Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici, održanoj 10.11.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

I OPĆE ODREDBE

 

Članak l.
(Obuhvat)

 

Ovom uredbom propisuje se postupak, način i tehnički uvjeti izlaganja na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta, prikupljenih na temelju Zakona o premjeru i katastru nekretnina (u daljnjem tekstu: Zakon).

 

Članak 2.
(Definicija nekretnine)

 

Nekretnine u smislu ove uredbe jesu nekretnine definirane člankom 6. stavkom (2) Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13).

 

Članak 3.
(Podaci o nekretninama)

 

(1)   Podaci o nekretninama u smislu ove uredbe su podaci izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta (položaj, oblik, kultura i klasa ili način korištenja i površina parcela i objekata), podaci o zgradama (godina izgradnje, posjedo­vanje građevinske i uporabne dozvole, broj katova i način korištenja) i podaci o nekretninama u etažnom vlasništvu (površina, položaj u zgradi, način korištenja i struktura etažnih jedinica i sukorisnički dijelovi) i podaci o korisnicima nekretnina.
(2)    Podaci o nekretninama unose se u popisne listove.

 

Članak 4.
(Izlaganje podataka na javni uvid)

 

(1)    Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama (u daljnjem tekstu: izlaganje podataka) vrši povjerenstvo za izlaganje podataka (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) za jednu ili više katastarskih općina.
(2)    Izlaganje podataka vrši se po katastarskim općinama putem popisnih listova.
(3)    Podaci o nekretninama izlažu se na javni uvid u cilju usuglašavanja stanja u popisnim listovima sa stvarnim stanjem na terenu.

 

Članak 5.
(Podaci koji se utvrđuju)

 

U postupku izlaganja podataka, Povjerenstvo strankama stavlja na uvid, provjerava i utvrđuje podatke o:
a)     parcelama uključujući i podatke o zgradama,
b)     posebnim dijelovima zgrada (u daljnjem tekstu: etažne jedinice) u zgradama u etažnom vlasništvu,
c)     korisniku nekretnina.

 

Članak 6.
(Digitalno okruženje)

 

Svi postupci i procedure koje se provode u svrhu izlaganja podataka provode se u digitalnom okruženju, sukladno odredbama ove uredbe.

II UTVRĐIVANJE STANJA ELABORATA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

 

Članak 7.
(Svrha utvrđivanja stanja)

 

(1)   U svrhu utvrđivanja stanja postojeće dokumentacije izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta i pripreme podataka za izlaganje podataka vrši se pregled i dokumentiranje stanja te dokumentacije.
(2)   Pregled stanja i izradu odgovarajućeg zapisnika o stanju dokumentacije izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta vrši služba jedinice lokalne samouprave nadležna za geodetske poslove (u daljnjem tekstu: Katastarska služba JLS).

 

Članak 8.
(Popis dokumentacije za koju se vrši utvrđivanje stanja)

 

(1)    Katastarska služba JLS vrsi pregled sljedeće dokumentacije izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta:
a)     Zapisnika o omeđivanju katastarske općine sa skicom razgraničenja,
b)     Terenskog elaborata izmjere (zapisnici o mjerenju i računanju geodetske osnove popisi koordinata točaka geodetske osnove, zapisnici o snimanju detalja),
c)     Foto skica i skica izmjere,
d)     Katastarskih planova,
e)     Elaborata računanja površina,
f)      Popisa površina parcela,
g)     Popisa kuća i drugih podataka o zgradama i etažnim
jedinicama,
h)     Abecednog popisa korisnika na nekretninama,
i)      Popisnih listova ukoliko nisu formirani DN spisi.
(2)   Katastarska služba JLS vrši pregled dokumentacije izlaganja podataka - Dn spisa predmeta i spiska prigovora ukoliko su formirani.

Članak 9.
(Sadržaj utvrđivanja stanja dokumentacije izmjere i katastarskog klasiranja)

 

Za dokumentaciju izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta Katastarska služba JLS dužna je ustanoviti sljedeće:
a)     Za elaborat omeđivanja katastarske općine kompletnost elaborata i broj stranica, stranice elaborata se u svrhu skeniranja numeriraju od l do n upisom broja stranice u gornjem desnom kutu stranice crvenom bojom visine brojeva l cm, debljine 0.5 mm.
b)     Za terenski elaborat izmjere kompletnost elaborata i broj stranica po pojedinim dijelovima elaborata, stranice elaborata, za svaki dio elaborata, se u svrhu skeniranja numeriraju od l do n upisom broja stranice u gornjem desnom kutu stranice crvenom bojom visine brojeva l cm, debljine 0.5 mm.
c)     Za foto skice i skice izmjere, kompletnost dokumentacije i ukupan broj foto skica i skica izmjere uključujući i skicu položaja foto skica, te skicu podjele na grupe parcela. U slučaju da foto skice odnosno skice izmjere nisu složene po aritmetičkom redu, obvezno ih je složiti na taj način.
d)     Za katastarske planove utvrđuje se kompletnost, broj i mjerilo listova, kao i dostupni oblik koji može biti: analogan, skeniran, georeferenciran, vektoriziran. U slučaju da su planovi dostupni u skeniranom, georeferenciranom ili vektorskom obliku potrebno je provjeriti jesu li u taj oblik prevedeni sukladno Pravilniku o bazi podataka katastra nekretnina ("Službene novine Federacije BiH", br. 21/08, 14/09, 54/09 i 85/10) (u daljnjem tekstu Pravilnik o BPKN) -postojanje odgovarajuće potvrde od Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (u daljnjem tekstu: Federalna uprava).
e)     Za elaborat računanja površina kompletnost elaborata i broj stranica po dijelovima (računanje ivičnih kvad­rata, računanje površina grupa, računanje površina parcela, računanje površina klasa, računanje površina kontrolnih grupa i parcela, naknadno računanje površina parcela i svih s računanjem povezanih rekapitulacija). U slučajevima kada izlaganje poda­taka izmjere i katastarskog klasiranja nije započeto po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ove uredbe, ne vrši se utvrđivanja broja stranica nego se samo utvrđuje kompletnost elaborata po dijelovima.
f)     Za dokumentaciju iz članka 8. toč. f) do h) ove uredbe kompletnost elaborata i broj stranica po eventualnim dijelovima dokumentacije, stranice pojedinih dijelova dokumentacije se u svrhu skeniranja numeriraju od l do n upisom broja stranice u gornjem desnom kutu stranice crvenom bojom visine brojeva l cm, debljine 0,5 mm,
g)     Za popisne listove ukoliko nisu formirani DN spisi provjerava se kompletnost na način da se oni slože po aritmetičkom redu te se na taj način utvrdi njihov broj. Potrebno je također provjeriti dali podaci popisnih listova postoje u digitalnom obliku, te to dokumentirati, posebno s aspekta formata eventualnih digitalnih podataka.

