Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici, održanoj 10.11.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA
PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA
ZEMLJIŠTA

 

I OPĆE ODREDBE

 

Član 1.
(Obuhvat)

 

Ovom uredbom propisuje se postupak, način i tehnički uslovi izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta, prikupljenih na osnovu Zakona o premjeru i katastru nekretnina (u daljem tekstu: Zakon).

 

Član 2.
(Definicija nekretnine)

 

Nekretnine u smislu ove uredbe jesu nekretnine definisane članom 6. stavom (2) Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13).

 

Član 3.
(Podaci o nekretninama)

 

(1)    Podaci o nekretninama u smislu ove uredbe su podaci premjera i katastarskog klasiranja zemljišta (položaj, oblik, kultura i klasa ili način korištenja i površina parcela i objekata), podaci o zgradama (godina izgradnje, posjedo­vanje građevinske i upotrebne dozvole, broj spratova i način korištenja) i podaci o nekretninama u etažnom vlasništvu (površina, položaj, u zgradi, način korištenja i struktura etažnih jedinica i sukorisnički dijelovi) i podaci o korisnicima nekretnina.
(2)    Podaci o nekretninama unose se u popisne listove.

 

Član 4.
(Izlaganje podataka na javni uvid)

 

(1)    Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama (u daljem tekstu: izlaganje podataka) vrši komisija za izlaganje podataka (u daljem tekstu: Komisija) koje imenuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) za jednu ili više katastarskih općina.
(2     Izlaganje podataka vrši se po katastarskim općinama putem popisnih listova.
(3)    Podaci o nekretninama izlažu se na javni uvid u cilju usaglašavanja stanja u popisnim listovima sa stvarnim stanjem na terenu.

 

Član 5.
(Podaci koji se utvrđuju)

 

U postupku izlaganja podataka, Komisija strankama stavlja na uvid, provjerava i utvrđuje podatke o:
a)     parcelama uključujući i podatke o zgradama,
b)     posebnim dijelovima zgrada (u daljem tekstu: etažne jedinice) u zgradama u etažnom vlasništvu,
c)     korisniku nekretnina.

 

Član 6.
(Digitalno okruženje)

 

Svi postupci i procedure koje se provode u svrhu izlaganja podataka provode se u digitalnom okruženju, sukladno odredbama ove uredbe.

II UTVRĐIVANJE STANJA ELABORATA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

 

Član 7.
(Svrha utvrđivanja stanja)

 

(1)    U svrhu utvrđivanja stanja postojeće dokumentacije pre­mjera i katastarskog klasiranja zemljišta i pripreme poda­taka za izlaganje podataka vrši se pregled i dokumentiranje stanja te dokumentacije.
(2)    Pregled stanja i izradu odgovarajućeg zapisnika o stanju dokumentacije premjera i katastarskog klasiranja zemljišta vrši služba jedinice lokalne samouprave nadležna za geodetske poslove (u daljem tekstu: Katastarska služba JLS).

 

Član 8.
(Popis dokumentacije za koju se vrši utvrđivanje stanja)

 

(1)    Katastarska služba-JLS vrši pregled sijedeće dokumentacije premjera i katastarskog Masiranja zemljišta:
a)      Zapisnika o omeđivanju katastarske općine sa skicom razgraničenja,
b)     Terenskog elaborata premjera (zapisnici o mjerenju i računanju geodetske osnove popisi koordinata tačaka geodetske osnove, zapisnici o snimanju detalja),
c)     Foto skica i skica premjera,
d)     Katastarskih planova,
e)     Elaborata računanja površina,
f)      Popisa površina parcela,
g)     Popisa kuća i drugih podataka o zgradama i etažnim
jedinicama,
h)     Abecednog popisa korisnika na nekretninama,
i)      Popisnih listova ukoliko nisu formirani DN spisi.
(2)    Katastarska služba JLS vrši pregled dokumentacije izlaga­nja podataka - Dn spisa predmeta i spiska prigovora ukoliko su formirani.

 

Član 9.
(Sadržaj utvrđivanja stanja dokumentacije premjera i
katastarskog klasiranja)

 

Za dokumentaciju premjera i katastarskog klasiranja zemljišta Katastarska služba JLS dužna je ustanoviti sljedeće:
a)      Za elaborat omeđivanja katastarske općine komple­tnost elaborata i broj stranica, stranice elaborata se u svrhu skeniranja numeriraju od l do n upisom broja stranice u gornjem desnom uglu stranice crvenom bojom visine brojeva l cm, debljine 0.5 mm.
b)     Za terenski elaborat premjera kompletnost elaborata i broj stranica po pojedinim dijelovima elaborata, stranice elaborata, za svaki dio elaborata, se u svrhu skeniranja numeriraju od l do n upisom broja stranice u gornjem desnom uglu stranice crvenom bojom visine brojeva l cm, debljine 0.5 mm.
c)     Za fotoskice i skice premjera, kompletnost doku­mentacije i ukupan broj fotoskica i skica premjera uključujući i skicu položaja fotoskica, te skicu podjele na grupe parcela. U slučaju da fotoskice odnosno skice premjera nisu složene po aritmetičkom redu, obavezno ih je složiti na taj način.
d)     Za katastarske planove utvrđuje se kompletnost, broj i mjerilo listova, kao i dostupni oblik koji može biti: analogan, skeniran, georeferenciran, vektoriziran. U slučaju da su planovi dostupni u skeniranom, georeferenciranom ili vektorskom obliku potrebno je pro­vjeriti jesu li u taj oblik prevedeni u skladu sa Pravilnikom o bazi podataka katastra nekretnina ("Službene novine Federacije BiH", br. 21/08, 14/09, 54/09 i 85/10) (u daljem tekstu Pravilnik o BPKN) -postojanje odgovarajuće potvrde od Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (u daljem tekstu: Federalna uprava).
e)     Za elaborat računanja površina kompletnost elaborata i broj stranica po dijelovima (računanje ivičnih kvad­rata, računanje površina grupa, računanje površina parcela, računanje površina klasa, računanje površina kontrolnih grupa i parcela, naknadno računanje povr­šina parcela i svih s računanjem povezanih rekapi­tulacija). U slučajevima kada izlaganje podataka pre­mjera i katastarskog klasiranja nije započeto po pro­pisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ove uredbe, ne vrši se utvrđivanja broja stranica nego se samo utvrđuje kompletnost elaborata po dijelovima.
f)     Za dokumentaciju iz člana 8. tač. f) do h) ove uredbe kompletnost elaborata i broj stranica po eventualnim dijelovima dokumentacije, stranice pojedinih dijelova dokumentacije se u svrhu skeniranja numerišu od l do n upisom broja stranice u gornjem desnom uglu stranice crvenom bojom visine brojeva l cm, debljine 0,5 mm.
g)    Za popisne listove ukoliko nisu formirani DN spisi provjerava se kompletnost na način da se oni slože po aritmetičkom redu te se na taj način utvrdi njihov broj.
Potrebno je također provjeriti da li podaci popisnih listova postoje u digitalnom obliku, te to dokumentovati, posebno s aspekta formata eventualnih digitalnih podataka.

