Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 72. sjednici, održanoj 13.10.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O ČINOVIMA SLUŽBENIKA
SUDSKE POLICIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član l.

 

U Uredbi o činovima službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/07 i 55/14), ćlan 8., mijenja se i glasi:

 

"Član 8.

 

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji), u dijelu koji se odnosi na raspored poslova i zadataka, pored ostalih uslova predviđenih za raspored na odgovarajuće radno mjesto, za svako radno mjesto će se u skladu sa članom 9., ove uredbe propisati čin kao poseban uslov. Kod utvrđivanja čina kao posebnog uslova iz stava (1) ovog člana vodit će se računa o obimu i složenosti poslova koji se obavljaju na konkretnom radnom mjestu."

 

Član 2.

 

Član 9. mijenja se i glasi:

 

"Član 9.

 

Činovi službenika sudske policije usklađeni su sa poslo­vima konkretnih radnih mjesta, na sljedeći način:
1)     Sudski policajac
- osnovni poslovi službenika sudske policije;
2)     Stariji sudski policajac
- poslovi vođe patrole sudske policije;
- poslovi sudskog policajca Interventno-operativne jedinice,
3)     Narednik sudske policije
- poslovi komandira Stanice sudske policije;
- poslovi sudskog policajca za materijalno-tehničke poslove sudske policije;
4)     Stariji narednik sudske policije
- poslovi vođe tima Interventno-operativne jedi­nice;
- poslovi komandira Stanice sudske policije sa većim obimom ili složenosti poslova;
- poslovi rukovodioca operativnog dežurstva u sjedištu odjeljenja;
5)     Mlađi inspektor sudske policije
- poslovi zamjenika zapovjednika odjeljenja sudske policije;
- poslovi pomoćnika zapovjednika odjeljenja sudske policije;
6)     Inspektor sudske policije
- poslovi zamjenika zapovjednika odjeljenja sud­ske policije sa većim obimom ili složenosti poslova,
- poslovi pomoćnika zapovjednika odjeljenja sudske policije sa većim obimom ili složenosti poslova;
- poslovi inspektora za operacije i sigurnost;
- poslovi inspektora za administraciju i podršku;
- poslovi inspektora za analitiku i informiranje.
7)     Viši inspektor sudske policije
- poslovi zapovjednika odjeljenja sudske policije;
- poslovi inspektora unutrašnje kontrole;
8)     Samostalni inspektor sudske policije
- poslovi pomoćnika glavnog zapovjednika za operacije i sigurnost;
- poslovi pomoćnika glavnog zapovjednika za administraciju i podršku;
- poslovi šefa unutrašnje kontrole;
- poslovi zapovjednika odjeljenja sudske policije sa većim obimom ili složenosti poslova;
9)     Glavni inspektor sudske policije
- poslovi zamjenika glavnog zapovjednika sudske policije.
10)   Generalni inspektor sudske policije
- poslovi glavnog zapovjednika sudske policije.

 

Član 3.

 

U članu 16. stav (3) mijenja se i glasi:
"Službenik sudske policije koji se prijavljuje za unapre­đenje u čin "mlađi inspektor sudske policije" mora imati najma­nje VI stepen stručne spreme ili prvi ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova)."
Stav (4) mijenja se i glasi:
"Službenik sudske policije koji se prijavljuje za unapređenje u čin "samostalni inspektor sudske policije" mora imati VII stepen stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja."

 

Član 4.

 

U članu 17. stav (1) tač. 3. i 4. mijenjaju se i glase: "3. za unapređenje iz čina "mlađi inspektor sudske policije" u čin "inspektor sudske policije" i iz čina "inspektor sudske poli­cije" u čin "viši inspektor sudske policije" - četiri godine u sva­kom činu za službenike sudske policije sa VI stepenom stručne spreme ili završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja bodovanim sa 180 ECTS bodova i dvije godine u svakom činu za službenike sudske policije sa VII stepenom stručne spreme ili završenim visokim obrazovanjem prvog ciklusa (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja;
"4. za unapređenje iz čina "viši inspektor sudske policije" u čin "samostalni inspektor sudske policije" - tri godine."

 

Član 5.

 

Čl. 21. I 22. brišu se.

 

Član 6.

 

Član 24. mijenja se i glasi:

"Član 24.

 

Prilikom rasporeda "glavnog inspektora sudske policije" ili "samostalnog inspektora sudske policije" na radno mjesto glavni zapovjednik sudske policije tom službeniku sudske policije se dodjeljuje čin "generalni inspektor sudske policije".
Prilikom rasporeda "samostalnog inspektora sudske policije" na radno mjesto zamjenik glavnog zapovjednika sudske policije tom službeniku sudske policije se dodjeljuje čin "glavni inspektor sudske policije".
U slučaju rasporeda glavnog zapovjednika sudske policije na druge poslove i zadatke tom službeniku se oduzima čin "gene­ralni inspektor sudske policije" i taj službenik sudske policije se može rasporediti na radno mjesto za koje je propisan čin "glavni inspektor sudske policije" ili čin "samostalni inspektor sudske policije".
U slučaju rasporeda zamjenika glavnog zapovjednika sudske policije na druge poslove i zadatke tom službeniku sudske policije se oduzima čin "glavni inspektor sudske policije" i taj službenik sudske policije se može rasporediti na radno mjesto za koje je propisan čin "samostalni inspektor sudske policije".
Rješenje o rasporedu i dodjeljivanju činova u slučajevima iz stava (1) i (2) ovog člana i rješenje o rasporedu i oduzimanju činova iz stava (3) i (4) ovog člana donosi predsjednik Vrhovnog suda. Protiv rješenja iz stava (5) ovog člana se pred nadležnim sudom može pokrenuti sudski postupak u roku od 30 dana od dana prijema konačnog rješenja."

 

Član 7.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1880/2016
13. oktobra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.