 

Članak 10.
(Sadržaj utvrđivanja stanja dokumentacije izlaganja podataka)

 

(1)    Katastarska služba JLS je za dokumentaciju izlaganja podataka - Dn spise predmeta dužna utvrditi sljedeće:
a)     ukupan broj formiranih DN spisa,
b)     broj DN spisa koji su poništeni ili nedostaju,
c)     razinu do koje je završen postupak izlaganja, za svaki postojeći DN spis,
d)     točan broj stranica za svaki postojeći DN spis,
e)     kompletnost i točan broj stranica spiska prigovora,
(2)    Razina do koje je završen postupak izlaganja utvrđuje se temeljem stanja dokumentacije u DN spisu i to:
a)     u DN spisu postoji potpisan zapisnik o izlaganju podataka i otpremljeno rješenje o utvrđivanju prava na nekretninama (Postoji dokaz o urednoj dostavi rješenja);
b)     u DN spisu postoje potpisani zapisnik o izlaganju podataka i popisni list i bez rješenja;
c)     u DN spisu ne postoji potpisan zapisnik o izlaganju podataka, ali postoje popisni listovi.
(3)    Prilikom pregleda DN spisi se slažu po sljedećem rasporedu: popisni list, zapisnik o izlaganju podataka, rješenje o utvrđivanju prava, te ostala dokumentacija u spisu (dostavnice, zaključci Povjerenstva i dr.).
(4)    Prilikom pregleda podataka također je potrebno utvrditi postoje li podaci popisnih listova u digitalnom obliku, te to dokumentirati, posebno s aspekta formata eventualnih digitalnih podataka.

 

Članak 11.
(Zapisnik o utvrđivanju stanja)

 

(1)    Zapisnik o utvrđivanju stanja dokumentacije izmjere i katastarskog klasiranja sadrži sve podatke utvrđenje sukladno čl. 9. i 10. ove uredbe.
(2)    Zapisnik o utvrđivanju stanja potpisuje osoba koja je izvršila pregled stanja i šef Katastarske službe JLS.
(3)    Zapisnik se izrađuje u tri primjerka od kojih jedan primjerak ostaje u arhivu Katastarske službe JLS, jedan primjerak se dostavlja Federalnoj upravi, a jedan primjerak Povjerenstvu.

 

Članak 12.
(Nadzor nad zapisnikom o utvrđivanju stanja)

 

Svaki zapisnik izrađen u smislu odredaba članka 11. ove uredbe kontrolira i  odobrava  ovlašteni  inspektor Federalne uprave.

III IZRADA BAZE PODATAKA IZMJERE l KATASTARSKOG KLASIRANJA

 

Članak 13. (Definicija Baze)

 

(1)    Podaci izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta unose se u bazu podataka izmjere i katastarskog klasiranja (u daljnjem tekstu: BPIKK).
(2)    BPIKK obvezno sadrži sve podatke izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta propisane člankom 3. ove uredbe.
(3)    BPIKK može sadržavati i druge podatke koji su prikupljeni i evidentirani u postupku izmjere i katastarskog klasiranja, do stupanja na snagu ove uredbe.
(4)    U BPIKK se unose podaci o površinama izračunati nakon digitalizacije parcela i dijelova parcela (tehničke površine).
(5)    Izuzetno od odredbi stavka (4) ovog članka u slučajevima kada je izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranje započeto po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ove uredbe u BPIKK se unose površine izračunate klasičnim načinom računanja.

 

Članak 14.
(Obveza izrade po modelu i Pravilniku o BPKN)

 

BPIKK se izrađuje i održava sukladno Pravilniku o BPKN i modelu podataka BPKN, osim u djelu u kojem je ovom uredbom drukčije uređeno.

 

Članak 15.
(Katastarski plan)

 

(1)    U BPIKK se unose podaci katastarskog plana ovisno o raspoloživom obliku.
(2)    Ukoliko je katasfarski plan dostupan u digitalnom obliku može se preuzeti u BPIKK, ako postoji potvrda Federalne uprave o njegovom prijemu.
(3)   Ako je katastarski plan dostupan u analognom ili rasterskom obliku proces digitalizacije obavlja se sukladno Pravilniku o BPKN.

 

Članak 16.
(Alfanumerički podaci)

 

(1)    Opisni podaci o nekretninama i podaci o korisnicima se prezentiraju u formi popisnog lista.
(2)    Alfanumerički podaci o nekretninama unose se u BPIKK u postupku izmjere. U slučaju da postoje popisni listovi izrađeni prije stupanja na snagu ove uredbe, temeljem njih se vrsi unos alfanumeričkih podataka u BPIKK.
(3)    Unos podataka vrši se od strane dva neovisna operatera. Usporedbom neovisnih unosa vrši se kontrola unosa podataka.
(4)    U slučaju da alfe numerički podaci postoje u digitalnom obliku, vrši se još jedan unos. Usporedbom tih dvaju unosa vrši se kontrola unosa podataka.
(5)   Podaci o površinama parcela i dijelova parcela unose se sukladno odredbama članka 13. st. (4) i (5) ove uredbe.

 

Članak 17.
(Podaci o korisniku/vlasniku)

 

(1)    Ovisno o fazi uspostave katastra nekretnina u BIPKK se upisuju:
a)     podaci o korisniku nekretnine evidentiranom u procesu izmjere u slučaju da izlaganje podataka nije započelo, pri čemu se umjesto prava upisanih u popisni list u postupku izmjere i katastarskog klasiranja u BPIKK upisuje razina prava "evidentirani korisnik"
b)     podaci o korisniku nekretnine utvrđeni sukladno odredbama ove uredbe ili podaci o korisniku odnosno vlasniku nekretnine utvrđeni u postupku izlaganja provedenom prije stupanja na snagu ove uredbe u slučajevima kad je potpisan zapisnik o izlaganju podataka, odnosno kada je uredno dostavljeno rješenje o utvrđivanju prava, pri čemu se u BPIKK upisuje razina prava korisnik
c)     u slučajevima iz točke 2) ovog stavka kada je uredno dostavljeno rješenje o utvrđivanju prava u rubrici "Primjedba" popisnog lista upisuje se tekst "Postoji rješenje o utvrđivanju prava".
(2)   Model podataka BPKN potrebno je prilagoditi sukladno odredbama stavka (1) ovog članka, kako bi se BPIKK mogla voditi na opisani način.

 

Članak 18.
(Unos podataka o etažnim jedinicama)

 

Podaci o etažnim jedinicama u BPIKK unose se sukladno modelu podataka BPKN, uz dodatak podatka o suvlasničkom dijelu na parceli, koji se računa sukladno Zakonu o stvarnim pravima.

 

Članak 19.
(Skeniranje operata)

 

(1)    U svrhu arhiviranja i daljnjeg rada u digitalnom okruženju vrši se skeniranje svih dijelova elaborata izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta i DN spisa nastalih u procesu izlaganja podataka.
(2)   Foto skice se skeniraju u boji rezoluciji 400 dpi.
(3)    Sljedeći dijelovi elaborata izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta skeniraju se u boji u rezoluciji ne manjoj od 300 dpi:
a)     skica razgraničenja katastarskih općina,
b)     sve skice geodetskih mreža,
c)     skice izmjere,
d)     skice položaja foto skica i skica izmjere,
e)     skice podjele na grupe i
f)     ostali grafički prilozi izrađeni u boji.
(4)    Ostali dijelovi elaborata izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta i DN spisa skeniraju se crnobijelo u rezoluciji ne manjoj od 300 dpi.
(5)    Izuzetno od odredbi stavka (4) ovog članka u boji se skeniraju popisne liste na kojima je bilo promjena u postupku izlaganja.
(6)    U slučajevima kada izlaganje podataka izmjere i katastar­skog klasiranja zemljišta nije započeto po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ove uredbe ne skenira se dokumentacija računanja površina.
(7)    Skenirana dokumentacija iz st. (2) i (3) ovog članka pohranjuje se u *.tif formatu, a dokumentacija iz st. (4) ovog članka u *.pdf formatu.

