Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 81. sjednici, održanoj 08.12.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O POSTUPKU USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE S PRAVNOM
STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE

 

Članak 1.
(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom, sukladno Odluci o postupim usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Europske unije ("Službeni glasnik BiH", broj 75/16), utvrđuju se instrumenti za usklađivanje zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) s pravnom stečevinom Europske unije (u daljnjem tekstu: EU), obveze federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija (u daljnjem tekstu: obrađivač propisa) i Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije (u daljnjem tekstu: Ured), u postupku usklađivanja zakonodavstva Federacije s pravnom stečevinom EU.

 

Članak 2.
(Instrumenti za usklađivanje)

 

(1)    Instrumenti za usklađivanje zakonodavstva Federacije s pravnom stečevinom EU su tablica usklađenosti i Izjava o usklađenosti (u daljnjem tekstu: instrumenti za usklađi­vanje).
(2)    Obrasci instrumenata za usklađivanje propisani su u Aneksu I koji se nalazi u privitku ove uredbe i čini njen sastavni dio.

 

Članak 3.
(Obveze u postupku izrade propisa)

 

(1)    U postupku izrade propisa, obrađivač propisa obvezan je:
a)     popunjavati instrumente za usklađivanje prema uputama iz Aneksa I ove uredbe;
b)     u svrhu praćenja preuzimanja pravnih akata EU u zakonodavstvo Federacije, označiti naziv propisa zvjezdicom, a u normativnom dijelu propisa navesti nazive pravnih akata EU.
(2)    Nazivi pravnih akata iz stavka (I) točka b) ovog članka, u propisu se navode odmah iza odredbe kojom se uređuje predmet tog propisa.

 

Članak 4.
(Dostavljanje instrumenata za usklađivanje)

 

(1)    Obrađivač propisa dostavlja Uredu prednacrt, odnosno nacrt propisa i prijedlog propisa, s obrazloženjem, zajedno sa popunjenim instrumentima za usklađivanje na provjeru i potvrdu usklađenosti.
(2)    Iznimno od stavka (1) ovog članka, obrađivač uz propis dostavlja samo izjavu o usklađenosti, ako se propisom ne vrši preuzimanje odredbi propisa EU, u slučajevima kada:
a)     je propis usklađen s temeljnim principima iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Bosne i Hercegovine, sa druge strane ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 10/08 - u daljnjem tekstu: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju);
b)     se propisom ispunjavaju obveze iz Programa integri­ranja i drugih dokumenata od značaja za integraciju Bosne i Hercegovine u EU;
c)     se propisom vrši primjena ili provedba zahtjeva koji proizilazi iz nekog propisa Federacije, koji je usklađen sa propisom EU, odnosno kada se donosi provedbeni akt.
(3)    Propise iz st. (1) i (2) ovog članka, obrađivač propisa ozna­čava oznakom "El", na prvoj stranici propisa, u gornjem desnom kutu.
(4)    Obrađivač propisa dužan je Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), radi utvrđivanja nacrta, odnosno prijedloga zakona, zajedno sa mišljenjem Ureda, uz propis dostaviti i instrumente za usklađivanje.
(5)    Nakon što Vlada Federacije utvrdi nacrt, odnosno prijedlog zakona iz stavka (4) ovog članka, u parlamentarnu proceduru, uz tekst propisa sa obrazloženjem, dostavlja i instrumente za usklađivanje.
(6)    Radi donošenja propisa Vlade Federacije obrađivač je dužan uz propis, zajedno sa mišljenjem Ureda, dostaviti i instrumente za usklađivanje.

 

Članak 5.
(Dopuna i otklanjanje nedostataka)

 

(1)    Propis uz koji nisu priloženi instrumenti za usklađivanje ili su instrumenti za usklađivanje nepravilno popunjeni, Ured vraća obrađivaču na dopunu ili otklanjanje nedostataka.
(2)    Obrađivač propisa dužan je u roku od 10 dana postupiti po zahtjevu Ureda i dostaviti pravilno popunjene instrumente za usklađivanje.

 

Članak 6.
(Provjera i potvrda usklađenosti)

 

(1)    Ured vrši provjeru i potvrdu usklađenosti i daje pisano mišljenje u roku od 10 dana od dana prijema traženog zahtjeva za mišljenje.
(2)    Iznimno, Ured je dužan dati mišljenje u roku od 20 dana, u slučaju naročito složenih i obimnih propisa.

 

Članak 7.
(Amandmani)

 

Ako se na prijedlog zakona ulože amandmani, koji se uskla­đuju sa propisima EU, predlagatelj amandmana dužan je dostaviti amandmane Uredu radi davanja mišljenja o usklađenosti.

 

Članak 8.
(Prevođenje propisa)

 

(1)    Obrađivač propisa je dužan propis prevesti na engleski jezik, nakon objave propisa u "Službenim novinama Federacije BiH".
(2)    Iznimno, obrađivač propisa prevodi na engleski jezik prednacrt, odnosno nacrt i prijedlog propisa, ukoliko to zatraži Europska komisija.

 

Članak 9.
(Vođenje evidencija)

 

Obrađivač propisa dužan je voditi evidenciju o usklađivanju zakonodavstva s pravnom stečevinom EU.

 

Članak 10.
(Izvješćivanje)

 

(1)    Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije koordinira aktivnosti obrađivača propisa u svezi s izvješćivanjem tijela EU o usklađenosti propisa Federacije s propisima EU.
(2)    Za potrebe izvješćivanja iz stavka (1) ovog članka, obrađivači propisa obvezni su, na zahtjev Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije, dostaviti podatke koji se odnose na usklađenost propisa.

 

Članak 11.
(Preuzimanje instrumenata za usklađivanje)

 

Obrasci instrumenata za usklađivanje mogu se preuzeti na službenoj Internet stranici Vlade Federacije: www.fbihvlada.gov.ba.

 

Članak 12.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2120/2016
08. prosinca 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.