 

Član 10.
(Sadržaj utvrđivanja stanja dokumentacije izlaganja podataka)

 

(1)    Katastarska služba JLS je za dokumentaciju izlaganja podataka - Dn spise predmeta dužna utvrditi sljedeće:
a)     ukupan broj formiranih DN spisa,
b)     broj DN spisa koji su poništeni ili nedostaju,
c)     nivo do kojeg je završen postupak izlaganja, za svaki postojeći DN spis,
d)     tačan broj stranica za svaki postojeći DN spis,
e)     kompletnost i tačan broj stranica spiska prigovora.
(2)    Nivo do kojeg je završen postupak izlaganja utvrđuje se na osnovu stanja dokumentacije u DN spisu i to:
a)     u DN spisu postoji potpisan zapisnik o izlaganju podataka i otpremljeno rješenje o utvrđivanju prava na nekretninama (Postoji dokaz o urednoj dostavi rješenja);
b)     u DN spisu postoje potpisani zapisnik o izlaganju podataka i popisni list i bez rješenja;
c)     u DN spisu ne postoji potpisan zapisnik o izlaganju podataka, ali postoje popisni listovi;
(3)    Prilikom pregleda DN spisi se slažu po sljedećem rasporedu: popisni list, zapisnik o izlaganju podataka, rješenje o utvrđivanju prava, te ostala dokumentacija u spisu (dostavnice, zaključci Komisije i dr.);
(4)    Prilikom pregleda podataka također je potrebno utvrditi postoje li podaci popisnih listova u digitalnom obliku, te to dokumentovati, posebno s aspekta formata eventualnih digitalnih podataka.

 

Član 11.
(Zapisnik o utvrđivanju stanja)

 

(1)    Zapisnik o utvrđivanju stanja dokumentacije premjera i katastarskog klasiranja sadrži sve podatke utvrđenje u skladu sa čl. 9. i 10. ove uredbe.
(2)    Zapisnik o utvrđivanju stanja potpisuje osoba koja je izvršila pregled stanja i šef Katastarske službe JLS.
(3)    Zapisnik se izrađuje u tri primjerka od kojih jedan primjerak ostaje u arhivu Katastarske službe JLS, jedan primjerak se dostavlja Federalnoj upravi, a jedan primjerak Komisiji.

 

Član 12.
(Nadzor nad zapisnikom o utvrđivanju stanja)

 

Svaki zapisnik izrađen u smislu odredbi člana 11. ove ured­be kontroliše i odobrava ovlašteni inspektor Federalne uprave.

III IZRADA BAZE PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA

 

Član 13.
(Definicija Baze)

 

(1)    Podaci premjera i katastarskog klasiranja zemljišta unose se u bazu podataka premjera i katastarskog klasiranja (u daljem tekstu: BPIKK).
(2)    BPIKK obavezno sadrži sve podatke premjera i katastar­skog klasiranja zemljišta propisane članom 3. ove uredbe.
(3)    BPIKK može sadržavati i druge podatke koji su prikupljeni i evidentirani u postupku premjera i katastarskog klasiranja, do stupanja na snagu ove uredbe.
(4)    U BPIKK se unose podaci o površinama izračunati nakon digitalizacije parcela i dijelova parcela (tehničke površine).
(5)    Izuzetno od odredbi stava (4) ovog člana u slučajevima kada je izlaganje podataka premjera i katastarskog Masiranje započeto po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ove uredbe u BPIKK se unose površine izračunate klasičnim načinom računanja.

 

Član 14.
(Obaveza izrade po modelu i Pravilniku o BPKN)

 

BPIKK se izrađuje i održava u skladu sa Pravilnikom o BPKN i modelu podataka BPKN, osim u dijelu u kojem je ovom uredbom drukčije uređeno.

 

Član 15.
(Katastarski plan)

 

(1)   U BPIKK se unose podaci katastarskog plana ovisno o raspoloživom obliku.
(2)    Ukoliko je katastarski plan dostupan u digitalnom obliku može se preuzeti u BPIKK, ako postoji potvrda Federalne uprave o njegovom prijemu.
(3)    Ako je katastarski plan dostupan u analognom ili rasterskom obliku proces digitalizacije obavlja se u skladu sa Pravilniku o BPKN.

 

Član 16.
(Alfanumerički podaci)

 

(1)    Opisni podaci o nekretninama i podaci o korisnicima se prezentiraju u formi popisnog lista.
(2)   Alfanumerički podaci o nekretninama unose se u BPIKK u postupku premjera. U slučaju da postoje popisni listovi izrađeni prije stupanja na snagu ove uredbe, na osnovi; njih se vrši unos alfanumeričkih podataka u BPIKK.
(3)    Unos podataka vrši se od strane dva neovisna operatera. Usporedbom neovisnih unosa vrši se kontrola unosa podataka,
(4)    U slučaju da alfa numerički podaci postoje u digitalnom obliku, vrši se još jedan unos. Usporedbom ta dva unosa vrši se kontrola unosa podataka.
(5)    Podaci o površinama parcela i dijelova parcela unose se u skladu sa odredbama člana 13. st. (4) i (5) ove uredbe.

 

Član 17.
(Podaci o korisniku/vlasniku)

 

(1)    Ovisno o fazi uspostave katastra nekretnina u BIPKK se upisuju:
a)     podaci o korisniku nekretnine evidentiranom u pro­cesu premjera u slučaju da izlaganje podataka nije za­počelo, pri čemu se umjesto prava upisanih u popisni list u postupku premjera i katastarskog klasiranja u BPIKK upisuje nivo prava "evidentirani korisnik"
b)     podaci o korisniku nekretnine utvrđeni sukladno odredbama ove uredbe ili podaci o korisniku odnosno vlasniku nekretnine utvrđeni u postupku izlaganja provedenom prije stupanja na snagu ove uredbe u slučajevima kad je potpisan zapisnik o izlaganju podataka, odnosno kada je uredno dostavljeno rješenje o utvrđivanju prava, pri čemu se u BPIKK upisuje nivo prava korisnik
c)     u slučajevima iz tačke 2) ovog stava kada je uredno dostavljeno rješenje o utvrđivanju prava u rubrici "Primjedba" popisnog lista upisuje se tekst "Postoji rješenje o utvrđivanju prava".
(2)    Model podataka BPKN potrebno je prilagoditi u skladu sa odredbama stava (1) ovog člana, kako bi se BPIKK. mogla voditi na opisani način.

 

Član 18.
(Unos podataka o etažnim jedinicama)

 

Podaci o etažnim jedinicama u BPIKK unose se u skladu sa modelom podataka BPKN, uz dodatak podatka o suvlasničkom dijelu na parceli, koji se računa u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima.

 

Član 19.
(Skeniranje operata)

 

(1)    U svrhu arhiviranja i daljeg rada u digitalnom okruženju vrši se skeniranje svih dijelova elaborata premjera i katastarskog klasiranja zemljišta i DN spisa nastalih u procesu izlaganja podataka.
(2)    Fotoskice se skeniraju u boji rezoluciji 400 dpi.
(3)    Sljedeći dijelovi elaborata premjera i katastarskog klasiranja zemljišta skeniraju se u boji u rezoluciji ne manjoj od 300 dpi.
a)     skica razgraničenja katastarskih općina,
b)     sve skice geodetskih mreža,
c)     skice premjera,
d)     skice položaja fotoskica i skica premjera,
e)     skice podjele na grupe i
f)      ostali grafički prilozi izrađeni u boji.
(4)    Ostali dijelovi elaborata premjera i katastarskog klasiranja zemljišta i DN spisa skeniraju se cmobijelo u rezoluciji ne manjoj od 300 dpi.
(5)    Izuzetno od odredbi stava (4) ovog člana u boji se skeniraju popisne liste na kojima je bilo promjena u postupku izlaganja.
(6)    U slučajevima kada izlaganje podataka premjera i katastar­skog klasiranja zemljišta nije započeto po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ove uredbe ne skenira se dokumentacija računanja površina.
(7)    Skenirana dokumentacija iz st. (2) i (3) ovog člana pohranjuje se u *.tif formatu, a dokumentacija iz st. (4) ovog člana u *.pdf formatu.