 

Članak 20.
(Veza na skeniranu dokumentaciju)

 

Pri izradi BPIKK osigurava se veza popisnog lista na skenirani DN spis predmeta koji ga prati i veza parcele na skeniranu fotoskicu odnosno skicu izmjere na kojoj se ta parcela nalazi.

 

Članak 21.
(Pregled i kontrola baze)

 

(1)   Pregled i kontrolu kvalitete izrađene BPIKK vrši Federalna uprava.
(2)   Nakon što utvrdi da je BPIKK izrađena sukladno odredba­ma članaka 13. do 20. ovog Pravilnika i Pravilniku o BPKN Federalna uprava izdaje odgovarajuću potvrdu.

IV USUGLAŠAVANJE BPIKK SA STVARNIM STANJEM I PRIPREMA PODATAKA ZA IZLAGANJE

 

Članak 22.
(Usklađivanje promjena prijavljenih u katastar)

 

(1)    U svrhu usklađivanja BPIKK sa stvarnim stanjem na terenu, promjene na nekretninama prijavljene i provedene kroz važeći katastarski operat (popisni i austro-ugarski katastar) od dana početka izmjere provode se u BPIKK.
(2)    Da bi se moglo pristupiti provođenju promjena iz stavka (1) ovog članka Katastarska služba JLS je dužna riješiti sve prijave za promjene u važećem katastarskom operaru.
(3)   Promjene iz stavka (1) ovog članka u BPIKK provode se na temelju raspoložive dokumentacije, a ako to nije moguće u suradnji s podnositeljem zahtjeva za promjenu provode se dodatne radnje i postupci kako bi se promjene provele.
(4)    Promjene iz stavka (1) ovog članka u BPIKK se provode redoslijedom kojim su prijavljene za provođenje kroz važeći katastarski operat.
(5)   Ako se ustanovi da je prijavljena promjena već evidentirana u postupku izmjere i katastarskog klasiranja, ona se ne provodi. Ova činjenica se na odgovarajući način evidentira u BPIKK.

 

Članak 23.
(Dopunska izmjera)

 

(1) U slučajevima u kojima je u razdoblju od aerofotogrametrijskog snimanja do dana početka priprema za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja došlo do značajnog odstupanja između stanja evidentiranog u BPIKK i stvarnog stanja na terenu, u svrhu pripreme za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja potrebno je provesti dopunsku izmjeru.
(2)    Dopunska izmjera se provodi na temelju propisa koji uređuju izmjeru i katastarsko klasiranje zemljišta.
(3)    O provođenju dopunske izmjere zainteresirane stranke se obavještavaju objavom oglasa na web stranici JLS, oglasnoj ploči JLS, na mjestima uobičajenim za oglašavanje u katastarskoj općini za koju se provodi dopunska izmjera i dostavom pozivnog pisama potpisanog od čelnika JLS na sve adrese u toj katastarskoj općini.
(4)    Oglasom se zainteresirane stranke obavještavaju o lokaciji, radnom vremenu, i roku u kojem mogu prijaviti promjene Povjerenstvu.
(5)    Prijavljene promjene se provode sukladno procedurama za provođenje promjena u BPKN, s izuzetkom što se umjesto rješenja o provedenoj promjeni izrađuje obavijest o provedenoj promjeni, koja se dostavlja podnositelju prijave o promjeni.
(6)    U postupku izmjere prijavljene promjene izrađuje se Zapisnik sukladno članku 70. ove uredbe.
(7)    Troškove dopunske izmjere snosi podnositelj prijave o promjeni. Visinu troškova propisuje predstavničko tijelo JLS.

 

Članak 24.
(Nadležnost za provođenje usuglašavanje)

 

Promjene iz članka 22. stavak (1) ove uredbe i promjene prikupljene u postupku dopunske izmjere provodi Povjerenstvo.

 

Članak 25.
(Terenski poslovi usuglašavanja i dopunske izmjere)

 

(1)    Izvršenje terenskih poslova u postupku usuglašavanja podataka iz članka 22. stavak (1) ove uredbe i dopunske izmjere mogu se, sukladno članku 165. stavak (2) Zakona povjeriti geodetskoj tvrtci, koja ispunjava uvjete propisane člankom 165a. odnosno člankom 165 b. Zakona.
(2)    Geodetska tvrtka je dužna obaviti terenske radove iz stavka (1) ovog članka, te izraditi dokumentaciju o promjenama sukladno Zakonu i Pravilniku o snimanju detalja ("Službeni list SR BiH", br. 4/91).
(3)    Po završetku terenskih radova i izrade dokumentacije, dokumentacija se u analognoj i digitalnoj formi, dostavlja Povjerenstvu na pregled i provođenje.

 

Članak 26.
(Pravila o provođenju promjena - korisnici)

 

(1)    Promjene podataka o korisnicima nekretnina utvrđenim u postupku izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta u BPIKK se provode na temelju dokumentacije koja se nalazi u spisima predmeta prijavljenih promjena.
(2)    U slučaju da ruje moguće povezati dokumentaciju sa stanjem u BPIKK u postupak za provođenje promjene uključuje se podnositelj zahtjeva, koji je dužan osigurati dodatnu dokumentaciju u.roku koji odredi Povjerenstvo.
(3)    Povjerenstvo će podnositelja zahtjeva o roku za dostavu dodatne dokumentacije obavijestiti pismenim putem, vodeći računa da se pri određivanju roka za dostavu dokumentacije uzme u obzir složenost procedure i praksa koja se provodi u svrhu ishođenja tražene dokumentacije.
(4)    U slučaju da podnositelj zahtjeva ne dostavi dokumentaciju u ostavljenom roku, promjena se neće provoditi, a ova činjenica se na odgovarajući način evidentira u BPIKK, te će o tome biti obaviješten podnositelj zahtjeva.
(5)    Promjene podataka o korisnicima nekretnina u postupku dopunske izmjere vrše se sukladno članku 60. ove uredbe.

 

Članak 27.
(Pravila o provođenju promjena - parcele)

 

(1)    Promjene na parcelama u BPIKK provode se na temelju skice izmjere i ostale dokumentacije koja se nalazi u spisima predmeta prijavljenih promjena.
(2)    U slučaju kad postojeća skica izmjere i ostala dokumentacija ne omogućavaju provođenje promjena na parceli, Povjerenstvo/geodetska tvrtaka, će pismenim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva o obavljanju terenskog uviđaja kako bi se nedostajući podaci prikupili.
(3)    Obavijest o terenskom uviđaju dostavlja se podnositelju zahtjeva najmanje osam dana ranije od dana za koji je uviđaj zakazan.
(4)    Ako se podnositelj zahtjeva ne odazove u određenom terminu promjena se neće provoditi, a ova činjenica se na odgovarajući način evidentira u BPIKK.

 

Članak 28.
(Provođenje promjena u BPIKK)

 

(1)    Promjene u BPIKK se provode sukladno procedurama za provođenje promjena u BPKN, s izuzetkom što se umjesto rješenja o provedenoj promjeni izrađuje obavijest o provedenoj promjeni, koja se dostavlja podnositelju zahtjeva ukoliko je bio uključen u proces provođenja promjene.
(2)    Za svaku prijavljenu promjenu otvara se poseban spis predmeta.
(3)    Predmet se zaključuje odmah po provođenju promjene. Za predmete promjena koje su već evidentirane u BPIKK (članak 22. stavak (4)) i promjene koje se nisu mogle provesti (članak 26. stavak (4) i članak 27. stavak (4)) predmet se zaključuje bez provođenja uz odgovarajuće obrazloženje.

