Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 84. sjednici, održanoj 23.12.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O NAČINU UZIMANJA UZORAKA, KLASIRANJU
I OBRAČUNU CIJENE MLIJEKA

OSNOVNE ODREDBE

 

Član l.
(Predmet)

 

Ovom uredbom propisuje se način uzimanja uzoraka sirovog mlijeka (u daljem tekstu: mlijeka) pri otkupu i utvrđivanje klase i cijene mlijeka.

POGLAVLJE I: UZIMANJE UZORAKA MLIJEKA
ODJELJAK A. Proces uzimanja mlijeka

 

Član 2. (Uzorkovač)

 

(1) Uzimanje uzoraka za ispitivanje kvaliteta mlijeka obavlja za to osposobljena osoba (u daljem tekstu: uzorkovač) kojeg na prijedlog subjekta u poslovanju s hranom (prerađivač mlijeka) certificira ovlaštena laboratorija koja vrši pretragu mlijeka (u daljem tekstu: laboratorija).
(2) Osposobljavanje uzorkovača provodi laboratorija. Uzorkovači su dužni prisustvovati edukaciji i polaganju testa znanja.
(3) U roku od šest mjeseci od početka primjene ove uredbe laboratorije su dužne uraditi recertifikaciju uzorkovača.
(4) Laboratorija upisuje uzorkovača u Registar osposobljenih i ovlaštenih uzimača uzoraka mlijeka i izdaje mu certifikat. Registar ovlaštenih uzorkovača laboratorija objavljuje na svojoj Web stranici.
(5) Vlasnik mlijeka ili uzorkovač obavezni su uz svaku isporuku mlijeka osigurati čistu kutljaču. Ako se isporuka vrši u više kanti formira se skupni uzorak.

 

Član 3.
(Uputstvo i standard)

 

(1)    Način postupanja sa sirovim mlijekom, pregled sirovog mlijeka obavlja se u skladu sa Uputstvom o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji kojeg je donio direktor Ureda za veterinarstvo BiH broj 03-7-27-47-52-22/14 od 02.12.2015. godine.
(2)    Uzimanje uzorka i postupak sa uzorkom mora biti usaglašen s ISO standardom BAS EN ISO 707:2010.

 

Član 4.
(Uzimanje uzorka)

 

Proces uzimanja uzoraka mlijeka je slijedeći:
(1)    Nakon otvaranja posuda sa mlijekom, prvo se vrši organoleptička (senzorska) kontrola kojom se provjerava čistoća, izgled, boja i miris mlijeka.
(2)    Prije uzimanja uzorka, mlijeko je potrebno dobro promiješati kutljačom, od površine prema dnu kante.
(3)    Ako se mlijeko isporučuje u više kanti sabirač iz svake kante po istom principu uzima istu količinu mlijeka i formira zajednički uzorak. Nakon formiranja zajedničkog uzorka, potrebno je opet dobro promiješati mlijeko i uliti u bočicu za uzorak.
(4)    Ukoliko se uzorak mlijeka uzima na gospodarstvu iz laktofriza prije uzimanja uzorka mlijeko treba ravnomjerno izmiješati kašikom koja se nalazi u laktofrizu i odmah uzeti uzorak u bočicu.
(5) Bočica se ne smije napuniti do vrha jer postoji mogućnost izdvajanja mliječne masti na stjenkama i zatvaraču, što za posljedicu ima netačan rezultat ispitivanja uzorka mlijeka.

ODJELJAK B. Priprema uzorka

 

Član 5.
(Priprema i predaja uzorka)

 