 

Član 20.
(Veza na skeniranu dokumentaciju)

 

Pri izradi BPIKK osigurava se veza popisnog lista na skenirani DN spis predmeta koji ga prati i veza parcele na skeniranu fotoskicu odnosno skicu premjera na kojoj se ta parcela nalazi.

 

Član 21.
(Pregled i kontrola baze)

 

(1)    Pregled i kontrolu kvalitete izrađene BPIKK vrši Federalna uprava.
(2)    Nakon što utvrdi da je BPIKK izrađena u skladu sa odredbama člana 13. do 20. ovog Pravilnika i Pravilniku o BPKN Federalna uprava izdaje odgovarajuću potvrdu.

IV USAGLAŠAVANJE BPIKK SA STVARNIM STANJEM I PRIPREMA PODATAKA ZA IZLAGANJE

 

Član 22.
(Usklađivanje promjena prijavljenih u katastar)

 

(1)    U svrhu usklađivanja BPIKK sa stvarnim stanjem na terenu, promjene na nekretninama prijavljene i provedene kroz važeći katastarski operat (popisni i austro-ugarski katastar) od dana početka premjera provode se u BPIKK.
(2)    Da bi se moglo pristupiti provođenju promjena iz stava (1) ovog člana Katastarska služba JLS je dužna riješiti sve prijave za promjene u važećem katastarskom operatu.
(3)    Promjene iz stava (1) ovog člana u BPIKK provode se na osnovu raspoložive dokumentacije, a ako to nije moguće u saradnji s podnositeljem zahtjeva za promjenu provode se dodatne radnje i postupci kako bi se promjene provele.
(4)    Promjene iz stava (1) ovog člana u BPIKK se provode redoslijedom kojim su prijavljene za provođenje kroz važeći katastarski operat.
(5)    Ako se ustanovi daje prijavljena promjena već evidentirana u postupku premjera i katastarskog klasiranja, ona se ne provodi. Ova činjenica se na odgovarajući način evidentira u BPIKK.

 

Član 23.
(Dopunska izmjera)

 

(1)    U slučajevima u kojima je u razdoblju od aerofotogrametrijskog snimanja do dana početka priprema za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja došlo do značajnog odstupanja između stanja evidentiranog u BPIKK i stvarnog stanja na terenu, u svrhu pripreme za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja potrebno je provesti dopunski premjer.
(2)    Dopunski premjer se provodi na osnovu propisa koji uređuju premjer i katastarsko klasiranje zemljišta.
(3)    O provođenju dopunskog premjera zainteresirane stranke se obavještavaju objavom oglasa na web stranici JLS, oglasnoj ploči JLS, na mjestima uobičajenim za oglašavanje u katastarskoj općini za koju se provodi dopunski premjer i dostavom pozivnog pisma potpisanog od čelnika JLS na sve adrese u toj katastarskoj općini.
(4)    Oglasom se zainteresirane stranke obavještavaju o lokaciji, radnom vremenu, i roku u kojem mogu prijaviti promjene Komisiji.
(5)    Prijavljene promjene se provode u skladu sa procedurama za provođenje promjena u BPKN, s izuzetkom što se umjesto rješenja o provedenoj promjeni izrađuje obavijest o provedenoj promjeni, koja se dostavlja podnositelju prijave o promjeni.
(6)    U postupku premjera prijavljene promjene izrađuje se Zapisnik u skladu sa članom 70. ove uredbe.
(7)    Troškove dopunskog premjera snosi podnositelj prijave o promjeni. Visinu troškova propisuje predstavničko tijelo JLS.

 

Član 24.
(Nadležnost za provođenje usaglašavanja)

 

Promjene iz člana 22. stav (1) ove uredbe i promjene prikupljene u postupku dopunskog premjera provodi Komisija.

 

Član 25.
(Terenski poslovi usaglašavanja i dopunskog premjera)

 

(1)    Izvršenje terenskih poslova u postupku usaglašavanja poda­taka iz člana 22. stav (1) ove uredbe i dopunskog premjera mogu se, u skladu sačlanom 165. stav (2) Zakona povjeriti geodetskoj firmi, koja ispunjava uslove propisane članom 165a. odnosno članom 165b. Zakona.
(2)    Geodetska firma je dužna obaviti terenske radove iz stava (1) ovog člana, te izraditi dokumentaciju o promjenama u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o snimanju detalja ("Službeni list SR BiH", broj 4/91).
(3)    Po završetku terenskih radova i izrade dokumentacije, dokumentacija se u analognoj i digitalnoj formi, dostavlja Komisiji na pregled i provođenje.

 

Član 26.
(Pravila o provođenju promjena - korisnici)

 

(1)    Promjene podataka o korisnicima nekretnina utvrđenim u postupku premjera i katastarskog klasiranja zemljišta u BPIKK se provode na osnovu dokumentacije koja se nalazi u spisima predmeta prijavljenih promjena.
(2)    U slučaju da nije moguće povezati dokumentaciju sa stanjem u BPIKK u postupak za provođenje promjene uključuje se podnosilac zahtjeva, koji je dužan osigurati dodatnu dokumentaciju u roku koji odredi Komisija.
(3)    Komisija će podnositoca zahtjeva o roku za dostavu dodatne dokumentacije obavijestiti pismenim putem, vodeći računa da se pri određivanju roka za dostavu dokumentacije uzme u obzir složenost procedure i praksa koja se provodi u svrhu ishođenja tražene dokumentacije.
(4)    U slučaju da podnosioc zahtjeva ne dostavi dokumentaciju u ostavljenom roku, promjena se neće provoditi, a ova činjenica se na odgovarajući način evidentira u BPIKK, te će o tome biti obaviješten podnosioc zahtjeva.
(5)    Promjene podataka o korisnicima nekretnina u postupku dopunskog premjera vrše se u skladu sa članom 60. ove uredbe.

 

Član 27.
(Pravila o provođenju promjena - parcele)

 

(1)    Promjene na parcelama u BPIKK provode se na osnovu skice premjera i ostale dokumentacije koja se nalazi u spisima predmeta prijavljenih promjena.
(2)    U slučaju kad postojeća skica premjera i ostala dokumentacija ne omogućavaju provođenje promjena na parceli, Komisija/geodetska firma, će pismenim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva o obavljanju terenskog uviđaja kako bi se nedostajući podaci prikupili.
(3)    Obavijest o terenskom uviđaju dostavlja se podnositelju zahtjeva najmanje osam dana ranije od dana za koji je uviđaj zakazan.
(4)    Ako se podnositelj zahtjeva ne odazove u određenom terminu promjena se neće provoditi, a ova činjenica se na odgovarajući način evidentira u BPIKK.