 

Članak 29.
(Kontrola i nadzor)

 

Kontrolu i nadzor nad radom Povjerenstva u postupku provođenja prijavljenih promjena vrši Katastarska služba JLS.

V IZRADA POPISNIH LISTOVA

 

Članak 30.
(Izrada popisnih listova)

 

Popisni listovi izrađuju se u digitalnom obliku u skladu s modelom podataka katastra nekretnina i ovom uredbom.

 

Članak 31.
(Unos podataka)

 

Unos podataka za izradu popisnih listova vrše dva neovisna operatera sukladno članku 16. stavak (2) ove uredbe. Po obavljenim neovisnim unosima, vrši se njihova usporedba i izrada definitivne BIPKK.

 

Članak 32.
(Popisni list - fizičke osobe)

 

(1)    Indikacije fizičkih osoba koji se upisuju u popisni list sadrže:
a)     prezime, ime oca i ime,
b)     adresu stanovanja (naseljeno mjesto, ulica i kućni broj) sukladno modelu podataka katastra nekretnina.
(2)    Kada se u jednoj katastarskoj općini pojavljuje vise korisnika sa istim prezimenom, imenom oca i imenom, onda se iza imena, ako to prostor dozvoljava, upisuje u navodnicima nadimak korisnika ako ga isti ima.
(3)    Pri upisivanju podataka o korisniku, očevo ime piše se u genitivu, a sve ostale riječi pišu se u nominativu.

 

Članak 33.
(Popisni list - pravne osobe)

 

(1)    Indikacije pravnih osoba koji se upisuju u popisni list sadrže:
a)     identifikacijski broj (ID),
b)     naziv iz ovlaštenog registra,
c)     adresu (naseljeno mjesto, ulica i kućni broj) iz ovlaštenog registra sukladno modelu podataka katastra nekretnina.
(2)    Ako je zemljište u državnom vlasništvu u djelu popisnog lista koji se odnosi na identifikacije upisuje se "Državno, vlasništvo - korisnik". Kao korisnik se upisuje do sada upisani korisnik u postojećoj katastarskoj evidenciji.

 

Članak 34.
(Popisni list -javna dobra)

 

(1)    Prirodni vodotoci i prirodna jezera, prirodni izvori, javni bunari i javne česme koji su u općoj upotrebi, upisuju se u popisni list pod nazivom: javno dobro - vode.
(2)    Vještački vodotoci i jezera sa svojim pripadajućim objektima upisuje se u popisni list kao državno vlasništvo -s nazivom korisnika.
(3)   Javni putovi upisuju se u jedan popisni list s nazivom: javno dobro - putovi.

 

Članak 35.
(Unos indikacija)

 

(1)    Unos indikacija korisnika vrši se na način da se podaci o njima preuzimaju iz Središnje evidencije jedinstvenih matičnih brojeva građana, odnosno registara pravnih osoba koje vode ovlaštene institucije, a kad to nije moguće vrši se izravni unos u BPIKK.
(2)    Podaci o adresi korisnika preuzimaju se iz baze podataka adresnog registra/a kad to nije moguće vrši se izravni unos u BPIKK po modelu podataka katastra nekretnina.

 

Članak 36.
(Unificiranost indikacija)

 

(1)    Indikacije pojedinog korisnika moraju biti iste u svim popisnim listovima, kako unutar jedne tako i u ostalim katastarskim općinama u kojima korisnici imaju posjed.
(2)    Unificiranost indikacija pojedinog korisnika osigurava se kroz aplikaciju za vođenje BPIKK.

 

Članak 37.
(Dio posjeda)

 

Podaci o dijelu posjeda pišu se u obliku razlomka sa najmanjim zajedničkim nazivnikom, a zbroj svih dijelova posjeda u jednom popisnom listu mora iznositi l.

 

Članak 38.
(Redoslijed upisa korisnika)

 

Ukoliko posjed ima vise korisnika, podaci o korisnicima se upisuju u popisni list po abecednom redu njihovih naziva.

 

Članak 39.
(Unos podataka - parcele)

 

(1)   Za svaku parcelu upisuju se podaci sukladno modelu podataka katastra nekretnina.
(2)    Naziv parcele upisuje se, prema izjavi korisnika, tijekom priopćavanja podataka.
(3)    Ako se neka parcela nalazi na više planova odnosno skica detalja, upisuje se samo jedan broj skice i to onaj na kome je najveći dio površine.
(4)    Svi numerički podaci upisuju se u popisni list arapskim bro­jevima.

 

Članak 40.
(Unos površina parcela)

 

(1)   Površine parcela i dijelova parcela unose se u BPIKK sukladno članku 13. st. (4) i (5) ove uredbe.
(2)   Pri izradi BPIKK s dijelom parcele koji je opisan kao dvorište postupa se sukladno članku 19. Pravilnika o katastarskom klasiranju zemljišta ("Službeni list SR BiH",  broj 3/91 i "Službene novine Federacije BiH" broj 70/16).

 

Članak 41.
(Nepoznati korisnici)

 

Parcele za koje se prilikom izmjere nije mogao utvrditi korisnik, upisuju se u zajednički popisni list pod nazivom "Nepoznati korisnici". Prilikom privremenog numeriranja popisnih listova ovaj popisni list se numerira posljednjim rednim brojem.

 

Članak 42.
(Forma i izgled popisnog lista)

 

Forma i izgled popisnog lista prikazani su u Prilogu 1. ove uredbe.

VI PRIPREMNI RADOVI ZA IZLAGANJE PODATAKA

 

Članak 43.
(Program aktivnosti)

 

(1)    Pripremni radovi za izlaganje podataka obuhvaćaju donošenje programa aktivnosti izlaganja podataka (u daljnjem tekstu: Program aktivnosti) kojim se utvrđuju obaveze svih sudionika u postupku izlaganja podataka.
(2)   Program aktivnosti obuhvaća sve aktivnosti kako u pripremnom periodu, tako i u periodu izlaganja podataka, s naznakom nositelja i rokova izvršenja pojedinih aktivnosti.
(3)    Na temelju utvrđenog programa aktivnosti Predstavničko tijelo JLS obrazuje Povjerenstvo.

 

Članak 44.
(Plan izlaganja podataka)

 

(1)    Na temelju programa aktivnosti Povjerenstvo utvrđuje plan rada na izlaganju podataka.
(2)    Planom se obavezno utvrđuje da se prvo izlažu podaci za nekretnine u državnom vlasništvu.
(3)    Povjerenstvo oglasom određuje, posebno za svaku katastar­sku općinu, mjesto i vrijeme početka i završetka izlaganja podataka, obavještava osobe koja polažu pravo ili imaju pravni interes na nekretninama u izlaganoj katastarskoj općini, da su dužne u vrijeme naznačeno u pozivu Povjerenstva doći u prostorije Povjerenstva u kojima se vrši izlaganje podataka i dati potrebne podatke o nekretninama.
(4)    Oglas se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH", službenim glasilima kantona i JLS, web stranicama JLS i Federalne uprave, najmanje u dvjema dnevnim novinama koje su dostupne u cijeloj Bosni i Hercegovini, na oglasnoj ploči JLS, lokalnim elektronskim medijima i na mjestima uobičajenim za oglašavanje u predmetnoj katastarskoj općini i to najkasnije 15 dana prije početka izlaganja podataka.

