Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 72. sjednici, održanoj 13.10.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O ČINOVIMA SLUŽBENIKA
SUDBENE POLICIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Uredbi o činovima službenika Sudbene policije Federa­cije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/07 i 55/14), članak 8., mijenja se i glasi:

 

"Članak 8.

 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Sudbene policije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu), u dijelu koji se odnosi na raspored poslova i zadataka, pored ostalih uvjeta predviđenih za raspored na odgovarajuće radno mjesto, za svako radno mjesto će se sukladno članku 9., ove uredbe propisati čin kao poseban uvjet. Kod utvrđivanja čina kao posebnog uvjeta iz stavka (1) ovog članka vodit će se računa o opsegu i složenosti poslova koji se obavljaju na konkretnom radnom mjestu."

 

Članak 2.

 

Članak 9. mijenja se i glasi:

 

"Članak 9.

 

Činovi službenika sudbene policije usklađeni su sa poslo­vima konkretnih radnih mjesta, na sljedeći način:
1)     Sudbeni policajac
- osnovni poslovi službenika sudbene policije;
2)     Stariji sudbeni policajac
- poslovi vođe patrole sudbene policije;
- poslovi  sudskog policajca Interventno-operativne jedinice,
3)     Narednik sudbene policije
- poslovi komandira Stanice sudbene policije;
- poslovi sudskog policajca za materijalno-tehničke poslove sudbene policije;
4)     Stariji narednik sudbene policije
- poslovi vođe tima Interventno-operativne jedinice;
- poslovi komandira Stanice sudbene policije sa većim opsegom ili složenosti poslova;
- poslovi rukovoditelja operativnog dežurstva u sjedištu odjeljenja;
5)     Mlađi inspektor sudbene policije
- poslovi zamjenika zapovjednika odjeljenja sudbene policije;
- poslovi pomoćnika sudbene policije;
6)     Inspektor sudbene policije
- poslovi zamjenika zapovjednika odjeljenja sudbene policije sa većim opsegom ili složenosti poslova,
- poslovi pomoćnika zapovjednika odjeljenja sudbene policije sa većim opsegom ili složenosti poslova;
- poslovi inspektora za operacije i sigurnost;
- poslovi inspektora za administraciju i potporu;
- poslovi inspektora za analitiku i informiranje.
7)     Viši inspektor sudbene policije
- poslovi zapovjednika odjeljenja sudbene policije;
- poslovi inspektora unutarnje kontrole;
8)     Samostalni inspektor sudbene policije
- poslovi pomoćnika glavnog zapovjednika za operacije i sigurnost;
- poslovi pomoćnika glavnog zapovjednika za administraciju i potporu;
poslovi šefa unutarnje kontrole;
- poslovi zapovjednika odjeljenja sudbene policije sa većim opsegom ili složenosti poslova;
9)     Glavni inspektor sudbene policije
- poslovi zamjenika glavnog zapovjednika sudbene policije.
10)   Generalni inspektor sudbene policije
- poslovi glavnog zapovjednika sudbene policije.

 

Članak 3.

 

U članku 16. stavak (3) mijenja se i glasi: '"Službenik sudbene policije koji se prijavljuje za unapre­đenje u čin "mlađi inspektor sudbene policije" mora imati najma­nje VI stupanj stručne spreme ili prvi ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova)."
Stavak (4) mijenja se i glasi:
"Službenik sudbene policije koji se prijavljuje za unapređenje u čin "samostalni inspektor sudbene policije" mora imati VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja."

 

Članak 4.

 

U članku 17. stavak (l) toč. 3.14. mijenjaju se i glase: "3. za unapređenje iz čina "mlađi inspektor sudbene poli­cije" u čin "inspektor sudbene policije" i iz čina "inspektor sud­bene policije" u čin "viši inspektor sudbene policije" - četiri godine u svakom činu za službenike sudbene policije sa VI stup­njem stručne spreme ili završenim prvim ciklusom visokog obra­zovanja Bolonjskog sustava studiranja bodovanim sa 180 ECTS bodova i dvije godine u svakom činu za službenike sudbene policije sa VII stupnjem stručne spreme ili završenim visokim obrazovanjem prvog ciklusa (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja;
"4. za unapređenje iz čina "viši inspektor sudbene policije" u čin "samostalni inspektor sudbene policije" - tri godine."

 

Članak 5.

 

Čl. 21. i 22. brišu se.

 

Članak 6.

 

Članak 24. mijenja se i glasi:

 

"Članak 24.

 

Prigodom rasporeda "glavnog inspektora sudbene policije" ili "samostalnog inspektora sudbene policije" na radno mjesto glavni zapovjednik sudbene policije tom službeniku sudbene policije se dodjeljuje čin "generalni inspektor sudbene policije".
Prigodom rasporeda "samostalnog inspektora sudbene policije" na radno mjesto zamjenik glavnog zapovjednika sudbe­ne policije tom službeniku sudbene policije se dodjeljuje čin "glavni inspektor sudbene policije".
U slučaju rasporeda glavnog zapovjednika sudbene policije na druge poslove i zadatke tom službeniku se oduzima čin "generalni inspektor sudbene policije" i taj službenik sudbene policije se može rasporediti na radno mjesto za koje je propisan čin "glavni inspektor sudbene policije" ili čin "samostalni inspektor sudbene policije".
U slučaju rasporeda zamjenika glavnog zapovjednika sud­bene policije na druge poslove i zadatke tom službeniku sudbene policije se oduzima čin "glavni inspektor sudbene policije" i taj službenik sudbene policije se može rasporediti na radno mjesto za koje je propisan čin "samostalni inspektor sudbene policije".
Rješenje o rasporedu i dodjeljivanju činova u slučajevima iz stavka (1) i (2) ovog članka i rješenje o rasporedu i oduzimanju činova iz stavka (3) i (4) ovog člana donosi predsjednik Vrhovnog suda. Protiv rješenja iz stavka (5) ovog članka se pred nadležnim sudom može pokrenuti sudbeni postupak u roku od 30 dana od dana prijema konačnog rješenja."

 

Članak 7.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1880/2016
13. listopada 2016. godine
Sarajevo

Premijer

Premijer
Fadil Novalić, v. r.