uzorak mlijeka uzima na gospodarstvu iz laktofriza, prije uzimanja uzorka mlijeko treba ravnomjerno izmiješati žlicom koja se nalazi u laktofrizu i odmah uzeti uzorak u bočicu.
(5)    Bočica se ne smije napuniti do vrha jer postoji mogućnost izdvajanja mliječne masti na stjenkama i zatvaraču, što za posljedicu ima netočan rezultat ispitivanja uzorka mlijeka.

ODJELJAK B. Priprema uzorka

 

Članak 5.
(Priprema i predaja uzorka)

 

(1)    Sadržaj uzorka u bočici potrebno je dobro promiješati laganim okretanjem bočice u suprotnim smjeru sve dok se cjelokupna količina konzervansa ne otopi, ili ako je tečni, ne izmiješa.
(2)    Pri otvaranju i zatvaranju bočice potrebno je pažljivo i uredno rukovati zatvaračem bočice kako bi se izbjegla kontaminacija uzoraka mlijeka mikroorganizmima iz okoliša (zagađivanje uzoraka).
(3)    Uzorak mlijeka mora biti dobro zatvoren da u tijeku transporta ne dođe do izlijevanja uzorka. Ukoliko se to dogodi, uzorak ne može predstavljati cjelokupnu količinu mlijeka iz koje je uzet te je potrebno obnoviti postupak uzorkovanja.
(4)    Svaka bočica (uzorak) mlijeka mora se označiti bar-kod naljepnicom.
(5)    Uzorci od uzimanja do predaje u laboratorij moraju se čuvati na temperaturi od 6°-8° C.
(6)    Predstavnik subjekata u poslovanju sa hranom koji predaje uzorke u laboratorij popunjava primopredajni obrazac.
(7)    Prije uključivanja novog proizvođača na listu dobavljača mlijeka, subjekt u poslovanju sa hranom je obvezan dostaviti laboratoriju podatke o proizvođaču radi registracije i dodjele šifre za štampanje bar-kod naljepnica.
(8)    Cjelokupan postupak i poštivanje procedure o uzimanju uzoraka sirovog mlijeka trebaju koonofaati i proizvođači. U siučaju bilo kakvih nejasnoća kao i nezadovoljstva korisnika usluga, dužni su o tome informirati laboratoriju.

 

Članak 6.
(Plakata sa naputkom)

 

Na otkupnim mjestima mora biti na vidno mjesto postavljena uputa o postupku uzimanja uzoraka mlijeka. Plakate sa naputkom za uzorkovanje mlijeka tiska Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

ODJELJAK C. Broj uzimanja uzoraka

 

Članak 7.
(Broj uzoraka)

 

(1)    Uzorkovač je obvezan uzeti uzorke najmanje dva puta mjesečno od svakog proizvođača mlijeka za analizu kako bi se u laboratoriju formirale vrijednosti mjesečne obrade.
(2)    Pod mjesečnom obradom se podrazumijeva aritmetička sre­dina za sadržaj mliječne masti i bjelančevina, te geome­trijska sredina broja somatskih stanica i ukupnog broja bakterija.
(3)    Uzimanje uzoraka mlijeka obavlja se svaki mjesec na otkupnim mjestima nenajavljeno, najmanje dva puta od svakog isporučitelja mlijeka.

 

Članak 8.
(Parametri)

 

(1)    Prvi uzorak se pretražuje na sljedeće parametre:
a)     sadržaj mliječne masti;
b)     sadržaj bjelančevina;
c)     sadržaj laktoze;
d)     sadržaj suhe tvari;
e)     sadržaj bezmasne suhe tvari;
f)      ukupni broj mikroorganizama;
g)     broj somatskih stanica.
(2)    Drugi uzorak se pretražuje na sljedeće parametre:
a)     sadržaj mliječne masti;
b)     sadržaj bjelančevina;
c)     sadržaj laktoze;
d)     sadržaj suhe tvari;
e)     sadržaj bezmasne suhe tvari;
f)      ukupni broj mikroorganizama.

 

Članak 9.
(Rezidue)

 

(1)    Uzimanje uzoraka za ispitivanje pojave rezidua može obavljati osim uzorkovača i ovlaštena osoba mljekare.
(2)    Ako se utvrdi prisustvo rezidua u mlijeku u cisterni prije isporuke u mljekaru, uzorkovač će uzeti uzorak iz svih rashladnih uređaja na otkupnim mjestima, sa kojih je punjena cisterna, te nakon toga od svih proizvođača koji su isporučili mlijeko u rashladni uređaj u kojem je utvrđena pozitivna reakcija na rezidue.