 

Članak 45.
(Dokumentacija za izlaganje)

 

(1)    Povjerenstvo pribavlja i kompletira sav elaborat i dokumentaciju potrebnu za izlaganje podataka.
(2)    Od Federalne uprave povjerenstvo preuzima BPIKK-a.
(3)    Od Katastarske službe JLS Povjerenstvo preuzima sljedeći elaborat: kopije geodetskih planova, popisne listove za zemljište, foto skice i skice detalja, abecedni spisak koris­nika nekretnina, spisak površina, katastarski registar parcela i podatke o geodetskoj mreži, popisne listove za zgrade sa dokumentacijom o zgradama, katastarski operat i planove stare izmjere, podatke o nekretninama u državnom vlas­ništvu, neprovedene odluke i druge isprave i dokaze koji mogu poslužiti za utvrđivanje korisnika na nekretninama.

 

Članak 46.
(Uvjeti za rad Povjerenstva)

 

Za rad Povjerenstva JLS je dužna osigurati radnu prostoriju. Prostorija u kojoj se vrši izlaganje mora biti opremljena odgovarajućom uredskom, računalnom opremom i pristupom Internetu čime se osigurava normalan rad Povjerenstva i zaštita dokumentacije i elaborata od požara, oštećenja i uništenja.

 

Članak 47.
(Nekretnine u etažnom vlasništvu)

 

(1)    Katastarska služba JLS dužna je, prije početka izlaganja, prikupiti podatke o nekretninama u etažnom vlasništvu i izraditi diobene planove za takve nekretnine sukladno članku 30. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 5/03), (u daljnjem tekstu: ZZKFBiH).
(2)    Sastavni dio diobenog plana je popisni list nekretnine u etažnom vlasništvu. Popisni list za nekretnine u etažnom vlasništvu sadrži podatke o etažnim jedinicama, podatke o nositeljima prava i upise u "C" listu knjige položenih ugovora i zemljišne knjige ukoliko oni postoje. Obrazac popisnog lista nekretnine u etažnom vlasništvu prikazan je u Prilogu 2. ove Uredbe i čini njegov sastavni dio.
(3)    Diobeni planovi za nekretnine u etažnom vlasništvu izrađuju se na temelju stanja upisa u zemljišnoj knjizi i knjizi položenih ugovora, ako su djelomično ili u cijelosti u njih upisane, ili na temelju dopunske izmjere takvih nekretnina.

VII POSTUPAK IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA O NEKRETNINAMA

 

Članak 48.
(Sadržaj postupka izlaganja)

 

Postupak izlaganja podataka sastoji se od:
a)     priopćavanja podataka i utvrđivanja korisnika nekretnine,
b)     rješavanja prigovora na podatke izmjere i katastarskog klasiranja,
c)     provođenje promjena u BPIKK,
d)     završnih radnji i potvrde izlaganja podataka.

a) Priopćavanje podataka i utvrđivanje korisnika nekretnine

 

Članak 49.
(Poziv za izlaganje podataka)

 

(1)    Temeljem plana izlaganja podataka korisniku se dostavlja najmanje osam dana prije dana izlaganja popisni list, koji sadrži podatke o nekretninama sa pozivom da dođe na mjesto izlaganja podataka, radi davanja suglasnosti na podatke upisane u popisnom listu.
(2)    U pozivu koji se dostavlja korisniku obvezno se navodi značaj i svrha izlaganja, kao i prava i obaveze korisnika koji proističu iz Zakona i ove uredbe.
(3)    Poziv se dostavlja korisniku upisanom u popisni list ili zakonskom nasljedniku.
(4)    Kod nekretnina u etažnom vlasništvu, korisniku se dostavlja izvod iz popisnog lista nekretnine koji sadrži podatke o posebnom dijelu zgrade za koji se vrši izlaganje podataka.
(5)    Pozivanje korisnika i dostavljanje poziva vrši se prema odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), uz dopunu da se oglašavanje, u slučaju potrebe, uz oglašavanje na oglasnoj ploči JLS, vrši i na web stranici JLS i na ulazu u prostorije u kojima se vrši izlaganje podataka.

 

Članak 50.
(Utvrđivanje indikacija)

 

(1)    Izlaganje podataka počinje provjerom indikacija upisanih u popisnom listu. Indikacija mora odgovarati podacima o korisniku upisanim u Središnje evidencije jedinstvenih matičnih brojeva građana, ili podacima iz javne isprave kojom se potvrđuje identitet fizičke odnosno pravne osobe.
(2)    Ako u BPIKK nije upisan jedinstveni matični broj građanina, odnosno identifikacijski broj pravne osobe isti se obvezno u nju unosi prije nastavka izlaganja.
(3)    Svi podaci o korisniku i parcelama koji se u toku izlaganja podataka ispravljaju ili unose u popisne listove provode se kroz BPIKK na način koji osigurava naknadni uvid u svaku promjenu koja je učinjena.

 

Članak 51.
(Utvrđivanje podataka o nekretninama)

 

(1)    Kada Povjerenstvo utvrdi točnu indikaciju, pristupa izlaganju podataka o nekretninama.
(2)    Radi utvrđivanja točne lokacije parcele, prisutnom korisniku se priopće podaci o korisnicima susjednih parcela. Ako se tom prilikom utvrdi da ti podaci nisu točni, isti se ispravljaju u BPIKK.
(3)    Kada se za dotičnu parcelu na opisan način utvrdi njen položaj, upisuje se naziv te parcele prema iskazu korisnika, ako već nije upisan.
(4)    Podaci o parceli: površina, način korištenja odnosno kultura i klasa priopćavaju se iz popisnog lista.
(5)    U slučaju da korisnik ima primjedbu na priopćene podatke, povjerenstvo će u prvom koraku izvršiti uvid u izvornu do­kumentaciju izmjere. Ako priopćeni podaci ne odgovaraju tim podacima oni će biti priopćeni korisniku. Ukoliko je on suglasan s njima, podaci u BPIKK se korigiraju. Ako to nije slučaj Povjerenstvo će pokrenuti postupak po prigovoru, koji će se okončati nakon terenskog uviđaja.
(6)    Po okončanju priopćavanja podataka o parcelama, na isti način se korisniku priopćavaju podaci o etažnim jedini­cama.

 

Članak 52.
(Prigovor na priopćene podatke)

 

(1)    Usmeni prigovoru postupku izlaganja podataka rješava se tijekom priopćavanja podataka, tako da Povjerenstvo po opravdanom prigovoru odmah provodi ispravku podataka u BPIKK.
(2)    U slučaju kada se odbije usmeni prigovor, a korisnik nije suglasan s takvom odlukom Povjerenstva, on ima pravo podnijeti pismeni prigovor istog sadržaja.
(3)    Temeljem pismenog prigovora Povjerenstvo otvara predmet koji se rješava u daljnjem postupku. Pismeni prigovor se podnosi na posebnom obrascu (Prilog 3. ove uredbe)). U spis predmeta u analognom i digitalnom obliku se pohra­njuju svi dokumenti prikupljeni i nastali tijekom postupka rješavanja po prigovoru.