(1)    Sadržaj uzorka u bočici potrebno je dobro promiješati laganim okretanjem bočice u suprotnim smjeru sve dok se cjelokupna količina konzervansa ne otopi, ili ako je tečni, ne izmiješa.
(2)    Pri otvaranju i zatvaranju bočice potrebno je pažljivo i uredno rukovati zatvaračem bočice kako bi se izbjegla kontaminacija uzoraka mlijeka mikroorganizmima iz okoliša (zagađivanje uzoraka).
(3)    Uzorak mlijeka mora biti dobro zatvoren da u toku transporta ne dođe do izlijevanja uzorka. Ukoliko se to dogodi, uzorak ne može predstavljati cjelokupnu količinu mlijeka iz koje je uzet te je potrebno obnoviti postupak uzorkovanja.
(4)    Svaka bočica (uzorak) mlijeka mora se označiti bar-kod naljepnicom.
(5)    Uzorci od uzimanja do predaje u laboratoriju moraju se čuvati na temperaturi od 6° - 8° C.
(6)   Predstavnik subjekata u poslovanju sa hranom koji predaje uzorke u laboratoriju popunjava primopredajni obrazac.
(7)    Prije uključivanja novog proizvođača na listu dobavljača mlijeka, subjekt u poslovanju sa hranom je obavezan dostaviti laboratoriji podatke o proizvođaču radi registracije i dodjele šifre za štampanje bar-kod naljepnica.
(8)    Cjelokupan postupak i poštivanje procedure o uzimanju uzoraka sirovog mlijeka trebaju kontrolirati i proizvođači. U slučaju bilo kakvih nejasnoća kao i nezadovoljstva korisnika usluga, dužni su o tome informirati laboratoriju.

 

Član 6.
(Plakata sa uputstvom)

 

Na otkupnim mjestima mora biti na vidno mjesto postavljena uputa o postupku uzimanja uzoraka mlijeka. Plakate sa uputstvom za uzorkovanje mlijeka štampa Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

ODJELJAK C. Broj uzimanja uzoraka

 

Član 7.
(Broj uzoraka)
(1) Uzorkpvač je  obavezan uzeti uzorke najmanje dva puta mjesečno od svakog prozivođača mlijeka za analizu kako bi se u laboratoriji  formirale vrijednosti mjesečne obrade.
(2) Pod mjesečnom obradom  se podrazumijeva aritmetička sredina  za sadržaj mliječne masti i proteina, te geometrijska sredina broja somatskih stanica i ukupnog broja bakterija.
(3) Uzimanje uzoraka mlijeka obavlja se svaki mjesec na otkupnim mjestima nenajavljeno, najmanje dva puta od svakog isporučioca mlijeka.

 

Član 8.
(Parametri)
(1)  Prvi uzorak se pretražuje na sljedeće parametre:
a)     sadržaj mliječne masti;
b)     sadržaj bjelančevina;
(c)    sadržaj laktoze;
(d)    sadržaj suhe tvari;
(e)    sadržaj bezmasne suhe tvari;
(f)    ukupni broj mikroorganizama;
(g)   broj somatskih stanica.
(2) Drugi uzorak se pretražuje na sljedeće parametre:
a)    sadržaj mliječne masti;
b)    sadržaj bjelančevina;
(c)   sadržaj laktoze;
(d)   sadržaj suhe tvari;
(e)   sadržaj bezmasne suhe tvari;
(f)   ukupni broj mikroorganizama.

 

Član 9.
(Rezidue)

 

(1) Uzimanje uzoraka za ispitivanje pojave rezidua može obavljati osim uzorkovača i ovlaštena osoba mljekare.
(2) Ako se utvrdi prisustvo rezidua u mlijeku u cisterni prije isporuke u mljekaru, uzorkovač će uzeti uzorak iz svih rashladnih uređaja na otkupnim mjestima, sa kojih je punjena cisterna, te nakon toga od svih proizvođača koji su isporučili mlijeko u rashladni uređaj u kojem je utvrđena pozitivna reakcija na rezidue.

POGLAVLJE II: KRITERIJI ZA KLASIRANJE MLIJEKA
ODJELJAK A, Klase sirovog kravljeg mlijeka

 

Član 10.
(Klase kravljeg mlijeka)

 

(1)    Prerađivači mlijeka mogu otkupljivati samo mlijeko koje zadovoljava kriterije propisane Pravilnikom o sirovom mlijeku ("Službeni glasnik BiH", br. 21/11 i 62/14).
(2)    Klase sirovog kravljeg mlijeka određuju se na temelju izračunate geometrijske sredine za somatske stanice za posljednja tri mjeseca a za mikroorganizme za posljednja dva mjeseca sukladno Pravilniku o sirovom mlijeku. Laboratorij razvrstava mlijeko u klase kako je navedeno u
Tabelama 1. i 2.

Tabela 1.