 

Član 28.
(Provođenje promjena u BPIKK)

 

(1)    Promjene u BPIKK se provode u skladu sa procedurama za provođenje promjena u BPKN, s izuzetkom što se umjesto rješenja o provedenoj promjeni izrađuje obavijest o provedenoj promjeni, koja se dostavlja podnosiocu zahtjeva ukoliko je bio uključen u proces provođenja promjene.
(2)    Za svaku prijavljenu promjenu otvara se poseban spis predmeta.
(3)    Predmet se zaključuje odmah po provođenju promjene. Za predmete promjena koje su već evidentirane u BPIKK (član 22. stav (4)) i promjene koje se nisu mogle provesti (član 26. stav (4) i član 27. stav (4)) predmet se zaključuje bez provođenja uz odgovarajuće obrazloženje.

 

Član 29.
(Kontrola i nadzor)

 

Kontrolu i nadzor nad radom Komisije u postupku provođenja prijavljenih promjena vrši Katastarska služba JLS.

V IZRADA POPISNIH LISTOVA

 

Član 30.
(Izrada popisnih listova)

 

Popisni listovi izrađuju se u digitalnom obliku u skladu s modelom podataka katastra nekretnina i ovom uredbom.

 

Član 31.
(Unos podataka)

 

Unos podataka za izradu popisnih listova vrše dva neovisna operatera u skladu sa članom 16. stav (2) ove uredbe. Po obavljenim neovisnim unosima, vrši se njihova usporedba i izrada definitivne BIPKK.

 

Član 32.
(Popisni list - fizičke osobe)

 

(1)    Indikacije fizičkih osoba koji se upisuju u popisni list sadrže:
a)     prezime, ime oca i ime,
b)     adresu stanovanja (naseljeno mjesto, ulica i kućni broj) u skladu sa modelom podataka katastra nekretnina.
(2)   Kada se u jednoj katastarskoj općini pojavljuje više korisnika sa istim prezimenom, imenom oca i imenom, onda se iza imena, ako to prostor dozvoljava, upisuje u navodnicima nadimak korisnika ako ga isti ima.
(3)    Pri upisivanju podataka o korisniku, očevo ime piše se u genitivu, a sve ostale riječi pišu se u nominativu.

 

Član 33.
(Popisni list - pravne osobe)

 

(1)    Indikacije pravnih osoba koji se upisuju u popisni list sadrže:
a)     identifikacijski broj (ID),
b)     naziv iz ovlaštenog registra,
c)     adresu (naseljeno mjesto, ulica i kućni broj) iz ovlaštenog registra u skladu sa modelom podataka katastra nekretnina.
(2)    Ako je zemljište u državnom vlasništvu u dijelu popisnog lista koji se odnosi na identifikacije upisuje se "Državno vlasništvo - korisnik". Kao korisnik se upisuje do sada upisani korisnik u postojećoj katastarskoj evidenciji.

 

Član 34.
(Popisni list - javna dobra)

 

(1)    Prirodni vodotoci i prirodna jezera, prirodni izvori, javni bunari i javne česme koji su u općoj upotrebi, upisuju se u popisni list pod nazivom: javno dobro - vode.
(2)    Vještački vodotoci i jezera sa svojim pripadajućim objektima upisuje se u popisni list kao državno vlasništvo -s nazivom korisnika.
(3)    Javni putovi upisuju se u jedan popisni list s nazivom; javno dobro - putovi.

 

Član 35.
(Unos indikacija)

 

(1)    Unos indikacija korisnika vrši se na način da se podaci o njima preuzimaju iz Centralne evidencije jedinstvenih matičnih brojeva građana, odnosno registara pravnih osoba koje vode ovlaštene institucije, a kad to nije moguće vrši se direktni unos u BPIKK.
(2)    Podaci o adresi korisnika preuzimaju se iz baze podataka adresnog registra, a kad to nije moguće vrši se direktni unos u BPIKK po modelu podataka katastra nekretnina.

 

Član 36.
(Unificiranost indikacija)

 

(1)    Indikacije pojedinog korisnika moraju biti 'iste u svim popisnim listovima, kako unutar jedne tako i u ostalim katastarskim općinama u kojima korisnici imaju posjed.
(2)    Unificiranost indikacija pojedinog korisnika osigurava se kroz aplikaciju za vođenje BPIKK.

 

Član 37.
(Dio posjeda)

 

Podaci o dijelu posjeda pišu se u obliku razlomka sa najmanjim zajedničkim nazivnikom, a zbroj svih dijelova posjeda u jednom popisnom listu mora iznositi 1.

 

Član 38.
(Redoslijed upisa korisnika)

 

Ukoliko posjed ima više korisnika, podaci o korisnicima se upisuju u popisni list po abecednom redu njihovih naziva.

 

Član 39.
(Unos podataka - parcele)

 

(1)    Za svaku parcelu upisuju se podaci sukladno modelu podataka katastra nekretnina.
(2)    Naziv parcele upisuje se, prema izjavi korisnika, tokom saopštavanja podataka.
(3)    Ako se neka parcela nalazi na više planova odnosno skica detalja, upisuje se samo jedan broj skice i to onaj na kome je najveći dio površine.
(4)    Svi numerički podaci upisuju se u popisni list arapskim bro­jevima.

 

Član 40.
(Unos površina parcela)

 

(1)    Površine parcela i dijelova parcela unose se u BPIKK u skladu sa članom 13. st. (4) i (5) ove uredbe.
(2)    Pri izradi BPIKK s dijelom parcele koji je opisan kao dvorište postupa se u skladu sa članom 19. Pravilnika o katastarskom klasiranju zemljišta ("Službeni list SR BiH", broj 3/91 i "Službene novine Federacije BiH", broj 70/16).

 

Član 41.
(Nepoznati korisnici)

 

Parcele za koje se prilikom premjera nije mogao utvrditi korisnik, upisuju se u zajednički popisni list pod nazivom "Nepoznati korisnici". Prilikom privremenog numerisanja popisnih listova ovaj popisni list se numeriše posljednjim rednim brojem.

 

Član 42.
(Forma i izgled popisnog lista)

 

Forma i izgled popisnog lista prikazani su u Prilogu l. ove uredbe.

VI PRIPREMNI RADOVI ZA IZLAGANJE PODATAKA

 

Član 43.
(Program aktivnosti)

 

(1) Pripremni radovi za izlaganje podataka obuhvaćaj u donošenje programa aktivnosti izlaganja podataka (u daljem tekstu: Program aktivnosti) kojim se utvrđuju obaveze svih sudionika u postupku izlaganja podataka.
(2)    Program aktivnosti obuhvaća sve aktivnosti kako u pripremnom periodu, tako i u periodu izlaganja podataka, s naznakom nosioca i rokova izvršenja pojedinih aktivnosti.
(3)    Na osnovu utvrđenog programa aktivnosti Predstavničko tijelo JLS obrazuje Komisija.

 

Član44.
(Plan izlaganja podataka)

 

Na osnovu programa aktivnosti Komisija utvrđuje plan rada na izlaganju podataka.
Planom se obavezno utvrđuje da se prvo izlažu podaci za nekretnine u državnom vlasništvu.
Komisija oglasom određuje, posebno za svaku katastarsku općinu, mjesto i vrijeme početka i završetka izlaganja podataka, obavještava osobe koja polažu pravo ili imaju pravni interes na nekretninama u izlaganoj katastarskoj općini, da su dužne u vrijeme naznačeno u pozivu Komisije doći u prostorije Komisije u kojima se vrši izlaganje podataka i dati potrebne podatke o nekretninama.
(4)    Oglas se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH", službenim glasilima kantona i JLS, web stranicama JLS i Federalne uprave, najmanje u dvjema dnevnim novinama koje su dostupne u cijeloj Bosni i Hercegovini, na oglasnoj ploči JLS, lokalnim elektronskim medijima i na mjestima uobičajenim za oglašavanje u predmetnoj katastarskoj općini i to najkasnije 15 dana prije početka izlaganja podataka.