POGLAVLJE II: KRITERIJI ZA RAZVRSTAVANJE MLIJEKA
ODJELJAK A. Klase sirovog kravljeg mlijeka

 

Članak 10.
(Klase kravljeg mlijeka)

 

(1)    Prerađivači mlijeka mogu otkupljivati samo mlijeko koje zadovoljava kriterije propisane Pravilnikom o sirovom mlijeku ("Službeni glasnik BiH", br. 21/11 i 62/14).
(2)    Klase sirovog kravljeg mlijeka određuju se na temelju izračunate geometrijske sredine za somatske stanice za posljednja tri mjeseca a za mikroorganizme za posljednja dva mjeseca sukladno Pravilniku o sirovom mlijeku. Laboratorij razvrstava mlijeko u klase kako je navedeno u Tabelama 1. i 2.

Tabela l.

Vrsta mlijeka

Sirovo, kravlje mlijeko Geometrijska sredina-(')

Ovčje i kozje sirovo mlijeko Geometrijska sredina- (2)

Klasa nlijeka

Broj somatskih itanica (u 1 ml)

Broj mikroorganizama (u l ml)

Broj mikroorganizama (u 1 ml)

E

≤300.000

≤80.000

≤1.000.000

I

≤400.000

80.001-100.000

≤1.500.000

(') Geometrijska sredina broja bakterija u toku dvomjesečnog perioda, s najmanje dva uzorka mjesečno. Za obračun geometrijske sredine uvijek se uzimaju rezultati analiza u posljednja dva mjeseca.
(2)    Geometrijska sredina somatskih stanica u tijeku tromje­sečnog perioda, s najmanje jednim uzorkom mjesečno, izračunavanje se vrši na temelju analiza posljednja tri mjeseca.
(3)    Sirovo mlijeko koje potiče od drugih vrsta životinja, a ne od krava, namijenjeno za proizvodnju proizvoda od sirovog mlijeka, postupkom koji ne obuhvaća bilo koju termičku obradu, a označava se "proizvedeno od sirovog mlijeka", subjekti u poslovanju s hranom moraju poduzeti mjere kako bi osigurali da sirovo mlijeko koje se upotrebljava zadovoljava kriterije navedene u sljedećoj tabeli:

Tabela 2

Broj mikoorganizama na 30?C (u 1 ml)

≤500.000 (3)

(3)  Geometrijska sredina u tijeku dvomjesečnog razdoblja, s najmanje dva uzorka mjesečno.

 

Članak 11.
(Novi proizvođači)

 

(1)    Klasa za novog proizvođača kravljeg mlijeka za prvi mjesec se određuje na temelju analize prvog uzorka za somatske stanice i geometrijske sredine za mikroorganizme izračunate na temelju analize dva uzorka uzeta u tijeku tog mjeseca po formuli Vn1 x n2.
(2)   Za novog proizvođača kravljeg mlijeka, klasa mlijeka za drugi mjesec se određuje na temelju geometrijske sredine za dva uzorka za somatske stanice (jedan iz tekućeg ijedan iz prethodnog mjeseca) po formuli Vn1 x n2 a za mikroorganizme obračunom geometrijske sredine za četiri uzorka.

 

Članak 12.
(Povratak proizvođača)

 

(1)    Otkupljivač je obvezan isključiti iz otkupa proizvođača mlijeka ukoliko mlijeko u posljednja tri mjeseca ne zadovoljava propisane zahtjeve, zavisno o vrsti mlijeka, u Tabeli 1. ili Tabeli 2. ove uredbe.
(2)    Proizvođačima kravljeg mlijeka koji se vraćaju u otkup (nakon što su zbog nezadovoljavajućih vrijednosti geometrijske sredine bili skinuti sa liste proizvođača mlijeka, odnosno nakon što su dobili potvrdu veterinarske inspekcije da mlijeko zadovoljava propisane kriterije, ili je isporuka mlijeka bila prekinuta iz drugih razloga npr. zasušenja) klasa mlijeka se određuje na način i postupak kao kod novog proizvođača.

ODJELJAK B.
Klase ovčjeg i kozjeg mlijeka

 

Članak 13.
(Klase ovčjeg i kozjeg mlijeka)

 

(1)    Klase sirovog ovčjeg i kozjeg mlijeka određuju se na temelju izračunate geometrijske sredine ukupnog broja mikroorganizma za posljednja dva mjeseca sukladno Pravilniku o sirovom mlijeku.
(2)    Klasa za novog proizvođača ovčjeg i kozjeg mlijeka za prvi mjesec se određuje na temelju geometrijske sredine za mikroorganizme izračunate po formuli Vn1 x n2.

 

Članak 14.
(Povratak proizvođača)

 

Proizvođačima ovčjeg i kozjeg mlijeka koji se vraćaju u otkup (nakon što su zbog nezadovoljavajućih vrijednosti geometrijske sredine bili skinuti sa liste proizvođača mlijeka odnosno nakon što su dobili potvrdu veterinarske inspekcije da mlijeko zadovoljava propisane kriterije, ili je isporuka mlijeka bila prekinuta iz drugih razloga (npr. početak laktacije) klasa mlijeka im se određuje na način i postupak kao kod novog proizvođača ovčjeg i kozjeg mlijeka.