 

Članak 53.
(Prigovor o granicama posjeda)

 

(1)    Prilikom zaprimanja prigovora koji se odnosi na granice posjeda Povjerenstvo upozorava korisnike da su dužni blagovremeno, prije rješavanja prigovora, izvršiti obilježa­vanje mednih linija vidnim i trajnim biljegama.
(2)    Povjerenstvo će postupati na način da neznanje i neukost korisnika i drugih zainteresiranih osoba koje sudjeluju u postupku izlaganja podataka, ne bude na štetu prava koja po zakonu imaju.

 

Članak 54.
(Suglasnost na podatke popisnog lista)

 

(1)    Suglasnost na podatke upisane u popisnom listu korisnik potvrđuje svojim potpisom.
(2)    U slučaju da korisnik nije suglasan s podatcima upisanim u popisni list može podnijeti pismeni prigovor sukladno članka 52. stavak (2) ove uredbe.
(3)    U slučaju spriječenosti korisnika, pozivu se može odazvati i dati suglasnost na upisane podatke i drugi punoljetni član kućanstva.
(4)    Ako korisnik nije pismen, ili ne može da piše, potpisat će ga jedna pismena osoba, koja će staviti i svoj potpis, a korisnik poređ potpisa stavlja otisak prsta.
(5)    Članovi Povjerenstva ne mogu potpisivati korisnika.
(6)    Ako je korisnik uredno pozvan, a nije se odazvao pozivu, smatra se da je dao suglasnost na upisano stanje.
(7)    Kao potvrda da je korisnik uredno pozvan, popisnom listu se prilaže dostavnica o prijemu poziva.

 

Članak 55.
(Završetak priopćavanja)

 

Priopćavanje podataka sadržanih u popisnom listu zaključuje se upisom mjesta i datuma izlaganja podataka i potpisom svih članova Povjerenstva.

 

Članak 56.
(Spajanje popisnih listova istog korisnika)

 

Ako je posjed jednog korisnika upisan u više popisnih listova, tijekom priopćavanja podataka izvršit će se njihovo spajanje.
Spajanje popisnih listova iz stavka (1) ovog članka vrši se tako da se u popisni list u kojem se nalazi najviše parcela izvrši prijenos parcela iz ostalih popisnih listova. Ova promjena na odgovarajući način se evidentira u BPIKK.

 

Članak 57.
(Postupanje kod nepoznatih korisnika)

 

Za parcele koje su upisane u popisni list pod nazivom "Nepoznati korisnici" treba u toku izlaganja podataka utvrditi stvarne korisnike.
Ovaj popisni list poništava se kada se sve upisane parcele otpišu u odgovarajuće popisne listove.

 

Članak 58.
(Evidentiranje JLS kao korisnika)

 

Ako se ne može utvrditi korisnik nekretnina u državnom vlasništvu upisat će se kao korisnik JLS na čijem se području to zemljište nalazi.

 

Članak 59.
(Sukorisnički popisni listovi)

 

U toku priopćavanja podataka posebno će se obratiti pažnja izlaganju sukorisničkih popisnih listova. Stanje posjeda treba priopćiti svim zainteresiranim sukorisnicima, i uz potpis stranke, posebno za svakog sukorisnika, označiti datum priopćavanja podataka.

 

Članak 60.
(Prijenos parcela i elažnih jedinica)

 

(1)    Prijenos parcela i etažnih jedinica u toku izlaganja podataka iz jednog u drugi popisni list, vrši se u digitalnom obliku putem odgovarajućeg softvera na temelju isprava o prometu nekretnina (ugovori i rješenje nadležnih organa), uz uvjet da je moguća jednoznačna identifikacija predmetnih nekretnina.
(2)    U slučaju da korisnik koji drži parcelu u posjedu ne posjeduje isprave iz stavka (1) ovog članka, moguće je izvršiti prijenos parcele iz jednog u drugi popisni list, temeljem izjave koju potpisuju korisnik evidentiran u postupku izmjere i katastarskog klasiranja i taj korisnik.
(3)    Prijenos parcele iz jednog u drugi popisni list obavlja se sukladno modelu podataka, o čemu se vodi odgovarajući spis predmeta u analognom i digitalnom obliku, U primjedbu popisnog lista iz kojeg se prenosi parcela i primjedbu popisnog lista u koji se prenosi parcela upisuje se osnova provedene promjene.

 

Članak 61.
(Zainteresirani korisnik)

 

Izlaganju podataka može pristupiti svaki zainteresirani korisnik, ali se upis parcela u njegovu korist ne može izvršiti bez ispunjavanja uvjeta iz članka 60. st. (1) ili st. (2) ove uredbe.

 

Članak 62.
(Izmjera dijela parcele u svrhu formiranja nove parcele)

 

Ako je parcela za koju se traži prijenos iz jednog u drugi popisni list izmjerena kao kultura (dio parcele), prijenos se ne može izvršiti bez izmjere tog dijela parcele kao zasebne parcele, nakon čega se može izvršiti prijenos parcele u popisni list drugog korisnika.

 

Članak 63.
(Spor oko posjeda)

 

U slučaju spora oko upisa neke parcele u popisni list, parcela se upisuje u popisni list onog korisnika koji je drži u posjedu, s tim da se u primjedbi za tu parcelu upiše daje posjed sporan.

 

Članak 64.
(Ispravka u izloženom popisnom listu)

 

(1)    U slučaju da se u toku izlaganja podataka pojavi potreba za ispravkom podataka u već izloženom popisnom listu, Povjerenstvo je dužno pozvati upisanog korisnika zemljišta radi priopćavanja pristiglog zahtjeva i njegovog izjašnjenja o istom.
(2)    U pozivu Povjerenstvo je dužno upoznati upisanog korisnika s podacima o podnositelju zahtjeva za ispravku, sadržaju zahtjeva, te sa činjenicom da će, ako se ne odazove pozivu, predmetna parcela biti evidentirana kao parcela sa spornim posjedom.
(3)    Ispravka se može provesti samo uz suglasnog upisanog korisnika, koju daje u formi potpisane izjave.
(4)    U slučaju da ne postoji suglasnost upisanog korisnika zadržat će se postojeće stanje, a u primjedbi uz predmetnu parcelu upisati da se radi o spornom posjedu.

 

Članak 65.
(Ispravka netočno upisanih podataka)

 

Netočno upisani podaci u popisnom listu, kao i podaci koji nisu upisani u skladu sa odredbama ove uredbe, unose se na propisan i ispravan način, uvijek uz otvaranje odgovarajućeg analognog i digitalnog spisa predmeta u koji se prilaže dokumentacija temeljem, koje se vrši korekcija podataka.

 

Članak 66.
(Numeracija novootvorenih popisnih listova)

 

Novootvoreni popisni listovi u toku izlaganja podataka numeriraju se automatski  u nastavku postojeće numeracije popisnih listova.

b) Rješavanje prigovora na podatke izmjere i katastarskog klasiranja

 

Članak 67.
(Obavijest o terenskom uviđaju)

 

(1)   Prije početka radova na rješavanju pismenih prigovora na podatke izmjere i katastarskog klasiranja, Povjerenstvo planira redoslijed izmjere promjena na parcelama koje su predmet prigovora.
(2)    Povjerenstvo je dužno obavijestiti sve zainteresirane stranke o vremenu kada će se izvršiti uviđaj i izmjera promjena na parcelama za koje su podneseni prigovori najmanje osam dana prije dana zakazanog za uviđaj.