 

Član 45.
(Dokumentacija za izlaganje)

 

(1)    Komisija pribavlja i kompletira sav elaborat i dokumenta­ciju potrebnu za izlaganje podataka.
(2)    Od Federalne uprave komisija preuzima BPIKK-a.
(3)    Od Katastarske službe JLS Komisija preuzima sljedeći elaborat: kopije geodetskih planova, popisne listove za zemljište, foto skice i skice detalja, abecedni spisak koris­nika nekretnina, spisak površina, katastarski registar parcela i podatke o geodetskoj mreži, popisne listove za zgrade sa dokumentacijom o zgradama, katastarski operat i planove starog premjera, podatke o nekretninama u državnom vlas­ništvu, neprevedene odluke i druge isprave i dokaze koji mogu poslužiti za utvrđivanje korisnika na nekretninama.

 

Član 46.
(Uslovi za rad Komisije)

 

Za rad Komisije JLS je dužna osigurati radnu prostoriju. Prostorija u kojoj se vrši izlaganje mora biti opremljena odgovarajućom uredskom, računalnom opremom i pristupom Internetu čime se osigurava normalan rad Komisije i zaštita dokumentacije i elaborata od požara, oštećenja i uništenja.

 

Član 47.
(Nekretnine u etažnom vlasništvu)

 

(1)    Katastarska služba JLS dužna je, prije početka izlaganja, prikupiti podatke o nekretninama u etažnom vlasništvu i izraditi diobene planove za takve nekretnine u skladu sa članom 30. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine("Službene novine Federacije BiH", broj 5/03), (u daljem tekstu: ZZKFBiH).
(2)    Sastavni dio diobenog plana je popisni list nekretnine u etažnom vlasništvu. Popisni list za nekretnine u etažnom vlasništvu sadrži podatke o etažnim jedinicama, podatke o nosiocima prava i upise u "C" listu knjige položenih ugo­vora i zemljišne knjige ukoliko oni postoje. Obrazac popisnog lista nekretnine u etažnom vlasništvu prikazan je u Prilogu 2. ove uredbe i čini njegov sastavni dio.
(3)    Diobeni planovi za nekretnine u etažnom vlasništvu izrađuju se na osnovu stanja upisa u zemljišnoj knjizi i knjizi položenih ugovora, ako su djelimiono ili u cijelosti u njih upisane, ili na osnovu dopunskog premjera takvih nekretnina.

VII POSTUPAK IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA O NEKRETNINAMA

 

Član 48.
(Sadržaj postupka izlaganja)

 

Postupak izlaganja podataka sastoji se od:
a)     saopćenja podataka i utvrđivanja korisnika nekretnine,
b)     rješavanja prigovora na podatke premjera i katastarskog klasiranja,
c)     provođenje promjena u BPIKK,
d)     završnih radnji i potvrde izlaganja podataka.
a) Saopćenja podataka i utvrđivanje korisnika nekretnine

 

Član 49.
(Poziv za izlaganje podataka)

 

(1)    Na osnovu plana izlaganja podataka korisniku se dostavlja najmanje osam dana prije dana izlaganja popisni list, koji sadrži podatke o nekretninama sa pozivom da dođe na mjesto izlaganja podataka, radi davanja saglasnosti na podatke upisane u popisnom listu.
(2)    U pozivu koji se dostavlja korisniku obavezno se navodi značaj i svrha izlaganja, kao i prava i obaveze korisnika koji proističu iz Zakona i ove uredbe.
(3)   Poziv se dostavlja korisniku upisanom u popisni list ili zakonskom nasljedniku.
(4)    Kod nekretnina u etažnom vlasništvu, korisniku se dostavlja izvod iz popisnog lista nekretnine koji sadrži podatke o posebnom dijelu zgrade za koji se vrši izlaganje podataka.
(5)    Pozivanje korisnika i dostavljanje poziva vrši se prema odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), uz dopunu da se oglašavanje, u slučaju potrebe, uz oglašavanje na oglasnoj
ploči JLS, vrši i na web stranici JLS i na ulazu u prostorije u kojima se vrši izlaganje podataka.

 

Član 50.
(Utvrđivanje indikacija)

 

(1)    Izlaganje podataka počinje provjerom indikacija upisanih u popisnom listu. Indikacija mora odgovarati podacima o korisniku upisanim u Centralne evidencije jedinstvenih matičnih brojeva građana, ili podacima iz javne isprave kojom se potvrđuje identitet fizičke odnosno pravne osobe.
(2)    Ako u BPIKK nije upisan jedinstveni matični broj građanina, odnosno identifikacioni broj pravne osobe isti se obavezno u nju unosi prije nastava izlaganja.
(3)    Svi podaci o korisniku i parcelama koji se u toku izlaganja podataka ispravljaju ili unose u popisne listove provode se kroz BPIKK na način koji osigurava naknadni uvid u svaku promjenu koja je učinjena.

 

Član 51.
(Utvrđivanje podataka o nekretninama)

 

(1)    Kada Komisija utvrdi tačnu indikaciju, pristupa izlaganju podataka o nekretninama.
(2)    Radi utvrđivanja tačne lokacije parcele, prisutnom korisniku se saopće podaci o korisnicima susjednih parcela. Ako se tom prilikom utvrdi da ti podaci nisu tačni, isti se ispravljaju u BPIKK.
(3)    Kada se za dotičnu parcelu na opisan način utvrdi njen položaj, upisuje se naziv te parcele prema iskazu korisnika, ako već nije upisan.
(4)    Podaci o parceli: površina, način korištenja odnosno kultura i klasa saopćavaju se iz popisnog lista.
(5)    U slučaju da korisnik ima primjedbu na saopćene podatke, komisija će u prvom koraku izvršiti uvid u izvornu doku­mentaciju premjera. Ako saopćeni podaci ne odgovaraju tim podacima oni će biti saopćeni korisniku. Ukoliko je on saglasan s njima, podaci u BPIKK se koriguju. Ako to nije slučaj Komisija će pokrenuti postupak po prigovoru, koji će se okončati nakon terenskog uviđaja.
(6)    Po okončanju saopćavanja podataka o parcelama, na isti način se korisniku saopćavaju podaci o etažnim jedinicama.

 

Član 52.
(Prigovor na saopćene podatke)

 

(1)    Usmeni prigovor u postupku izlaganja podataka rješava se tokom saopćavanja podataka, tako da Komisija po opravdanom prigovoru odmah provodi ispravku podataka u BPIKK.
(2)    U slučaju kada se odbije usmeni prigovor, a korisnik nije saglasan s takvom odlukom Komisije, on ima pravo podnijeti pismeni prigovor istog sadržaja.
(3)    Na osnovu pismenog prigovora Komisija otvara predmet koji se rješava u daljem postupku. Pismeni prigovor se podnosi na posebnom obrascu (Prilog 3. ove uredbe). U spis predmeta u analognom i digitalnom obliku se pohra­njuju svi dokumenti prikupljeni i nastali tokom postupka rješavanja po prigovoru.