ODJELJAK C.
Isključenje proizvođača i povrat uzoraka

 

Članak 15.
(Isključenje proizvođača)

 

Proizvođačima koji su isključeni iz otkupa radi nezadovoljavanja propisanih kriterija (neodgovarajuće geometrijske sredine za mikroorganizme i somatske stanice) prilikom povratka u otkup pravi se prekid u proračunu geometrijskih sredina.
U slučaju kada proizvođač mlijeka nije osigurao propisani broj uzoraka određen Pravilnikom o sirovom mlijeku takvo mlijeko će se smatrati da ne zadovoljava propisane kriterije i neće mu biti određena klasa.

 

Članak 16.
(Parametri)

 

(1)   Rezultati sadržaja mliječne masti i bjelančevina pojedinačnih i prosječnih ispitivanja, utvrđuju se postotaim vrijednostima od dva decimalna mjesta.
(2)    Točka ledišta određuje se vrijednošću koja se izražava u °C.
(3)    Ako kravlje mlijeko sadrži više od 4.3% mliječne masti i 4% bjelančevina obračunava se kao da ono ima 4,3% mliječne masti i 4% bjelančevina.
(4)    Svi uzorci kravljeg mlijeka u kojima se utvrdi sadržaj mliječne masti niži od 2,5% ili viši od 5,5% ili bjelančevina niži od 2% ili viši 4,5 % smatrat će se kao neuredni kada je potrebno ponovno izvršiti uzorkovanje.
(5)    U slučaju da se ne dostave ponovni uzorak za analizu ovim proizvođačima neće biti određena aritmetička sredina za sadržaj mliječne masti i bjelančevina.

ODJELJAK D.
Laboratorij

 

Članak 17.
(Ovlaštenje i akreditacija)

 

Analiza mlijeka se vrši u ovlaštenim laboratorijima akreditiranim metodama.

 

Članak 18.
(Dužnosti laboratorija)

 

(1) Laboratorij je dužan uraditi analizu uzorka u roku od 48 sati od trenutka prijema uzorka i dostaviti prerađivaču mlijeka pojedinačne rezultate ispitivanja u roku od pet dana nakon završetka analize, a proizvođaču mlijeka na kraju svakog mjeseca rezultate oba ispitivanja.
(2)    Laboratorij je obvezan obavijestiti proizvođača i prera­đivača mlijeka o prvom pojedinačnom rezultatu analiza koji nije u skladu s propisanim kriterijima za mikroorganizme i somatske stanice.

 

Članak 19.
(Pojava rezidua)

 

(1)   Ako subjekt u poslovanju s hranom ispitivanjem utvrdi pojavu rezidua, o tome će obavijestiti laboratoriju, te joj dostaviti uzorke mlijeka kod kojih je utvrđena pojava rezidua na potvrdu.
 (2)    Laboratorij obavještawa nadležna veterinarska inspekcija ukoliko utvrdi pojavu rezidua u mlijeku. Mlijeko kod kojeg je utvrđena pojava ne smije se dalje otkupljivati.
(3)   Proizvođaču će biti dozvoljena ponovna isporuka mlijeka kada potvrdom    izdanom  od nadležne veterinsrake inspekcije dokaže da mlijeko ne sadrži rezidue.
(4)   Eventualne greške u radu kao što zamjene bar koda i sl. ili poništenje   određenih rezultata analiza otkupljivači  mlijeka su o tome dužni infomrati laboratorij a labortorij je dužan  uraditi korekciju.

POGLAVLJE III: CIJENA MLIJEKA
ODJELJAK A.
Obračun cijene mlijeka

 

Članak 20.
(Temeljna cijena mlijeka)

 

Temeljnu cijenu litre mlijeka zadovoljavajuće kakvoće ugovaraju proizvođač i subjekt u poslovanju s hranom na temelju novčanih vrijednosti jedinica mliječne masti i bjelančevina.

 

Članak 21.
(Obračun temeljne cijene mlijeka)

 

Obračun temeljne cijene mlijeka obavlja se na temelju postotnog udjela mliječne masti i bjelančevina, te njihove jedinične novčane vrijednosti prema formuli:
OCM - (M x v1 + (B x v2) gdje je:
OCM = temeljna cijena sirovog mlijeka;
M = % masti u mlijeku;
B = % bjelančevina u mlijeku;
V1 = novčana vrijednost masne jedinice, koju ugovaraju proizvođač i mljekara;
v2= novčana vrijednost jedinice bjelančevina, koju ugovaraju proizvođač i mljekara.
Ukupna cijena mlijeka dobije se kad se temeljna cijena uskladi s dodijeljenom klasom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 22.
(Prestanak važenja)

 

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o kakvoći svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijena svježeg sirovog mlijeka ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/11 i 58/12)

 

Članak 23.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2205/2016
23. prosinca 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.