Vrsta mlijeka

Sirovo, kravlje mlijeko Geometrijska sredina-(1)

Ovčje i kozje sirovo mlijeko Geometrijska sredina- (2)

Klasa nlijeka

Broj somatskih itanica (u 1 ml)

Broj mikroorganizama (u l ml)

Klasa nlijeka

E

≤300.000

≤80.000

E

I

≤400.000

80.001-100.000

I

(1)    Geometrijska sredina broja bakterija u toku dvomjesečnog perioda, s najmanje dva uzorka mjesečno. Za obračun geometrijske sredine uvijek se uzimaju rezultati analiza u posljednja dva mjeseca.
(2)    Geometrijska sredina somatskih stanica u toku tromje­sečnog perioda, s najmanje jednim uzorkom mjesečno, izračunavanje se vrši na temelju analiza posljednja tri mjeseca.
(3)    Sirovo mlijeko koje potiče od drugih vrsta životinja, a ne od krava, namijenjeno za proizvodnju proizvoda od sirovog mlijeka, postupkom koji ne obuhvata bilo koju termičku obradu, a označava se "proizvedeno od sirovog mlijeka", subjekti u poslovanju s hranom moraju poduzeti mjere kako bi osigurali da sirovo mlijeko koje se upotrebljava zadovoljava kriterije navedene u slijedećoj tabeli:

Tabela 2.

Broj mikoorganizama na 30?C (u 1 ml)

≤500.000 (3)

(3)  Geometrijska sredina u tijeku dvomjesečnog razdoblja, s najmanje dva uzorka mjesečno.
 

Član 11.
(Novi proizvođači)

 

(1)    Klasa za novog proizvođača kravljeg mlijeka za prvi mjesec se određuje na temelju analize prvog uzorka za somatske stanice i geometrijske sredine za mikroorganizme izračunate na temelju analize dva uzorka uzeta u toku tog mjeseca po formuli Vn1 x n2.
(2)    Za novog proizvođača kravljeg mlijeka, klasa mlijeka za drugi mjesec se određuje na temelju geometrijske sredine za dva uzorka za somatske stanice (jedan iz tekućeg i jedan iz prethodnog mjeseca) po formuli Vn1 x n2 a za mikroorga­nizme obračunom geometrijske sredine za četiri uzorka.

 

Član 12.
(Povratak proizvođača)

 

(1)    Otkupljivač je obavezan isključiti iz otkupa proizvođača mlijeka ukoliko mlijeko u posljednja tri mjeseca ne zadovoljava propisane zahtjeve, zavisno o vrsti mlijeka, u Tabeli 1. ili Tabeli 2. ove uredbe.
(2)    Proizvođačima kravljeg mlijeka koji se vraćaju u otkup (nakon što su zbog nezadovoljavajućih vrijednosti geometrijske sredine bili skinuti sa liste proizvođača mlijeka odnosno nakon što su .dobili potvrdu veterinarske inspekcije da mlijeko zadovoljava propisane kriterije, ili je isporuka mlijeka bila prekinuta iz drugih razloga npr. zasušenja) klasa mlijeka se određuje na način i postupak kao kod novog proizvođača.

ODJELJAK B. Klase ovčjeg i kozjeg mlijeka

 

Član 13.
(Klase ovčjeg i kozjeg mlijeka)

 

(1)    Klase sirovog ovčjeg i kozjeg mlijeka određuju se na temelju izračunate geometrijske sredine ukupnog broja mikroorganizma za posljednja dva mjeseca sukladno Pravilniku o sirovom mlijeku.
(2)   Klasa za novog proizvođača ovčjeg i kozjeg mlijeka za prvi mjesec se određuje na temelju geometrijske sredine za mikroorganizme izračunate po formuli Vn1 x n2.

 

Član 14.
(Povratak proizvođača)

 

Proizvođačima ovčjeg i kozjeg mlijeka koji se vraćaju u otkup (nakon što su zbog nezadovoljavajućih vrijednosti geometrijske sredine bili skinuti sa liste proizvođača mlijeka odnosno nakon što su dobili potvrdu veterinarske inspekcije da mlijeko zadovoljava propisane kriterije, ili je isporuka mlijeka bila prekinuta iz drugih razloga (npr. početak laktacije) klasa mlijeka im se određuje na način i postupak kao kod novog proizvođača ovčjeg i kozjeg mlijeka.

ODJELJAK C. Isključenje proizvođača i povrat uzoraka

 

Član 15.
(Isključenje proizvođača)

 

Proizvođačima koji su isključeni iz otkupa radi nezadovoljavanja propisanih kriterija (neodgovarajuće geometrijske sredine za mikroorganizme i somatske stanice) prilikom povratka u otkup pravi se prekid u proračunu geometrijskih sredina.
U slučaju kada proizvođač mlijeka nije osigurao propisani broj uzoraka određen Pravilnikorn o sirovom mlijeku takvo mlijeko će se smatrati da ne zadovoljava propisane kriterije i neće mu biti određena klasa.