 

Član 53.
(Prigovor o granicama posjeda)

 

(1)    Prilikom zaprimanja prigovora koji se odnosi na granice posjeda Komisija upozorava korisnike da su dužni blagovremeno, prije rješavanja prigovora, izvršiti obilježavanje mednih linija vidnim i trajnim biljegama.
(2)    Komisija će postupati na način da neznanje i neukost korisnika i drugih zainteresovanih osoba koje učestvuju u postupku izlaganja podataka, ne bude na štetu prava koja po zakonu imaju.

 

Član 54.
(Saglasnost na podatke popisnog lista)

 

(1)    Saglasnost na podatke upisane u popisnom listu korisnik potvrđuje svojim potpisom.
(2)    U slučaju da korisnik nije saglasan s podatcima upisanim u popisni list može podnijeti pismeni prigovor u skladu sa članom 52. stav (2) ove uredbe.
(3)    U slučaju spriječenosti korisnika, pozivu se može odazvati i dati Saglasnost na upisane podatke i drugi punoljetni član domaćinstva.
(4)    Ako korisnik nije pismen, ili ne može da piše, potpisat će ga jedna pismena osoba, koja će staviti i svoj potpis, a korisnik pored potpisa stavlja otisak prsta.
(5)    Članovi Komisije ne mogu potpisivati korisnika.
(6)    Ako je korisnik uredno pozvan, a nije se odazvao pozivu, smatra se da je dao Saglasnost na upisano stanje.
(7)    Kao potvrda da je korisnik uredno pozvan, popisnom listu se prilaže dostavnica o prijemu poziva.

 

Član 55.
(Završetak saopćavanja)

 

Saopćavanje podataka sadržanih u popisnom listu zaključuje se upisom mjesta i datuma izlaganja podataka i poipisom svih članova Komisije.

 

Član 56.
(Spajanje popisnih listova istog korisnika)

 

(1)    Ako je posjed jednog korisnika upisan u više popisnih listova, tokom saopćavanja podataka izvršit će se njihovo spajanje.
(2)    Spajanje popisnih listova iz stava (1) ovog člana vrši se tako da se u popisni list u kojem se nalazi najviše parcela izvrši prenos parcela iz ostalih popisnih listova. Ova promjena na odgovarajući način se evidentira u BP1KK.

 

Član 57.
(Postupanje kod nepoznatih korisnika)

 

(1)    Za parcele koje su upisane u popisni list pod nazivom "Nepoznati korisnici" treba u toku izlaganja podataka utvrditi stvarne korisnike.
(2)    Ovaj popisni list poništava se kada se sve upisane parcele otpišu u odgovarajuće popisne listove.

 

Član 58.
(Evidentiranje JLS kao korisnika)

 

Ako se ne može utvrditi korisnik nekretnina u državnom vlasništvu upisat će se kao korisnik JLS na čijem se području to zemljište nalazi.

 

Član 59.
(Sukorisnički popisni listovi)

 

(1)    U toku saopćavanja podataka posebno će se obratiti pažnja izlaganju sukorisničkih popisnih listova.
(2)    Stanje posjeda treba saopćiti svim zainteresovanim sukorisnicima, i uz potpis stranke, posebno za svakog sukorisnika, označiti datum saopćavanja podataka.

 

Član 60.
(Prenos parcela i etažnih jedinica)

 

(1)    Prenos parcela, i etažnih jedinica u toku izlaganja podataka iz jednog u drugi popisni list, vrši se u digitalnom obliku putem odgovarajućeg softvera na osnovu isprava o prometu nekretnina (ugovori i rješenje nadležnih organa), uz uslov da je moguća jednoznačna identifikacija predmetnih nekretnina.
U slučaju da korisnik koji drži parcelu u posjedu ne posjeduje isprave iz stava (1) ovog člana, moguće je izvršiti prenos parcele iz jednog u drugi popisni list, na osnovu izjave koju potpisuju korisnik evidentiran u postupku premjera i katastarskog klasiranja i taj korisnik.
(3)    Prenos parcele iz jednog u drugi popisni list obavlja se u skladu sa modelom podataka, o čemu se vodi odgovarajući spis predmeta u analognom i digitalnom obliku. U primjed­bu popisnog lista iz kojeg se prenosi parcela i primjedbu popisnog lista u koji se prenosi parcela upisuje se osnova provedene promjene.

 

Član 61.
(Zainteresirani korisnik)

 

Izlaganju podataka može pristupiti svaki zainteresovani korisnik, ali se upis parcela u njegovu korist ne može izvršiti bez ispunjavanja uslova iz člana 60. st. (1) ili st. (2) ove uredbe.

 

Član 62.
(Premjer dijela parcele u svrhu formiranja nove parcele)

 

Ako je parcela za koju se traži prenos iz jednog u drugi popisni list premjerana kao kultura (dio parcele), prenos se ne može izvršiti bez premjera tog dijela parcele kao zasebne parcele, nakon čega se može izvršiti prenos parcele u popisni list drugog korisnika.

 

Član 63.
(Spor oko posjeda)

 

U slučaju spora oko upisa neke parcele u popisni list, parcela se upisuje u popisni list onog korisnika koji je drži u posjedu, s tim da se u primjedbi za tu parcelu upiše da je posjed sporan.

 

Član 64.
(Ispravka u izloženom popisnom listu)

 

(1)    U slučaju da se u toku izlaganja podataka pojavi potreba za ispravkom podataka u već izloženom popisnom listu, Komisija je dužna pozvati upisanog korisnika zemljišta radi saopćavanja pristiglog zahtjeva i njegovog izjašnjenja o istom.
(2)    U pozivu Komisija je dužna upoznati upisanog korisnika s podacima o podnosiocu zahtjeva za ispravku, sadržaju zahtjeva, te sa činjenicom da će, ako se ne odazove pozivu, predmetna parcela biti evidentirana kao parcela sa spornim posjedom.
(3)    Ispravka se može provesti samo uz saglasnog upisanog korisnika, koju daje u formi potpisane izjave.
(4)    U slučaju da ne postoji saglasnost upisanog korisnika zadržat će se postojeće stanje, a u primjedbi uz predmetnu parcelu upisati da se radi o spornom posjedu.

 

Član 65.
(Ispravka netočno upisanih podataka)

 

Netačno upisani podaci u popisnom listu, kao i podaci koji nisu upisani u skladu sa odredbama ove uredbe, unose se na propisan i ispravan način, uvijek uz otvaranje odgovarajućeg analognog i digitalnog spisa predmeta u koji se prilaže dokumentacija na osnovu koje se vrši korekcija podataka.

 

Član 66.
(Numeracija novootvorenih popisnih listova)

 

Novootvoreni popisni listovi u toku izlaganja podataka numerišu se automatski   u nastavku postojeće numeracije popisnih listova.

b) Rješavanje prigovora na podatke premjera i katastarskog klasiranja

 

Član 67.
(Obavijest o terenskom uviđaju)

 

(1)    Prije početka radova na rješavanju pismenih prigovora na podatke premjera i katastarskog klasiranja, Komisija planira redoslijed premjera promjena na parcelama koje su predmet prigovora.
(2)    Komisija je dužna obavijestiti sve zainteresirane stranke o vremenu kada će se izvršiti uviđaj i premjer promjena na parcelama za koje su podneseni prigovori najmanje osam dana prije dana zakazanog za uviđaj.