 

Članak 68.
(Terenski uviđaj)

 

(1)    U postupku rješavanja prigovora, uviđajem na licu mjesta treba utvrditi pravo stanje na parcelama koje su predmet prigovora, izvršiti dopunsku izmjeru po metodama i s točnošću koje su propisane za izmjeru detalja. Temeljem tako prikupljenih podataka nastale promjene će se provesti u BPIKK.
(2)    Objekti kao što su: željezničke pruge, putovi, kanali, industrijski i drugi objekti, mjere se samo ako su prethodno ograničeni propisnim i trajnim biljegama.
(3)    U slučaju iz stavka (2) ovog članka, kada je objekt u izgradnji, mjeri se crta izvlaštenja pod uvjetom daje ista na terenu obilježena vidljivim i trajnim biljegama.

 

Članak 69.
(Skica dopunske izmjere)

 

(1)    Evidentiranje podataka prikupljenih izmjerom promjena vrši se na skicama dopunske izmjere.
(2)    Skica izmjere je sastavni dio spisa predmeta pojedinog prigovora.

 

Članak 70.
(Zapisnik izmjere)

 

(1)    Povjerenstvo je o postupku izmjere dužno voditi posebni zapisnik.
(2)    Zapisnik iz stavka (1) ovog članka obvezno sadrži podatke o: mjestu i vremenu terenskog uviđaja, prisutnim zainteresiranim strankama, vrsti promjene, dokumentaciji na kojoj se zasniva promjena, načinu označavanja mednih točaka, promjenama na objektima, izjavu zainteresirane stranke da je suglasna s obilježenim međama, samim zapisnikom, te da je bila nazočna terenskom uviđaju i njen potpis, izjavu geodetskog stručnjaka koji je izvršio izmjeru da međe nisu sporne i da su ispravno obilježene i njegov potpis (Prilog 4. ove uredbe).
(3)    Zapisnik iz stavka (1) ovog članka potpisuju zainteresirane stranke.
(4)    Zapisnik iz stavka (1) ovog članka je sastavni dio spisa predmeta pojedinog prigovora.

 

Članak 71.
(Veza na prvobitnu izmjeru)

 

Svaki slučaj dopunske izmjere povezuje se sa prvobitnom izmjerom. Povezivanje se vrši na taj način da se na skici detalja odnosno foto skici obuhvat područja koje je predmet dopunske izmjere uokviri s ljubičastom bojom, crtom debljine 0,5 mm i označi broj spisa predmeta prigovora.

 

Članak 72.
(Pravila za izradu skice izmjere)

 

(1)   Novopostavljene geodetske točke i njihovi brojevi, te međe i brojevi novih parcela, izvlače se i upisuju na skicama do­punske izmjere crvenom bojom. Podaci mjerenja, indikacije, kulture i klase, kao i crteži koji predstavljaju ranije stanje, upisuju se odnosno iscrtavaju crnom bojom.
(2)    Novopostavljene geodetske točke numeriraju se u nastavku numeracije postojećih.

 

Članak 73.
(Terenski uviđaj bez izmjere)

 

Za slučaj terenskog uviđaja bez izmjere, u zapisniku iz članka 71. ove uredbe konstatira se utvrđeno stanje na terenu, koje svojim potpisom potvrđuju zainteresirane stranke i geodetski stručnjak koji je obavio uviđaj.

 

Članak 74.
(Rješenje o odbijanju prigovora)

 

(1)   Na nepovoljno riješen prigovor izdaje se rješenje o odbijanju prigovara. Rješenje se izrađuje iz softvera i automatski arhivira u digitalnom spisu predmeta.
(2)    Rješenje se uručuje svim zainteresiranim strankama, uz potpis na kopiji rješenja.
(3)    U slučaju kada se rješenje zainteresiranim strankama dostavlja poštom, uz rješenje koje ostaje u spisu predmeta prilaže se povratnica o prijemu rješenja.

 

Članak 75.
(Žalba na rješenje o odbijanju prigovora)

 

(1)    Na rješenje o odbijanju prigovora iz članka 74. ove uredbe može se u roku od osam dana od dana prijema rješenja izjaviti žalba Federalnoj upravi.
(2)    Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom Povjerenstvu.
(3)    Povjerenstvo potvrđuje prijem žalbe evidentiranjem i pohranom žalbe u analognom i digitalnom spisu predmeta.

 

Članak 76.
(Mogućnost dodjele terenskog uviđaja geodetskoj tvrtci)

 

(1)    Izvršenje poslova terenskih uviđaja u postupku rješavanja prigovora može se povjeriti geodetskoj tvrtci, koja ispunjava uvjete propisane člankom l65b. Zakona.
(2)    Geodetska tvrtka je dužna obaviti terenske radove vezane za prigovor, te izraditi dokumentaciju o promjeni sukladno Zakonu i Pravilniku o snimanju detalja.
(3)    Po završetku terenskih radova i izrade dokumentacije, dokumentacija se u analognoj i digitalnoj formi, dostavlja Povjerenstvu na pregled i provođenje.

c) Provođenje promjena u BPIKK

 

Članak 77.
(Način provođenje promjene)

 

(1)    Provođenje promjena u BPIKK vrši se na temelju dokumentacije prikupljene terenskim uviđajem.
(2)    Unos podataka izmjere u BPIKK vrši se pod predmetom koji je otvoren za pojedini prigovor.
(3)    Sva dokumentacija prikupljena kod terenskog uviđaja pohranjuje se u analognom i digitalnom spisu predmeta.

 

Članak 78.
(Unos podataka o točkama geodetske osnove)

 

(1)    Podaci o geodetskim točkama u BPIKK unose se na temelju originalnih podataka.
(2)    Točke geodetske osnove označavaju se u BPIKK jednoznačnim oznakama kojima su označene na skicama izmjere.

 

Članak 79.
(Provođenje promjena kada terenske poslove obavlja geodetska tvrtka)

 

(1)    U slučaju kada sukladno članku 76. ove uredbe poslove terenskih uviđaja u postupku rješavanja prigovora obavlja geodetska tvrtka kontrolu izrađene dokumentacije vrši Povjerenstvo.
(2)    Po obavljenoj kontroli Povjerenstvo pristupa provođenju promjena u BPIKK.

 

Članak 80.
(Provođenje promjena u posjedu)

 

U BPIKK se promjene u posjedu parcela, prikupljene u postupku rješavanja po prigovorima provode na temelju dokumentacije propisane člankom 60. st. (1) i (2) ove uredbe.

 

Članak 81.
(Potvrda popisnog lista na koji je uložen prigovor)

 

(1)   Nakon što Povjerenstvo provede promjenu u BIPKK u pojedinom predmetu po prigovoru na podatke izmjere i katastarskog Masiranja, s aktualnim popisnim listom postupa sukladno čl. 49., 50. i 51. ove uredbe.
(2)    Aktualni popisni list se dostavlja svim zainteresiranim strankama u postupku po prigovoru.

 

Članak 82.
(Čuvanje dokumentacije)

 

Dokumentacija izrađena u postupanju po prigovorima na podatke izmjere i katastarskog klasiranja pohranjuje se u analognom obliku sukladno Uredbi o načinu čuvanja i korištenja podataka premjera i katastra nekretnina ("Službeni list SR BiH", broj: 12/85) i digitalnom obliku sukladno Pravilniku o BPKN.

d) Završne radnje i potvrda izlaganja podataka

 

Članak 83.
(Uređenje dokumentacije)

 

Po završetku izlaganja Povjerenstvo je dužno urediti dokumentaciju izlaganja podataka na način da sve izložene popisne listove zajedno s pripadajućim rješenjima o utvrđivanju podataka izmjere i katastarskog klasiranja složi po aritmetičkom redu i arhivira u fascikle po 100 komada, a spise predmeta prigovora na podatke izmjere i katastarskog klasiranja složi po aritmetičkom redu i arhivira u fascikle po 50 komada.

