Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 81. sjednici, održanoj 08.12.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O POSTUPKU USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE S PRAVNOM
TEČEVINOM EVROPSKE UNIJE

 

Član l.
(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom, u skladu sa Odlukom o postupku uskla­đivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom tečevi­nom Evropske unije ("Službeni glasnik BiH", broj 75/16) utvr­đuju se instrumenti za usklađivanje zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) s pravnom tečevinom Evropske unije (u daljem tekstu: EU), obaveze federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija (u daljem tekstu: obrađivač propisa) i Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije (u daljem tekstu: Ured), u postupku usklađivanja zakonodavstva Federacije s pravnom tečevinom EU.

 

Član 2.
(Instrumenti za usklađivanje)

 

(1)    Instrumenti za usklađivanje zakonodavstva Federacije s pravnom tečevinom EU su tabela usklađenosti i izjava o usklađenosti (u daljem tekstu: instrumenti za usklađivanje).
(2)    Obrasci instrumenata za usklađivanje propisani su u Aneksu I koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio.

 

Član 3.
(Obaveze u postupku izrade propisa)

 

(1)    U postupku izrade propisa, obrađivač propisa obavezan je:
a)     popunjavati instrumente za usklađivanje prema uputstvima iz Aneksa I ove uredbe;
b)     u svrhu praćenja preuzimanja pravnih akata EU u zakonodavstvo  Federacije, označiti naziv propisa zvjezdicom, a u normativnom dijelu propisa navesti nazive pravnih akata EU.
(2)    Nazivi pravnih akata iz stava (1) tačka b) ovog člana, u propisu se navode odmah iza odredbe kojom se uređuje predmet tog propisa.

 

Član 4.
(Dostavljanje instrumenata za usklađivanje)

 

(1)    Obrađivač propisa dostavlja Uredu prednacrt, odnosno nacrt propisa i prijedlog propisa, s obrazloženjem, zajedno sa popunjenim instrumentima za usklađivanje na provjeru i potvrdu usklađenosti.
(2)    Izuzetno od stava (1) ovog člana, obrađivač uz propis dostavlja samo izjavu o usklađenosti, ako se propisom ne vrši preuzimanje odredbi propisa EU, u slučajevima kada:
a)     je propis usklađen s osnovnim principima iz Spo­razuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evrop­skih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Bosne i Hercegovine, sa druge strane ("Služ­beni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 10/08 - u daljem tekstu: Sporazum o stabilizaciji i pridru­živanju);
b)     se propisom ispunjavaju obaveze iz Programa integrisanja i drugih dokumenata od značaja za integraciju Bosne i Hercegovine u EU;
c)     se propisom vrši primjena ili provedba zahtjeva koji proizilazi iz nekog propisa Federacije, koji je usklađen sa propisom EU, odnosno kada se donosi provedbeni akt.
(3)    Propise iz st. (1) i (2) ovog člana, obrađivač propisa ozna­čava oznakom "El", na prvoj stranici propisa, u gornjem desnom uglu.
(4)    Obrađivač propisa dužan je Vladi Federacije Bosne i Herce­govine (u daljem tekstu: Vlada Federacije), radi utvrđivanja nacrta, odnosno prijedloga zakona, zajedno sa mišljenjem Ureda, uz propis dostaviti i instrumente za usklađivanje.
(5)    Nakon što Vlada Federacije utvrdi nacrt, odnosno prijedlog zakona iz stava (4) ovog člana, u parlamentarnu proceduru, uz tekst propisa sa obrazloženjem, dostavlja i instrumente za usklađivanje.
(6)    Radi donošenja propisa Vlade Federacije, obrađivač je dužan uz propis, zajedno sa mišljenjem Ureda, dostaviti i instrumente za usklađivanje.

 

Član 5.
(Dopuna i otklanjanje nedostataka)

 

(1)    Propis uz koji nisu priloženi instrumenti za usklađivanje ili su instrumenti za usklađivanje nepravilno popunjeni, Ured vraća obrađivaču propisa na dopunu ili otklanjanje nedostataka.
(2)    Obrađivač propisa dužan je u roku od 10 dana postupiti po zahtjevu Ureda i dostaviti pravilno popunjene instrumente za usklađivanje..

 

Član 6.
(Provjera i potvrda usklađenosti)

 

(1)    Ured vrši provjeru i potvrdu usklađenosti i daje pisano mišljenje u roku od 10 dana od dana prijema traženog zahtjeva za mišljenje.
(2)    Izuzetno, Ured je dužan dati mišljenje u roku od 20 dana, u slučaju naročito složenih i obimnih propisa.

 

Član 7.
(Amandmani)

 

Ako se na prijedlog zakona ulože amandmani, koji se uskla­đuju sa propisima EU, predlagač amandmana dužan je dostaviti amandmane Uredu radi davanja mišljenja o usklađenosti.

 

Član 8.
(Prevođenje propisa)

 

(1)    Obrađivač propisa je dužan propis prevesti na engleski jezik, nakon objavljivanja propisa u "Službenim novinama Federacije BiH".
(2)    Izuzetno, obrađivač propisa prevodi na engleski jezik prednacrt, odnosno nacrt i prijedlog propisa ukoliko to, zatraži Evropska komisija.

 

Član 9.
(Vođenje evidencija)

 

Obrađivač propisa dužan je voditi evidenciju o usklađivanju zakonodavstva s pravnom tečevinom EU.

 

Član 10.
(Izvještavanje)

 

(1)    Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije koordinira aktivnosti obrađivača propisa, u vezi s izvještavanjem tijela EU o usklađenosti propisa Federacije s propisima EU.
(2)    Za potrebe izvještavanja iz stava (1) ovog člana, obrađivači propisa obavezni su na zahtjev Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije, dostaviti podatke koji se odnose na usklađenost propisa.

 

Član 11.
(Preuzimanje instrumenata za usklađivanje)

 

Obrasci instrumenata za usklađivanje mogu se preuzeti na službenoj internet   stranici Vlade Federacije: www.fbihvlada.gov.ba.

 

Član 12.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2120/2016
08. decembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.