 

Član 68.
(Terenski uviđaj)

 

(1)   U postupku rješavanja prigovora, uviđajem na licu mjesta treba utvrditi pravo stanje na parcelama koje su predmet prigovora, izvršiti dopunski premjer po metodama i s tačnošću koje su propisane za premjer detalja. Na osnovu tako prikupljenih podataka nastale promjene će se provesti u BPIKK.
(2)    Objekti kao što su: željezničke pruge, putovi, kanali, industrijski i drugi objekti, mjere se samo ako su prethodno ograničeni propisnim i trajnim biljegama.
(3)    U slučaju iz stava (2) ovog člana, kada je objekat u izgradnji, mjeri se crta eksproprijacije pod uslovom da je ista na terenu obilježena vidljivim i trajnim biljegama.

 

Član 69.
(Skica dopunskog premjera)

 

(1)   Evidentiranje podataka prikupljenih premjerom promjena vrši se na skicama dopunskog premjera.
(2)    Skica premjera je sastavni dio spisa predmeta pojedinog prigovora.

 

Član 70.
(Zapisnik premjera)

 

(1)    Komisija je o postupku premjera dužno voditi posebni zapisnik.
(2)    Zapisnik iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži podatke o: mjestu i vremenu terenskog uviđaja, prisutnim zainteresiranim strankama, vrsti promjene, dokumentaciji na kojoj se zasniva promjena, načinu označavanja međnih tačaka, promjenama na objektima, izjavu zainteresirane stranke da je saglasna s obilježenim međama, samim zapisnikom, te da je bila nazočna terenskom uviđaju i njen potpis, izjavu geodetskog stručnjaka koji je izvršio premjer da međe nisu sporne i da su ispravno obilježene i njegov potpis (Prilog 4. ove uredbe).
(3)    Zapisnik iz stava (1) ovog člana potpisuju zainteresovane stranke.
(4)   Zapisnik iz stava (1) ovog člana je sastavni dio spisa predmeta pojedinog prigovora.

 

Član 71.
(Veza na prvobitni premjer)

 

Svaki slučaj dopunskog premjera povezuje se sa prvobitnim premjerom. Povezivanje se vrši na taj način da se na skici detalja odnosno fotoskici obuhvat područja koje je predmet dopunskog premjera uokviri s ljubičastom bojom, crtom debljine 0,5 mm i označi broj spisa predmeta prigovora.

 

Član 72.
(Pravila za izradu skice premjera)

 

(1)    Novopostavljene geodetske tačke i njihovi brojevi, te međe i brojevi novih parcela, izvlače se i upisuju na skicama do­punskog premjera crvenom bojom. Podaci mjerenja, indikacije, kulture i klase, kao i crteži koji predstavljaju ranije stanje, upisuju se odnosno iscrtavaju crnom bojom.
(2)    Novopostavljene geodetske tačke numerišu se u nastavku numeracije postojećih.

 

Član 73.
(Terenski uviđaj bez premjera)

 

Za slučaj terenskog uviđaja bez premjera, u zapisniku iz člana 71. ove uredbe konstatira se utvrđeno stanje na terenu, koje svojim potpisom potvrđuju zainteresirane stranke i geodetski stručnjak koji je obavio uviđaj.

 

Član 74.
(Rješenje o odbijanju prigovora)

 

(1)   Na nepovoljno riješen prigovor izdaje se rješenje o odbijanju prigovara. Rješenje se izrađuje iz softvera i automatski arhivira u digitalnom spisu predmeta.
(2)    Rješenje se uručuje svim zainteresiranim strankama, uz potpis na kopiji rješenja.
(3)    U slučaju kada se rješenje zainteresiranim strankama dostavlja poštom, uz rješenje koje ostaje u spisu predmeta prilaže se povratnica o prijemu rješenja.

 

Član 75.
(Žalba na rješenje o odbijanju prigovora)

 

(1)   Na rješenje o odbijanju prigovora iz člana 74. ove uredbe može se u roku od osam dana od dana prijema rješenja izjaviti žalba Federalnoj upravi.
(2)    Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom Komisiji.
(3)    Komisija potvrđuje prijem žalbe evidentiranjem i pohranom žalbe u analognom i digitalnom spisu predmeta.

 

Član 76.
(Mogućnost dodjele terenskog uviđaja geodetskoj firmi)

 

(1)   Izvršenje poslova terenskih uviđaja u postupku rješavanja prigovora može   se povjeriti geodetskoj firmi, koja ispunjava uslove propisane članom 165b. Zakona.
(2)    Geodetska firma je dužna obaviti terenske radove vezane za prigovor, te izraditi dokumentaciju o promjeni u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o snimanju detalja.
(3)   Po završetku terenskih radova i izrade dokumentacije, dokumentacija se u analognoj i digitalnoj formi, dostavlja Komisiji na pregled i provođenje.

c) Provođenje promjena u BPIKK

 

Član 77.
(Način provođenje promjene)

 

(1)   Provođenje promjena u BPIKK vrši se na osnovu dokumentacije prikupljene terenskim uviđajem.
(2)    Unos podataka premjera u BPIKK vrši se pod predmetom koji je otvoren za pojedini prigovor.
(3)    Sva dokumentacija prikupljena kod terenskog uviđaja pohranjuje se u analognom i digitalnom spisu predmeta.

 

Član 78.
(Unos podataka o tačkama geodetske osnove)

 

(1)    Podaci o geodetskim tačkama u BPIKK unose se na osnovu originalnih podataka.
(2)    Tačke geodetske osnove označavaju se u BPIKK jednoznačnim oznakama kojima su označene na skicama premjera.

 

Član 79.
(Provođenje promjena kada terenske poslove obavlja geodetska firma)

 

(1)    U slučaju kada u skladu sa članom 76. ove uredbe poslove terenskih uviđaja u postupku rješavanja prigovora obavlja geodetska firma kontrolu izrađene dokumentacije vrši Komisija.
(2)    Po obavljenoj kontroli Komisija pristupa provođenju promjena u BPIKK.

 

Član 80.
(Provođenje promjena u posjedu)

 

U BPIKK se promjene u posjedu parcela, prikupljene u postupku rješavanja po prigovorima provode na osnovu dokumentacije propisane članom 60. st. (1) i (2) ove uredbe.

 

Član 81.
(Potvrda popisnog lista na koji je uložen prigovor)

 

(1)   Nakon što Komisija provede promjenu u BIPKK u pojedinom predmetu po prigovoru na podatke premjera i katastarskog  klasiranja, s aktuelnim popisnim   listom postupa u skladu sa čl. 49., 50. i 51. ove uredbe. (2)   Aktuelni popisni list se dostavlja svim zainteresiranim strankama u postupku po prigovoru.

 

Član 82.
(Čuvanje dokumentacije)

 

Dokumentacija izrađena u postupanju po prigovorima na podatke premjera i katastarskog klasiranja pohranjuje se u analognom obliku u skladu sa Uredbom o načinu čuvanja i korištenja podataka premjera i katastra nekretnina ("Službeni list SR BiH", broj 12/85) i digitalnom obliku u skladu sa Pravilnikom o BPKN.

d) Završne radnje i potvrda izlaganja podataka

 

Član 83.
(Uređenje dokumentacije)

 

Po završetku izlaganja Komisija je dužna urediti dokumentaciju izlaganja podataka na način da sve izložene popisne listove zajedno s pripadajućim rješenjima o utvrđivanju podataka premjera i katastarskog klasiranja složi po aritmetičkom redu i arhivira u fascikle po 100 komada, a spise predmeta prigovora na podatke premjera i katastarskog klasiranja složi po aritmetičkom redu i arhivira u fascikle po 50 komada.