 

Članak 84.
(Zapisnik o završetku izlaganja podataka)

 

(1)    U roku od osam dana od dana završetka izlaganja podataka Povjerenstvo je dužno izraditi Zapisnik o završetku postupka izlaganja (u daljnjem tekstu: Zapisnik).
(2)    U Zapisniku se navodi: vrijeme početka i završetka izlaganja podataka, broj potpisanih popisnih listova, broj poništenih i spojenih popisnih listova, broj podnesenih žalbi na rješenja o odbijanju prigovora na podatke izmjere i katastarskog klasiranja, broj neriješenih žalbi u trenutku izrade Zapisnika, te popis popisnih listova na koje se te žalbe odnose.
(3)    Zapisnik potpisuju članovi Povjerenstva, uz oznaku datuma i mjesta izrade Zapisnika. Uz Zapisnik se prilaže Rješenje o imenovanju Povjerenstva.
(4)    Zapisnik se izrađuje u tri primjerka, od kojih se jedan dostavlja Federalnoj upravi, drugi katastarskoj službi JLS, a treći arhivira zajedno s ostalom dokumentacijom izlaganja.

 

Članak 85.
(Potvrda izlaganja podataka)

 

Po prijemu Zapisnika iz članka 84. ove uredbe i obavljenoj kontroli dokumentacije nastale u postupku izlaganja na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta Federalna uprava izdaje akt kojim potvrđuje da je završeno izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja na javni uvid za predmetnu katastarsku općinu, te da je izrađena BPIKK čime su se stekli uvjeti za početak njenog održavanja i korištenja u postupku zamjene/uspostave zemljišne knjige.

 

Članak 86.
(Početak održavanja BPIKK)

 

Po dostavi akta iz članka 85. ove uredbe katastarska služba JLS počinje održavati BPIKK.

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 87.
(Postupak kod izlaganja započetog prije stupanja na snagu
zakona o zemljišnim knjigama)

 

(1)    U slučaju kada je za određenu katastarsku općinu počelo izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ZZKFBiH, u svrhu nastavka poslova u prvom koraku se izrađuje BPIKK sukladno čl. 13. do 21. ove uredbe.
(2)    Prilikom izrade BPIKK u popisnim listovima razina upisa evidentiranim osobama određuje se sukladno pravilima opisanim u članku 17. ove uredbe.

 

Članak 88.
(Izlaganje neizloženih popisnih listova)

 

U katastarskim općinama iz čl. 87. provest će se postupak izlaganja podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta, za popisne listove iz čl. 17. st, (2) toč. c), nakon što se izvrši usuglašavanje podataka BPIKK sa stvarnim stanjem sukladno čl. 22. do 29. ove uredbe.

 

Članak 89.
(Postupak kod izlaganja završenog prije stupanja na snagu
zakona o zemljišnim knjigama)

 

(1)    U slučaju kada je za određenu katastarsku općinu završeno izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ZZKFBiH u svrhu nastavka poslova u prvom koraku se izrađuje BPKN sukladno čl. 13. do 21. ove uredbe.
(2)    Prilikom izrade BPKN osobama upisanim u popisne listove u čiju korist je doneseno rješenje o utvrđivanju prava na nekretninama u tim popisnim listovima upisat će se prava utvrđena rješenjem.

 

Članak 90.
(Uvjeti za predaju katastra nekretnina nadležnom sudu)

 

(1)    U katastarskim općinama iz čl. 89. ove uredbe, prije predaje podataka katastra nekretnina nadležnom sudu sukladno članku 84. ZZKFBiH, provest će se usuglašavanje podataka BPKN sa stvarnim stanjem sukladno čl. 21. do 29. samo u slučajevima promjena koje su katastarskoj službi JLS prijavljene poslije stupanja na snagu katastra nekretnina, a provođene su u katastarskim evidencijama koje su bile na snazi prije stupanja na snagu katastra nekretnina.
(2)    Promjene prijavljene Katastarskoj službi JLS u katastru nekretnina također moraju biti provedene prije predaje katastra nekretnina nadležnom sudu sukladno članku 84. ZZKFBiH.

 

Članak 91.
(Usklađivanje podataka katastra i zemljišnih knjiga)

 

(1)    U svrhu zamjene/uspostave zemljišne knjige provodi se postupak usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige.
(2)    Postupak se provodi temeljem projektnog zadatka i uputa koje izrađuje Federalna uprava.
(3)    U postupku usklađivanja koriste se aktualni podaci BPKN ili BPIKK s jedne strane i podaci Baze podataka zemljišne knjige (u daljnjem tekstu: BPZK) s druge strane.
(4)    Izrađenu dokumentaciju o usklađivanju podataka Katastarska služba JLS dostavlja nadležnom sudu u svrhu zamjene/uspostave zemljišne knjige.

 

Članak 92.
(Postupanje po završetku zamjene/uspostave zemljišne knjige)

 

(1)    Kada općinski sud završi zamjenu/uspostavu zemljišne knjige za cijelu katastarsku općinu po novoj izmjeri, dužan je u roku od 15 dana od dana završetka postupka, o toj činjenici pismenim putem obavijestiti Katastarsku službu JLS.
(2)    Katastarska služba JLS po prijemu obavijesti iz stavka (1) ovog članka dužna je po službenoj dužnosti usuglasiti podatke BPKN odnosno BPIKK s podacima iz BPZK, na način da će u BPKN i BPIKK zadržati postojeće podatke o nekretninama, a iz BPZK preuzeti podatke o nositelj ima prava na nekretninama.
(3)    Postupkom iz stavka (2) ovog članka BIPKK se prevodi u BPKN.

 

Članak 93.
(Proglašenje katastra nekretnina)

 

Nakon što Katastarska služba JLS provede postupak iz čl. 92. st.(2) ove uredbe, Federalna uprava donosi rješenje o stupanju na snagu katastra nekretnina sukladno čl. 94. Zakona. :

 

Članak 94.
(Obveza usklađenosti katastra i zemljišnih knjiga)

 

Uspostavom BPKN sukladno odredbama članka 92. stavak (2) ove uredbe, nije dozvoljeno provođenje promjena o pravima na nekretninama bez pismene   obavijesti da je prijavljena promjena provedena u BPZK.

 

Članak 95.
(Usklađivanje podataka kada se zemljišna knjiga vodi po novoj izmjeri)

 

(1)    Usklađivanje podataka BPKN i BPZK za katastarske općine za koje je zemljišna knjiga uspostavljena po podacima nove izmjere prije stupanja na snagu ove uredbe, provest će se sukladno odredbama članka 92. stavak (2) ove uredbe u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove uredbe.
(2)    Usklađivanje podataka BPKN i BPZK za katastarske općine za koje je uspostavljen katastar nekretnina, koji je predat nadležnim sudovima sukladno članku 84. ZZKFBiH provest će se sukladno odredbama čl. 92. st. (2) u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove uredbe.

 

Članak 96.
(Prestanak važenja dosadašnjeg pravilnika)

 

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Pravilnik o izlaganju na javni  uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta i određivanja upisa prava na nekretninama ("Službeni list SR BiH", broj: 25/88).

 

Članak 97.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2028/2016
10. studenoga 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.