 

Član 16.
(Parametri)

 

(1)    Rezultati sadržaja mliječne masti i bjelančevina poje­dinačnih i prosječnih ispitivanja, utvrđuju se procentualnim vrijednostima od dva decimalna mjesta.
(2)    Tačka mržnjenja određuje se vrijednošću koja se izražava u °C.
(3)    Ako kravlje mlijeko sadrži vise od 4,3% mliječne masti i 4% bjelančevina obračunava se kao da ono ima 4,3% mliječne masti i 4% bjelančevina.
(4)    Svi uzorci kravljeg mlijeka u kojima se utvrdi sadržaj mliječne masti niži od 2,5% ili viši od 5,5% ili proteina niži od 2% ili viši 4,5 % smatrat će se kao neuredni kada je potrebno ponovno izvršiti uzorkovanje.
(5)    U slučaju da se ne dostave ponovni uzorak za analizu ovim proizvođačima neće biti određena aritmetička sredina za sadržaj mliječne masti i proteina.

ODJELJAK D. Laboratorija

 

Član 17.
(Ovlaštenje i akreditacija)

 

Analiza mlijeka se vrši u ovlaštenim laboratorijama akreditiranim metodama.

 

Član 18.
(Dužnosti laboratorije)

 

(1)    Laboratorija je dužna da uradi analizu uzorka u roku od 48 sati od trenutka prijema uzorka i dostavi prerađivaču mlijeka pojedinačne rezultate ispitivanja u roku od pet dana nakon završetka analize, a proizvođaču mlijeka na kraju svakog mjeseca rezultate oba ispitivanja.
(2)    Laboratorija je obavezna obavijestiti proizvođača i prera­đivača mlijeka o prvom pojedinačnom rezultatu analiza koji nije u skladu sa propisanim kriterijima za mikroorganizme i somatske stanice.

 

Član 19.
(Pojava rezidua)

 

(1)   Ako subjekat u poslovanju s hranom ispitivanjem iitvrdi pojavu rezidua, o tome će obavijestiti laboratoriju, te joj dostaviti uzorke mlijeka kod kojih je utvrđena pojava rezidua na potvrdu.
(2)    Laboratorija obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju ukoliko utvrdi pojavu rezidua u mlijeku. Mlijeko kod kojeg je utvrđena pojava rezidua ne smije se dalje otkupljivati.
(3)    Proizvođaču će biti dozvoljena ponovna isporuka mlijeka kada potvrdom izdanom od nadležne veterinarske inspekcije dokaže da mlijeko ne sadrži rezidue.
(4)    Eventualne greške u radu kao što su zamjene bar koda i sl. ili poništenje određenih rezultata analiza otkupljivači mlije­ka su o tome dužni informirati laboratoriju a laboratorija je dužna uraditi korekciju

POGLAVLJE III: CIJENA MLIJEKA ODJELJAK A.
Obračun cijene mlijeka

 

Član 20.
(Osnovna cijena mlijeka)

 

Osnovnu cijenu litre mlijeka zadovoljavajućeg kvaliteta ugovaraju proizvođač i subjekt u poslovanju s hranom na osnovu novčanih vrijednosti jedinica mliječne masti i bjelančevina.

 

Član 21.
(Obračun osnovne cijene mlijeka)

 

Obračun osnovne cijene mlijeka obavlja se na osnovu procentualnog udjela mliječne masti i bjelančevina, te njihove jedinične novčane vrijednosti prema formuli:

OCM = (M x v1) + (B x v2) gdje je:

OCM = osnovna cijena sirovog mlijeka;
M = % masti u mlijeku;
B = % bjelančevina u mlijeku;
v2 = novčana vrijednost masne jedinice, koju ugovaraju proizvođač i mljekara;
v2 = novčana vrijednost jedinice bjelančevina, koju ugovaraju proizvođač i mljekara.
Ukupna cijena mlijeka dobije se kad se osnovna cijena uskladi s dodijeljenom klasom.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 22.
(Prestanak važenja)

 

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijena svježeg sirovog mlijeka ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/11 i 58/12).

 

Član 23.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2205/2016
23. decembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.