 

Član 84.
(Zapisnik o završetku izlaganja podataka)

 

(1)    U roku od osam dana od dana završetka izlaganja podataka Komisija je dužna izraditi Zapisnik o završetku postupka izlaganja (u daljem tekstu: Zapisnik).
(2)    U Zapisniku se navodi: vrijeme početka i završetka izlaganja podataka, broj potpisanih popisnih listova, broj poništenih i spojenih popisnih listova, broj podnesenih žalbi na rješenja o odbijanju prigovora na podatke premjera i katastarskog klasiranja, broj neriješenih žalbi u trenutku izrade Zapisnika, te popis popisnih listova na koje se te žalbe odnose.
(3)   Zapisnik potpisuju članovi Komisije, uz oznaku datuma i mjesta izrade Zapisnika. Uz Zapisnik se prilaže Rješenje o imenovanju Komisije.
(4)   Zapisnik se izrađuje u tri primjerka, od kojih se jedan dostavlja Federalnoj upravi, drugi katastarskoj službi JLS, a treći arhivira zajedno s ostalom dokumentacijom izlaganja.

 

Član 85.
(Potvrda izlaganja podataka)

 

Po prijemu Zapisnika iz člana 84. ove uredbe i obavljenoj kontroli dokumentacije nastale u postupku izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta Federalna uprava izdaje akt kojim potvrđuje da je završeno izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja na javni uvid za predmetnu katastarsku općinu, te da je izrađena BPIKK čime su se stekli uslovi za početak njenog održavanja i korištenja u postupku zamjene/uspostave zemljišne knjige.

 

Član 86.
(Početak održavanja BPIKK)

 

Po dostavi akta iz člana 85. ove uredbe katastarska služba JLS počinje održavati BPIKK.

VIII PRELAZNEI ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 87.
(Postupak kod izlaganja započetog prije stupanja na snagu
zakona o zemljišnim knjigama)

 

(1)    U slučaju kada je za određenu katastarsku općinu počelo izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ZZKFBiH, u svrhu nastavka poslova u prvom koraku se izrađuje BPIKK u skladu sa čl. 13. do 21. ove uredbe.
(2)   Prilikom izrade BPIKK u popisnim listovima nivo upisa evidentiranim osobama određuje se u skladu sa pravilima opisanim u članu 17. ove uredbe.

 

Član 88.
(Izlaganje neizloženih popisnih listova)

 

U katastarskim općinama iz čl. 87. provest će se postupak izlaganja podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta, za popisne listove iz čl. 17. st. (2) toč, c), nakon što se izvrši usaglašavanje podataka BPIKK sa stvarnim stanjem u skladu sa čl. 22. do 29. ove uredbe.

 

Član 89.

 

(Postupak kod izlaganja završenog prije stupanja
na snagu zakona o zemljišnim knjigama)

 

(1)    U slučaju kada je za određenu katastarsku općinu završeno izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ZZKFBiH u svrhu nastavka poslova u prvom koraku se izrađuje BPKN u skladu sa čl. 13. do 21. ove uredbe.
(2)   Prilikom izrade BPKN osobama upisanim u popisne listove u čiju korist je doneseno rješenje o utvrđivanju prava na nekretninama u tim popisnim listovima upisat će se prava utvrđena rješenjem.

 

Član 90.
(Uslovi za predaju katastra nekretnina nadležnom sudu)

 

(1)    U katastarskim općinama iz čl. 89. ove uredbe, prije predaje podataka katastra nekretnina nadležnom sudu u skladu sa članom 84. ZZKFBiH, provest će se usaglašavanje poda­taka BPKN sa stvarnim stanjem u skladu sa čl. 21. do 29. samo u slučajevima promjena koje su katastarskoj službi JLS prijavljene poslije stupanja na snagu katastra nekret­nina, a provođene su u katastarskim evidencijama koje su bile na snazi prije stupanja na snagu katastra nekretnina.
(2)    Promjene prijavljene Katastarskoj službi JLS u katastru nekretnina također moraju biti provedene prije predaje katastra nekretnina nadležnom sudu u skladu sa članom 84. ZZKFBiH.

 

Član 91.
(Usklađivanje podataka katastra i zemljišnih knjiga)

 

(1)    U svrhu zamjene/uspostave zemljišne knjige provodi se postupak usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige.
(2)    Postupak se provodi na osnovu projektnog zadatka i uputa koje izrađuje Federalna uprava.
(3)    U postupku usklađivanja koriste se aktuelni podaci BPKN ili BPIKK s jedne strane i podaci Baze podataka zemljišne knjige (u daljem tekstu: BPZK) s druge strane.
(4)    Izrađenu dokumentaciju o usklađivanju podataka Katastarska služba JLS dostavlja nadležnom sudu u svrhu zamjene/uspostave zemljišne knjige.

 

Član 92.
(Postupanje po završetku zamjene/uspostave zemljišne knjige).

 

(1)    Kada općinski sud završi zamjenu/uspostavu zemljišne knjige za cijelu katastarsku općinu po novom premjeru, dužan je u roku od 15 dana od dana završetka postupka, o toj činjenici pismenim putem obavijestiti Katastarsku službu JLS.
(2)    Katastarska služba JLS po prijemu obavijesti iz stava (1) ovog člana dužna je po službenoj dužnosti usuglasiti podatke BPKN odnosno BPUCK s podacima iz BPZK, na način da će u BPKN i BPIKK zadržati postojeće podatke o nekretninama, a iz BPZK preuzeti podatke o nosiocima prava na nekretninama.
(3)   Postupkom iz stava (2) ovog člana BIPKK se prevodi u BPKN.

 

Član 93.
(Proglašenje katastra nekretnina)

 

Nakon što Katastarska služba JLS provede postupak iz čl. 92. st. (2) ove uredbe, Federalna uprava donosi rješenje o stupanju na snagu katastra nekretnina u skladu sa čl. 94. Zakona.

 

Član 94.
(Obaveza usklađenosti katastra i zemljišnih knjiga)

 

Uspostavom BPKN u skladu sa odredbama člana 92. stav (2) ove uredbe, nije dozvoljeno provođenje promjena o pravima na nekretninama  bez pismene  obavijesti  da je prijavljena promjena provedena u BPZK.

 

Član 95.
(Usklađivanje podataka kada se zemljišna knjiga vodi po novom premjeru)

 

(1)    Usklađivanje podataka BPKN i BPZK za katastarske općine za koje je zemljišna knjiga uspostavljena po podacima novog premjera prije stupanja na snagu ove uredbe, provest će se u skladu sa odredbama člana 92. stav (2) ove uredbe u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove uredbe.
(2)    Usklađivanje podataka BPKN i BPZK za katastarske općine za koje je uspostavljen katastar nekretnina, koji je predat nadležnim sudovima u skladu sa članom 84. ZZKFBiH provest će se u skladu sa odredbama čl. 92. st. (2) u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove uredbe.

 

Član 96.
(Prestanak važenja dosadašnjeg pravilnika)

 

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Pravilnik o izlaganju na javni  uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta i određivanja upisa prava na nekretninama ("Službeni list SR BiH", broj 25/88).

 

Član 97.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2028/2016
10. novembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.